Документа и правилници

Статут  школе

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник о раду

Правилник  о награђивању запослених

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о оцењивању  

Програм решавања вишка запослених у Хемијско прехрамбеној технолошкој школи

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и других лица у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи

 

Правилник о друштвено-корисном раду

 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Хемијско-прехрамбене технолошке школе

 

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у Хемијско прехрамбеној технолошкој школи

 

Развојни план школе за период  од 2018-2023. године

Школски програм Хемијско-прехрамбене технолошке школе 2018-2022

Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања

 

План рада школе за школску 2019/2020

Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2018/2019

Завршни рачун за 2017.годину

Извештај о реализацији годишњег плана школе  за школску 2017/2018 годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018 годину

Завршни рачун за 2018. годину

 

 

download id=“10939″