ХНГ

СТРУЧНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ

Хемијско-прехрамбена технолошка школа обезбеђује квалитетно опште образовање као и одговарајуће стручно образовање за интересантне профиле. Стручно образовање кроз теоријску подлогу и практична настава у лабораторијама школе као и практичан рад у одговарајућим предузећима дају могућност ученицима да у потпуности савладају потребне програме и стекну компетенције што ће повећати шансе за пословни успех.

Образовни програми и наставни процеси су у служби подстицања :

 • особина предузетништва
 • инвентивности
 • самопоуздања
 • способности постављања циљева
 • упорности у раду
 • самосталности у раду
 • тимског рада
 • способности препознавања добре пословне прилике
 • разумног преузимања ризика кроз добро познавање технолошког процеса
 • жеље за стваралаштвом и продуктивности
 • значаја заштите животне средине
 • одговорности у раду
 • могућности даљег стручног и усавршавања
 • креативног изражавања
 • сарадње и подршке групе
 • активности које захтевају прецизност
 • укључивања у друштвене процесе
 • одсуства напетости и конфликта
 • сарадње и подршке групе

Стручне компетенције образовних профила подручја рада  Хемија неметали и графичарство

Хемијско технолошки техничар
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу хемијске индустрије

 • Припрема и организује сопствени рад у лабораторији и рад групе у погону хемијске индустрије
 • Самостално производи хемијске производе
 • Врши узорковање и контролу сировина, полупроизвода и производа хемијске индустрије
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Прати рок трајања сировина и готових производа
 • Врши контролу амбалаже и услова складиштења сировина и готових производа
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Активно учествује у раду хемијских и научно – истраживачких институција
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ГАЛЕНИКА КЛИРИТ
 • ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ANAHEM LABORATORY
 • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА ХИП АЗОТАРА
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПИТУРА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Хемијски лаборант
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за испитивње физичко – хемијских карактеристика сировина, готових производа и амбалаже

 • Самостално испитује карактеристике сировина и готових производа методама лабораторијске и инструменталне анализе
 • Врши узорковање материјала у погону и спољњој средини и припрему узорака за анализу
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Припрема растворе
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ANAHEM LABORATORY
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ
 • НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
 • ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Техничар за заштиту животне средине
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика да препознаје изворе загађења,мери параметре загађења и спроводи мере заштите животне средине

 • Уочава и прати изворе загађења животне средине
 • Мери и анализира параметре загађења животне средине
 • Прибавља узорке за анализу са места извора загађења, погона или спољне средине
 • Препознаје, уочава и указује на акутне и дугорочне последице загађења животне средине
 • Спроводи мере заштите на раду
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
 • RECAN
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 • AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
 • ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
 • ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА (РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ И ГРАДСКА ДЕПОНИЈА)
 • СЕТ РЕЦИКЛАЖА
 • ФАБРИКА ХАРТИЈЕ
 • ЈП АДА ЦИГАНЛИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Техничар за индустријску фармацеутску технологију
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу фармацеутских производа

 • Самостално израђује производе фармацеутске индустрије
 • Врши контролу квалитета сировина, амбалаже, полупроизвода и производа фармацеутске индустрије
 • Припрема растворе
 • Контролише услове складиштења и рок трајања производа
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Спроводи мере заштите на раду и мере заштите животне средине
 • Припрема и организује рад у погону хемијске индустрије
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Примењује здравствено – хигијенске прописе у фармацеутској индустри
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ЗАВОН Д.О.О.
 • HEMOFARM
 • ZORKA PHARMA, HEMOFARM KONCERN
 • БИЉЕ БОРЧА Д.О.О.
 • ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ ТОРЛАК
 • ELEPHANT (Strong nature)
 • ИВАНЧИЋ И СИНОВИ д.о.о.
 • АЛИМС – Агенција за лекове и медицинска средства Србије
 • МУЗЕЈ МЕДИЦИНЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Техничар за козметичку индустријску технологију
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу козметичких производа

 • Самостално израђује производе козметичке индустрије
 • Врши контролу квалитета сировина, амбалаже, полупроизвода и производа козметичке индустрије
 • Припрема растворе
 • Контролише услове складиштења и рок трајања производа
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Спроводи мере заштите на раду и мере заштите животне средине
 • Припрема и организује рад у погону хемијске индустрије
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Примењује здравствено – хигијенске прописе у козметичкој индустрији
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

Израђивач хемијских производа
3 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за припрему сировина и производњу производа хемијске индустрије

 • Правилно рукује хемикалијама
 • Самостално припрема сировине и израђује производе хемијске индустрије
 • Правилно пакује и складишти производе хемијске индустрије
 • Примењује мере заштите на раду и мере заштите животне средине

Могућност уписа на високе школе и факултете:

Могућност запослења:

 • Лабораторије при хемијској, фармацеутској и козметичкој индустрији
 • Лабораторије при научно – истраживачким институцијама
 • Погони производње и паковања фармацеутских и козметичких сировина и производа
 • Погони производње и паковања дијететских производа
 • Погони индустријских и природних козметичких средстава
 • Погони помоћних медицинских средстава, биљних сировина и производа, производа кућне хемије
 • Погони производње боја и лакова
 • Погони производње грађевинских лепкова, фасада, малтера, производа на бази гипса, изолационих материјала
 • Погони производа керамике, саморазливајућих подних превлака
 • Погони производње, прераде и рециклаже папира

Такође постоји могућност да се на основу властите иницијативе и стечених знања ученици остваре у самосталном осмишљавању нових производа и покретању производње истих, где су могућности неограничене, поготово што је тренд у великим светским компанијама да стварају нове линије еколошких производа као и производе начињених од природних сировина и сировина добијених природним гајењем. Такав тренд је стигао и у Србију, те су се последњих година на тржишту појавили производи као што су еколошка боја за зидове, лазури за дрво на воденој бази, боје и лакови за метал на воденој бази, природни сапуни, природна козметика, еколошка средства за чишћење…