Правилник о награђивању запослених

На основу члана 27. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени Гласник РС бр. 12/2009, 67/2011 и 21/2015) и Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) Школски одбор Хемијско прехрамбене технолошке школе на седници одржаној дана 26.08.2015. године,  донео је

 

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о награђивању запослених у школи  уређују се похвале и награде које се могу доделити, услови за додељивање истих, покретање иницијативе  за похваљивање и награђивање, надлежност органа школе за доношење одлука о похваљивању и награђивању и висини награда.

Члан 2.

Запослени у школи су дужни да свој посао обављају савесно и непристрасно у складу са Уставом и Законом.

Стваралачки рад запослених у школи на унапређењу образовно васпитног рада,организацији рада и успешности функционисања школе посебно се стимулишу и награђују сразмерно оствареним резултатима таквог рада.

Члан 3.

Награде  запосленима се додељују за остварене резултате рада у следећим областима:

  1. Учешће у припремама ученика и оствареним резултатима за освојено прво, друго или треће место на градском, међуокружном, републичком и међународном такмичењу
  2. Награде се додељују заслужном запосленом за остварене спортске резултате ученика на основу ранга такмичења као у тачки 1.
  3. Рад на подизању угледа и афирмацији школе
  4. За организацију и реализацију школских прослава, такмичења, скупова и слично
  5. Учешће у маркетиншким кампањама које имају за смисао афирмацију угледа и рада школе
  6. Рад и учешће у организацији појединих манифестација, активности односно укупном друштвеном животу школе, на нивоу општине, града итд.
  7. За изузетно залагање у раду и активностима школе

Члан 4.

Награда се даје запосленима, предметним  и помоћним наставницима који су својим радом допринели остваривању наведених разултата ученика.

Награда се даје за ранг такмичења а не за број ученика по завршеном такмичењу.

Члан 5.

Запослени може бити награђен на предлог сваког запосленог,  непосредног руководиоца, стручног већа, одељењског већа, Наставничког већа и директора школе, за изузетно залагање у раду и побољшање успешности функционисања школе у целини.

Члан 6.

Запослени могу бити награђени следећим наградама:

  1. Новчана награда се утврђује у висини до 30% од зараде запосленог остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се награда добија,сходно материјалним могућностима школе а зависно од остварених резултата.
  2. За остварене изузетне резултате запослени се може наградити увећањем броја дана годишњег одмора које додељује директор школе решењем о годишњем одмору и то:

а) четири радна дана за:

– остварене изузетне резултате у раду са ученицима или обављању других активности;

– пружање несебичне помоћи другим запоселнима;

– активним радом у органима и комисијама школе;

– повећан обим посла и извршавање пре постављених рокова;

– креативност у раду и коришћење савремених средстава за рад

б) три радна дана за:

– врло успешне резултате  што подразумева испуњавање постављених рокова за додељене послове и успешан је у њима;

– учешће на такмичењима и свим другим  манифестацијама са ученицима; – креативност у раду и коришћење савремених средстава за рад;

в) два радна дана за:

– успешне резултате што подразумева савесно залагање и обављање послова свог или другог радног места, уколико су му ти послови додељени налогом директора;

– да ради на културној и јавној делатности школе и

– користи савремена средства у раду;

Запосленом се може увећати годишњи одмор само по једном од напред наведених основа.

Члан 7.

Награде запосленима у виду новчане накнаде исплаћиваће се из сопствених прихода школе и донација, који не улазе у средства која се користе за унапређење ученичког стандарда и образовно-васпитног процеса, а на основу достављеног месечног извештаја финансијске службе.

Предлог висине награде запосленом даје директор школе а коначну одлуку о висини одобрених новчаних средстава доноси Школски одбор.

Члан 8.

Награде запосленима могу додељивати и установе, организације, заједнице, стручна удружења као и друга правна и физичка лица.

Члан 9.

Средства за награђивање запослених се планирају Финансијским планом Хемијско-прехрамбене технолошке школе за текућу календарску годину.

Члан 10.

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Правилника о раду школе.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

Председник Школског одбора

Миладин Ивановић с.р.