ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

 СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 1. Назив квалификације:Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
 1. Сектор – подручје рада:Хемија, неметали и графичарство
 1. Ниво квалификације:IV
 1. Начин стицања квалификације:Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
 1. Трајање: Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.
 1. Начин провере:Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа.
 2. Заснованост квалификације:Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
 • Опис рада

Дужности – стручне компетенције:

 • Планирање и организовање рада 
 • Праћење и контрола процеса производње 
 • Контрола квалитета процеса производње
 • Складиштење сировина, полупроизвода и готових производа
 • Примена мера безбедности и здравља на раду и заштита животне средине

Дужности – стручне компетенције

Задаци – jединице компетенцијa

Планирање и организовање рада

– Проучава упутства за рад и технолошку документацију

– Учествује у изради плана извршења задатака у склопу целокупне производње

– Припрема радно место

– Води групе радника по производним целинама

– Комуницира са сарадницима

Праћење и контрола процеса производње

– Усмерава производни процеса у складу с прописаним технолошким поступцима

– Спроводи технолошке поступке

– Надгледа ток производње

– Контролише исправност и количине производа, као и постигнутих ефеката извршених радова

– Отклања узрок неправилности и уочених недостатака у процесу производње

– Евидентира параметре технолошког поступка

Контрола квалитета процеса производње

– Припрема услове, опрему и материјал за анализу

– Узима узорке сировина, амбалаже и производа из производног погона и складишта за анализу

– Чува и отпрема (транспортује) узорке за анализу

– Примењује хемијско-аналитичка испитивања

– Води евиденцију извршених анализа

Складиштење сировина, полупроизвода и готових производа

 

– Одлаже сировине, полупроизводе и готове производе на прописан начин

– Води евиденцију о сировинама, полупроизводима и готовим производима

– Контролише услове складиштења сировина, полупроизвода и готових производа

Примена мера безбедности издравља на раду и заштите животне средине

– Спроводи мере заштите животне средине

– Спроводи мера безбедности и здравља на раду

– Управљање отпадним материјалом

– Примењује мере заштите при руковању опасним материјама

 

Екстремни услови под којима се обављају дужности:

    • опасне материје
    • загађеност ваздуха (испарења, отровне хемикалије, честице и сл.)
    • висока температура
    • висок притисак

Изложеност ризицима при обављањудужности:

     • ризик од хемијског удеса
     • ризик од тровања
     • ризик од пожара
     • ризик од експлозије
     • ризик од опекотина
 • Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ је оспособљавање лица за припрему, праћење, контролу и анализу технолошког процеса и производа хемијских и фармацеутских препарата уз примену мера заштите животне средине, безбедности и здравља на раду у складу са стандардима и важећим прописима.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
 • Исходи стручног образовања

Стручне компетенције

Знања

Вештине

Способности и ставови

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:

планира и организује рада

– наведе техничко-технолошку документацију за процес производње хемијских и фармацеутских препарата;

– објасни радно упуство у складу са стандардима добре произвођачке праксе (GMP) којима се умањују ризици у процесу производње;

– наведе класификацију прибора, алата, опреме, машина и уређаја за реализацију радног налога;

– објасни функцију прибора, алата, опреме, машина и уређаја за реализацију радног налога;

– објасни начин чувања прибора, опреме, алата, машина и уређаја;

– опише начине руковања прибором, алатом, уређајима и опремом која се користи у технолошком процесу и лабараторији;

– наведе приборе, алате, опреме, машина и уређаја и инструмената који се користе у технолошком процесу и лабораторији;

– објасни значај одржавања уредности и чистоће радног места;

– наведе правила радне и технолошке дисциплине;

– објасни начине организовање групе радника по производним целинама;

– наведе начине комуницирања.

– користи техничку документацију;

– поступа у складу са радним налогом и документацијом;

– припреми и користи прибор, алат и лабораторијуску опрему и инструменте за реализацију радног налога;

– примењује важеће стандарде; 

– проверава исправност опреме и лабораторијских инструмената и интервенише у складу са процедуром;

– одржава радно место у свим фазама раде;

– састави извештај о урађеном послу у складу са радним налогом и техничком документацијом;

– комуницира са сарадницима.

– савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;

– ефикасно планира и организује време;

– испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у подручју рада;

– испољи позитиван однос према радном окружењу уз поштовање функционалности и техничке

– исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;

– испољи љубазност,

– комуникативност, флексибилност у односу према сарадницима;

– ради у тиму;

– буде прилагодљив на промене у раду;

– решава проблеме у раду;

– покаже аналитичку способност у раду;

– испољи позитиван однос према

– професионално-етичким нормама и вредностима;

– унапређује безбедност на свом радном  месту.

прати и контролише процес производње

– наведе разлику између појединих фаза процеса производње;

– објасни фаза процеса производње;

– опише начине спровођења технолошких поступака;

– идентификује параметре технолошког процеса производње;

– објасни значај појединих параметара технолошког процеса производње;

– наведе неправилности и недостатке које могу да  јаве у процесу производње.

– прати фазе технолошког процеса производње;

– очитава вредности параметара и променљивих у току процеса производње;

– упоређује очитаве врености параметара и променљивих са оптималним вредностима те фазе;

– информише руководиоца технолошког процеса произвоње уколико параметри или промељиве одступају од предвиђеног режима рада;

– отклања уочене неправилности у току процеса производње.

 

контролише квалитет процеса производње

– наведе важеће стандрде који се користе за  услове рада, опрему и материјал за анализу;

– објасни поступке узимања узорака

сировина;

– опише поступке узимања полупроизвода и производа из производног погона и складишта за анализу;

– опише начине чувања и отпремања (транспорта) узорке за анализу;

– идентификује поступке хемијско-аналитичка испитивања;

– објасни врсте евиденција извршених анализа.

– примењује стандрде који се користе за  услове рада, опрему и материјал за анализу;

– узимања и обележавање узорака сировина за анализу,  њихово чување и транспорт;

– узимања и  обележавање узорака полупроизвода и производа из производног погона и складишта за анализу, њихово чување и транспорт;

– врши хемијско-аналитичка испитивања;

– евидентира резултате  извршених анализа.

складишти сировине, полупроизводе и готове производе

– наведе прописане начине одлагања сировина;

– укаже на прописане начине одлагања полупроизвода и готових производе;

– опише начине евидентрања података о складиштењу сировина, полупроизвода и готових производа;

– наведе услове складиштења сировина, полупроизвода и готових производа

– примењује одлагање сировина на прописане начине;

– примењује одлагања полупроизвода и готових производе на прописане начине;

– евидентира податк о складиштењу сировина, полупроизвода и готових производа у пратећу документацију;

– врши обраду добијених резултата;

– прикаже добијене резултате;

– прати услове складиштења.

примењује мерe заштите животне средине, безбедности и здравља на раду

– наведе законе и прописе, правилнике и препоруке, норме и стандарде из области заштите и безбедности здрљавља на раду;

– познаје захтеве еколошке политике и законодавства за своје подручје рада;

– познаје хемикалије, сировине, полупроизводе, производе и са становишта разлагања или руковања тим материјама након истека њиховог века трајања;

– објасни изворе и начине загађења животне средине;

– опише начине поступања са технолошким отпадом у свим фазама рада у технолошком процесу и лабараторији;

– наведе средства и опрему за личну заштиту на раду и начин њихове употребе;

– објасни могуће ризике по безбедност и заштиту здравља на раду;

– објасни опасности од пожара и експлозије при раду.

– предузима мерe заштите животне средине, безбедности и здравља на раду у технолошколм процесу прераде нафте и гаса (примени законе и прописе, правилнике и препоруке, норме и стандарде);

– надгледа поштовање и примену правила безбедности у раду својих сарадника;

– поступа са технолошким отпадом у складу са упутством у свим фазама рада;

– поступа у складу са правилима радне и технолошке дисциплине;

– користи сва прописана и издата средства и опрему за личну заштиту на раду у складу са издатим упутством;

– обавља задатке у складу са издатим упутствима за заштиту од пожара и експлозије

– обавља задатке у складу са издатим упутствима за заштиту животне средине.