Правилник о похваљивању и награђивању ученика

 

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени ГласникРС, бр. 79/2009,52/2011 и 55/2013 даље: Закон) и члана    160 Статута Хемијско-прехрамбене технолошке дел.бр. 411 од 12.03.2010. године (Измене и допуне  2163 од 31.12.2013.,  Измене и допуне  906/8 од 02.07.2014. године) Школски одбор је на седници одржаној дана 26.08.2015. године донео

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ХЕМИЈСКО-ПЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у

Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи  у Београду (даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, време додељивања, органи школе који доносе одлуку о додељивању похвала и награда, поступак за доношење одлуке  о додељивању, услови и начин њиховог предлагања и додељивања, као и остала питања везана за рад органа у вези са додељивањем награда и похвала.

Члан 2.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Ученик има  обавезу да :

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе
 2. се придржава школских правила, одлука  директора, наставника и органа школе
 3. савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом
 4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника
 5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи
 6. благовремено правда изостанке
 7. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија

Члан 3.

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активности

II Похвале и награде

Члан 4.

Ученик може добити похвалу за:

 • одличан успех из свих предмета и примерно владање;
 • одличан успех и примерно владање;
 • постигнут изузетан спех из појединих предмета, као и изузетан успех у појединим наставним активностима;
 • освојено прво, друго или треће место на појединим такмичењима
 • постизању изузетних резултата у слободним активностима и у оквиру опште, културне и јавне делатности школе и другим поступцима и активностима
 • Ученик подручја рада у оквиру оба подручја рада: Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране
 • Ученика генерације
 • Спортисту генерације завршног разреда

Похвале из става 1. тачка 6) и 7) овог члана додељују се ученицима завршног разреда четворогодишњег школовања.

Похвале и награде додељују се кад њихова примена осигурава развитак позитивних особина уученика, кад их мотивишу и  развијају жељу за бољим резултатима.

Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно-васпитног процеса врши се додељивањем посебних признања у виду диплома, похвала, награда, пехара и слично.

Члан 5.

Похвале могу бити писмене и усмене.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељењски старешина пред одељењем и родитељима.

Писмену похвалу одељењског старешине и одељењског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и на крају школске године и уписују се у ђачку књижицу, књигу евиденције образовно-васпитног рада и матичну књигу.

Члан 6.Похвале ученицима, на предлог одељењске заједнице, одељењског старешине и одељењског већа, додељује Наставничко веће.

Члан 7.

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала.

Члан 8.

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској заједници.

Награде се додељују  на крају наставне године.

Члан 9.

Похвале и награде ученицима могу додељивати и установе, организације, заједнице, стручна удружења као и друга правна и физичка лица.

Члан 10.

Ученици који на крају наставне године постигну одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање, а ученици који постигну одличан успех из свих предмета и примерно владање се и награђују.

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.

Похвала и награда за постигнут успех додељује се за најбољег ученика подручја рада Хемија, неметали и графичарство и за најбољег ученика подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране на крају првог полугодишта текуће школске године ученицима завршног разреда четворогодишњег школовања.

III ПОХВАЛА И НАГРАДА

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 11.

Похвалу Ученик генерације, коју додељује Наставничко веће  за постигнуте изузетне резултате у учењу и владању, на разним такмичењима  у школи и ван ње, јавно се саопштава пред свим ученицима наставницима, члановима Савета родитеља и родитељима ученика одељења који је  добио ову похвалу, и пред члановима Школског одбора.

Похвала и награда  Ученик генерације додељује се ученику завршног разреда четворогодишњег школовања,  на крају наставне године, под условом да је ученик:

 1. Постигао одличан успех и примерно владање ( односно најбољи успех у генерацији)
 2. Да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима
 3. Да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима

Члан 12.

Похвала и награда Ученик генерације додељује се ученику добитнику дипломе „Вук Караџић“ или ученику са највише бодове у односу на остале.

За успех и примерно владање ученику припада :

 1. За диплому „Вук Караџић“ и примерно владање – 10 бодова
 2. Просечне оцене за постигнути општи успех и владање по поједином разреду се сабирају (тако се долази до укупног броја бодова по овом основу)

 

Примерно владање кандидат за доделу похвале  и награде Ученик генерације  мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и признатигх од стране тог Министарства.

Критеријуми се односе на такмичења предвиђена календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 1. За успех на школском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место –  3 бода

–  за освојено друго место – 2 бода

–  за освојено треће место – 1 бод

 1. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место – 6 бодова
 • за освојено друго место – 5 бодова
 • за освојено треће место – 4 бода
 1. За успех на градском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место –  10 бодова
 • за освојено друго место –   8 бодова
 • за освојено треће место – 6 бодова
 1. За успех на међуокружном такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место –     13 бодова
 • за освојено друго место – 11 бодова
 • за освојено треће место – 9 бодова
 1. за успех на републичком такмичењу ученику припада:

–   за освојено прво место –      20 бодова

–   за освојено друго место –     18 бодова

–   за освојено треће место  –   16 бодова

 1. За успех на међународном такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место – 30 бодова
 • за освојено друго место – 25 бодова
 • за освојено треће место – 20 бодова
 1. За учешће на републичком такмичењу или такмичењу вишег ранга ученику припада 5 бодова.

За учешће на међунароном такмичењу  ученику припада 10 бодова

Ученику се рачунају бодови највишег ранга такмичења.

Ученику без изостанака припада 2 бода за сваку годину школовања у којој није изостајао.

Ученику за активно учешће у секцијама и ваннаставним активностима (припремама и реализацији Дана школе, школске славе Св.Сава, манифестације, и презентације школе, хуманитарне акције, друштвено користан рад итд.) припада 1 бод за сваку годину школовања.

На крају другог полугодишта сваке школске године ученици предају одељењском старешини документацију о својим активностима и постигнутим резутатима.

                                                    

                                                               Члан 13.

Предлог за избор ученика генерације даје одељењска заједница са  одељењским старешином ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.

Предлог се подноси у писаном облику  и треба да буде образложен и документован, уз навођење података о успеху и владању ученика и осталим активностима.

Предлог се доставља директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.

По истицању рока за достављање предлога, директор именује трочлану комисију у чијем саставу су три наставника.

Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика и утврди број бодова по основу успеха на такмичењима и по основу броја бодова за сваког кандидата сачини ранг листу кандидата и кандидата са највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале и награде Ученик генерације“.

У случају да једнак број бодова имају два или више ученика, предност има кандидат који који је остварио већи број бодова према редоследу на листи критеријума а након тога према значају ранга и успеха који је постигнут.

Наставничко веће доноси одлуку о избору  Ученика генерације.

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја пристуих чланова и та одлука је коначна

              IV ПОХВАЛА  „СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ“

Члан 14.

Похвала Спортиста генерације додељује се једном ученику завршног разреда школовања који је у току школовања постигао изузетне резултате  у спортским активностима и примерно владање сваке школске године.

Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће на предлог стручног већа физичког васпитања по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.

Критеријуми за избор Спортисте генерације:

Похвала Спортиста генерације додељује се ученику коме припада највећи бодова на основу успеха постигнутим на такмичењима:

 1. За успех на школском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место –  3 бода

–  за освојено друго место – 2 бода

–  за освојено треће место – 1 бод

 1. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место – 6 бодова
 • за освојено друго место – 5 бодова
 • за освојено треће место – 4 бода
 1. За успех на градском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место –  10 бодова
 • за освојено друго место – 8 бодова
 • за освојено треће место – 6 бодова
 1. За успех на међуокружном такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место –     13 бодова
 • за освојено друго место – 11 бодова
 • за освојено треће место – 9 бодова
 1. за успех на републичком такмичењу ученику припада:

–   за освојено прво место –      20 бодова

–   за освојено друго место –     18 бодова

–   за освојено треће место  –  16 бодова

 1. За успех на међународном такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место – 30 бодова
 • за освојено друго место – 25 бодова
 • за освојено треће место – 20 бодова
 1. За учешће на републичком такмичењу или такмичењу вишег ранга ученику припада 5 бодова.

За учешће на међународном такмичењу  ученику припада 10 бодова.

Ученику се рачунају бодови са највишег ранга такмичења.

Ученику без изостанака припада 2 бода за сваку годину школовања.

За активно учешће у секцијама и ваннаставним активностима ученику припада 1 бод по разреду.

На крају другог полугодишта сваке школске године ученици предају одељенском старешини или наставнику физичког васпитања документацију о својим активностима и постигнутим резултатима.

Предлог за избор спортисте генерације утврђује стручно веће наставника физичког васпитања на основу наведених критеријума за избор Ученика генерације. Предлог се подности у писменом облику и треба да буде образложен уз навођење података о успесима и владању ученика.

Задатак стручног већа физичког васпитања је да провери податке о успесима и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успех а на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале и награде Спортиста генерације.

Члан 15.

Наставничко веће доноси одлуку о избору Спортисте генерације.

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја присутних чланова и та одлука је коначна.

Члан 16.

Школски одбор одобрава средства за доделу награда сходно материјалним могућностима школе.

 

Члан 17.

Награде ученицима могу додељивати и донатори односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

 

Члан 18.

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига а у изузетним случајевима и у новчаним износима (ваучер).

Ученици се могу наградити на следећи начин:

 • Упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање, матурско вече и слично
 • Посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и слично
 • Куповином књига, спортске опреме, школских реквизитаа и прибора и слично

Члан 19.

Поједином ученику се може доделити истовремено и похвала и награда.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

Председник Школског одбора

Миладин Ивановић с.р.