Правилник о раду

Пречишћени текст садржи основни текст Правилника о раду  Хемијско-прехрамбене технолошке школе  у Београду од 26. фебруара 2014. године, који је усвојио Школски одбор Хемијско-прехрамбене технолошке школе  на седници од 14. фебруара 2014. године

ПРАВИЛНИК О РАДУ

(Пречишћен текст)

 I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о раду (у даљем тексту: Правилник) уређују се права, обавезе и одговорности запослених у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у Б еограду,(у даљем тексту: запослени), и то:

-основна права и обавезе запосленог и школе,

-заснивање радног односа,

-распоређивање запослених,

-радно време, одмори и одсуства,

-заштита запослених,

-зараде запослених, накнаде и друга примaња,

-престанaк радног односа,

-дисциплинска одговорност и удаљење са рада и материјална одговорност,

-вишак запослених,

-остваривање и заштита права запослених и друга питања у вези са радом запослених у школи, као и обавезе школе у обезбеђивању и остваривању права запослених по основу рада.

На права, обавезе и одговорности из радног односа која нису уређена овим Правилником непосредно се примењују одговарајуће одредбе закона и посебног колективног уговора.

Члан 2.

Овим Правилником се уређују права, обавезе и одговорности запослених у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи (у даљем тексту: Школа) у складу са, Законом о јавним службама, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о средњој школи, Законом платама у државним органима и јавним службама, Законом о запошљавању, Законом о пензијском и инвалидском осигурању, Законом о здравственом осигурању, Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, Законом о управном поступку, Законом о раду и Посебник колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика..

Овим Правилником запосленом у школи се не могу утврдити мања права или неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Овим Правилником се могу утврдити већа права као и друга права која нису утврђена Посебним колективним уговором, у складу са законом.

Члан 3.

Све одредбе из овог Правилника које су императивне природе а односе се на обавезу директора школе,представљају обавезу директора да предузме све потребне радње ради обезбеђивања средстава и задовољавања одговарајућих прописаних права запосленог.

II ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Права запослених

 Члан 4.

Запослени има правао на одговарајућу плату, безбедност и заштиту здравља на раду, здравствену заштиту,заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, смањења или губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене незапослености, право на посебну заштиту ради неге детета и друге облике заштите у складу са законом .

Запослени непосредно, или преко својих представника (посредника), имају право на синидкално удруживање, учешће у преговорима, мирно решавање колективних или индивидуалних радних спорова, консултовање, информиасње и изражавање својих ставова о битним питањима у области рада.

Обавезе запослених

Члан 5.

Запослени је дужан да :

-савесно и одговорно обавља послове на којима ради,

-да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и захтев и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа,

-да обавести послодавца о свим околностима које утучу или би могле да утичу на обављање послова утврђених решењем о раду,

– да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за настанак материјалне штете.

Запослени одговара лично за повреду забране дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања, забране страначког организовања и деловања, за повреду радних дужности и обавеза прописаних законом и овим Правилником, као и за штету коју проузрокује намерно или из крајње непажње.

Обавезе послодавца:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Члан 6.

Послодавац је дужан да запосленом за обављени рад исплати плату, јубиларну награду и превоз запосленог, стручно оспособљавање и усавршавање запослених и отпремнину запосленог  у складу са законом и уговором о раду.

Обавезе директора

Члан 7.

Директор је дужан да:

 • запосленом обезбеди услове рада у складу са законом и другим прописима о безбедности и здрављу на раду,
 • запосленом пружи потпуна, благовремена и тачна обавештења о условима рада,организацији рада и правима и обавезама које призилазе из прописа о раду и прописа о безбедности здрављу на раду
 • запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду и решењем о структури 40-часовне радне недеље.
 • затражи мишљење синдиката у случајевима утврђеним законом .

Обавезе директора и запосленог

Члан 8.

Директор и запослени су дужни да се придржавају права и обавеза утврђених законом, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, овим Правилником и другим општим актима Школе.

III ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Члан 9.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем за чијим је радом престала потреба у другој установи а које испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места.

Радни однос у Школи  заснива се уговором о раду са лицем које, поред законских услова, испуњава и посебне услове утврђене актом о организацији и систематизацији послова.
Члан 10.

Пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа достављају листе радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години, која треба да буде потписана од стране овлашћених представника репрезентативних синдиката школе. Уколико листа није потписана од стране овлашћених представника синдиката, директор је дужан да на листи наведе разлоге због којих то није учињено. Листа се допуњава читаве године а такође се врши и преузимање са ње.

Пре почетка школске године начелници школских управа, представници директора и представници репрезентативних синдиката заједнички разматрају листу запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем које је евидентирано у смислу става 1. и 2. овог члана, а испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији послова.

Уколико се упразни радно место, директор може распоредити запосленог који ради са непуним радним временом у установи, до пуног радног времена, без расписивања конкурса, у случају да на листи радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба нема запослених који испуњавају услове за рад на том радном месту.

Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос, послодавац је у обавези да прибави мишљење репрезентативних синдиката установе о испуњености услова из става 1. и 2. овог члана. У случају да постоји несагласност, препоруку доноси министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар).

Рок за давање мишљења и препоруке је петнаест дана од дана пријема захтева.

Директор је дужан да обавести репрезентативни синдикат у установи о извршеном пријему у радни однос у року од 5 дана

Члан 11.

Запослени који је у Школи у радном односу на неодређено време , ао стао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом остварује право на преузимање стављањем на листу запосленоих у школској управи са које се врши преузимање. Листа се утврђује до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе а на основу пријава установа о запосленима који имају право на презузимање.

Школе могу извршити и међусобно реузимање запослених на неодређено време , на одговарајуће послове , уз претходно потписан спроазум о преузимању уз сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиговог радног ангажовања мања од 20%.

 

Услови за пријем у радни однос

Члан 12.

У радни однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то:

 • има одговарајуће образовање;
 • има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
 • није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
 • има држављанство Републике Србије.

5.) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из ст. 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи, на захтев директора.

Члан 13.

Послове наставника  и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Наставник и стручни сарадник који има лиценцу може да остварује индивидуални образовни план за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју ако је за то оспособљен, по програму и на начин који прописује министар.

Без лиценце послове наставника  и стручног сарадника може да обавља:

 • приправник;
 • лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;
 • лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог;
 • педагошки асистент.

Лице из става 3. тач. 1) до 3) овог члана може да обавља послове наставника, и стручног сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у Школи осим у случајевима када се запослени не позива на полагање од належне просветне институције.

Пријем у радни однос

Члан 14.

Пријем у радни однос у Школи врши се на основу конкурса.

Директор школе, по добијању сагласности Школске управе за Град Београд и сагласности репрезентативног синдиката, расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос.

У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника директор школе прибавља мишљење Школског одбора, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата.

Директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Школа упућује кандидате који испуњавају услове конкурса на проверу психофизичких способности за рад са ученицима

Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

У поступку одлучивања о избору наставника верске наставе, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата за рад са ученицима, директор школе утврђује да ли је кандидат на листи наставника верске наставе, коју је на предлог традиционалних цркава и верских заједница утврдио министар.

Члан 15.

Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања резултата психофизике процене кандидата.

Кандидат незадовољан одлуком о изабраном кандидату може да поднесе приговор Школском одбору у року од осам дана од дана достављања одлуке.

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс.

Ако Школски одбор у утврђеном року не одлучи о приговору или ако је кандидат незадовољан другостепеном одлуком, може да се обрати надлежном суду у року од 15 дана.

Директор закључује Уговор о раду са запосленим пре ступања запосленог на рад у писаном облику.

Радни однос на одређено време

Члан 16.

Школа може да прими у радни однос на одређено време без конкурса лице:

1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана;

2) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу;

3) до избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године;

4) ради извођења верске наставе.

У школи од посебног интереса за Републику Србију може да се ангажује наставник или асистент одговарајуће високошколске установе или запослени у научном институту с одговарајућим звањем, на одређено време за сваку школску годину, за највише 30% од пуног радног времена, уз сагласност Министра.“

Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верска заједница са утврђене листе за сваку школску годину.

За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.

При пријему у радни однос у школи лица за обављање послова ван наставе врши директор школе без предходног прибављања мишљење школског одбора.

Члан 17.

Школа прима у радни однос на одређено време по расписаном конкурсу лице:

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;

2) у својству приправника;

3) ради обављања послова педагошког асистента.

У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.

За обављање послова педагошког асистента Школа са лицем закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.

Са запосленим се може засновати радни однос са непуним радним временом у складу са Законом и посебним законом.

Ако је запослени засновао радни однос са непуним радним временом, права,обавезе и одговорности остварује сразмерно времену проведеном на раду у складу са законом .

Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време.

Пробни рад

Члан 18.

Пробни рад може да уговори Школа са наставником и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време.

Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у радни однос на одређено време дуже од годину дана.

Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест месеци.

Наставник и стручни сарадник који је за време пробног рада показао да својим компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних принципа, циљева и стандарда постигнућа, наставља са радом у истом радно-правном својству, а ако се на основу оцене директора, а по прибављеном мишљењу педагошког колегијума, утврди да то није показао, престаје му радни однос.

Радни однос престаје даном отказног рока, без права на отпремнину.

Отказни рок је 15 радних дана.

Уговор о извођењу наставе/ полагању поправних и других испита

Члан 19.

Директор школе може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита, за највише 30% од пуног радног времена са лицем запосленим у другој установи или код другог послодавца, односно који самостално обавља делатност, у слућајевима прописаним за радни односа на оређено радно време

Директор школе пре закључења уговора о извођењу наставе прибавља сагласност друге установе, односно послодавца.

Лице ангажовано по основу уговора о извођењу наставе не стиче својство запосленог у школи, учествује у раду стручних органа школе без права одлучивања, осим у раду одељењског већа.

Лице ангажовано по основу уговора о извођењу наставе је дужно да сачини извештај о одржаним часовима наставе, испитима и другим облицима образовно-васпитног рада на основу чега се исплаћује накнада за рад.

Стручно оспособљавање и усавршавање

Члан 20.

Наставник и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.

У току стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може професионално да напредује стицањем звања:

 • педагошки саветник,
 • самостални педагошки саветник,
 • виши педагошки саветник и
 • високи педагошки саветник.

Наставник и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено звање.

Наставник и стручни сарадник има право на одсуство из школе у трајању од три радна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног усавршавања.

Распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум.

План стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања циљева образовања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства, доноси Школски одбор.

Члан 21.

Директор школе је обавезан да захтева средства од Секретаријата за образовање и дечију заштиту и утврди начин стручног оспсобљавања и усавршавања запосленог, у складу са програмима Министарства просвете и спорта.

Уколико послодавац не обезбеди упућивање запосленог на стручно оспособљавање и усавршавање, запослени не може сносити последице по овом основу.

IV РAДНО ВРЕМЕ

Пуно радно време- норма непосредног рада

Члан 22.

Пуно радно време запосленог износи 40 часова недељно.

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље наставник изводи наставу 20 часова и четири часа других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, инвивидуализовани, припремни рад и други облици рада, у складу са посебним законом) – 60 одсто радног времена,

Наставник практичне наставе 26 часова;

Стручни сарадник у Школи остварује све облике рада са ученицима, наставницима,  педагошким асистентима, другим сарадницима, родитељима, односно старатељима ученика – 75 одсто радног времена.

Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује Школа Годишњим планом рада.

Структура и распоред обавеза наставника у погледу свих облика непосредног рада са ученицима може да се утврди тако да буду различити у оквиру радних недеља.

Структура и распоред обавеза ваннаставног особља уређује се Правилником о систематизацији и организацији радних места.

Наставнику и стручном сараднику на почетку школске године издаје се решење о годишњем и недељном задужењу фонда часова.
Непуно радно време

 Члан 23.

Непуно радно време јесте радно време које је краће од пуног радног времена, у складу са законом.

Правилником о систематизацији радних места утврђују се послови на којима се обавља рад са непуним радним временом.

Наставнику и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и поделе часова за извођење наставе и других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и друге облике рада, у складу са посебним законом).

Наставник и стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме свих облика непосредног рада са ученицима, има статус запосленог са непуним радним временом.

Наставник и стручни сарадник који је остао нераспоређен, остварује права запосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.

Скраћено радно време

Члан 24.

Колективним уговором код послодавца, односно правилником о раду, у складу са законом, утврђују се послови на којима се рад обавља са скраћеним радним временом, због тешких, напорних и по здравље штетних услова рада.

Прековремени рад

 Члан 25.

Годишњим планом рада установе утврђује се распоред радног времена запослених.

На захтев директора Школе, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена, у складу са Законом о раду, и то у следећим случајевима:

 1. виша сила,
 2. пријема и обраде докумената и података за пријемни испит,
 3. обављање завршног и пријемног испита,
 4. изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран.

Директор Школе је дужан да запосленом, пре почетка обављања прековременог рада, изда решење о разлозима и трајању прековременог рада и налог за исплату увећане плате у складу са законом.

Рад дужи од пуног радног времена не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно по запосленом.

Распоред радног времена

 Члан 26.

Радна недеља, по правилу, траје пет радних дана.

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује директор.

Радни дан, по правилу, траје до осам часова.

За поједине послове може се увести и прерасподела радног времена.

Директор је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена најмање седам дана пре промене распореда радног времена осим у околностима које су хитне када се запослени обавештава у краћем року.

У случају прерасподеле радног времена,радно време не може да траје дуже од 60 часова недељно.

 

V ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Одмор у току дневног рада

Члан 27.

Одмор у току дневног рада траје 30 минута за пуно радно време и по правилу не може се користити у прва два сата након почетка, нити у последња два сата пре завршетка радног времена, односно за наставнике током непосредног образовно-васпитног рада.

Распоред коришћења дневног радног времена утврђује директор Школе.

Годишњи одмор

 Члан 28.

У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор, у складу са законом и овим Правилником.

При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет радних дана.

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по следећим основама:

А) допринос на раду

 1. за остварене изузетне резултате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 радна дана
 2. за врло успешне резултате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 радна дана
 3. за успешне резултате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 радна дана

Оцену доприноса на раду даје директор самостално или  на предлог непосредног руководиоца или председника стручног већа за област предмета.

Б) услови рада

 1. рад са скраћеним радним временом . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 радна дана
 2. редован рад суботом, недељом и рад у сменама . . . . . . 2 радна дана
 3. рад у две и више установа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 радна дана

В) радно искуство

 1. од 5 до 10 година рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . … 2 радна дана
 2. од 10 до 20 година рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 3 радна дана
 3. од 20 до 30 година рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 радна дана
 4. преко 30 година рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 5 радних дана

 

Г) образовање и оспособљеност за рад

1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – 4 радна дана,

2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања – 3 радна дана,

3) за средње образовање у трајању од четири године – 2 радна дана,

4) за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године или средње образовање у трајању од три године – 1 радни дан;

Д) социјални услови

 1. родитељу, усвојитељу,старатељу или хранитељу
  • са једним малолетним дететом . . . . . . . . . . . . . . . ….. …. .2 радна дана
 2. родитељу,усвојитељу,старатељу или хранитељу
  • за свако наредно малолетно дете по . . . . . . . . . …. . ……. 1 радни дан
 3. родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу

са дететом које има потешкће у развоју . . . . . . . . . . …. . . 3 радна дана

 1. инвалиду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….3 радна дана.

 

Допринос на раду у смислу овог Правилника је: резултат који је запослени остварио поред основних послова које обавља – припрема ученика за такмичења и освојено прво, друго или треће место из одређеног предмета, припрема и организовање радионице са ученицима за коју је награђен, допринос на усавршавању процеса рада личним радом и ангажовањем – констатовано од стране претпостављеног, својим радом дао допринос подизању угледа школе.

 

Члан 29.

Распоред коришћења годишњег одмора наставника и стручних сарадника утврђује се годишњим планом рада установе, а за остале запослене, у зависности од потребе посла, планом коришћења годишњих одмора.

Запослени у школи користе годишњи одмор, по правилу, за време школског распуста.

Директор школе може, изузетно, одобрити запосленом годишњи одмор и у другом периоду на његов захтев ако то не смета обављању процеса наставе у школи.

Распоред коришћења годишњег одмора, утврђује се планом коришћења годишњих одмора.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси директор школе и доставља запосленом најкасније у року од 15 дана пре датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.

Директор школе може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора, ако то захтевају потребе посла, али не и његово укупно трајање, с тим да је обавезан о томе писмено обавестити запосленог најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора и да му изда ново решење чим се стекну услови за његово коришћење.

Уколико запослени поднесе захтев за коришћењем годишњег одмора а послодавац не изда писмено решење о коришћењу годишњег одмора сматра се да га није ни донео.

Члан 30.

Запослени који први први пут заснива радни однос или има прекид радног односа дуже од 30 радних дана, стиче право да користи годишњи одмор после шест месеци непрекидног рада и има право на сразмерни део годишњег и одмора, односно на дванаестину годишњег одмора за месец дана рада у календарској години.

Под непрекидним радом подразумева се и време спречености за рад у смислу прописао здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде.

 

Члан 31.

Ако запослени користи годишњи одмор у два дела, први део користи у трајању од најмање три радне недеље у току календарске године, а други део до 30 јуна наредне године.

Када запослени користи годишњи одмор у два дела решењем се мора утврдити почетак и крај оба дела годишњег одмора.

Запослени који је испунио услов за стицање права на коришћење годишњег одмора, а није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској годинизбог одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета- има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.

Члан 32.

Ако кривицом послодавца запослени не користи годишњи одмор, има право на накнаду штете у висини просечне зараде у предходна три месеца,утврђене уговором о раду.

 

Плаћено одсуство

 Члан 33.

У току календарске године запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде – плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у следећим случајевима:

 1. склапање брака . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 7 радних дана,
 2. порођаја супруге. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………… 5 радних дана
 3. порођај члана уже породице . . . . . . . . . . . ……………………………. 2 радни дан
 4. теже болести члана уже породице . . . . ………………………………… 5 радних дана
 5. селидбе у исто место становања. ……………….. ………………………..2 радна дана
 6. селидбе у друго место становања…………………. ………………………3 радна дана
 7. елементарне непогоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. 5 радних дана
 8. учестовање у културним и спортским приредбама. ……………до 2 радна дана
 9.  коришћење организованог рекреативниног одмора у

циљу превенције радне инвалидности. .. . … …………… ……….7 радних дана

 1. учестовање на синдикалним сусретима, семинарима,

образовању за синдикалне активности и др…………………. до 7 радних дана

 1. стручног усавршавања …………………………………………….. ……..до 7 радних дана
 2. полагање испита за лиценцу..(рачунајући и дан полагања.)…. ..7 радних дана
 3. полагање испита за: директора,секретара,рачуновођу… (рачунајући

и дан полагања испита)………………………………………………………6 радних дана

 1. за потребе решавање неодложних породичних проблема ……….3 радна дана

Поред права на одсуство из претходног става овог члана, запослени има право на плаћено одуство и у следећим случајевима:

 1. због смрти члана уже породице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 5 радних дана
 2. због смрти родитеља брачног друга………………………………………..3 радна дана
 3. за сваки случај доборовољног давања крви, рачунајући и  дан давања крви . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………………………2 радна дана.

Члановима уже породице у смислу става 2. тачка 2. овог Уговора сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим.

Директор може запосленом одобрити плаћено одсуство и у другим случајевима за које оцени да су оправдани или у интересу Школе или у друштвеном интересу.

Неплаћено одсуство

 Члан 34.

Директор је дужан да запосленом омогући право на неплаћено одсуство у случајевима:

 1. дошколовавања – од 30 дана до три године;
 2. израде магистарског рада – до 6 месеци;
 3. учешћа у научно-истраживачком пројекту – до окончања пројекта;
 4. израде докторске дисертације – до годину дана
 5. припреме за полагање правосудног или стручног испита секретару школе до 3 месеца.
 6. Посета члановима уже породице у иностранству –до 3 месеца у периоду од 3 године.

Запослени може, на лични захтев, користити неплаћено одсуство за лечење члана уже породице ван места боравка или у иностранству.

Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.

Запослени коме мирују права и обавезе дужан је да се, у року од 15 дана по престанку мировања права и обавеза врати на рад.

 

VI. ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛА ПРИМАЊА

Члан 35  .

Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду.

Радни учинак

Члан 36.

Радни учинак утврђује се на основу квалитета и обима обављеног посла, као и односа запосленог према радним обавезама, с тим да се зарада запосленог по овом основу може увећати највише до 30% и то из сопствених прихода које оствари Школа, у складу са законом.

Критеријуми за утврђивање радног учинка

 1. долазак на посао без кашњења
 2. сталност на послу
 3. обављање својих радних обавеза у предвиђеном року
 4. поштовање радне дисциплине
 5. уредно вођење евиденције из области рада
 6. квалитетно обављање свог посла по мишљењу школског надзорника, непосредног руководиоца или другог надлежног органа ;
 7. организовање радионица, приредби, семинара, уређивање паноа и сл.;
 8. припремање ученика за такмичење;
 9. обављање других активности у школи за школу ван свог радног времена

Директор  је обавезан да утврђује приходе и расходе и врши расподелу средстава из претходног става и обавезан је да о томе обавештава синдикат.

Увећана зарада

Члан 37.

Запослени има право на додатак на плату:

1) за рад на дан празника који је нерадан дан – 110% од основице;

2) за рад ноћу – 26% од основице;

3) за прековремени рад – 26% од основице;

4) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада, остварену у радном односу – 0,4% од основице.

У случајевима повећања педагошке норме, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, плата се увећава по часу, а вредност часа се израчунава тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне наставе.

Основица за обрачун додатака на плату из става 1. овог члана је производ основице за обрачун плате и коефицијента из прописа којим се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Накнада зараде

Члан 38.

Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује према одредбама Закона о раду за време проведено на годишњем одмору, плаћеном одсуству и државном празнику.

Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио, у случају:

1) стручног усавршавања;

2) присуствовања седницама државних органа, органа управе и локалне самоуправе, органа удружења послодаваца, привредне коморе, органа управљања код послодавца, органа синдиката у својству члана;

3) учешћа на радно-производним такмичењима и изложбама иновација и других видова стваралаштва.

Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и сл., а према одлуци надлежног органа синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању од најмање седам радних дана годишње.

Члан 39.

Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

1) у висини од 65% просечне зараде у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено;

2) у висини 100% просечне зараде у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.

Накнада трошкова

Члан 40.

Запослени има право на накнаду, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец, уколико се накнада исплаћује у новцу.

Када је запослени упућен на службено путовање у земљи, односно извођење ученичке екскурзије и такмичења ученика има право на накнаду трошкова превоза у пуном износу,  дневнице и накнаде пуног износа хотелског рачуна за смештај и исхрану.

Накнада трошкова превоза и накнада трошкова смештаја и исхране исплаћује се према приложеним рачунима.

Накнада трошкова из става 3. овог члана износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Запосленом на службеном путу коме су обезбеђени смештај и исхрана, дневница за службено путовање умањује се за 50%. Дневница за службено путовање у земљи рачуна се од часа поласка до часа повратка.

За време проведено на путу у трајању :

 1. од 8 до 12 сати – исплаћује се 50% дневнице.
 2. дуже од 12 сати – исплаћује се пун износ дневнице.

Ако је запослени упућен на службено путовање са ученицима, које траје најмање 8 сати, без обзира на осигурану исхрану исплаћује му се пун износ дневнице.

Налог за службено путовање издаје се пре поласка на пут и садржи име и презиме, место и циљ путовања, датум поласка и датум повратка, врсту смештаја односно напомену да ли су обезбеђени смештај и исхрана, износ аконтације који може да се исплати и врсту превозног средства којим се путује.

Дневница износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Отпремнина

Члан 41.

Послодавац је дужан, у складу са Законом и прописима који регулишу средства из буџета  РС  да исплати запосленом отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у складу са Законом. , у висини од три зараде запосленог у моменту исплате, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

 

Солидарна помоћ

Члан 42.

Директор је дужан,  у складу са Законом и прописима који регулишу средства из буџета  РС  да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају:

1.смрти брачног друга или детета – у висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа;

2.настанка трајне тешке инвалидности – у висини две просечне месечне плате;

 1. боловања дужег од три месеца – у висини једне просечне месечне плате;
 2. у случају набавке медицинских помагала или лекова – у висини једне просечне месечне плате.

У случају смрти запосленог, породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачунима, до неопорезивог износа.

Просечна плата из става 1. овог члана је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније по запосленог.

Члан 43.

Директор има право да по основу солидарне помоћи запосленом исплати једнократну новчану помоћ до половине просечне плате остварене на нивоу школе за последња три месеца у случају:

1.смрти ужег члана породице /брачни друг,деца и родитељи/као помоћ породици без прилагања рачуна,

2.за потребе санирања материјалне штете у домаћинству запосленог, на захтев запосленог уз одговарајуће доказе о фактичком стању.

 1. боловања дужег од 30 дана

Накнада штете

Члан 45.

Послодавац Секретаријат за образовање и дечју заштиту је дужан да запосленом накнади штету због повреде на раду или професионалног обољења, као и штету коју је запослени претрпео на раду или у вези са радом у висини која се утврђује посебном одлуком директора школе у слкаду са законо.

Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом учини школи.

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао а ако се део не може утврдити, штету надокнађују у једнаким деловима.

Кривица запосленог за учињену штету мора бити доказана.

Јубиларна награда

 

Члан 46.

Директор је дужан, у складу са Законом и прописима који регулишу средства из буџета  РС да запосленом исплати јубиларну награду.

Јубиларном годином се сматра година у којој запослени навршава 10, 20 односно 30 година рада, а висина јубиларне награде износи:

 1. за 10 година радног стажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50% просечне зараде
 2. за 20 година радног стажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . једну просечну зараду
 3. за 30 година рада. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . једну и по просечну зараду

Просечна плата из става 3. овог члана јесте плата из члана 44. став 3. овог правилника.

 Другa примања

Члан 47.

Запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу.

О висини новогодишње награде Влада и репрезентативни синдикати преговараће сваке године у поступку утврђивања предлога буџета Републике Србије.

Директор  може да, у складу са својом одлуком, из сопствених прихода, уз претходно прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 15 година старости пригодни поклон за Нову годину.

.Директор може да, из сопствених прихода, запосленој жени обезбеди поклон или новчани износ за Дан жена.

Директор може да, из сопствених прихода, наставницима чији су ученици освојили награде на такмичењима, обезбеди новчана средства за награду.

Мерила и критеријуми за остваривање права на награду из става 5. овог члана утврђују се општим актом.

VII ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

-ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба

Члан 48.

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба вреднују се у бодовима и то:

 1. Радни стаж

– за сваку годину рада оствареног у радном односу ………………………….      1 бод

– за сваку годину рада оствареног у радном односу у Школи ………..          1 бод

 

 1. Образовање

– за високо образовање …………………………………………………………………….     15 бодова,

-за специјалистичко образовање након Факултета…………………………………17 бодова,

-магистеријум ………………………………………………………………………………………18 бодова

-докторат………………………………………………………………………………………………20 бодова

– за специјалистичко образовање након средњег образовања …………………..8 бодова

– за више образовање ………………… ….. …………………………………………………..10 бодова

– за средње образовање од 3 односно 4 године……………………… ………………..5 бодова

 

 1. Резултати рада

-однос према радним обавезама и пословима (реализација програма и задатака, долазак на посао, однос према другим запосленима, родитељима и ученицима….. ….. …………………………………………………………………………………………………………..3 бода

-учествовање на такмичењима ( општинска, градска, регионална) и остварени резултати….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …………………………………………………………….3 бода

– учествовање на такмичењима (републичка и међународна) и остварени резултати…6 бодова

-доприноси у педагошком раду (објављени радови, стручни радови, издавање уџбеника…) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 7 бода

 1. Имовно стање

– ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека  2 бода

– ако су укупна примања домаћинства по члану од 50–70% републичког просека 3 бода

– ако су укупна примања домаћинства по члану испод 50% републичког просека 5 бодова

 

 1. Здравствено стање на основу надлежне здравствене установе

– инвалид друге категорије                                                                                  5 бодова

– хронични и тешки болесник                                                                             3 бода

– запослени који болује од професионалне болести                                         2 бода

 1. Број деце на редовном школовању

– ако запослени има једно дете на школовању                                                 1 бод

– ако запослени има двоје деце на школовању                                                  3 бода

– ако запослени има троје и више деце на школовању                                     5 бодова

-за децу која нису дорасла за школовање                                                1 бод по детету

Члан 49.

На основу наведених критеријума из члана 48. овог Правилника сачињава се ранг листа према редоследу бодова, почев од највећег.

За запосленог за чијим је радом престала потреба утврђује се запослени који оствари најмањи број бодова.

Уколико више запослених има исти број бодова предност има запослени који је остварио већи број бодова по основу радног стажа, стручне спреме, резултата рада односно социјалниог статуса, и то наведеним редоследом.

Члан 50.

Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог, доноси директор школе, а на основу предлога комисије коју именује школски одбор на предлог синдиката.

Комисија из става 1. овог члана утврђује предлог на основу листе која је сачињена према критеријумима из члана 48. овог Правилника.

Мере за запошљавање

Члан 51.

Решењем директора школе, запослени за чијим је радом престала потреба може бити:

 1. распоређен на друго радно место у Школи,
 1. распоређен на радно место са непуним радним временом у Школи,
 2. упућен на рад у другу школу или код другог послодавца на основу споразума о преузимању,
 3. упућен на преквалификацију или доквалификацију.
 4. привремено упућен на рад код другог послодавца на одговарајући посао, а најдуже годину дана.

Члан 52.

Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без његове сагласности:

 1. запосленој за време трудноће или са дететом до две године старости,
 2. запосленом самохраном родитељу,
 3. запосленом чије дете има тешки инвалидитет,
 4. ако оба брачна друга раде у истој Школи, једном од брачних другова, и
 5. запосленом мушкарцу који има најмање 35 година стажа осиугурања и запосленој жени која има најмање 30 година стажа осигурања, без њихове сагласности, под условом да не испуњава један од услова за пензију.

Члан 53.

Запосленом за чијим је радом престала потреба, а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених законом, колективним уговором код послодавца или уговором о раду, може престати радни однос под условом да му се претходно исплати отпремнина, и то најмање у висини која је утврђена Законом о раду, односно која је утврђена посебним програмом за решавање вишка запослених у установама из области образовања у процесу рационализације броја запослених, који се доноси у складу са општим актом Владе који уређује та питања, према сопственом избору запосленог.

Исплата отпремнине и свих заосталих примања врши се најкасније до дана престанка радног односа.

 VIII ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 54.

Запосленом престаје радни однос у случајевима, на начин и по поступку предвиђеним Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду и овим Правилником на основу отказа уговора .

Запосленом радни однос престаје :

 1. истеком рока за који је заснован,
 2. на крају школске године када наврши 40 година стажа оситурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени другачије не споразумеју,
 3. споразумом између запосленог и послодавца,
 4. отказом уговора од стране запосленог,
 5. отказом уговора од стране послодавца,
 6. независно од воље запосленог и воље послодавца:

а. Ако је на начин прописан законом утвршено да је код запосленог дошло до губтка радне способности –даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне способности;

б. Ако му је по одредбама закона, однсоно правноснажној одлуци суда или другог органа забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других послова даном достављања правноснажне одлуке;

в. Ако због издржавања казне затвора мора д абуде одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци – даном ступања на издржавање казне;

г. Ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од шест месеци и због тог амора да буде одсутан са рада – даном почетка примњивања те мере;

ђ.у случају престанка рада послодавца, у складу са законом

 1. смрћу запосленог.

Члан 55.

Споразумом о престанку радног односа утврђује се датум престанка радног односа.

Пре потписивања споразума, послодавац је дужан да запосленог писаним путем обавести о последицама до којих долази у остваривању права за случај незапослености.

Отказ уговора од стране запосленог

Члан 56.

Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду.

Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писменом облику, најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа .

Отказ уговора од стране послодавца

Члан 57.

Запосленом престаје радни однос :

 1. ако се утврди да не остварује резултате рада,
 2. ако се утврди да запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради.
 3. ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене Законом, овим Правилником   или уговором о раду,
 4. ако запослени учини кривично дело на раду и у вези са радом
 5. ако се запослени не врати на рад у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа.,
 6. ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад,
 7. ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду ради распоређивања на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада,
 8. ако одбије или се не одазове на одлуку директора школе којом се упућује на лекарски преглед ради утврђивања психичке и физичке способност за рад односно ако налаз надлежне здравствене установе утврди да он такву способност не поседује.

Члан 58.

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 57 тачке 1. до 7. овог Правилника запосленог писаним путем упозори  на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање пет радних дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења.

У упозорењу из става 1.овог члана послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа , чињенице и доказе који указују на тао да су се стекли услови за отказ и рок давање одговора на упозорење.

Ако постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне обавезе или непоштовање радне дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, послодавац мже у упозорењу да запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду ако поново учини исту или сличну повреду без поновног упозорења.

Послодавац је дужан да упозорење достави на мишљење синдикату чији је запослени члан.

Синдикат је дужан да достави мишљење у року од пеет радних дана од дана достављања упозорења.

Отказ уговора независно од воље запосленог и воље послодавца

 Члан 59.

Запосленом престаје радни однос даном коначности решења о престанку радног односа ако се утврди да не испуњава следеће услове :

 1. да има одговарајуће образовање;
 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
 1. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
 2. да има држављанство Републике Србије.
 3. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Запосленом приправнику – наставнику и стручном сараднику, престаје радни однос даном коначности решења о престанку радног односа ако у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу, даном истека тог рока.

Члан 60.

Датум престанка радног односа на основу изречене мере : Престанка радног односа у дисциплинском поступку је датум када је одлука постала коначна и на основу ње директор школе доноси решење о престанку радног односа, сем ако законом није другачије предвиђено.

IX ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И УДАЉЕЊЕ СА РАДА

Дисциплински поступак

Члан 61.

Директор Школе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог.

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком на који приговор није допуштен, а који садржи податке о запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују на извршење повреде.

Запослени мора бити саслушан, са правом да изложи своју одбрану, сам или преко заступника, а може за расправу да достави и писмену одбрану.

Изузетно, расправа може да се одржи и без присуства запосленог, под условом да је запослени на расправу уредно позван.

На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењују правила управног поступка.

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ближе су регулисана питања везана за дисциплинску и материјалну одговорност.

X СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 62.

Запослени код послодавца имају право да без претходног одобрења, образују синдикат, као и да му приступају под искључивим условима, да се придржавају његових статута и правила.

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена, административним актом послодавца.

Члан 63.

Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.

Изглед и садржај приступнице утврђује се актом синдиката.

Члан 64.

Директор је дужан да члану синдиката, без накнаде, посредством служби Школе:

 1. одбије износ синдикалне чланарине и уплати је на одговарајући рачун синдикалне организације, као и на рачуне виших органа синдиката коме члан припада према статуту синдиката;
 2. врши уплату на рачун фондова које синдикат оснива (штрајкачки фонд, фонд солидарности и сл.);
 3. даје на увид податке о уплати чланарине синдикалном руководству.

Техничко-просторни услови

Члан 65.

Директор је дужан да репрезентативном синдикату обезбеди техничко-просторне услове и приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, и то:

 1. одвојену просторију за рад синдиката и одговарајући простор за одржавање синдикалних састанака;
 2. право на коришћење телефона, телефакса и других техничких средстава и опреме;
 3. слободу поделе синдикалних саопштења, извештаја на огласним таблама синдиката – за редовне синдикалне активности, а у време штрајка и на другим местима по одлуци синдиката;

Члан 66 .

Синдикат има право да буде обавештен од стране директора школе о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката.

Директор Школе је дужан да представнику синдиката омогући присуствовање седницама Школског одбора школе, без права одлучивања, и у том смислу дужан је да синдикату доставља уредан позив са материјалом за седницу .

Права синдикалних  представника

Члан 67.

Синдикална организација је дужна да директору школе достави акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у складу са законом.

Члан 68.

Директор је дужан да у складу са Посебним колективним уговором председнику синдикалне организације Школе, која припада синдикату потписнику овог уговора, у коју је учлањено више од пола запослених, за обављање његове функције исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%.

Председник синдикалне организације Школе, која припада синдикату потписнику овог уговора, у коју је учлањено мање од пола запослених, има право на сразмерно увећану месечну плату.

Члан 69.

Овлашћени представник синдиката има право на плаћено одуство, ради обављања следећих синдикалних функција:

 1. ако је одређен за колективно преговарање, односно одређен за члана одбора за колективно преговарање за време преговарања,
 2. када је одређен да заступа засполеног у радном спору са послодавцем пред арбитром или судом за време заступања.

Време проведено у вршењу синдикалне функције, у смислу става 1. овог члана, сматра се временом проведеним на раду.

Члан 70.

Директор је  у складу са посебним колективним уговором обавезан да представницима синдиката омогући одсуствовање са рада ради реализације програмских активности и присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама, семинарима и конгресима, по позиву органа који организује састанак.

Директор је обавезан да представницима синдиката који су изабрани у више органе синдиката омогући одсуствовање са рада за учествовање у раду тих органа, уз приложен позив.

Директор је обавезан да представницима синдиката који заступају чланове синдиката организоване у посебна удружења у оквиру синдиката (рекреација, касе узајамне помоћи и сл.) омогући рад, у складу са правилницима тих удружења.

Члан 71.

Директор не може донети решење о престанку радног односа представнику запослених, нити на други начин да стави у неповољан положај представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако представник запослених поступа у складу са законом и овим уговором и то:

1) председнику синдиката Школе;

2) представнику запослених у Школском одбору;

3) именованом или изабраном синдикалном представнику у више органе синдиката на локалном или Републичком нивоу у складу са општим актима синдиката.

XI   ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 72.

Наставници, односно сарадници у школи остварују право на штрајк под условом да обезбеде минимум процеса рада школе, у остваривању права грађана од општег интереса у средњем образовању.

Минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од 30 за часове теоријске наставе и лабораторијских вежби, односно 40 минута за часове практичне и наставе у блоку, по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, а за стручног сарадника, односно васпитача 20 часова рада недељно.

Ако наставници, односно сарадници школе учествују у штрајку не обезбеђујући минимум процеса рада из става 2. овог члана, директор школе покреће дисциплински поступак.

Наставнику, односно сараднику за повреду обавезе из става 2. овог члана изриче се мера престанка радног односа.

Директор школе ће, за време штрајка организованог противно одредби става 2. овог члана, обезбедити остваривање наставе или обављање испита, односно дежурство док траје штрајк.

Члан 73.

При организовању и спровођењу штрајка синдикат мора водити рачуна о остваривању уставом загарантованих слобода и права других.

Штрајком се не сме угрозити право на живот, здрављи и личну сигурност.

Члан 74.

Одлуку о штрајку синдикат доноси у складу са одредбама општег акта синдиката.

Штрајк се мора најавити Директору школе.

У одлуци којом се најављује штрајк синдикат мора назначити разлоге штрајка, место, дан и време штрајка, као и податке о штрајкачком одбору.

Члан 75.

Штрајкачки одбор руководи штрајком, прати да ли се штрајком не омета ред и да ли се штрајк спроводи на законит начин и упозорава надлежне органе на покушај спречавања или ометања штрајка.

Члан 76.

Због учествовања у штрајку, организованом у складу са законом и овим Правилником,запослени не могу бити стављени у неповољан положај, а организовање штрајка и учешће у штрајку не представља повреду радне обавезе.

Члан 77.

Директор школе не сме спречавати штрајк који је организован у складу са законом и овим Правилником.

XII МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Члан 78.

Директор је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, у складу са законом.

Запослени у Школи бирају три представника у Одбор за безбедност и здравље на раду у Школи.

Директор, Одбор и репрезентивни синдикати, дужни су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду.

Правилником о безбедност и здрављу на раду школе ближе се уређују права, обавезе и одговорност у вези са безбедношћу и здрављем на раду.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о раду и Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Члан 80.

Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 81.

Овај Правилник о раду ступа на снагу, по добијеној сагласности Школског одбора, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Хемијско-прехрамбене технолошке школе, дел.бр. 412  од 12.03.2010. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Миладин Ивановић