Програм решавања вишка запослених у Хемијско прехрамбеној технолошкој школи

 

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

Дел.број: 374

Датум: 12.4.2017.

Београд, Љешка 82

 

На основу чл.153 – 157. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 ),  члан 57. став 1 тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење 68/2015), чл.34-40. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика  („Сл.гласник РС“, бр.21/2015), Школски одбор Хемијско –прехрамбене технолошке школе, у проширеном саставу донео је дана 11.4 2017.године

 

П Р О Г Р А М

РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ  У

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНОЈ ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овај Програм уређује надлежност и поступак за утврђивање запослених за чиjим  радом у потпуности или делимично престаје потреба у Хемијско-прехрамбеној технолошкој  школи из Београда (у даљем тексту – Школа), мере за запошљавање и права запослених за чиjим радом престаjе потреба.

Члан 2. 

Радни однос запослених за чиjим jе радом престала потреба у Школи може престати под условима и на начин утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду и Посебним  колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика .

Члан  3.

Послодавац је дужан да донесе програм решавања вишка запослених (у даљем тексту: програм), ако утврди да ће због технолошких, економских или организационих промена у оквиру периода од 30 дана доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време, и то за најмање:

1) 10 запослених код послодавца који има у радном односу више од 20, а мање од 100 запослених на неодређено време;

2) 10% запослених код послодавца који има у радном односу најмање 100, а највише 300 запослених на неодређено време;

3) 30 запослених код послодавца који има у радном односу преко 300 запослених на неодређено време.

Програм је дужан да донесе и послодавац који утврди да ће доћи до престанка потребе за радом најмање 20 запослених у оквиру периода од 90 дана, из разлога наведених у ставу 1. овог члана, без обзира на укупан број запослених код послодавца.

 

Члан  4.

Послодавац је дужан да, пре доношења програма, у сарадњи са репрезентативним синдикатом код послодавца и републичком организацијом надлежном за запошљавање, предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених.

САДРЖИНА ПРОГРАМА

Члан 5.

Програм нарочито садржи:

1) разлоге престанка потребе за радом запослених;

2) укупан број запослених код послодавца;

3) број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и послове које обављају;

4) критеријуме за утврђивање вишка запослених;

5) мере за запошљавање: премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификација или доквалификација, непуно радно време али не краће од половине пуног радног времена и друге мере;

6) средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених;

7) рок у коме ће бити отказан уговор о раду.

Послодавац је дужан да предлог програма достави синдикату најкасније осам дана од дана утврђивања предлога програма, ради давања мишљења.

Програм у име и за рачун послодавца доноси Школски одбор.

Члан  6

Синдикат je дужан  да достави мишљење на предлог програма у року од 15 дана од дана достављања предлога програма.

Члан 7

Критеријум за утврђивање вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спречености за рад, трудноће, породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Критериjуми за утврђивање запослених за чиjим радом престаjе потреба са пуним или непуним радним временом 

Члан 8. 

Критериjуми за утврђивање запослених за чиjим радом престаje потреба, са пуним или непуним радним временом, вреднуjу се у бодовима, и то:

 

  1. 1. рад остварен у радном односу:

1) за сваку годину рада оствареног у радном односу – 1 бод,

2) за сваку годину рада оствареног у радном односу у установама образовања – 1 бод;

Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима, о делу, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду, као и посебан стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. рођење трећег детета, спортски стаж, време за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл.), као и време обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу.

Запосленом се рачуна цела година проведена на раду у радном односу без обзира на то да ли је радио са пуним или непуним радним временом.

  1. образовање:  

1) за високо образовање на студиjама другог степена (мастер академске студиjе, специjалистичке академске студиjе или специjалистичке струковне студиjе) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студиjама у траjању од наjмање четири године, по пропису коjи jе уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – 20 бодова,

2) за високо образовање на студиjама првог степена (основне академске, односно основне струковне студиjе), студиjама у траjању од три године или вишим образовањем – 15 бодова,

3) за специjалистичко образовање након средњег образовања – 13 бодова,

4) за средње образовање у траjању од 4 године – 12 бодова,

5) за средње образовање у траjању од 3 године – 10 бодова,

6) за основно образовање и оспособљеност за рад у траjању од jедне или две године – 5 бодова;

Бодовање се врши према стеченом одговараjућем образовању. 

  1. такмичења: 

1) броj бодова за општинско такмичење и смотру:

(1)  за освоjено прво место – 2 бода,

(2)  за освоjено друго место – 1,5 бод,

(3)  за освоjено треће место 1 бод;

2) броj бодова за окружно, односно градско такмичење и смотру:

(1)  за освоjено прво место – 4 бода,

(2)  за освоjено друго место – 3 бода,

(3)  за освоjено треће место 2 бода;

3) броj бодова за републичко такмичење и смотру:

(1) за освоjено прво место – 8 бодова,

(2) за освоjено друго место – 6 бодова,

(3) за освоjено треће место 4 бода;

4) броj бодова за међународно такмичење:

(1)  за освоjено прво место – 15 бодова,

(2)  за освоjено друго место – 12 бодова,

(3)  за освоjено треће место 10 бодова.

По основу такмичења бодуjе се наставник коjи jе ученика припремао за такмичење и коjи jе остварио релевантне резултате.

Приликом бодовања запослених у обзир се узима резултат постигнут на такмичењима и смотрама коjи су организовани у складу са стручним упутством министарства о организовању такмичења и смотри ученика и коjу су утврђени наведеним календаром.

Вреднуjе се само jедан резултат остварен у наjвишем рангу такмичења и смотри. Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тоj категориjи запослени имаjу могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања вреднуjу се резултати остварени у току целокупног рада оствареног у образовању.

  1. педагошки допринос у раду:

1) рад на изради уџбеника коjи су одобрени решењем министра, у складу са прописима из области образовања и васпитања:

–  аутор 7 бодова,

–  сарадник на изради уџбеника – илустратор – 5 бодова,

–  рецензент – 4 бода;

2) обjављен рад из струке у стручноj домаћоj или страноj литератури 1 бод;

(Без обзира на броj обjављених радова по овом основу добиjа се само jедан бод.)

 

За педагошки допринос раду бодови се добиjаjу само по jедном основу.

 

  1. имовно стање: 

1) ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека према последњем обjављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – 0,5 бодова,

2) ако су укупна примања домаћинства по члану испод републичког просека према последњем обjављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – 1 бод.

Код бодовања имовног стања, под породичним домаћинством сматраjу се: брачни друг, деца и родитељи коjе запослени издржава; 

 

  1. 6. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног фонда пензиjског и инвалидског осигурања: 

1) инвалид друге категориjе – 3 бода,

2) тешка болест запосленог на основу конзилиjарног налаза лекара надлежне здравствене установе – 3 бода,

3) запослени коjи болуjе од професионалне болести 2 бода.

Бодовање по овом основу врши се само по jедноj од тачака коjа jе наjповољниjа за запосленог; 

Тешка болест запосленог утврђуjе се на основу конзилиjарног налаза лекара надлежне здравствене установе на териториjи општине или на териториjи града на коме jе формирана таква комисиjа.

 

  1. броj деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости:  

1) ако запослени има jедно дете 1 бод,

2) ако запослени има двоjе деце 3 бода,

3) ако запослени има троjе и више деце 5 бодова.”

Као дете на редовном школовању до 26 година старости сматра се и ученик завршног разреда основне и средње школе до краjа школске године, односно до 31. августа године у коjоj дете има своjство редовног ученика завршног разреда.

За критериjум за коjи запослени не достави потребну документациjу у остављеном року за утврђивање листе запослених за чиjим jе радом у потпуности или делимично престала потреба, бодуjе се са нула бодова. 

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 9.

Рад остварен у радном односу утврђуjе се на основу потврде издате од стране Школе, а на основу података из радне књижице. Година радног стажа признаjе се само за навршене године радног стажа до дана доношење одлуке директора школе о покретању поступка за утврђивање запослених за чиjим радом jе престала потреба.

 

Врста и степен образовања доказује се прилагањем дипломе или оверене фотокопије дипломе, које се налазе у досијеу радника и преузимају се на реверс од стране запосленог.

Броj бодова по основу такмичења и смотри, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја предвиђених календаром такмичења, утврђује се на основу дипломе ученика о постигнутом успеху ( фотокопиjа ), извештаjа школе организатора или извода из евиденције школе (дипломе, књиге и слично).

Педагошки допринос у раду доказуjе се на основу прилагања веродостојног доказа о раду на изради  уџбеника који су одобрени решењем министра или прилагањем стручног чланка који је објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација.

Имовно стање утврђуjе се на основу потврде Пореске управе о висини примања о укупним примањима домаћинства по члану на нивоу републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлажног за послове статистике, оствареним  за последњи месец за коjи jе републички орган надлежан за послове статистике обjавио републички просек у „Службеном Гласнику Србиjе“, по основу зараде, накнаде зараде и другог примања.

Под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава. Запослени коjи се бодуjу мораjу да приложе доказ, односно потврду, о броjу чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава немају приходе).  За чланове домаћинства коjи су у радном односу мораjу да доставе потврду о заради, а за чланове коjи нису у радном односу да то докажу прилагањем одговараjућих докумената ( потврда о редовном школовању, извод из евиденциjе незапослених лица, потврду да се не дуже порезом од катастарског прихода, приватног предузећа….).

Шеф рачуноводства дужан jе да комисиjи достави податке о примањима запослених у месецу када jе последњи пут обjављен републички просек од стране републичког органа надлежног за послове статистике као и податак да ли запослени ради са пуним или непуним радним временом.

Запослени коjи се бодуjу а раде у две или више школа дужни су да доставе доказ (потврду) из тих школа о проценту радног времена и примањима за последњи месец за коjи jе републички орган надлежан за послове статистике обjавио републички просек са назнаком о коjем месецу се ради.

Здравствено стање се бодује на основу налаза надлежне здравствене установе (инвалидност- инвалидска комисија, односно надлежни фонд ПИО; тешка болест- конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално – обољење медицина рада), односно решења надлежног фонда ПИО .

Броj деце предшколског узраста, односно деце  на редовном школовању до 26 година старости утврђуjе се на основу извода из матичне књиге рођених,  потврде о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају).

Запослени коjи сматра да не остваруjе бодове по неком од критериjума ниjе дужан да доставља документа за утврђивање бодова по тим критериjумима већ ће бити бодован по критериjумима на коjе остваруjе бодове.

 

РАДЊЕ КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ПОСТУПКУ БОДОВАЊА

Члан 10. 

Директор школе упућује захтев репрезентативном Синдикату (уколико их има више, позив се упућује свима) да предложе чланове комисије (уколико директор школе не упути исти, репрезентативни синдикат доставља свој писмени предлог Школском одбору).

Синдикат школе Школском одбору доставља писмени предлог чланова комисије (који мора бити оверен печатом Синдиката, потписан и заведен у секретаријату школе).

На основу предлога Синдиката школе, Школски одбор (мора донети одлуку на предлог синдиката школе) доноси одлуку о именовању Комисије која ће спроводити поступак утврђивања лица за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба – бодовањем. Број чланова комисије је по правилу непаран (три или пет) а препоручује се и резервни састав у истом броју како би комисија радила увек у пуном саставу.

Комисиjа ради у пуном саставу, према правилима и распореду коjи сама утврђуjе.

Члан комисиjе не може бити директор, помоћник или заменик директора, секретар и шеф рачуноводства.

 

ПОСТУПАК БОДОВАЊА

Члан 11

Директор доноси ОДЛУКУ о покретању поступка за утврђивање запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба, која садржи имена запослених који треба да се бодују (уколико директор школе не донесе одлуку комисија бодује све запослене).

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА И ЛИСТА ЗАПОСЛЕНИХ (заведена у деловоднику, потписана и оверена) истиче се на огласној табли Школе и доставља се именованој комисији.

Комисија у договору са директором школе утврђује динамику спровођења поступка бодовања водећи рачуна о крајњем року (15. август текуће године).

Комисија се на свом првом састанку конституише, бира председника, утврђује правила рада.

Комисија о свом раду води записник који потписују сви чланови комисије, записник се заводи у деловодник са датумом одржавања састанка комисије.

Члан 12.

На основу одлуке директора Школе, комисиjа обjављуjе у писаноj форми обавештење на огласноj табли школе у року од 24 часа од дана приjема одлуке, коjим позива све запослене на радним местима за коjа се утвруђуjу запослени за чиjим радом престаjе или ће престати потреба са пуним или непуним радним временом, да у року од осам дана од дана обjављивања позива, доставе документациjу потребну за рангирање запослених по критериjумима из члана 8. овог Програма.

Након првог састанка, комисија истиче на огласној табли Обавештење (потписано од стране председника комисије, оверено печатом школе, заведено у деловоднику)

 

о потребној документацији, року за достављање, времну и месту пријема документације и динамику спровођења процедуре (која подразумева време пријема документације, време

сачињавања привременене листе, време жалбе, време одлуке по жалби, време објављивања коначне листе, итд).

У обавештењу из претходног става наводи се списак документациjе коjа се предаjе ради рангирања запослених, место, време и рок за достављање документациjе.

Обавештење може да садржи и додатне напомене о докуметацији.

Документа  се достављају секретаријату школе да се заведе у деловодник за пријем поште а потом се предаје комисији ради даљег поступања.

Обавештење и списак неопходне документациjе из става 2 овог члана може се запосленом послати и електронским путем.

По истеку рока за предају документације комисија врши бодовање и сачињава привремену ранг листу запослених.

Запослени који се налази на листи запослених који треба да се бодују, а који из неког разлога не достави документацију у року који је дала комисија или достави део документације, бодове добија за део документације коју је доставио.

Бодовање комиисија врши према критеријумима из члана 34. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Према утврђеној динамици, о термину објавивању Привремене листе запослени се обавештавају на огласној табли Школе и на њу се улажу приговори у року од 8 дана од дана објављивања Привремене листе на огласној табли Школе. Приговори се достављају комисији за бодовање (уредно потписани и заведени у деловоднику код секретара школе).

Коначна листа запослених објављују се на огласној табли школе и достављају директору ради доношења решења.

По завршетку рада и сачињавању коначне ранг листе, комисија директору школе доставља сву документацију и  о томе се сачињава записник који потписује председник комисије и директор школе, и исти се заводи у деловодник школе.

Члан 13. 

Запослени документациjу предаjу у прописаном року. Документа предата након истека предвиђеног рока, неће се узимати у разматрање.

Комисиjа jе у обавези да у року од три дана, од дана истека рока за подношење документациjе одржи састанак на којем ће размотрити документациjу и извршити рангирање кандидата, сачинити листу и исту обjавити на огласноj табли.

Члан 14. 

На основу критериjума из члана 8. овог Програма сачињава се привремена ранг листа запослених за свако радно место посебно, а коjе jе директор школе утврдио своjом одлуком .

Привремена ранг листа запослених за чиjим радом престаjе потреба са пуним или непуним радним временом, сачињава се према редоследу бодова почев од наjвећег.

За запосленог за чиjим jе радом престала потреба утврђуjе се запослени коjи оствари наjмањи броj бодова. 

Уколико више запослених има исти броj бодова, предност на листи има запослени коjи jе остварио већи броj бодова по основу рада оствареног у радном односу, образовања, такмичења, педагошког доприноса у раду, имовног стања, здравственог стања, броjа деце и то наведеним редоследом.

Члан 15. 

Привремена ранг листа из члана 12. овог Програма обjављуjе се на огласноj табли Школе, сем у хитном случаjу, када се одмах, тj. у року од 24 чада од дана сачињавања листе, доставља запосленима коjи су на листи.

Запослени има право подношења приговора на привремену ранг листу комисиjи, у року од три дана од дана обjављивања сем у хитном случаjу, када jе рок 24 часа од дана приjема обавештења.

Комисиjа jе у обавези да приговор запосленог размотри, да одлучи о основаности приговора и писмено га обавести о основаности приговора у року од три дана, сем у хитном случаjу, када jе дужна да га обавести у року од 24 часа од дана утврђивања коначне ранг листе.

Неблаговремене, недопуштене и приговоре изjављене од неовлашћеног лица, комисиjа ће одбацити, а неосноване одбити. Благовремене, допуштене и основане приговоре комисиjа ће уважити.

Пошто одлучи о поднетим приговорима, комисиjа утврђуjе коначну ранг листу и обjављуjе jе на огласноj табли школе одмах, тj у року од 24 часа од дана сачињавања ранг листе.

 

КРАЈ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА

Члан 16. 

Коначну ранг листу са предлогом кандидата коjи има наjмање бодова комисиjа доставља директору школе одмах по обjављивању на огласноj табли школе, ради проглашавања за запосленог за чиjим jе радом престала потреба са пуним или непуним радним временом.

Изузетно комисиjа може утврдити предлог запосленог за чиjим радом престаjе потреба и без процедуре прибављања докумената ако у року од месец дана од дана обjављивања Одлуке директора школе на коjим радним местима и са коjим процентом престаjе потреба за радом запослених и коjе запослене треба рангирати за свако радно место, ако се сви запослени на састанку стручног већа сложе и потпишу предлог запосленог за чиjим радом престаjе потреба, како би се убрзала процедура и благовремено доставио списак запослених за чиjим jе радом престала потреба Школскоj управи.

Члан 17. 

На основу предлога комисиjе, директор Школе доноси решење коjим се утврђуjе да престаjе потреба за радом запосленог са пуним или непуним радним временом.

Директор школе дужан jе да решење из става 1. овог члана донесе наjкасниjе до 15. августа текуће године, односно у року од 24 часа од дана добиjања предлога комисиjе када се ради о хитном случаjу.

Запослени има право подношења жалбе на решење директора из става 1. овог члана, Школском одбору у року од осам дана од дана приjема.

Директор школе дужан jе да податке о запосленима за чиjим jе радом престала потреба достави надлежноj Школскоj управи наjкасниjе до петнаестог августа текуће године.

Када се ради о хитном случаjу (због преузимања запосленог у другу установу), уколико решење ниjе постало коначно, директор школе дужан jе да податке о запосленима за чиjим jе радом престала потреба достави надлежноj Школскоj управи уз назнаку да поступак ниjе окончан.

Школски одбор одлучује о приговору запосленог у року од 15 дана.

 

Уколико комисиjа не сачини коначну ранг листу и не достави предлог у роковима прописаним овим Програмом, директор школе jе дужан да решењем утврди запосленог за чиjим jе радом престала потреба и достави благовремено списак запослених за чиjим jе радом престала потреба Школскоj управи у року прописаном Законом о основама система образовања и васпитања и ПКУ-ом уз навођење на листи разлога зашто то ниjе учињено.

Директор школе доставља листе запослених за чиjим jе радом у потпуности или делимично престала потреба, коjа треба да буде потписана од стране овлашћеног представника репрезентативних синдиката школе. Уколико листа ниjе потписана од стране овлашћених представника синдиката, директор jе дужан да на листи наведе разлоге због коjих то ниjе учињено.

Члан 18. 

Уколико Школски одбор усвоjи жалбу запосленог на решење коjим jе проглашен за запосленог за чиjим jе радом престала потреба, поступак утврђивања запосленог за чиjим jе радом престала потреба спроводи се у као да се ради о хитном поступку на начин како jе то прописано члановима од 7 до 12 овог Програма.

Директор школе на основу достављених података (коначне ранг листе) утврђује запослене за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и доноси Решење које доставља запосленом.

Након коначности решења, директор школе доставља Школској управи податке или списак лица за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба ради евидентирања.

Мере за запошљавање 

Члан 19. 

На основу решења директора Школе, запослени за чиjим jе радом престала потреба може бити:

1) распоређен на друго радно место у школи;

2) распоређен на радно место са непуним радним временом у школи;

3) преузет на основу споразума о преузимању у другу установу уз сагласност запосленог;

4) упућен на преквалификациjу или доквалификациjу.

Члан 20. 

Радни однос запосленом за чиjим jе радом престала потреба не може престати без његове сагласности:

1) запосленоj за време трудноће или са дететом до две године старости;

2) запосленом самохраном родитељу;

3) запосленом чиjе дете има тешки инвалидитет;

4) ако оба брачна друга раде у истоj установи, jедном од брачних другова;

5) запосленом мушкарцу коjи има наjмање 35 година стажа осигурања и запосленоj жени коjа има наjмање 30 година стажа осигурања, без њихове сагласности, под условом да не испуњава jедан од услова за пензиjу.

Самохраним родитељем, у смислу овог уговора, сматра се родитељ коjи сам врши родитељско право, када jе други родитељ непознат, или jе умро, или сам врши родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд jош ниjе донео одлуку о вршењу родитељског права.

Родитељ ће се сматрати самохраним и у случаjу када jе други родитељ потпуно или траjно неспособан за привређивање, а ниjе стекао право на пензиjу или када се други родитељ налази на издржавању казне дуже од шест месеци.

Не сматра се, у смислу овог уговора, самохраним родитељ коjи по престанку раниjе брачне, односно ванбрачне заjеднице, заснуjе нову брачну, односно ванбрачну заjедницу.

 

Преузимање запослених 

Члан 21. 

Запослени коjи jе у установи у радном односу на неодређено време, а остао jе нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ставови 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања, остваруjе право на преузимање стављањем на листу запослених са коjе се врши преузимање.

Листа из става 1. овог члана утврђуjе се за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по jединицама локалне самоуправе, а на основу приjава установа о запосленима коjи имаjу право на преузимање. Право на преузимање остваруjе се споразумом, уз сагласност запосленог.

Запослени коjи се преузима мора да испуњава услове за обављање послова радног места за коjе се преузима.

Отпремнина

Члан 22.

Запосленом за чиjим jе радом престала потреба, а коме ниjе могло да се обезбеди ни jедно од права утврђених законом, колективним уговором код послодавца или уговором о раду, може престати радни однос под условом да му се претходно исплати отпремнина, и то наjмање у висини коjа jе утврђена Законом о раду, односно коjа jе утврђена посебним програмом за решавање вишка запослених у установама из области образовања у процесу рационализациjе броjа запослених, коjи се доноси у складу са општим актом Владе коjи уређуjе та питања.

 

Исплата отпремнине врши се наjкасниjе до дана престанка радног односа, а исплата свих неисплаћених зарада, накнада зарада и других примања коjе jе запослени остварио до дана

 

престанка радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду, наjкасниjе у року од 30 дана од дана престанка радног односа

Члан 23. 

Запослени коме jе у Школи, после исплате отпремнине из члана 18. овог Програма, престао радни однос због престанка потребе за његовим радом, остваруjе право на новчану накнаду и право на пензиjско и инвалидско осигурање и здравствену заштиту, у складу са прописима о запошљавању.

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 24. 

За све што ниjе регулисано овим Програмом примењиваће се одредбе важећег Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о раду и Посебног колективног уговора.

Члан 25. 

Ступањем на снагу овог Програма престаjе престаjу да важе одредбе Програма решавања вишка вишка запослених  коjи регулише ову материjу бр. 676/3-1  од  18.5.2016. године.

Члан 26. 

Оваj Програм ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања на огласноj табли Школе.

 

Председник Школског одбора,

Миладин Ивановић