е-Лабораторија

У средњим школама у Републици Србији, све је већи број ученика који похађају наставупо Индивидуалном образовном плану (ИОП1 или ИОП2). Наставни предмети Хемија и Техника рада у лабораторији, на образовном профилу Прехрамбени техничар, подручјерада Производња и прерада хране, имају у оквиру наставних планова лабораторијске
вежбе. Пројекат даје приказ извођења лабораторијских вежби уз употребу ГЕЛП апликације у раду са ученицима који наставу похађају по Идивидуалном образовном плану са измењеним исходима и стандардима (ИОП2).

https://twinspace.etwinning.net/47683/home