Годишњи план рада школе за школску 2018/2019 годину

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

 

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ШКОЛЕ

за школску 2018/2019. годину

 

 

 

У Београду,

септембар 2018. године

 

 

САДРЖАЈ

 

 1. УВОД.. 5

1.1. Полазне основе и задаци и задаци годишњег плана рада. 6

1.2. Смернице за планирање и програмирање. 11

1.3. Развојни план школе. 12

 1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ.. 17

2.1. Материјално-технички услови рада. 17

2.2. Кадровски услови рада. 18

2.3. Мере и опрема за побољшање услова рада. 21

2.4. Стручни органи школе и тимови. 22

2.5. Управљање. 22

 1. УЧЕНИЦИ.. 23

3.1. Редовни ученици. 23

3.2. Ванредни ученици. 27

 1. OРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА.. 29

4.1. Календар васпитно-образовног рада. 29

4.2. Организација рада школе по сменама, сатница звоњења, распоред одељења  и дежурство наставника. 31

 1. ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.. 33

5.1. Годишњи фонд часова образовних предмета по плану образовања. 33

5.2. План реализације наставе у блоку и технологије са практичном наставом.. 45

5.3. Додатна и допунска настава. 58

5.3.1. Додатна настава. 58

5.3.2. Допунска настава. 58

5.4. Структура часова недељне и годишње норме за наставнике. 59

5.5. Екскурзија. 60

 1. План рада стручних сарадника и ваннаставних активности. 61

6.1. План рада стручних сарадника. 61

6.1.1. План рада педагога. 61

6.1.2. План рада психолога. 66

6.1.3. План рада педгошког саветника. 72

6.1.4. План рада библиотекара. 73

6.2 Планови ваннаставник активности. 76

6.2.1. План рада драмске секције. 77

6.2.2. План рада историјске секције. 78

6.2.3. План рада рецитаторске секције. 78

6.2.4. План рада новинарске секције. 79

6.2.5. План рада библиотечке секције. 80

6.2.6. План рада фотографско-литерарне секције. 81

6.2.7. План рада еколошке секције. 86

6.2.8. План рада фудбалске секције. 87

6.2.9. План рада секције за одбојку. 88

6.2.10. План рада секције спортске гимнастике. 89

6.2.11. План рада секције за стони тенис. 91

6.2.12. План рада хорске секције. 92

6.2.13. План рада шаховске секције. 93

6.2.14. План рада ликовне секције. 94

6.2.15. План рада хемијске секције. 95

6.2.16. План рада секције „ENGLISH WORKSHOP“. 96

6.2.17. План рада рачунарско-информатичке секције. 98

6.2.18. План рада секције “УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА“ 99

6.2.19. План рада секције „Креативна технологија“. 102

6.2.20. План рада атлетске секције. 103

6.2.21. План рада фолклорне секције. 104

6.2.22. План рада клуба љубитеља источноазијских култура – Jaпанизам.. 104

6.2.23. План рада дебатног клуба. 105

6.2.24. План школски бенд са клубом слушатеља музике……………………………106

6.3. Учешће у регионалним и међународним пројектима. 110

6.4. Организација такмичења. 110

6.5. Екскурзија. 111

 1. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ.. 112

7.1. План рада Наставничког већа. 112

7.2. Одељењско веће. 116

7.2.1. План рада Одељењских већа. 116

7.3. План рада педагошког колегијума. 119

7.4.  Стручна већа за области предмета. 121

7.4.1. План рада стручног већа српског језика и књижевности, ликовне културе и музичке уметности. 121

7.4.2. План рада стручног већа страних језика. 124

7.4.3. План рада стручног већа друштвених наука. 125

7.4.4. План рада стручног већа математике и рачунарства и информатике. 127

7.4.5. План рада стручног већа физике и физичке хемије. 129

7.4.6. План рада стручног већа хемије. 131

7.4.7. План рада стручног већа технолога за подручје рада Хемија, неметали и графичарство  134

7.4.8. План рада стручног већа технолога за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране. 137

7.4.9. План рада стручног већа физичког васпитања. 138

7.5. Планови рада стручних актива. 140

7.5.1. План рада Стручног актива за развојно планирање. 140

7.5.2. План рада стручног актива за развој школског програма. 141

 1. ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА.. 145

8.1. План рада Тима за самовредновање и вредновање рада школе. 145

8.2. План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 145

8.3. План рада Тима  за школски маркетинг. 150

8.4. План рада Стручног тима за инклузивно образовање. 150

8.5. План рада Тима за унапређење и заштиту здравља ученика. 152

8.6. План рада Тима за професионалнi развој 157

8.7. План рада Тима за културну  делатност школе. 160

8.8. План рада Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању  160

8.9. План активности Вршњачког тима. 167

8.10. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе. 167

8.11. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва. 169

8.12. Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. 170

 1. САВЕТ РОДИТЕЉА.. 172

9.1. План рада Савета родитеља. 172

 1. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА.. 173

10.1. Програм и план рада одељењског старешине. 173

10.2. Сарадња са родитељима. 177

11.УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ. 178

 1. 12. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ.. 179

12.1. План рада Школског одбора. 179

12.2. План рада директора школе. 181

12.3. План рада помоћника директора. 184

 1. 13. ПРИПРЕМE ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ.. 186
 2. ПРАЋЕЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 186

ПРИЛОГ. 188

 

 

1. УВОД

 

 

Годишњи план рада школе представља свеобухватни план образовно-васпитних активности, начин реализације и носиоце активности у школској години.

Полазећи од тога да образово-васпитни рад у средњој школи представља сложену и одговорну друштвену делатност, Годишњи план рада заснива се на Закону о основама система образовања и васпитања, као и на педагошким и дидактичким законитостима теорије и позитивне праксе. Годишњи план рада заснива се и на резултатима до којих је школа дошла у процесу самовредновања, када су сагледане добре и лоше стране у

програмирању рада школе.

Школа је опредељена за реформе у средњем стручном образобању које предузима Минисарство просвете РС, и у том цињу планира и реализује многе активности које ће довести до позитивних промена у постизању стандарда у образовању.

 

 

Кратак историјат школе

 

До 1957. године при Техничкој школи «Петар Драпшин» постојао је хемијски одсек.

Од 1957. године почиње да самостално ради Хемијско-технолошка техничка школа која је школовала хемијског техничара општег профила. У то време ради и школа са практичном обуком хемијског смера у трогодишњем трајању.

Школске 1962/63. Године, Савет грана хемијске индустрије доноси наставне планове и програме у вези са степенастим школовањем за звања погонски техничар и техничар-аналитичар.

Од 1963/64. године школују се техничар-аналитичар, погонски техничар и прехрамбени техничар у четворогодишњем трајању. Од 1969. године школа прераста у Центар и поред образовања техничарских профила, школује и квалификоване раднике хемијске струке у трогодишњем трајању, а од 1971. године и квалификоване раднике прехрамбене струке у трогодишњем трајању.

Увођењем заједничких основа, школују се две године заједничке основе усмереног образовања и занимања у оквиру хемијско-технолошке гумарске струке и прехрамбене струке трећег и четвртог степена стручне спреме.

Укидањем наставних планова и програма усмереног образовања, образовно-васпитни рад у школи реализује се у оквиру хемијско-технолошке  и прехрамбене струке за образовне профиле III, IV, као и V степена стручне спреме.

Школске 1990/91. године образовно-васпитни рад у школи реализује се према наставним плановима и програмима за образовне профиле III и IV степена стручне спреме, подручја рада Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране по којима се и данас ради.

 

НАЗИВИ ШКОЛЕ СУ СЕ МЕЊАЛИ ТОКОМ ЊЕНОГ ПОСТОЈАЊА:

 

НАЗИВ ОД ДО
Хемијско-прехрамбени школски центар 1987.год
Хемијско технолошко-прехрамбени образовни центар 1987.год 1991.год
Хемијска и прехрамбена школа 1991.год 1997.год
Хемијско-прехрамбена технолошка школа 1997.год данас

 

Подручје рада Хемија, неметали и графичарство школује следеће образовне профиле у четворогодишњем трајању: хемијско-технолошки техничар, хемијски лаборант, а од школске 2003/2004. године и техничар за козметичку технологију – оглед. У трогодишњем трајању заступљен је образовни профил израђивач хемијских производа.

Школа је, у истом подручју рада верификована и за образовне профиле трогодишњег школовања: гумар, пластичар, наносилац заштитних превлака и израђивач целулозе и папира. Од школске 2005/2006. године у подручју рада Хемија, неметали и графичарство уводе се два нова образовна профила у четворогодишњем школовању и то: техничар за индустријску фармацеутску технологију и техничар за заштиту животне средине и лакирер у трогодишњем школовању.

Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране школује следеће образовне профиле у четворогодишњем трајању: техничар за биотехнологију, прехрамбени техничар, и у трогодишњем трајању: произвођач прехрамбених производа, месар и пекар.

Први пилот програм у склопу реформе средње школе били су  програм у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране уведени школске 2002/2003 године. Те школске године кренуло се са пилот програмима у образовним профилима прехрамбени техничар и пекар, а од школске 2003/2004. године, и у образовном профилу месар. У подручју рада Хемија, неметали и графичарство, од школске 2003/2004. године,  кренуло се са пилот програмом у образовном профилу техничар за козметичку технологију.

Наставни програми за ове образовне профиле су модуларни, што обезбеђује флексибилност у образовању. Уколико се потребе привреде промене, модули, у складу са тим, могу да се мењају из године у годину.

Пилот програм у склопу реформе средње школе у подручју рада Пољопривреда,  производња и прерада хране уведени су у систем у школској 2010/2011. годину.

 

 

1.1. Полазне основе и задаци и задаци годишњег плана рада

 

Годишњи план рада школе произилази из више законских одредби које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а који су објављени Службеном или Просветном гласнику РС:

 

Закон о раду,Службени гласник РС, бр. 24/05,61/05,54/09,32/13,  75/14 , 13/2017-одлука УС и 113/2017.

Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр.  88/2017, 27/2018.

Закон о средњем образовању и васпитању, Службени гласник РС, бр. 55/13, 101/2017 и 27/2018.

Закон о уџбеницима, Службени гласник бр. 27/2018;

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 21/15 ) и 16/2018.

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и сручних сарадника, Службени гласник, 81/2017;

Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник 23/18;

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, Службени гласник РС,

82/2015;

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за шк.2014/15., „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.10/2018;

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.1/92, 1/92, 2/2000;

Правилник о плану и програму за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, Службени гласник РС, 6/90, 4/91, 7 и 17/93, 1 и 2/94, 2,3 и 8/95, 5/96, 5/02, 5 и 10/03, 25/04, 3,6 и 11/05, 12/06, 8/2008, 1/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015;

Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у средњим и уметничким школама „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.11/2016;

Правилник о врсти стручне  спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (Службени гласник РС –Просветни гласник бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014 од 06.08.2014.године;

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја рада Хемија, неметали и графичарство Просветни гласник, 15/05;

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја рада Хемија, неметали и графичарство Просветни гласник, „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.10/13

Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Пољопривреда производња и прерада хране ( Службени гласник РС – Просветни гласник – 17/1997); Хемија, неметали и графичарство ( Службени гласник РС – Просветни гласник – 3/1998, 10/2015-2)

Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле Техничар за козметичку технологију , Просветни гласник, 25/04;

Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Техничар за козметичку технологију, Просветни гласник, 25/04;

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III  и  IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада Хемија, неметали и графичарство (Службени Гласник РС – Просветни гласник – 15/2005, 14/2018)

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама  за подручје рада Хемија, неметали и графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране(Службени Гласник РС – Просветни гласник – 16/2015, 14/2018)

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама  за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране(Службени Гласник РС – Просветни гласник – 16/2015, 14/2018)

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране   (за образовне профиле прехрамбени техничар, пекар, месар) («Просветни гласник»РС, 04.07.2017.);

Правилник о наставном плану и програму  за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране (за образовни профил техничар за биотехнологију)  («Просветни гласник»РС, од 20.05.2013.);

 

Полазне основе  су:

Основни показатељи  и резултати школе у протеклој школској години: успех, резултати на такмичењима, ставови ученика према појединим наставним предметима, испитивање криза и тешкоћа у развоју ученика, садржај активности ученика у слободном времену и друго

Важнији показатељи о раду стручних служби и органа школе, показатељи о резултатима стручног усавршавања наставника и

стручних сарадника.

Структура социјалног и економско-културног статуса родитеља ученика

Сагледавање потребе друштвене средине и реализовање што већег броја школских активности у сарадњи са друштвеном средином

Досадашња сарадња са радним организацијама као платформа за даљу сарадњу

Усвајање мера за рационализацију и ефикаснији рад бољим коришћењем већ постојећих услова

Извештај о раду школе у протеклој школској години

 

Школа има своју аутономију. Школа је донела Статут дана 30.3.2018 године који је заведен под бр. 403,  усагласила правилнике са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 88/2017-одлука УС и 113/2017), школски програм и развојни план. Са променама Закона Школа je усагласила своја општа акта у законском року.

 

Сарадња са друштвеном средином

 

           Планом рада Школе за 2018/2019. школску годину се конкретизују сви планови и програми образовног и васпитног рада који се организују у једној школској години, одређују носиоци активности и динамика, што прецизира одговорност актера васпитно- образовног рада.

План рада уважава специфичности школе, како материјалне тако и специфичности наставних програма, резултате самовредновања школе, даје могућност да се сагледају слабости и перспектива за будуће планирање.

Годишњи план рада уважава психолошке и социјалне карактеристике ученика, сарадњу са породицом, социјалним и другим образовним установама.

 Циљ повезивања школе са друштвеном средином је остваривање  свих садржаја васпитно-образоног рада. Повезивање са друштвеном средином одваја се кроз контакте са институцијама културе, привреде, образовања, органима и телима општине, града и републике.

Како би сарадња школе са друштвеном средином била адекватна,  пратимо емотивне и социјалне потребе ученика, при чему је најпримарнија  сарадња са психолошко-педагошком службом школе.

Посебно значајна је сарадња са социјалним партнерима, ради реализације практичне наставе али и оцене компетенција матураната.

 

Проширена делатност

 

Школа обавља производњу и продају разних врста пецива и конзервисаних производа од теста (уписана је у судски регистар делатности) које су у функцији образовања и васпитања и ванредног школовања.

 

 

Задаци произашли из анализе рада из предходне школске године

 

На основу планираних и реализованих активности из Годишњег плана рада за предходну школску годину, може се констатовати да је теоретска, практична и изборна настава  у потпуности реализована.

Додатна и допунска настава, као и већина секција слободних активности дала је одређене резултате, али се то не може рећи и за све наставне активности ове врсте, што треба сагледати као слабост и у наредној школској години унапредити рад ове наставе.

У 2018/2019. школској години настављамо са реализацијом Развојног плана, који је сачињен на основу развојних могућности школе.

У оквиру самовредновања реализован је Акциони план за кључну област Ресурси и урађено самовредновање кључне области Руковођење, где су сагледане слабости у овој области и направљен Акциони план, који ће се реализовати и току шк.2018/2019.године.

Педагошки колегијум, као стручни орган школе, сачинио је свој  план и предузео реализацију одређених задатака у својој надлежности.

Заједница оба подручја рада (Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране) РС разматрала многа питања која се односе на праћење и развој програма одговарајуће струке, организована такмичења из више наставних области и упознала нас са савременим достигнућима у одговарајућим областима и тендецијама реформе образовања. Школа ће и у наредном периоду узимати активну улогу и у оквиру својих могућности и доприносити остваривању задатака Пословних удружења.

Сарадња са родитељима и локалном заједницом оствариваће се и у наредном периоду, кроз Савет родитеља и Школски одбор, који ће се бавили питањима из своје надлежности.

Сви досадашњи резултати остварени су захваљујући систематском раду наставничког већа, руководства школе, стручних сарадника и свих запослених у школи, што је допринело очувању и унапређењу угледа школе.

 

Акциони план за унапређење Годишњег плана рада школе

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ МЕСТО
Израда Акци-оног плана за

реализацију

задатака из

развојног пла-на школе за школску 2018/2019. годину

до 31.августа 2018. Анализа и сагледа-вање реалне ситуа-ције и расположивих ресурса Стручни актив за развојно планирање Школа
Израда плана рада Тима за самовредновање и вреднова-ње рада школе до јула 2018. Анализа и сагледава-ње резултата само-вредовања и сагледавање

потреба школе

Тим за самовре-дновање и Наставничко веће

 

Школа
Израда плана

заштите ученика

од насиља,  злостављања и занемаривања

до јула 2018. Упознавање са Посеб.протоколом и са Акционим планом за прев. насиља у школи. Анализа и

сагледавање резултата рада у претходној ш.г.

Тим за заштиту ученика од

насиља, злостављања и занемаривања

Школа
Израда плана рада Педагошког колегијума до јула 2018. Анализа и сагледа-вање рада стручних већа, стручних актива и тимова Чланови Педагошког колегијума Школа
Израда плана рада Стручних већа до јула 2018. Планирање рада Стручних већа за област предмета Стручна већа за област предмета Школа
Израда плана рада Наставничkог већа до јула 2018. Планирање рада директора, помо-ћника директора и стручних сарадника Директор,помо-ћник директора и стручни сарадници Школа
Израда плана рада Стручних сарадника до јула 2018. Планирање рада стручних сарадника Стручни сарадници Школа
Израда плана рада Директора до јула 2018. Планирање рада директора Директор Школа
Израда плана рада Савета родитеља до јула 2018. Планирање рада Савета родитеља Савет родитеља Школа
Израда плана рада Ученичког парламента до јула 2018. Планирање рада Ученичког парламента Ученички парламент Школа
Израда плана рада Школског одбора до јула 2018. Планирање рада Школског одбора Школски одбор Школа

1.2. Смернице за планирање и програмирање

 

На основу докумената која чине полазне основе програмирања Годишњег програма рада школе, разрађене су и смернице за програмирање и организацију рада школе које се односе на следеће области рада:

-за општу организацију рада школе, за рад стручних органа и тела, за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, за сарадњу са друштвеним институцијама, и радним организацијама и са родитељима итд.

Поред тога предложене су и следеће мере за унапређивање рада у новој школској години које се односе на:

– планирање и програмирање наставе као и на непосредну припрему наставника за час, ефикаснију и рационалнију употребу наставних средстава, опремање лабораторија које одговарају Нормативу опремљености наставним средствима; набавку нових наставних средстава; већу активизацију ученика; ефикасније коришћење уџбеника и литературе; методе и облике рада прилагодити тако да ученици што више науче на часу; стално и перманентно оцењивање ученика како би се избегло кампањско учење; израда тестова са циљем  сагледавања са којим предзнањима ученици прате наставу (први разред); стала пратити изостајање ученика са наставе и превентивно деловати; усагласити преко стручних већа критеријуме оцењивања, нарочито код сродних предмета; иницирати што већу употребу наставних средстава, нарочито у одељењима где су ученици са великим бројем недовољних оцена.

Посебно ћемо инсистирати на побољшавању услова рада школе, усавршавању програма и планова рада стручних органа и тела, слободних активности, сарадњи са родитељима и друштвеном средином као и праћењу и остваривању Годишњег рада и вредновању постигнутих резултата.

 

 

Предложене мере за унапређење наставе

 

– Планирање и припремање за наставу треба да буде примарни задатак свих наставника, и да при томе користе Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, кључна област Настава и учење, као и искуства са едукативних семинара;

 

– У настави треба да се користе различите методе и технике рада, који ће допринети интерактивној настави, у којој ће ученици моћи да искажу своја знања и да буду активни учесници у процесу учења;

 

– Сваки наставник је дужан да, на почетку школске године упозна ученике са начином и критеријумима оцењивања за своју област, као и да буде упознат са Правилником о оцењивању у средњој школи (Сл.гласник РС бр.82/2015);

 

– Предлаже се Стручним већима за област предмета да пажљиво одреде која знања ученици треба да стекну на нивоу обавештености (препознавања), на нивоу разумевања и на нивоу примене знања, а све на основу упутства за остваривање програма;

 

– Предлаже се наставницима, који имају добре припреме да их само допуне оним што ће побољшати активност ученика и оним што је карактеристика одељења;

– Пратити постигнуће ученика у писаној форми и о томе редовно обавештавати ученике, као и њихове родитеље. Оцену треба схватити као повратну информацију о напредовању ученика, али и оцену квалитета наставе;

 

– Ускладити критеријуме и начин оцењивања на нивоу Стручног већа за област предмета;

 

– Наставник је дужан да има писане припреме за сваки наставни час и да је покаже овлашћеном лицу ако је то потребно;

 

– Наставник је у обавези да користи само уџбенике које је прописало  Министарствао просвете, науке и технолошког развоја РС као основну литературу, а са широм литературом да упозна ученике, која за ученике није обавезна;

 

– Користити расположива наставна средства и настојати кроз Стручна већа да се набаве наставна средства у складу са материјалним могућностима школе;

 

– При изради наставних планова, вођењу школске документације и писању сведочанстава и диплома, користити службено писмо РС (ћирилица).

 

 

1.3. Развојни план школе

 

Школске 2017/2018. године усвојен је Развојни план за период од следећих пет године а за главна подручја деловања изабрани су НАСТАВНИ ПРОЦЕС И СМАЊЕЊЕ НАСИЉА У ШКОЛАМА.

План  активности за текућу годину је јасно разрађен, одређени су кораци, носиоци активности и време реализације. Циљеви развоја су одређени према могућностима као и потребама школе, конципирани тако да мало зависе од матерјалних услова и спољних фактора које је тешко контролисати.

 

 

Циљеви школског развојног плана:

 

 1. Унапређење наставног процеса

– Утврђивање нивоа постигнућа у наставним областима

– Уједначавање критеријума оцењивања за четири нивоа знања у наставним областима

– Јачање сарадње на нивоу стручних већа

– Стварање услова за квалитетнији рад ученика и запоселних

 

 1. Повећање одговорности ученика

– Смањење изостајања са наставе

 1. Стручно усавршавање ученика

– Посета стручним акредитованим семинарима

– Јачање сарадње на нивоу стручних већа /планирање/

– Организовање огледних часова у оквиру стручних већа

– Помоћ наставницима-почетницима у процесу добијања лиценце за рад

 

Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

Активно укључивање ученика у наставни процес, бољи успех ученика Прилагођавање и презентација градива у духу савремених медија; визуелизација, симулација и моделинг стручна већа, програмери у првом полугодишту из сваког актива по један час у којем би се видело да су ове методе примењене повратна инфо-рмација (feed back) о степену усвојености градива презе-нтованог новим методама
Уважавање ученика у току наста-вног процеса тако што ће се он поста-вити у истра-живачки однос према садржају Укључивање ученика у наставни процес методама активног учења; тимски и групни рад, рад у пару, рад на тексту и  сл. стручна већа, предавачи грађанског васпитања, педагог читава школска година путем тестова
Побољшање успеха ученика Научити ученике како да уче. Обука ће се спроводити кроз редовну и допунску наставу и као секција педагози, разредне старешине, предметни наставници током читаве школске године поређење успе-ха ученика са оним који нису обухваћени овим програ-мом и анкета
Примена нових ефикасних метода од стране наставника Подела градива на мање сегменте или мање целине.Новине у наставном процесу унети у припреме наставника за час предметни наставници, стручна већа током читаве школске године поређење успе-ха ученика из претходних го-дина са успех-ом ученика где су примењене нове методе
Активно укључивање ученика у проблемати- ку изостајања Укључивање ученика у анализу  успеха и изостајање из школе Одељењски старешина педагог У току школске године Поређење ус-пеха са бројем изостанака
Примена принципа ненасилне комуникаци- је у наста-вном процесу Охрабривање ученика на постављање питања и активног учешћа у наставном процесу педагог, психолог и разредне старешине у току школске године анкета репрезентативног узорка ученика
Бољи успех ученика и редовније похађање наставе Избор појмова из Блумове таксономије, њихово јасно дефини-сање и одређивање мерљивих исхода наставног процеса. педагог октобар успех ученика и редовност у похађању
Одређивање улоге нена-силне кому-никаци је за боље одвија-ње наставног процеса Анекта која ће се бавити питањем да ли постоје поступци наставника који су на неки начин окидач за агресивности и изазивају револт код ученика психолог и педагог, одабирају репрезентативни узорак и прегледају материјал децембар, мај открити и отклонити узорке отпора ученика према школи; разликовати оне који потичу од вршњака и оне који потичу од наставника
Спречавање улажења уче-ника у про-цес насиља са основном поруком „Претходно размисли и процени“ Разговори ученика на ЧОС и грађанског ва-спитања и на Школ-ском парламенту о томе како започиње насиље, који су оки-дачи; задиркивање, подсмеавње, ругање, оговарање, наговара-ње и слично одељењске старешине, предавачи грађанског васпитања септембар, октобар чек листе које снимају ставо-ве ученика и који предста-вљају самопро-цену њихове одговорности
Препознава ње насиља и стварање стратегије за излажење из круга насиља Препознавање насиља у медијима (писани медији, телевизија, интернет). наставници грађанског васпитања октобар, новембар анкета
Упознавање са узроцима, изворима насиља Трибина: порекло насиља, генетски или културолошки условљено; да ли је школа генератор насиља.            Дебата: Да ли школа може да спречи насиље или само да им промени локацију организатор помоћник директора  у сарадњи са педагогом школе новембар, фебруар верификација евалуционе листе и чек листе за самовреднова-ње
Научити ученике како да се уздрже од насиља Креирање радионица чија је тема борба против насиља наставници српског језика и грађанског васпитања друго полугодиште проверава се број ученика који су се одазвали да учествују у томе
Свест о пореклу оптужујућих порука и о улози соција-лне политике у стварању атмосфере погодне за насиље Дискусија са уче-ницима о напада-чким, повлачећим и самопоузданим реакцијама; израда литерарних и лико-вних радова са темом о борби против наси-ља, дискриминације, аутодеструкције и о начинима на који се генерише насиље наставници српског језика, ликовног васпитања мај квалитет радова и одзив ученика, анкетирање ученика и поређење са вредностима које су добијене у току године

 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

 

2.1. Материјално-технички услови рада

 

Школски простор

 

Образовно-васпитни рад организује се у објекту  грађеном 1957. године који  је грађен наменски за школу одређеног профила (али за далеко мањи број одељења и ученика) и не налази се у саставу других зграда. Недостатак школског простора се превазилази у распореду рада. Такође, недостатак школског простора је присутан и када је потребно организовати др.видове наставе /допунску и додатну наставу и ваннаставне активности.

Школа располаже  учионицама и кабинетима, наставним средствима, педагошком и стручном литературом, опремом и наставним средствима, предвиђеним нормативнима о опреми школа. Учионице су опремљене стандардним школским намештајем, и може се рећи да не задовољавају све потребне стандарде.

У кабинетима је планирана набавка компјутера што ће насавницима дати могућност да осавремене наставу а у кабинету за грађанско васпитање могуће је користити ЦД са пројекцијом на великом ТВ екрану.

Настава вежби из одговарајућих предмета као и део  наставе у блоку изводи се у лабораторијама школе, а део наставе у блоку и практична настава код социјалних партнера. Лабораторије су опремљене свим потребним наставним средствима за извођење наставних програма из одговарајућих стручних предмета.

У школи је и даље присутан проблем недостатка филскултурне сале за реализацију наставе физичког васпитања. Недостатак фискултурне сале отежава и реализацију програме ваннаставних активности и организацију слободног времена ученика и др. спортских манифестација за наше ученике.

Школа располаже са библиотеком са комплетном лектиром за програм српског језика и књижевности и другом стручном литературом и белетристиком. Библиотека располаже са извесним бројем књига из области педагогије и психологије. Сваке школске године се набави известан број нових наслова према материјалним могућностима.

 

Структура школског простора је следећа:

Назив просторије Број просторија Површина

у m2

Недостаје просторија
1. Универзалне учионице 21 1608 10
2. Специјализоване учионице 13 1726 2
3. Kабинет за консултације (ванредни ученици) 1 20
4. Кабинети 5 420
5. Радионице 2 60
6. Фискултурна сала 2 480
7. Зборница 2 180
8. Библиотека 1 80
9. Просторије за организацију наставе, админ.      и  финансијско-економске послове 5 255
10. Школска радионица пекара 1 25
11. Ходници 7 1620
12. Степеништа 10 712
13. Мокри чворови 12 300
14. Дворишта 1 20000
15. Остале просторије 5 100
УКУПНО 88 27586 12

 

У школи ради савремена зубна ординације, за ученике наше школе.

 

2.2. Кадровски услови рада

 

Наставници

У школи се инсистира да настава буде у потпуности стручно заступљена према утврђеним нормативима за све наставне предмете, како за наставнике тако и за помоћне наставнике.

У школи ради и известан број наставника- приправника, који још увек нису стекли право да полажу стручни испит, те су им одређени ментори. Известан број наставника је прошао ту процедуру и пријављени су за полагање, али се чека позив из Министарства просвете, за полагање.

 

 

Структура наставног кадра према годинама радног искуства наставника

Број запослених наставника према годинама радног искуства
до 1 г. 1-5 г. 6 -10 г. 11-15 г. 16-20 г. 21-25 г. 26-30 г. преко 30 укупно
Број наставника 0 1 14 10 33 23 5 4 90

 

 

Број запослених помоћних наставника према годинама радног искуства
до 1 г. 1-5 г. 6 -10 г. 11-15 г. 16-20 г. 21-25 г. 26-30 г. преко 30 укупно
Број помоћних наставника / / / / 8 3 1 12

 

Квалификациона структура наставног кадра приказана је следећом табелом:

 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА Хемија, неметали и графичарство Пољопривреда, производња и прерада хране

 

1.  Наставник српског језика и књижевности 2,72 2,98 5,70
2.  Наставник страног језика 1,85 2,05 3,90
3.  Наставник математике 3,17 2,72 5,89
4.  Наставник рачунарства и информатике 0,8 1,2 2
5.  Наставник социологије, устава и права          грађана 0,63 0,42 1
6.  Наставник филозофије 0,40 0,10 0,50
7.  Наставник грађанског васпитања 0,75 0,65 1,40
8.  Наставник историје 0,80 0,95 1,75
9.  Наставник географије 0,40 0,60 1
10. Наставник биологије, екологије и заштите животне средине 0,40 0,40 0,80
11. Наставник физике и електротехнике 1,10 1,00 2,10
12. Наставник физичког васпитања 1,65 2,00 3,65
13. Наставник ликовне културе и музичке     уметности 0,20 0,35 0,55
14. Наставник верске наставе 0,40 0,55 0,95
15. Хемија и неметали (предмети из ове      области) 21,35 / 21,35
16. Производња и прерада хране (предмети из ове области) / 27,86 27,86
УКУПНО 36,57 43,84 80,40

 

 

Стручни сарадници

РАДНИК СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПРОЦЕНАТ РАДНОГ ВРЕМЕНА СВЕГА
ПЕДАГОГ VII 100 1
ПСИХОЛОГ VII 100 1
БИБЛИОТЕКАР VII 135 1,35
УКУПНО 3,35

 

Перманентно се прате и примењују промене које се дешавају у образовно-васпитном раду и у њима се активно учествује. И за ову школску годину предвиђа се стручна едукација наставника као и стручних сарадника.

Они ће се и током ове школске године усавршавати. Очекују се исцрпни извештаји са састанака стручних већа, као и потврде, сертификати, дипломе које колеге већ годинама ажурирају у оквиру својих персоналних досијеа. Иновације и огледни рад реализоваће се преко плана рада стручних већа.

Руковођење и организација наставе у школи:

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада школе. Директору у раду помажу и помоћник директора,  руководиоци подручја рада, руководилац практичне наставе и руководилац лабораторије. Преглед броја ангажованих наставника на организацији наставе и директор школе дати је су у табели:

 

РАДНИК СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПРОЦЕНАТ РАДНОГ ВРЕМЕНА СВЕГА
ДИРЕКТОР VII 100 1
ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА VII 100 1
ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ, ВЕЖБИ И НАСТАВЕ У БЛОКУ VII 150 1,5
СВЕГА 3,5

 

Запослени на административним, финансијским и помоћно-техничким       пословима

   За обављање општих, административнo-персоналних и материјално-финансиских послова, у школи су запослени секретар школе, рачуновођа и административно финансијски службеници.

На пословима одржавања зграде, занатским пословима, одржавању хигијене просторија запослени су: домари   и помоћно особље.

Преглед броја и квалификациона структура запослених на административним, финансијским и техничким пословима дата је табеларно:

 

РАДНИК СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ РАДНИКА
СЕКРЕТАР VII 1
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА VI 1
СПРЕМАЧИЦЕ Основна школа 17
ДОМАР, ЕЛЕКТРИЧАР III, IV 2
АДМИНИНИСТРАТИВНО -ФИНАН. РАДНИК IV 3
СВЕГА 24

 

 

на почетку школске 2018/2019. године укупно је запослено 129, а  структура према степену стручне спреме дата у табелИ:

 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ РАДНИКА
ОШ 17
III 1
IV 17
VI 1
VII 90
VII/1 1
VII/2 2
СВЕГА 129

 

2.3. Мере и опрема за побољшање услова рада

 

Школа испуњава услове према Правилнику о опремању школе. Располаже са око 700 ђачких клупа, 1600 ђачких столица и 40 школских катедри. Такође располаже и са 325 лабораторијских места и 60 школских табли.

Од канцеларијске опреме школа располаже са 20 писаћих столова и столица и  16 компјутера.

Инвестициона улагања, текућа одржавања, свакодневна улагања:

Гасификација лабораторије

Замена електричне инсталације

Асфалтирање дела школског дворишта

Проширење капацитета пекаре – нова просторија и нов продајни објекат

Промена мотора на уређајима за вентилацију у лабораторији, јер је постојећа доста слаба

Ремонт парног котла

Замена врата на учионицама

Замена паркета

Сређивање пода у кабинету за грађанско васпитање

Поправка и замена подова у лабораторијама (плочице)

Поправка и надоградња видео надзора

Уградња клима уређаја у учионицама, библиотеци и канцеларијама ако се за то стекну услови

Замена учионичког и лабораторијског намештаја

Замена и репарација школских табли

Реконструкција складишта за бутан боце

Кречење просторија у згради са лабораторијама и фискултурних сала

Замена и набавка рачунарске опреме за кабинете

Набавка брава, стакала, прекидача, сијалица, чесми, водокотлића, седишта и наслона за ђачке столице, плоча за клупе, шрафова и електрода

Набавка средстава за чишћење и дезинфекцију школе

Набавка и поправка средстава за одржавање школског дворишта

Набавка књига евиденције, уписница, свезака за вођење записника, књига, папира, образаца…

Набавке по захтевима стручних већа

Надокнада за одржавање рачунара

Отклањање непредвидивих кварова

 

За потребе рада у лабораторијама:

Лабораторијско посуђе и материјал                                                         

Хемијски реагенси

Апотека

У циљу подизања квалитета наставе учионички простор ћемо и даље претварати у кабинете.

 

2.4. Стручни органи школе и тимови

 

Стручни органи школе су Наставничко веће, Одељењска већа, Педагошки колегијум, Стручна већа за области предмета, Стручни актив за развој школског програма и Стручни актив за развојно планирање.   У Школи постоје следећи тимови:

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Тим за заштиту ученика  од насиља, злостављања и занемаривања

Тим за инклузију

Тим за екологију-заштиту животне средине

Тим за маркетинг

Тим за унапређење и заштиту здравља ученика

Тим за културну и јавну делатност школе

Тим за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Вршњачки тим

Састав стручних актива и тимова  за школску 2018/2019. години дат је у прилогу овог документа.

 

 

2.5. Управљање

 

     Школски одбор

            Школски одбор именује оснивач школе на период од четири године.

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор доноси Статут школе, Правила понашања у установи и друге акте школе, доноси Годишњи план рада, Школски програм, Финансијски и Развојни план школе, усваја Извештај о пословању, одлучује о наменском коришћењу средстава за инвестиционо одржавање, расписује конкурс за избор директора школе, одлучује по приговорима ученика и радника у другом степену, одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора, даје мишљење на избор наставника и стручних сарадника, разматра успех ученика и предлаже мере за побољшање услова рада у школи и врши друге послове утврђење законом и Статутом школе.

 

Школски одбор (девет чланова) у школској 2018/2019 години:

 

 • три представника запослених:

-Стоилковић Миодраг

-Ковачевић Весна

-Николин Сања

 

 • три представника родитеља:

– Светлана Живковић

– Тијана Најдовић

– Далиборка Митровић

 

 • три представника јединице локалне самоуправе:

– Светлана Марић

– Васић Мирољуб

-Чедомир Совтић

 

 

3. УЧЕНИЦИ

 

3.1. Редовни ученици

 

Према плану уписа ученика у први разред за школску 2018/2019 годину, који је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког разовоја РС планирали смо упис ученика на  образовне профиле приказане у табели:

 

  ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВАЊА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
4 године

 

 

 

 

 

-Хемијско-технолошки техничар

-Техничар за заштиту животне средине

-Техничар за индустријску   фармацеутску технологију

-Хемијски лаборант

Прехрамбени техничар

– Техничар за биотехнологију

 

 

 

 

3 године -Израђивач целулозе и папира Пекар

-Месар

 

Захваљујући разноврсној понуди образовних профила у оба подручја рада – Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране интересовање за упис у образовне профиле четвртог степена је задовољавајући, али за образовне профиле у трећем степену је знатно мањи.

За школску 2018/2019 годину распон бодова за упис на образовне профиле  приказан је у следећој табели:

Четворогодишње школовање:

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Образовни профил Број бодова:

макимум/минимум

Техничар за заштиту животне средине 76,75 64,01
Тех. за индустријску фармац.технологију 78,41 64,28
Хемијски лаборант 78,60 64,22
Хемијско-технолошки техничар 65,57 57,66
Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Прехрамбени техничар 84,75 58,09
Техничар за биотехнологију 73,68 60,40

 

Трогодишње школовање:

Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Образовни профил Број бодова:

максимум/минимум

Пекар 70,80 44,09
Месар 78,76 40,01

 

Према броју уписаних ученика,  сагледавајући специфичност наше школе, формирали смо  37 одељењe.

Преглед бројног стања ученика по одељењима и подручјима рада дат  је табеларно.

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Редни број  

Разред

 

Образовни профил

Школовање у трајању  од 3 или 4 године Број ученика
1. 1-1 Хемијско-технолошки техничар IV 31
2. 1-2 Техничар за заштиту животне средине IV 28
3. 1-3 Тех. за индустријску фармац.технологију IV 29
4. 1-4 Хемијски лаборант IV 30
118
5. 2-1 Хемијско-технолошки техничар IV 21
6. 2-2 Техничар за заштиту животне средине IV 31
            7. 2-3 Тех. за индустријску фармац.технологију IV 28
8. 2-4 Хемијски лаборант IV 26
106

 

9 3-1 Хемијско-технолошки техничар IV 22
10. 3-2 Техничар за заштиту животне средине IV 24
11. 3-3 Тех. за индустријску фармац.технологију IV 27
12. 3-4 Хемијски лаборант IV 26
13. 3-x1 Израђивач целулозе и папира III 10
109
14. 4-1 Хемијско-технолошки техничар/Хемијски лаборант IV 16
15. 4-2 Техничар за заштиту животне средине IV 21
16. 4-3 Тех. за индустријску фармац. технологију IV 24
17. 4-4 Тех. за индустријску фармац. технологију IV 24
85
Укупно: 418

 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

 

Редни број  

Разред

 

Образовни профил

Школовање у трајању од III или IV год. Број ученика
1. 1-7 Прехрамбени техничар IV 28
2. 1-8 Прехрамбени техничар IV 31
3. 1-9 Техничар за биотехнологију IV 32
4. 1-п1 Месар III 31
5. 1-п2 Пекар III 23
6. 1-п3 Пекар III 23
168
7. 2-7 Прехрамбени техничар IV 24
8. 2-8 Прехрамбени техничар IV 24
9. 2-9 Техничар за биотехнологију IV 29
10. 2-п1 Месар III 21
11. 2-п2 Пекар III 15
12. 2-п3 Пекар III 16
129
13. 3-7 Прехрамбени техничар IV 23
14. 3-8 Прехрамбени техничар IV 20
15. 3-9 Техничар за биотехнологију IV 21
64
16. 3-п1 Месар III 19
17. 3-п2 Пекар III 21
40
18. 4-7 Прехрамбени техничар IV 19
19. 4-8 Прехрамбени техничар IV 20
20. 4-9 Техничар за биотехнологију IV 18
57
Укупно: 458

 

 

3.2. Ванредни ученици

 

У школској 2018/2019. години у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи ванредни ученици ће се уписати према плану уписа који је дат следећом табелом:

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА НА ПРОГРАМЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА  ЗА ШК0ЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              Табела 3                                                                                                                                                                                

Ред.

Број

 

Назив подручја рада Назив образовног профила

Стручно оспособљање за рад у једногоди-шњeм трајању  

Преквалифика-ција

 

Доквалифи-кација

Специјализација
  I    Хемија, неметали и графичарство

 

       
1.      Хемијско технолошки техничар / 20 35 /
2.      Хемијски лаборант / 15 20 /
3.      Техничар за индустријску фармацеутску технологију / 10 10 /
4.      Техничар за заштиту животне средине / 10 10 /
5.       Израђивач хемијских производа / 15 / /
6.       Гумар / 20 / /
7.       Оператер органске хемијске технологије / / / 20
8.       Оператер неорганске хемијске технологије / / / 20
9.       Оператер у индустрији полимера / / / 20
  II   Пољопривреда, производља и прерада  хране  
1.        Прехрамбени техничар / 30 30 /
2.        Техничар за биотехнологију / 30 30 /
3.        Произвођач прехрамбених производа / 10 / /
4.        Месар / 30 / /
5.        Пекар / 30 / /
6.        Прерађивач меса  – специјалиста / / / 50
7.        Пекар – специјалиста / / / 45
8.        Кондитор – специјалиста / / / 5
9.        Млинар – специјалиста / / / 5
10 Произвођач шећера, скроба и производа од скроба –специјал. / / / 5
11. Прерађивач млека – специјалиста / / / 5
12. Прерађивач воћа и поврћа / / / 5
13. Уљар – специјалиста / / / 5
14. Произвођач слада и пива- специјалиста / / / 5
15. Произвођач вина и жестоких пића – специјалиста / / / 5
16. Произвођач безалкохолних пића и минералне воде – специјал. / / / 5
17. Произвођач алкохола, квасца и киселина – специјалиста / / / 5

 

 

4. OРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

4.1. Календар васпитно-образовног рада

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње

школе остварују на годишњем нивоу:

У стручној школи:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. Фебруара 2019. године , а завршава се у петак, 21. Јуна 2019. године.

Друго полугодиште завршава се за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 31. маја 2019. године.

Прво тромесечје почиње 3.9.2018., а завршава се 9.11.2018.

Друго тромесечје почиње 13.11.2018., а завршава се 31.1.2019.

Треће тромесечје почиње 18.2.2019., а завршава се 12.4.2019.

Четврто тромесечје почиње 15.4.2019., а завршава се 31.5.2019. за завршне разреде, а за I, II и  III разред 21.6.2018.

У среду, 14.11.2018., радиће се по распореду од понедељка, а у четвртак, 25.4.2019., радиће се по распореду од петка.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2018. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.

За ученике четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у петак, 21. јуна 2019. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан –спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године,

Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев

кад падају у недељу. Среда, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2018. године, на први дан

Курбан Бајрама и 14. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2018. године, на први дан  Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по

Грегоријанском календару – 25. децембра 2018. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по

Јулијанском календару – 7. јануара 2019. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2019. године; православни од 6. априла до 9. априла 2019. године)

Дан школе прославиће се у суботу 20.10.2018. године,

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се у петак, 01.02.2019. године.

Свечана подела сведочанстава на крају другог полугодишта обавиће се за ученике трећег разреда трогодишњег и четвртог разреда четворогодишњег школовања у понедељак, 03.06.2019. године, а подела диплома у четвртак, 20.06.2018. године,  а за ученике првог и другог разреда трогодишњег и првог, другог и трећег разреда четворогодишњег школовања у петак, 28.06.2019. године.

У јунском испитном року, за ученике завршних разреда припремна настава и разредни испити одржаће се  од 1.06. до 08.06.2019. године, а матурски и завршни испити од 11.06. до 19.06.2019. године,  а поправни испити од 21.06. до 06.07.2019. године .

За ученике I, II и III разреда четворогодишњег школовања и за ученике I и II разреда трогодишњег школовања припремна настава и разредни испити ће се организовати у периоду од 22.06. до 06.07. 2019. године.

Разредни и поправни испити у августовском испитном року, за ученике  свих разреда,  одржаће се од 15.08. до 30.08.2019. године. Завршни и матурски испити за редовне ученике одржаће се од 20.08. до 30.08.2019. године.

 

 

4.2. Организација рада школе по сменама, сатница звоњења, распоред одељења  и дежурство наставника

 

Хемијско-прехрамбена технолошка школа организује рад у две смене у оквиру петодневне радне недеље. У првој смени, настава почиње  у 8,00 часова, а у другој смени, у 14,05. Смене се мењају седмично током целе школске године. Првог наставног дана пре подне почиње са радом подручје рада Пољопривреда, производља и прерада хране.

Оваква организација је неопходна због реализације теоријске наставе, вежби, као и практичне наставе за стручне предмете.

Сатница звоњења по сменама, дата је у следећој табели:

 

   

I смена

(пре подне)

 

II смена

(по подне)

1. час 8,00 – 8,45 14,05 – 14,50
2. час 8,50 – 9,35 14,55 – 15,40
3. час 9,40 – 10,25 15,45 – 16,30
4. час 10,45 – 11,30 16,50 – 17,35
5. час 11,35 – 12,20 17,40 – 18,25
6. час 12,25 – 13,10 18,30 – 19,15
7. час 13,15 – 14,00 19,20 – 20,05

 

 

Морамо да нагласимо да часови лабораторијских вежби почињу и у 7,30 часова пре подне, а у по подневној смени у 13,30 часова.

 

Настава ће се и ове године одвијати у учионицама и кабинетима, а услед недостатка простора, нека одељења ће током дана имати дневни  распоред учионичког простора.

 

У циљу безбедности ученика, у школи је планирано дежурство наставника, ученика као и  физичко-техничког обезбеђења.  Наставници дежурају на следећим местима:

 

 

Место дежурства

 

Број дежурних наставника
Главни улаз у школу 1
Двориште 1
Горњи и доњи ходник и кабинети 1

 

За време великог одмора и на дворишту је организовано дежурство. За безбедност ученика у згради лабораторије и школске пекаре одговоран је руководилац лабораторије који прави план дежурства помоћних наставника у лабораторији.

Сваког дана дежура по четири ученика (по два ученика у смени).  Ученици дежурају на главном улазу школе.

 

 

 

Преглед распореда одељења по учионицама дат је у наредној табели:

 

Пољопривреда, производња и прерада хране   Хемија, неметали и графичарство
     
одељење учионица одељење учионица
1-7 64 1-1 62
1-8 65 1-2 66
1-9 66 1-3 64
1-п1 62 1-4 65
1-п2 63
1-п3 24
2-7 76 2-1 76
2-8 77 2-2 77
2-9 78 2-3 78
2-п1 летеће 2-4 79
2-п2 летеће 2-x1 63
3-7 79 3-1 54
3-8 80 3-2 81
3-9 81 3-3 летеће
3-п1 летеће 3-4 летеће
3-п2 летеће
3-п3 54
4-7 82 4-1 80
4-8 83 4-2 43
4-9 54 4-3 82
4-4 83

 

 

Распоред часова редовне наставе, наставе у лабораторијама школе и практичне наставе у школи и код социјалних партнера урађен је пре почетка  школске године. Са распоредом часова је упознато Наставничко веће на седници, на којој су наставници могли да дају своје сугестије за његово побољшање.

 

Са распоредом часова ученици ће се  упознати првог наставног дана.  Неке мање измене могуће су и у току школске године.

Распоред часова допунске и додатне наставе биће урађен у септембру. Урадиће га помоћник директора у сарадњи са предметним наставницима.

Распоред часова ваннаставних активности ће бити урађен у току септембра  јер је потребно сагледати интересовања ученика за секције и друге активности.

 

5. ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 

5.1. Годишњи фонд часова образовних предмета по плану образовања

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО – први разред

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење
Српски језик и књижевност 4 4×3  

 

12 420 420
Страни језици 4 4х2  8 280 280
Историја 4 4×2 8 280 280
Музичка уметност 4

 

4×1

 

4 140 140
Физичко васпитање 4 4×2  

 

8 280 280
Математика 4 2X3

2X4

14 490 490
Рачунарство и информа- тика 4 4x(2+2) 16 560 560
Географија 4 4×2  8 280 280
Биологија 4 4×2 8 280 280
Физика 4 4×2 8 280 280
Техничко цртање и машински елементи 4 3X2 6 210 210
Општа и неорга нска хемија 4 4x(4+4+4) 48 1680 1680 480 480
Грађан ско васпита ње 4×1 4 140
Верска настава 4×1 4 140
Техтни чко цртање са машин ским елементима 4 1х(2+2) 4 140 140

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО – други разред

 

Назив предмета

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично

одељење

Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно

одељење

Укупно
Српски језик и књижевност 4

3

 

4×3

1×2

 

14

 

490

 

490
Страни језик 4

3

 

4х2

1×2

 

10

 

350 350
Историја 4

 

4×2 8 280 280
Ликовна култура 4

3

4×1

1×1

 

5

 

175

 

175
Физичко васпитање 4

3

4×2

1×2

 

10

 

350

 

350
Математика 4

 

3

 

2×4

2×3

 

1×3

 

17

 

595      595  

 

 

Физика 4 4×2 8 256 256
Организа ција производње 4 1×2 2 70 70
Аналитичка хемија 4 1Х(2+3+3)

1Х(3+3+3)

1Х(3+5+5)

1Х(2+2+2)

 

36 1260

 

1260 3Х(30+30)

 

180
Органска хемија 4

 

 

 

3

 

2Х(3+3+3)

2+3+3

2+2+2

3+2+0

28 980

 

980 3Х(30+30) 180
Технолошке операције 4 1Х(2+2+2) 6 210 210
Грађанско васпитање   5х1 5 175 175
Верска настава   2х1 2 70 70
Организа ција пословања 4 1×2 2 70 70
Извори загађења  животне средине 4 1×2 2 70 70 60+60+60 180
Испитивање тла воде и ваздуха 4 1Х(2+3+3) 8 280 280
Микробио логија 4 0+2+2 4 140 140
Машине,апарати,опера ције 4 1Х(2+2+2) 6 210 210  

 

Maшине,апарати  с аутомати ком 3 1Х(3+2+0) 5 175 175  

 

Технологија с практичном наставом 3 1Х(3+7+0) 10 350 350 60 60
Eлектро техника 3 1×2 2 70 70

 

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО – трећи разред

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно
Српски језик и књижевност 4

 

4×3

 

12

 

420

 

420
Страни језик 4

 

4×2

 

8

 

280 280
Физичко васпитање 4 4×2

 

8

 

280 280
Математика 4 2×4

2×3

14

 

490

 

490
Електротехника 4 3×2 6 210 210
Социологија 4 4×2 8 280 280
Хемијска технологија 4 1х2 2 70 70
Физичка хемија 4

 

2x(3+2+2)

2х(2+2+2)

 

28 980

 

980
Машине, апарати и операције 4 2x(2+2+2) 12 420 420
Неорганска хемијска технологија 4 1x(3+3+3) 9 315            315 60+60 120
Грађанско васпитање 4

 

4х1

 

4 140 140
Верска настава 4

 

1х1 1       35 35
Загађење и заштита тла 4 2+1+1 4 140 140 30+30+30 90
Технолошке операције 4 1х(2+2+2) 6 140 140
Прерада и одлагање чврстог отпада 4 2+1+1 4 140 140 30+30+30 90
Биохемија 4 1х2 2 70               70  

30+30+30

 

90
Сировине за  фармацеутске производе 4 1х2 2 70 70
Технологија фармацеутских производа 4  

1Х(2+3+3)

 

8 280 280 (30+30+30)

 

90
Маш., апарати и операције с аутома. 4 3+2+2 7 245 245
Инструмент.  анализа 4 2+4+4 8 280 280 30+30 120
Примена рачунара у технол. процесима 4 1х(2+2) 4 140 140

 

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО – четврти разред

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно
Српски језик и књижевност 4

 

4×3 12 384 384
Страни језик 4 4×2         8 256 256
Физичко васпитање 4 4×2         8 256      256
Математика 4 1×4

3х3

13 416       416
Филозофија 4 4×2 8 256       256
Аутоматска контрола процеса 4

 

1x(2+2+0)

 

2x(0+2+2)

 

/ 12 384 / 384
Органска хемијска технологија 4 1x(3+4+0)

 

7 224 224 60 60
Грађанско васпитање 4 3×1 3 96
Верска настава 4 3×1 3 96        96
Устав и права грађана 4 4×1 4 128 128
Аутоматска обрада података 4 0+2+2 4 128 128
Инструмент. методе анализа 4 3+4+4 11 352 352
Загађивање и заштита воде 4 2+1+1 4 128 128
Загађивање и заштита ваздуха 4 2+1+1 4 128 128 30+30 60
Прерада и одлагање отпадних вода 4 2+1+1 4 128 128 30+30 60
Технологија фармацеутских производа 4 2x(3+3+3)

 

18       576       576 60+60

60+60

240
Контрола квалитета сировина и производа 4 2x(0+2+2)

 

8          256       256
Организација пословања 4 2х2

1х(2+0)

6 192 192
Физичка хемија 4 1х(2+2+2)

1x(2+3+0)

2х(2+3+3)

 

 

 

27 864 864
Хемијска технологија 4 3+0+0 3 96 96
Испитивање у технолошкој производњи 4 2+4+4 10 320 320 30+30 60
Електроаналитичке методе 4 2+2+2 6 192 192 30+30 60

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – први разред

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно
Српски језик и књижевност 4

3

3×3

3×3

9

6

333

210

 

543

 

Енглески језик 4

3

2×3

2×2

6

4

222

140

362
Историја 4

3

2×3

2х2,

6

4

222

140

362
Музичка уметност

 

4

3

/ /  /  

/

Физичко васпитање 4

3

2х3

2х2

     6

4

222

140

 

362

Математика 4

3

3×3

2х2

6

4

333

140

 

473

Рачунарство и информатика(2+2)х1 4

3

(2+2)x2+2

(2+2)х1

(2+2+2)х1

12,4

6,4

444

140

140

210

 

934

Географија 4

3

2×3

 

6

 

222 222
Физика 4

3

2×3

1х1

6

4

222

140

 

362

Хемија 4

 

3

(3+3+3)x1, (3+2+2)х2+2

 

2х2

9

18

4

333

666

140

1339
Биологија 4

3

2×1

 

2

 

70 70
Екологија и заштита животне средине 4 1х2 2 74 74
Исхрана људи 4

3

1х2

1х2

2

2

74

70

144

 

Техника рада у лабораторији 4 (6+6+6)х2 36 1332 1332
Операције и мерења у пекарству 3    (2+1+1)

 

5 160 160
Сировине у пекарству 3 (2+2+2)х2

 

12 420 420
Операције и мерења у месарству 3 (2+1+1)х1 4 140 140
Сировине у месарству 3 1х(2+2+2)

 

6 210 210
Техничко цртање са машинским елементима 4 2×1       2 70 70
Практична настава 4

3

(3+3)x1

 

6 210 210
Грађанско васпитње 4

3

Верска настава 4

3

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – други разред

 

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно
Српски језик и књижевност 4

3

3×3

2×3

9

6

315

210

525
Енглески језик 4

3

2×3

2×3

6

6

210

210

420
Историја (+изборни) 4

3

1×2

1×1

2

1

70

35

105
Ликовна култура(+изборни) 4

3

1×1

1×1

1

1

35

35

70
Физичко васпитање 4

3

2×3

2×6

6

6

210

210

420
Математика 4

3

3×3

2×3

9

6

315

210

525
Физика 4 2×3 6 210 210
Хемија 4 (3+2+2+2)x1

(3+2+2)x2

9

14

23 805
Географија у пољопривреди (изборни)

Аграрна географија (изборни)

4

 

1×2

 

      2 35

 

35
Тех. цртање са  машин. елемен. 3 1×2 2 70 70
Електротехника 4

 

(1+2+2)x1 14 70 70
Аналитичка хемија 4 (1+2+2)

(2+2+2+2)x1

(2+2+2)x1

14 665 665
Организација производње 4 1×2 2 35 35
Биохемија  

3

2+1+0x1 3 105 105
Термодинамика  

3

2+1+0 3

 

105 105
Здравствена безбедност хране 3 2x(2+1+1)x1 9 315 315
Технолошке операције 4 2x(3+2+2)x2 16 560 560
Прехрамбена технологија 4

3

2×1

4×1

2

4

70

140

 

 

210
Објекти и опрема у пекарству 3 2×1 2 68 68
Производња хлеба 3 3×1 3 102 102 (90+90)х1 270 (14+14+14))x2 1418
Објекти и опрема у месарству 3 2х1 2 68 68 90+90 180 (14+14)x2
Обрада меса 3 3х1 3 102 102
Технологија воде 2x 2x(2+2+2)x2 14 490 490 60+60+60

60+60

300
Основи прехрамбене технологије
Практична настава 4

3

(3+3)x2 9

 

560 50 60+60

60+0

180
Грађанско васпитање 4

3

Верска настава 4

3

Ликовна култура 3 1х1 1 34 35
Биологија (избор) 3 1×1 1 140

 

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – трећи разред

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно
Српски језик и   књижевност 4

3

3×4

2×4

12

8

676
Енглески језик 4

3

2×4

1х3 и 1х2

8

5

558
Социологија 4 2×2 4 244
Физичко васпитање 4

3

2×4

2×4

 

 

8

8

558
Математика 4

3

3×4

2×1

1х3

12

5

590
Устав и права грађана 4

3

1×1

 

1 32
Термодинамика 4

3

(2+1+1)x2

 

 

 

8 280
Социологија са правима  грађана 3 1×2 2 60
Биохемија 4

 

(2+1+1) 8 280
Ензимологија 4 1х2 2 70
Физичка хемија 4 (2+2+2)x2 12 420
Микробиологија 4

3

(2+2+2)x4

(2+2+2)х1

30 1050
Организација производње 3 1×2 2 32
Предузетништво 3

4

(2+2)х2

(2+2)x2

16 560
Технолошке операције 4 (3+2+2)х2 14 490
Прехрамбена технологија 4

3

(2+3+3)х2

2×2

4×1

 

16

4

4

840 (60+60)х4 480
Производња пецива, колача и тестенине 3 2х3 6 (120+120)х3 720 (14+14)х3 84
Тржиште и промет пекарских производа 3 2х2 4 180
Прерада меса 3 3х2 6 180
Тржиште и промет меса 3 2х1 2 60
Машине и апарати  са аутоматиком 4

3

2×2

(3+2+2)х1

4

7

385
Практична настава 4

3

(5+5)x2

(7+7)x1

20

14

1190 (60+60)х3

 

360
Историја (изборни) 4 2×1 2 70
Грађанско васпитање 4

3

Верска настава
Ликовно – изборни 3 1х1 1 30
Географија хране- изборни 3 1×1 1 30
Историја – изборни 1 2×1 2 70
Екологија и заштита животне средине 3 3×1 3 90
Географија 3 3×1 3 90

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – четврти разред

 

Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова Настава у блоку Практична настава
Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно Класично одељење Огледно одељење Укупно
Српски језик и   књижевност 4

 

3×4

 

12

 

406
Енглески језик 4

 

2×4

 

8

 

272
Социологија 4 2×2 4 244
Физичко васпитање 4

 

2×4

 

8

 

272
Математика 4

 

3×4

 

12

 

406
Устав и права грађана 4

 

1×1  

1 34
Предузетништво 4  (2+2)x2 8 272
Технолошке операције 4
Прехрамбена технологија 4

3

(4+6+6)х2

2×2

 

 

32

4

 

1292 (60+60)х2 240
Машине и апарати  са аутоматиком 4

 

2×2

 

4

 

244
Практична настава 4

 

(5+5)x2

 

20 680  (60+60)х2

 

240
Грађанско васпитање 4

3

Испитивање намирница 4 (1+2+2)x2 10 340
Физичка хемија 4 (3+2+2)х2 14 448
Контрола квалитета 4 (2+3+3)х2 16 512
Филозофија (изборни) 4 2×2 4 272
Филозофија 4 2×2 4 272

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, МЕСАР И ПЕКАР

 

Листа изборних технологија у оквиру обавезних стручних предмета за образовни профил прехрамбени техничар

Изборне технологије 1,2 и 3 Технологија безалкохолних пића
Технологија кондиторских производа
Технологија млинарства
Технологија сточне хране
Технологија скроба
Изборне технологије 4, 5, 6, 7 и 8 Технологија шећера
Технологија уља и биљних масти
Технологија органских киселина
Технологија прераде воћа и поврћа
Технологија пекарства
Индустријска производња готове хране
Технологија млека
Технологија меса
Технологија слада и пива
Технологија вина, винских и воћних дестилата
Технологија пекарског квасца
Технологија етанола и јаких алкохолних пића

 

За образовног профил прехрамбени техничар изабране су следеће изборне технологије за школску 2018/2019. годину

III7 Технологија безалкохолних пића
Технологија кондиторских производа
Технологија скроба
III8 Технологија кондиторских производа
Технологија млинарства
Технологија скроба
IV8 Технологија шећера
Технологија слада и пива
Технологија вина, винских и воћних дестилата
Технологија пекарског квасца
Технологија етанола и јаких алкохолних пића
IV7 Технологија уља и биљних масти
Технологија прераде воћа и поврћа
Технологија пекарства
Технологија млека
Технологија слада и пива

 

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила прехрамбени техничар

Ре.бр. Општеобразовни изборни предмети Разред

I

Разред

II

Разред

III

Разред

IV

1. Други страни језик / 2 2 2
2. Изабрани спорт / 2 2 2
3. Историја (одабране теме) / 2 2 2
4. Филозофија / / / 2
5. Логика са етиком / / 2 /
6. Неорганска хемија / 2 2 /
7. Рачунање у хемији / / / 2
8. Биологија / / 2 /
9. Ликовна култура / 2 2 2
10. Музичка култура / 2 2 2
11. Изабрана поглавља математике / / 2 2
12. Физика / / 2 2
13. Географија у пољопривреди / 2 2 /
Стручни изборни предмети
14. Основе туризма / 2 2 2
15. Аграрни туризам / 2 2
16. Основе угоститељства / 2 2 2
17. Припрема јела са жара / / 2 2
18. Историја пиварства / / 2 2

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила месар

Ре.бр. Општеобразовни изборни предмети Разред

I

Разред

II

Разред

III

1. Други страни језик / 1 1
2. Изабрани спорт / 1 1
3. Историја (одабране теме) / / 1
4. Етика / / 1
5. Логика / / 1
6. Математика / / 1
7. Географија хране / 1 1
8. Аграрна географија / 1 1
9. Географија сточарства / 1 1
10. Ликовна култура / 1 1
11. Музичка култура / 1 1
12. Биологија / 1 1
Стручни изборни предмети
13. Аграрни туризам / 1 1

 

 Листа изборних предмета према програму образовног профила пекар

Ре.бр. Општеобразовни изборни предмети Разред

I

Разред

II

Разред

III

1. Други страни језик / 1 1
2. Изабрани спорт / 1 1
3. Историја (одабране теме) / / 1
4. Етика / / 1
5. Логика / / 1
6. Изабрана поглавља математика / / 1
7. Географија хране / 1 1
8. Аграрна географија / 1 1
9. Ликовна култура / 1 1
10. Музичка култура / 1 1
11. Биологија / 1 1
Стручни изборни предмети
12. Аграрни туризам / 1 1
13. Основе угоститељства / 1 1
14. Припрема топлих посластица / 1 1

 

Ученици образовног профила прехрамбени техничар, месар и пекар изабрали су следеће изборне предмете за школску 2018/2019. годину

Одељење Образовни профил Изборни предмет
II7 Прехрамбени техничар Ликовна култура и Географија у пољопривреди
II8 Прехрамбени техничар Историја и Географија у пољопривреди
IIп1 Месар Припрема јела са жара и Ликовна култура
IIп2 Пекар Припрема топлих посластица и Ликовна култура
IIп3 Пекар Припрема топлих посластица и Ликовна култура
III7 Прехрамбени техничар Историја и Географија у пољопривреди
III8 Прехрамбени техничар Биологија и Географија у пољопривреди
IIIп1 Месар Ликовна култура и Историја
IIIп2 Пекар Ликовна култура и Историја
IV7 Прехрамбени техничар Ликовна култура
IV8 Прехрамбени техничар Аграрни туризам

 

5.2. План реализације наставе у блоку и технологије са практичном наставом

 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 

Разред и одељење Образовни  профил Практична настава

Недељни фонд

Место извођења практичне наставе Број часова наставе у блоку Место извођења наставе у блоку Термин
1-1 Хемијско-технолошки техничар / / 60+60 Школска лабораторија IX-V
1-2 Техничар за заштиту животне средине / / 60+60 Школска лабораторија
1-3 Техничар за.индустријску фармацеутску технологију / / 60+60 Школска лабораторија
1-4 Хемијски лаборант / / 60+60 Школска лабораторија
3–x1 Израђивач целулозе  и папира 7 Школска лабораторија,Фабрика хартије,

Aвала Ада

60 Школска лабораторија,Фабрика хартије,Aвала Ада
2-1 Хемијско-технолошки техничар / / 30+30

30+30

Школска лабораторија
2-2 Техничар за заштиту животне средине / / 60+60 Сајам екологије, Завод за заштиту природе Србије, Топлана, Институт за земљиште, Инстут за кукуруз, РХМЗ, Green screen fest, DVD презентација-школа, Акција сређивање школског дворишта, школска лабораторија
2-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију / / 30+30

30+30

Школска лабораторија
2-4 Хемијски лаборант / / 30+30

30+30

Школска лабораторија

 

 

3-1 Хемијско-технолошки техничар / / 60+60 Сајам екологије, Водовод, Сајам вода, Азотара, Green screen fest, Музеј Н.Тесле, Стаклара, Цементара, школска лабораторија
3-2 Техничар за заштиту животне средине / / 30+30

30+30

Сајам екологије, Рециклажно двориште, Депонија, Recan, DVD презентација-школа, Green screen fest, Институт за заштиту биља и животну средину, СЕТ рециклажа, ТМФ, Ада Циганлија, Акција сређивање школског дворишта, школска лабораторија
3-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију / / 30+30

30+30

Фестивал здравља, Школска лабораторија, Сајам Медицине, Завон, Хемофарм (Дубовац код Ковина), Биље Борча,школска лабортаторија
3-4 Хемијски лаборант / / 60+60 Сајам екологије, Водовод, Сајам вода, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, ТМФ, Факултет за физичку хемију, Музеј Н.Тесле, Anahem  laboratory, Презентација фотографија и предавање „Дифузија светлости кроз кристале“, школска лабораторија
4-1 Хемијско-технолошки техничар / / 60+60 Сајам екологије, Сајам енергетике, Рафинерија нафте Београд, Питура, Галеника клирит, Галеника фитофармација, Биопротеин, Беохемија, Anahem  laboratory, Фабрика хартије, Завон, школска лабораторија  

 

4-2 Техничар за заштиту животне средине / / 30+30

30+30

Сајам екологије, Лаб. отпадних вода-ЈКП Канализација, Green screen fest, Сајам вода, Агенција за заштиту животне средине, Anahem  laboratory, Топлана-центар за испитивање, квалитет и екологију, Рафинерија нафте Београд, Фабрика хартије, школска лабораторија  

 

 

4-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију / / 60+60

 

Фестивал здравља, Сајам Медицине, Еlephant company, АЛИМС, Иванчић и син., Институт Торлак, Хемофарм огранак Шабац, школска лабораторија

 

4-4 Хемијски лаборант / / 30+30

30+30

Школска лабораторија, Сајам екологије, Сајам вода, Рафинерија нафте Београд, Anahem laboratory, БИП, Институт за општу и физичку хемију

 

Напомена 1: Mожемо очекивати да се позиви за присуство и учешће у програмима београдских факултета и могућност организованих посета неких од београдских сајмова  реализују викендом.  У овим случајевима ће се ти дани водити као наставни, а ученици ће бити ослобођени наставе један дан у току радне недеље, што важи за оба подручја рада.

 

Напомена 2: У циљу реализације  наставе у блоку за II, III, IV разред оба подручја рада, планирана су максимално 3 обиласка фабрика ван Београда, јер одређених производних погона нема у Београду, или их има али са застарелом технологијом. За такве обиласке планира се организован превоз ученика, који ће износити од 2000 до максимално 3000 дин. по ученику (за све обиласке укупно) за школску, 2018/2019. годину.

 

 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

 

Разред и дељење  

 

Образовни профил

Практична настава

Недељни фонд

Место извођења

практичне наставе

Број часова наставе у блоку  

 

Место извођења наставе у блоку

Термин
1-7 Прехрамбени техничар 3+3 Школска лабораторија / / IX-V
1-8 3+3 / /
1-9 Техничар за биотехнологију 3+3 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Школа – предавање: Опасност и заштита од пожара и електричног удара, Сајам ЕТНО хране и пића, Школа – DVD: Између магије и хемије, Фестивал науке, Штарк, школска лабораторија
1-п1 Месар 6+6+6 МAXI објекти, ИДЕА објекти, приватне кланице 60+60+60 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића,  Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Кланице: Ђурђевић, Амбар, Фамис
1-п2 Пекар 6+6 МAXI објекти, ИДЕА објекти, школска пекара 60+60 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
1-п3 Пекар 6+6 МAXI објекти,

ИДЕА објекти, школска пекара

60+60 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
2-7 Прехрамбени техничар 4+4 Школска лабораторија 60+60 Dr Oetker, Doncafe, ТЕМПО, Житомлин, Сајам ЕТНО хране и пића, Ball packaging, ПФИ, Водовод, школска лабораторија
2-8 4+4 60+60
2-9 Техничар за биотехнологију 3+3 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Водовод, Сајам ЕТНО хране и пића, Dr Oetker, Doncafe, ТЕМПО, Житомлин, Ball packaging, ПФИ, школска лабораторија
2-п1 Месар 2x(7+7) МAXI објекти, ИДЕА објекти,

Crowne plaza,  приватне кланице

90+90 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Crowne plaza, Сајам ЕТНО хране и пића,  Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Кланице: Ђурђевић, Амбар, Фамис
2-п2 Пекар 2x(7+7) Школска и прив. пекаре 90+90 Приватне пекаре, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
2-п3 2x(0+7) 90 Приватне пекаре, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
3-7 Прехрамбени техничар 5+5 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Скробара, Сајам ЕТНО хране и пића, Coca Cola, Штарк, Nestle, Фрувита, Фриком, ППТ презентација кварење, конзервисање и стандарди у храни, школска лабораторија
3-8 5+5 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Скробара, Сајам ЕТНО хране и пића, Житомлин, Штарк, Nestle, Фриком, ППТ презентација кварење, конзервисање и стандарди у храни, школска лабораторија
3-9 Техничар за биотехнологију 5+5 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Шећерана, Сајам ЕТНО хране и пића, Фрувита, Фриком, Coca Cola, Скробара, школска лабораторија
3-п1 Месар 2x(7+7) МAXI, ИДЕА и Орашац објекти, приватне кланице 120+120 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Орашац објекти, Сајам ЕТНО хране и пића,  Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Кланице: Ђурђевић, Амбар, Фамис
3-п2 Пекар 2x(7+7) Школска и прив. пекаре 120+120 Приватне пекаре, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
4-7 Прехрамбени техничар 9+9 Школска лабораторија 60+60 ОДПФ Радмиловац, Шећерана, Сајам ЕТНО хране и пића, Lesaffre Srbija, Врење шпиритана, Heineken пивара, БИП, Пивара Догма, Винарија Живановић, школска лабораторија
 

4-8

 

9+9 Школска лабораторија 60+60 Имлек, Balkan cheese festival, Пекара CAMY, Скроз добра пекара, Сајам ЕТНО хране и пића, Heineken пивара, БИП, Пивара Догма, Фрувита, Делта Аграр, школска лабораторија
4-9 Техничар за биотехнологију 5+5 Школска лабораторија 60+60 ОДПФ Радмиловац, Сирћетана, Сајам ЕТНО хране и пића, Lesaffre Srbija, Врење шпиритана, Heineken пивара, БИП, Пивара Догма, Винарија Живановић, школска лабораторија

 

 

 

Напомена 1: Можемо очекивати да се позиви за присуство и учешће у програмима београдских факултета и могућност организованих посета неких од београдских сајмова и фестивала реализују викендом. У овим случајевима ће се ти дани водити као наставни, а ученици ће бити ослобођени наставе један дан у току радне недеље, што важи за оба подручја рада.

 

Напомена 2: У циљу реализације практичне наставе у блоку за III и IV разред оба подручја рада, планирана су максимално 3 обиласка фабрика ван Београда, јер одређених производних погона нема у Београду, или их има али са застарелом технологијом. За такве обиласке планира се организован превоз ученика, који ће износити од 2000 до максимално 3000 дин. по ученику (за све обиласке укупно) за школску, 2018/2019. годину.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У БЛОКУ ЗА ШКОЛСКУ, 2018/2019. ГОДИНУ

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

(I полугодиштe)

 

раз. и од. / образ. проф. СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
I7 / ПТ ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НЕМАЈУ ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ У БЛОКУ
I8 / ПТ ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НЕМАЈУ ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ У БЛОКУ
I9 / ТБТ – Ноћ истраживача – Јесењи Фестивал здравља

 

– Школа – Предавање: Опасност и заштита од пожара и електричног удара са демонстрацијом гашења пожара

– Сајам хране – EТНО

 

– Фестивал науке

 

– Школа – DVD: Између магије и хемије

Ip1 / М – Delhaize Serbia и Mercator-S: уводно предавање и тестирање

(1 дан)

– Сајам хране – EТНО

 

– Delhaize/IDEA објекти или једна од приватних кланица (3 дана)
Ip2 / П – Delhaize Serbia и Mercator-S: уводно предавање и тестирање

(1 дан)

– Сајам хране – EТНО

 

Ip3 / П – Delhaize Serbia и Mercator-S: уводно предавање и тестирање (1 дан) – Сајам хране – EТНО

 

II7 / ПТ – Dr Oetker, Doncafe

 

– Житомлин

 

– ТЕМПО

– Сајам хране – EТНО

 

– ПФИ (Полимарк), погон амбалаже (крај новембра)

– Ball packaging – производњa лименки за прехрамбену индустрију (почетак децембра)
II8 / ПТ – Dr Oetker, Doncafe

 

– Житомлин

 

– ТЕМПО

– Сајам хране – EТНО

 

– ПФИ (Полимарк), погон амбалаже (крај новембра)

– Ball packaging – производњa лименки за прехрамбену индустрију

(почетак децембра)

II9 / ТБТ – Јесењи Фестивал здравља

 

– Водовод Макиш

 

– Водовод Беле воде

– Сајам хране – EТНО
IIp1 / М – Delhaize/IDEA објекти

(1 дан)

– Сајам хране – EТНО

 

– Једна од приватних кланица (5 дана) – Delhaize/IDEA објекти или једна од приватних кланица (2 дана)
IIp2 / П – Сајам хране – EТНО – Приватне и школска пекара (4 дана)
IIp3 / П – Сајам хране – EТНО – Приватне и школска пекара (4 дана)
III7 / ПТ  

 

– Јесењи Фестивал здравља

 

– Скробара

– Сајам хране – EТНО – Жито Бачка
III8 / ПТ – Јесењи Фестивал здравља

 

– Скробара

– Сајам хране – EТНО – Coca Cola
III9 / ТБТ – Јесењи Фестивал здравља

 

– Шећерана

– Сајам хране – EТНО – Микробиолошка лабораторија (2)
IIIp1 / М – Delhaize/IDEA објекти

(3 дана)

– Сајам хране – EТНО

 

– Delhaize/IDEA објекти или једна од приватних кланица (5 дана)
IIIp2 / П – Приватне и школска пекара (3 дана) – Сајам хране – EТНО – Приватне и школска пекара (4 дана) – Приватне и школска пекара (5 дана)
IIIp3 / П – Приватне и школска пекара (3 дана) – Сајам хране – EТНО – Приватне и школска пекара (4 дана) – Приватне и школска пекара (5 дана)
IV7 / ПТ – ОДПФ Радмиловац (тех. вина)

 

– Шећерана – Lesaffre Serbia (технологија квасца)

 

– Сајам хране – EТНО

– Врење шпиритана
IV8 / ПТ – Balkan Cheese festival

 

– Имлек

– Пекара CAMY

 

– Скроз добра пекара

 

– Сајам хране – EТНО

IV9 / ТБТ – ОДПФ Радмиловац (тех. вина) – Lesaffre Serbia (технологија квасца)

– Сајам хране – EТНО

– Врење шпиритана

(II полугодиштe)

 

раз. и од. / образ. проф. ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
I7 / ПТ ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НЕМАЈУ ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ У БЛОКУ
I8 / ПТ ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НЕМАЈУ ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ У БЛОКУ
I9 / ТБТ – Штарк (4 дана)
Ip1 / М – Кланице / Delhaize објекти (2 дана) – Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду (1 дан)

 

– Кланице / Delhaize објекти (2 дана)

Ip2 / П – Delhaize објекти (3 дана) – Delhaize објекти (5 дана)
Ip3 / П – IDEA објекти (3 дана) – IDEA објекти (5 дана)
II7 / ПТ – школска лабораторија

(тврдоћа воде)

 

– Водовод Макиш

– Водовод Беле воде

 

– школска лабораторија

(комплетна анализа воде)

II8 / ПТ – школска лабораторија

(тврдоћа воде)

 

– Водовод Макиш

– Водовод Беле воде

 

– школска лабораторија

(комплетна анализа воде)

II9 / ТБТ – Dr Oetker

 

– Doncafe

 

– Житомлин

 

– ТЕМПО

– ПФИ (Полимарк), погон амбалаже

 

– Ball packaging – производњa лименки за прехрамбену индустрију

IIp1 / М – Кланице / Delhaize/ИДЕА објекти (3 дана)

 

– Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду (1 дан)

– Кланице/Delhaize/ИДЕА објекти (2 дана)

IIp2 / П – Приватне и школска пекара (5 дана)

 

– Приватне и школска пекара (5 дана)

IIp3 / П – Приватне и школска пекара (5 дана)

– Приватне и школска пекара (5 дана)

III7 / ПТ – Нестле – Штарк (3 дана)

 

 

– Фрувита

 

– Фриком или

 

– Школа – ППТ презентација и предавање на тему кварења и разних видова конзервисања намирница

III8 / ПТ – Штарк (3 дана)

 

– Нестле – Фриком

 

– Школа – ППТ презентација и предавање на тему кварења и разних видова конзервисања намирница

III9 / ТБТ – Фриком

 

– ДЕЛТА Аграр

 

– Coca Cola

 

– Фрувита

– Скробара

 

IIIp1 / М – Кланице /Delhaize/ИДЕА објекти (5+2 дана) – Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду (1 дан)

 

– Кланице /Delhaize/ИДЕА објекти (2 дана)

IIIp2 / П – Приватне и школска пекара (2 + 2 дана) – Приватне и школска пекара (3 дана)
IIIp3 / П – Приватне и школска пекара (2 + 2 дана) – Приватне и школска пекара (3 дана)
IV7 / ПТ – БИП

 

– Догма

 

– Heineken

– Винарија Живановић

– ОДПФ Радмиловац (тех. јаких алкохолних пића)

IV8 / ПТ – БИП

 

– Догма

 

– Heineken

– ДЕЛТА Аграр

 

 

 

– Фрувита

 

IV9 / ТБТ – БИП Сирћетана – БИП

 

– Догма

 

– Heineken

– Heineken

 

– ОДПФ Радмиловац (тех. јаких алкохолних пића)

 

 

ПТ – Прехрамбени техничар; ТБТ – Техничар за биотехнологију; П – Пекар; М – Месар

 

 

ПРЕДМЕТИ У ОКВИРУ КОЈИХ СЕ ОБАВЉА НАСТАВА У БЛОКУ

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 

Образовни профил: Хемијски лаборант

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Органска хемија

Аналитичка хемија

30+30

30+30

III Инструментална анализа 60+60
IV Испитивање у технолошкој производњи

Електроаналитичке методе

30+30

30+30

 

Образовни профил: Хемијско-технолошки техничар

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Органска хемија

Аналитичка хемија

30+30

30+30

III Неорганска хемијска технологија 60+60
IV Органска хемијска технологија 60

 

 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Извори загађења животне средине 60+60+60
III Загађивање и заштита тла

Прерада и одлагање чврстог отпада

30+30+30

30+30+30

IV Загађивање и заштита ваздуха

Прерада и одлагање отпадних вода

30+30

30+30

 

Образовни профил: Техничар за индуст. фармац. технологију

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Аналитичка хемија

Органска хемија

30+30

30+30

III Технологија фармацеутских производа

Биохемија

30+30+30

30+30+30

IV Технологија фармацеутских производа 60+60

 

Образовни профил:Израђивач целулозе и папира

Разред Назив предмета Број часова блока
I I Teхнологија с практичном наставом 60

 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

 

Образовни профил: Техничар за биотехнологију

Разред Назив предмета Број часова блока
I Практична настава 60+60
II Практична настава 60+60
III Практична настава 60+60
IV Практична настава 60+60

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар

 Разред Назив предмета Број часова блока
I Техника рада у лабораторији /
II Практична настава 60+60
III Практична настава 60+60
IV Практична настава 60+60

 

Образовни профил: Пекар

Разред Назив предмета Број часова блока
I Сировине у пекарству 60+60
II

III

Производња хлеба

Производња пецива, колача и тестенина

90+90

120+120

 

Образовни профил: Месар

Разред Назив предмета Број часова блока
I Сировине у месарству 60+60+60
II Обрада меса 90+90
III Прерада меса 120+120

 

 

Распоред вежби по лабораторијама

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Додатна и допунска настава

 

5.3.1. Додатна настава

 

Додатна настава ће се организовати, као вид наставе која омогућава додатне садржаје и проширивање знања ученицима који редовну наставу савлађују са успехом и који показују интересовања и таленат за поједине наставне области.

Ученик се по правилу укључује на додатну наставу из једног предмета, или  из више  предмета, ако то не представља оптерећење за ученика. Избор наставне области, по правилу врши ученик,али то може предложити и предметни наставник, педагог-психолог школе и одељенски старешина.

Ученици са додатне наставе углавном учествују на такмичењима. Реализација додатне наставе наставника улази у структуру 40-часовне радне недеље.

На додатној настави се користи групни и индивидуални рад. Ради се, према посебном распореду који се налази на огласној табли. Додатна настава ће се реализују по унапред утврђеном програму из наставних области за које ученици покажу интересовање.

На основупретходних интересовања додатна настава ће се организовати из: хемије, физике, математике, српског и страног језика,  историје, стручних предмета и др.

 

5.3.2. Допунска настава

 

Допунска настава, као облик наставе ће се организовати за ученике који у редовној настави не постижу успех. Пре укључивања на допунску наставу наставник ће покушати да открије узрок неуспеха у чему му може помоћи одељенски старешина, резултати иницијалних тестова који се у последње две године осим предмета физика, хемија и математика, реализују и из српског језика и књижевности као и сарадња са сродним активима из основних школа и драгоцене сугестије како за поједине ученике, тако и за групе ђака. Термин који дефинише време реализације, учесталост и место реализације биће евидентирано до 23. септембра 2018. године у распореду осталих облика образовно васпитног рада у школи. Све одељењске старешине ће на седницама разредних већа добити прецизне термине и дане о којима морају да обавесте, не само ученике већ и родитеље ученика.

Евиденција о броју, присуству и садржаја рада на часовима допунске наставе, налази се у књизи евиденције образовно васпитног рада за школску 2018/2019.годину и намењена је ученицима оба подручја рада. У школи водимо евиденциј за допунску и додатну наставу у осам књига, а такође се води евиденција о ванредним ученицима, припрменој настави и секцијама у посебним књигама евиденције образовно васпитног рада.

Допунска настава ће се организовати од самог почетка школске године из свих предмета за које буде показала потреба. Број недовољних оцена је такође показатељ оправданости ове наставе. Распоред допунске нставе ће се налазити на огласној табли.

Група ученика за допунску наставу је променљива и обично се повећава пред писмене задатке или друге провере знања. Реализација допунске наставе наставника улази у структури 40-часовне радне недеље.

 

 

5.4. Структура часова недељне и годишње норме за наставнике

 

Опис послова

 

Недељна норма Годишња норма
Теоријска настава, вежбе, вежбе у блоку, практична настава и практична настава у блоку 18-28 630 – 980
Одељењско старешинство 2 70
Допунска настава 1 – 2 35 – 70
Додатна настава 1 35
Секције, спортске, културне и др. активности 1 до 38
Исправка писмених задатака 2 70
Припрема наставника 8 до 10 280 до 350
Стручно и педагошко усавршавање 1 до 44
Рад у стручним органима школе 2 до 88
Руководилац Стручног већа, Тима, Стручног актива 1 до 44
Вођење педагошке документације и сарадња са родитељима 1 до 38
Рад  ментора 1 до 44
Припрема ученика за такмичење 1 до 38
Индивидуализовани рад, припремни рад (ванредни и разредни испити ) 1 до 44
Матурски и завршни испити 1 – 2 испитивач 88; остали чланови 44
Преглед тестова, писмених вежби и графичких радова  35 – 70
Дежурство 35 – 70
Остали послови из Годишњег плана рада до 360
Послови по налогу директора 1-2 44-88
  УКУПНО ЧАСОВА: 40 1760

 

Укупан рад наставника од 1760 часова годишње остварује се у 44 радне недеље. Непосредан рад са ученицима остварује се у 39 радних недеља са 1560 часова годишње свих облика образовно –васпитног рада.

Директор школе сваке школске године решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, Годишњим планом рада и поделе часова.

Структура часова недељне норме за сваког наставника  у школској 2018/2019. години  дата је у прилогу овог документа.

 

 

5.5. Екскурзија

 

За ученике првог разреда не планира се екскурзија. За ученике другог разреда планира се дводневна екскурзија  у Србији на пролеће. За ученике трећег разреда планира се тродевна екскурзија на пролеће Београд – Будимпешта – Беч – Будимпешта – Београд. За ученике четвртог разреда планира се екскурзија петодневна  на пролеће –  северна Грчка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План рада стручних сарадника и ваннаставних активности

 

6.1. План рада стручних сарадника

 

6.1.1. План рада педагога

 

Динамика Активност Местореализације Сарадници
СЕПТЕМБАР  

Израда извештаја за претходну школску годину и годишњег програма рада школе припрема првог школског часа педагошко-инструктивни рад са наставницима(помоћ у планирању и програмирању),

установљавање евиденционе листе,

помоћ у изради оперативних планова,

сарадња са родитељима ученика,

идентификација ученика који нису у стању да прате програмске садржаје,

тема за састанак са одељењским старешинама,

сређивање педагошке документације,

вођење педагошке документације,

учешће упроцесу спровођења васпитно- дисциплинских мера

Школа  

психолог

 

,,

 

 

наставници

 

наставници

,,

 

психолог

 

директор

дисц.ком.

ОКТОБАР сарадња са родитељима у циљу прикупљања података о развоју њихове деце

рад на усаглашавању критеријма оцењивања у постизању веће објективности у оцењивању

помоћ наставницима у изради оперативних планова

планирање часова за обилазак редовне наставе

помоћ у раду стручних актива

преглед разредних књига

сарадња са здравственим институцијама

израда скале социјалног прихватања ученика

рад са родитељима

рад са ученицима

припрема разредног већа

сређивање педагошке документације

утврђивање програма стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави

посета часовима и педагошко- инструктивни рад са наставницима

анализа резултата анкете за ученике „Интерезовања и подстицај за ученике“

сарадња са приправницима

учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

Школа ОС

 

предметни наставници

наставници

 

помоћник директора, директор

 

одељ.ста реш.

 

 

 

директор, псих.

 

 

наставници

,,

директор

дисц.ком.

НОВЕМБАР  анализа постигнућа ученика на крају првог     наставног периода

праћење реализације васпитно-образовног рада

разговор са ученицима који имају више од четири слабе оцене

сарадња и саветодавни рад са родитељима и ученицима

помоћ у изради оперативних планова и непосредних припрема наставника за час

одређивање евиденционих картона за усавршавање наставника

вођење педагошке евиденције

посета часовима

учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

Школа психолог,

рук.подр.рада

,,

 

 

наставници

 

 

 

психолог

психолог

 

директор

дисц.ком.

ДЕЦЕМБАР  

посета часова допунске и додатне наставе

узроци изостајања ученика са наставе

сређивање педагошке документације

саветодавни рад са ученицима и родитељима

праћење васпитно-образовног рада

праћење и помоћ у раду ваннаставних активности

професионална оријентација ученика

остали послови (припрема школске славе и књижевне вечери, сарадња са омладинским организацијама, ЈАЗАС-ом, домовима здравља, као и организација едукативних часова на тему заштите репродуктивног здравља)

вођење педагошке документације

сарадња са одељ. старешинама у организовање едукација (предавања)

учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

 

Школа

 

 

наставници

 

 

наставници

 

психолог

 

 

психолог,

наставници

 

одељ.стареш.

 

директор

дисц.ком.

ЈАНУАР  

учешће на седницама ОВ, НВ, СА

сређивање педагошке документације

анализа постигнутих резултата на крају другог класификационог периода

саветодавни рад са ученицима и родитељима

вођење евиденције стручног усавршавања

 

 

Школа

 

директор

,,

,,

психолог

психолог

ФЕБРУАР реализација допунске и додатне наставе (анализе)

упоређивање успеха ученика првог разреда са успехом из основне школе

ваннаставне активности (праћење рада) и припрема културне и јавне делатности школе

посета часовима одељењских старешина

сређивање педагошке документације

саветодавни рад са родитељима чија деца имају више слабих оцена

анализа примене иновације у настави(праћење огледних одељења)

присуствовање огледним часовима

унапређивање васпитно-образовног процеса у сарадњи са наставницима и стручним телима

анализа програма стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави

сарадња са одељењским старешинама и организовање едукације

учешће у спровођењу васпитно-дисциплинских мера

 

Школа

 

 

наставници

 

психолог

наставници

 

одељ.стареш.

 

 

 

психолог

психолог

 

 

наставници

 

наставници

директор

дисц.ком.

МАРТ увид у рад секција и часове разредног старешине

посета часовима

дискусија на тему ефеката примене различитих метода наставе и учења

сарадња са родитељима ученика који изостају

стручно усавршавање

сређивање педагошке документације

сарадња са здравственим институцијама

сарадња са културно образованим институцијама

учешће у спровођењу васпитно-дисциплинских мера

 

Школа

рук.секција

наставници

 

наставници

 

 

директор

дисц.ком.

АПРИЛ помоћ у раду стручних актива

анализа успеха ученика на крају трећег периода и доношење мера за побољшање успеха

мере за сузбијање изостајања ученика са наставе-подстицање мотивације за редовније похађање наставе

сарадња са институцијама

сређивање педагошке документације

учествовање у раду НВ, СА, ОВ

сарадња са родитељима

посета часовима

учешће у процесу спровођења васпитно-дисциплинских мера

 

Школа

 

наставници

психолог

 

психолог

 

 

 

наставници

 

наставници

директор

дисц.ком.

МАЈ  

саветодавни рад са ученицима

посета часовима и саветодавни рад са наставницима

саветодавни рад са родитељима

сарадња са стручним институцијама

професионална сарадња са ученицима завршних разреда

вођење педагошке документације

учешће у спровођењу васпитно-дисциплинских мера

 

Школа

 

 

 

наставници

 

 

 

директор

дисц.ком.

ЈУН  

израда анализе извештаја о успеху ученика у свим областима васпитно-образовног рада

израда Годишњег програма рада школе

учешће у раду одељењских већа

сређивање педагошке документације

анализа успеха ученика на крају школ. год.

анализа рада наставних активности (допунска и додатна настава)

посета часовима

рад у одељењским већима

учешће у спровођењу васпитно-дисциплинских мера

 

Школа

 

 

 

 

психолог

 

,,

 

,,

,,

 

 

АВГУСТ Израда Извештаја за протеклу школску годину и Годишњег програма рада школе избор

Израда глобалног годишњег програма рада школског педагога

Учешће у раду стручних органа школе

Сарадња са наставницима

Учешће у организацји првог школског часа

 

 

Школа

 

психолог

 

психолог

 

 

психолог

 

 

 

6.1.2. План рада психолога

 

Активност Време Сарадници
 

1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

 

– учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе

– учешће у изради Годишњег плана рада школе

– конципирање и израда плана Стручног тима за инклузију

– учешће у изради планова Тима за самовредновање школе, као и Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

– припремање годишњег плана рада психолога

– припрема плана стручног усавршавања и професионалног развоја

 

              VI, VII, VIII, IX  

 

директор,

помоћници директора, руководилац подручјем рада,

чланови тимова,

педагог

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

 

– учествовање у континуираном праћењу напредовања ученика у развоју и учењу, уз подршку и подстицање

– учешће у евалуацији наставног процеса уз предлоге конкретних мера за побољшање

– рад на препознавању индивидуалних потреба ученика уз конкретну примену мера индивидуализације, као и на неопходној евалуацији целог процеса

– учешће у спровођењу различитих истраживања која су у вези са образовно-васпитним процесом и која могу допринети његовом унапређењу, у реализацији научно-истраживачких институција или саме школе

 

     Током школске године  

 

наставници,

сарадници научно-истраживачких институција,

педагог

 

3. Сарадња са наставницима

 

– пружање подршке наставницима у реализацији непосредног образовно-васпитног рада

– пружање подршке у процесу решавања свакодневних проблема и проналажењу најадекватнијих начина за њихово решавање

–  преношење психолошких знања која се, пре свега везују за особености адолесцентског периода, као и за најадекватније начине и приступе у раду са њима у процесу решавања појединих проблема

– пружање подршке у схватању значаја и јачању мотивације код ученика, као и у проналажењу ефикаснијих метода рада

– пружање подршке наставницима у процесу препознавања индивидуалних потреба појединих ученика, као и у проналажењу најадекватнијих начина и приступа у раду са том децом

– пружање подршке наставницима у раду са ученицима са психолошким проблемима и неадаптивним облицима понашања

– свакодневна сарадња и подршка одељењским старешинама у вођењу ученичких колектива

– саветодавни рад са наставницима након посета часова- конструктивни предлози којима би се наставни процес могао унапредити

– подршка наставницима у процесу сарадње са родитељима, односно старатељима

 

 

 

    Током школске године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници,

одељењске          старешине,

директор,

помоћници           директора,

педагог

 

 

 

 

4. Рад са ученицима

 

– саветодавни рад са ученицима са тешкоћама у учењу, са проблемима у адаптацији, са различитим развојним, емоционалним и социјалним потешкоћама

– појачан васпитно-саветодавни рад са децом која врше повреду правила понашања у школи, као и праћење ефеката примењених мера

– пружање подршке и усмеравање надарених ученика

– рад са ученицима у циљу  развијања позитивних вредности и ставова

– оснаживање ученика са већ постојећим позитивним системом вредности у адекватнијем сналажењу у друштву у којем нема довољно подршке, у јачању самопоуздања и сигурности

– рад на развијању емпатије, толеранције и поштовања других

– оснаживање у процесу тимског рада

– подршка ученика који припадају осетљивим друштвеним групама

– пружање психолошке помоћи ученицима (индивидуално и групно ), у акцидентним кризама

– идентификовање ученика са посебним потребама као и пружање подршке у процесу рада са њима

– професионално информисање и саветовање

 

 

                                                    Током школске године  

 

 

 

 

 

 

наставници,

одељењске старешине,

ученици,

родитељи,

стручни сарадници из других институција,

директор,

педагог

 

5. Рад са родитељима, односно старатељима

 

– саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика са тешкоћама у учењу, развоју и понашању

– саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који су у процесу појачаног васпитног рада због кршења правила понашања у школи

– сарадња са родитељима у циљу прикупљања релевантних информација о ученицима који су из различитих разлога у процесу праћења

– подршка родитељима у адекватнијем сналажењу у родитељској улози, пре свега кроз сазнања о психолошким карактеристикама адолесцентског доба и јасније схватање потреба своје деце

– пружање психолошке помоћи родитељима чија деца су у акцидентној кризи

– сарадња са родитељима деце која су укључена у процес инклузије ( прикупљање релевантних података у процесу израде педагошких профила ученика, даља сарадња у проналажењу најадекватнијих начина у раду са овом децом,   а у неким случајевима и укључивање родитеља као личних пратилаца када не постоје друга решења )

– учешће у реализацији програма сарадње школе са родитељима

– учешће у раду Савета родитеља

 

 

                                Током школске године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници,

одељењске старешине,

педагог,

директор,

помоћници директора,

стручни сарадници из других институција

 

6. Рад са директором, помоћницима директора и стручним сарадницима

 

– сарадња у процесу осмишљавања, планирања, као и у процесу реализације образовно-васпитног рада

– сарадња приликом израде докумената, програма, извештаја

– сарадња поводом процеса инклузије

– учешће у разматрању приговора и жалби ученика и родитеља, односно старатеља

– сарадња поводом организовања разних истраживања, предавања и трибина, психолошких и едукативних радионица, хуманитарних акција…

– сарадња са библиотекаром поводом осмишљавања заједничког рада са децом, као и у вези новог избора психолошке литературе

              Током школске године  

 

 

 

 

директор,

помоћници директора,

педагог,

наставници,

библиотекар

 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима

 

– руковођење Стручним тимом за инклузију као и организовање појединачних тимова

– учешће у раду Тима за самовредновање рада школе, као и у Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

– руковођење Тимом за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

– учествовање у раду Стручних актива  и Педагошког колегијума

– учествовање у раду Одељењских већа

– учествовање у раду Наставничког већа

             Током школске године  

 

 

 

наставници,

чланови тимова,   актива,

помоћници директора,

директор,

педагог

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима

 

– сарадња са образовним установама ( са школама из којих деца долазе, са научним  институтима у спровођењу различитих истраживања, као и са вишим школама и факултетима у циљу информисања ученика о даљем току образовања )

– сарадња са здравственим установама ( са домовима здравља, институтима за ментално здравље )

– сарадња са центрима за социјални рад, домовима за незбринуту децу, прихватилиштима

– сарадња са установама културе

– учешће у раду Актива стручних сарадника, као и у Републичкој секцији психолога

 

                  Током школске године  

 

 

 

психолози, педагози, наставници, лекари, психијатри, социјални радници, васпитачи

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

 

– припрема конкретних активности у складу са годишњим планом рада

– вођење евиденције о сопственом раду ( дневник рада )

– вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима,

и разним активностима

– прикупљање и чување документације ( извештаји, дописи, мишљења… )

– посебно вођење документације о ученицима укљученим у процес инклузије- комплетни ученички досијеи укључујући педагошке профиле, као и индивидуалне оперативне планове за поједине предмете

– учешће у стручном усавршавању

 

 

 

                       Током школске године  

 

 

 

 

наставници,

одељењске старешине,

педагог, руководилац тима за стручно усавршавање

 

6.1.3. План рада педгошког саветника

 

Садржај/активност начин реализације учесници динамика
Праћење рада колега једнаких по озицији индивидуални саветодавни рад

након самовредновања или

спољашњег вредновања

наставници током

године

Креирање и реализација разних облика стручног усавршавања на школском,

окружном и републичком нивоу

програм обуке, стручни скуп,

предавање итд.

наставници,

стручни

сарадници,

директори

током

године

Оснаживање колега једнаких по позицији за унапређење наставне праксе праћење и анализа угледних

часова и активности

наставници током

године

Праћење стручног усавршавања у установи води електронску база података наставници,

стручни

сарадници,

директори

током

године

Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања индивидуални саветодавни

рад

наставници август,

септембар

Приказ анализе професионалног развоја запослених презентација на седници

ШО и ПК

чланови

ШО/ПК

септембар
Праћење и анализа угледних

часова и активности

протокол, дискусија наставници током

године

Оснаживање наставника и стручних сарадника за реализацију истраживања ОВ праксе индивидуални саветодавни

рад, едукација, учешће у

активности

наставници,

стручни

сарадници

током

године

Креирање и реализација разних облика стручног усавршавања на школском, окружном и републичком

нивоу

програм обуке, стручни

скуп, предавање итд.

наставници,

стручни

сарадници,

директори

током

године

Учествовање у представљању

резултата истраживања ОВ

праксе и пројеката ОВ праксе

презентација на Савету

родитеља

чланови

Савета

родитеља

мај/јун

 

 

 

Према Правилнику о стручном усавршавању и напредовању наставника и стручних сарадника, током школске 2087/19 педагошки саветник, Биљана Марић:

 • Пратиће рад колега једнаких по позицији и реализовати индивидуални саветодавни рад након самовредновања или спољашњег вредновања;
 • пружаће стручну помоћ колегама који након самовредновања или спољњег вредновања имају потребу за стручном помоћи, који имају недоумице, дилеме у раду, када деца и ученици не напредују у складу са потенцијалима и имају низак ниво постигнућа;
 • пружаће стручну помоћ приправницима;
 • учествоваће у анализирању резултата самовредновања и предлагању мера за побољшање рада установе;
 • пратиће напредовање деце и ученика примењујући различите методе и технике;
 • учествовати у праћењу развоја компетенција за професију наставника, васпитача и стручних сарадника у установи;
 • креираће и реализовати разне облике стручног усавршавања на школском, окружном и републичком нивоу;

наставник информатике:

мр Биљана Марић

педагошки саветник

 

 

6.1.4. План рада библиотекара

 

Активност Место реализације Време Сарадници
1. Учешће у планирању и програмирању:

израда годишњег плана рада

израда плана и програма обуке ученика да се служе изворима информација (самообразовање)

израда програма рада секције

индивидуални рад са ученицима на изради семинарских радова и реферата, проширених домаћих задатака

Библиотека IV, V, VI, VIII, IX Директор, ПП служба, Раз.стареш.
2. Непосредни васпитно-образовни рад у библиотеци и  унапређивање наставе

упознавање ученика са библиотеком и библиотечким пословањем

организовано и систематско упознавање ученика са књигом и осталом библиотечком грађом

упознавање ученика са мрежом библиотека града

привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци и читаоници, на чување и заштиту библиотечке грађе

усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба, способности ученика

пружање помоћи ученицима при избору литературе и друге библиотечке грађе

припрема за извођење васпитно-образовног рада у библиотеци; изворима информација на часовима у библиотеци (1 до 3 часа годишње по одељењу)

рад се секцијом

организација реализације наставних часова уз примену библиотечког материјала

организација реализације наставних часова у библиотеци

Библиотека IX-VI Наставници српског језика, Разредне старешине, Чланови секције
 

3. Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и директором

стална сарадња са наставницима, стручним сарадницима и директором у вези набавке књига и коришћења библиотечке грађе

обезбеђује литературу за ученике и наставнике неопходну за реализацију програма рада школе

одабира и припрема библиотечку грађу за редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада

у сарадњи са ПП службом и одељењским старешинама анимира поједине ученике у правцу развоја интересовања за поједине области

наставницима, директору и стручним сарадницима даје на коришћење стручну литературу и часописе

организује изложбе писаца са члановима секције

Библиотека IX-VI Наставници, Стручни сарадници, Директор
4. Стручни библиотечки послови

аналитичко-извештајни послови у вези рада библиотеке

рад са ученицима у библиотечкој секцији

културне активности школе

сарадња са друштвеном  средином и стручним институцијама

стручно усавршавање

стара се о чувању и заштити књижевног фонда

Библиотека IX-VI Библиотекар,

Директор, Наставници

5. Аналитичко-извештајни послови

води евиденцију о коришћењу библиотечке грађе

води евиденцију о културној и јавној делатности библиотеке

извештава о коришћењу књижевног фонда и предлаже мере

каталогизација

 

Библиотека IX-VI Библиотекар
6. Учешће у раду стручниих органа

учешће у раду стручних актива

учешће у раду комисија

учешће у раду Наставничког већа

Библио-

текa

IX-VI Директор

Библиотекар

Наставници

 

7. Културна и јавна делатности школе

сарађује са Градском и библиотекама на општини

сарађује са издавачким кућама

организује посету Сајму књига са члановима библиотечке секције

Библиотекa IX-VI Чл. секције, Библиотекар

Наставници, Сарадници из општине, Библиотека

 

8. Стручно усавршавање библиотекара

сарадња код индивидуалног усавршавања наставника и сарадника путем обезбеђивања литературе

учествује у различитим видовима усавршавања које организују стручни, научни и други органи

спроводи индивидуалан рад на сопственом усавршавању у оквиру чега прати стручну литературу

учествује у раду стручних актива школских библиотекара у Општини и Граду

учествује на стручним састанцима и семинарима које организује Завод, Градска библиотека Србије

учествује у раду стручног усавршавања (семинара)

Библиотека IX-VI Библиотекар. Педагог
 

9. Повремени стручни послови

обилазак издавачких кућа, књижара, галерија

набавка књига и библиотечког материјала

физичка обрада новонабављених књига

стручна обрада новонабављених књига по УДК, увођење у књигу инвентара, катализација

сређивање библиотеке (детељан попис књига)

Библиотека IX-VI Библиотекар, Издавачке куће, Књижаре

 

 

 

 

 

6.2 Планови ваннаставник активности

 

       ПРЕГЛЕД СЕКЦИЈА И РУКОВОДИЛАЦА СЕКЦИЈА

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ РУКОВОДИЛАЦ
Драмска Марковић Катарина и Унковић Митровић Виолета
Литерарна Мићић Бранка
Новинарска Весна Митровић Иванов
Рецитаторска Јанковић Маја и Глигорић Данијела
Библиотечка секција

 

Сиљановић Бранислава

 

Фотографско-литерарна Манојловић Ивана
Хорска секција Милијић Игор
Хемијска секција Спарић Љиљана
Еколошка секција Милка Вучковић
Стони тенис Латиновић Зденка
Фудбал Вукелић Горан
Одбојка Латиновић Зденка
Кошарка Марковић Кристинка
Гимнастика Јоксимовић Зорица
Рукомет Јоксимовић Зорица
Атлетика Јоксимовић Зорица
Историјска секција Станковић Витомир
Шаховска секција Љиљак Славка
Ликовна секција Милош Цветковић
Рачунарско информатичка секција Милена Тасић

 

 

Секције “УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА“

 

 

КОМПАНИЈА“

 

Драгана Ранковић и Весна Ковачевић

Секције „Креативна технологија“

Славенка Недић

Атлетске секције

Зорица Јоксимовић
Фолклор Зорица Јоксимовић
Клуб љубитељаисточно азијских култура – јапанизам
Креативна технологија Недић Славенка
Енглески језик Тасић Милена

 

Дебатнои клуб

 

Даница Друловић

 

 

6.2.1. План рада драмске секције

 

Током школске 2018/2019. године планирано је да се одржи 35 часова драмске секције, са једним часом недељно. Предвиђено је да се ученици упознају са основним техникама класичног позоришта, али и са савременим облицима театра, као што су театар потлачених, форум театар и театар импровизације.

 

Динамика АКТИВНОСТ       Задужење
СЕПТЕМБАР

(3 часа)

Избор чланова драмске секције. Упознавање са методама рада, стварање атмосфере подршке и неформалности. Радионичарски приступ.

Вежбе концентрације

Облици сценске радње

Чланови секције
ОКТОБАР

(4 часа)

Говорне вежбе. Казивање брзалица и стихова. Вежбе дикције.

Грађење лика и карактера

Чланови секције
НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР (8 часова)             Припрема новогодишње

представе „Успавана

лепотица“ по тексту Љ.

Ршумовића

Чланови секције
ЈАНУАР

(2 часа)

Стилови и жанрови

 

Чланови секције
ФЕБРУАР –

МАРТ

(8 часова)

Припрема представе засноване на искуствима ученика са тематиком из ђачког и адолесцентског живота (техника импро театра) Чланови секције
АПРИЛ – МАЈ –ЈУН

(10 часова)

Радионице у оквиру актуелних тема (ненасиље, толеранција, љубав, здравље) са могућношћу презентације након сваке радионице. Чланови секције

 

Руководилац секције: Катарина Марковић и Виолета Унковић Митровић

 

 

6.2.2. План рада историјске секције

 

Динамика АКТИВНОСТ       Задужење
СЕПТЕМБАР Разгледање Београда са брода (када то дозволе временске прилике) Чланови секције
ОКТОБАР Разгледање Београда – вожња у отвореном аутобусу

Обилазак Краљевог комплекса  (Краљев двор, Бели двор)

Чланови секције
НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР Припреме ученика за такмичење

Такмичење ученика из области опште културе

Обилазак знаменитости града – упознај свој град да би га волео и чувао

Чланови секције
ФЕБРУАР Школско такмичење из историје

 

Чланови секције
МАРТ Општинско такмичење из историје

 

Чланови секције
АПРИЛ – МАЈ „Упознајмо Србију да би је још више волели“ – обилазак културно- историјских знаменитости Србије (од праисторије до савременог доба), за ово је потребна сагласност Савета родитеља и Школског одбора Чланови секције

Руководилац секције: Витомир Станковић

 

6.2.3. План рада рецитаторске секције

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР

(3 часа)

Окупљање чланова секције

Акцентовање речи

Интонација и ритам

Руководилац секције

Чланови секције

ОКТОБАР

(5 часова)

Значај паузе

Читање песама по избору ученика

Рецитовање родољубиве поезије

Техника учења песама напамет

Јасноћа и гласноћа изговора

Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР

(4 часа)

Рецитовање шаљивих песама

Рецитовање елегија

Трема и како је успешно савладати

Техника читања лирске прозе  на тексту „Похвала кнезу Лазару“коментара поводом тема зидних новима на паноу, у холу школе

Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР

(7 часова)

Вежбање рецитовања љубавне поезије

Припрема за прославу Светог Саве (6х)

Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР

(3 часа)

Прослава славе Свети Сава

мушке“ и „женске“ песме

Сценски наступ

Руководилац секције

Чланови секције

ФЕБРУАР

(4 часа)

Избор песама  за рецитаторско такмичење

Вежбање изражајног рецитовања (3х)

Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ

(5 часова)

Школско такмичење Припрема иза-браног представника за општинско такмичење у рецитовању (4х) Руководилац секције

Чланови секције

АПРИЛ

(4 часа)

Општинско такмичење у рецитовању

Одлазак на песничко вече

Рецитовање песама Васна Попе

Рецитовање познатих поп и рок песама

Руководилац секције

Чланови секције

 МАЈ

(3 часа)

Слушање аудио-касете са  интерпретацијом Преверове  поезије

Изговарање брзалица

Причање вицева и анегдота

Руководилац секције

Чланови секције

 

Руководилац секције: Маја Јанковић

6.2.4. План рада новинарске секције

 

У периоду од септембра до 20. октобра, састанци ће се одржавати у међусмени према предстојећој подели.

Чланови новинарске секције ће у том периоду припремати презентацију 19. броја часописа  „Пипета и Бирета“. Поред тога скупљаће и предлоге за тему 19. броја.

До краја првог полугодишта, чланови новинарске секције припремаће 19. број часописа, који би требало да изађе 27.01.2019. године (Свети Сава).

Што се тиче другог полугодишта, све ће зависити да ли има прикупљеног материјала за 19. број.

 

 

Весна Митровић Иванов

 

 

6.2.5. План рада библиотечке секције

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР Анимирање и одабир ученика заинтересованих за секцију

Упознавање ученика са настанком књиге и библиотеке

Упознавање ученика са библиотечком грађом

Руководилац секције

Чланови секције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКОБАР- ЈУН

Усмеравање ученика у побољшању стила, семантичког слоја и композиције литерарних радова

Сакупљање и слање ученичких радова на литерарне конкурсе

Упознавање ученика са деловима књиге

Упознавање ученика са смештајем књига

Упознавање ученика са техником издавања и враћања књига

Вежбање проналажења одређених књига

Сређивање полица са књигама

Организовање књижевне вечери, тематски одабир мисли поводом Дана школе, Посета Сајму књига

Периодично уређивање новопостављеног паноа секције поред улаза у библиотеку

Периодичан тематски избор лепих мисли

Ангажовање ученика за одабир биобиблиогафских података о писцима, критичких текстова, речничке грађе

Информисање о новинама  у српском језику и књижевностима

Бављење занимљивом лингвистиком

Прикупљање података о новинама у издаваштву

Организовање књижевних сусрета

Санација оштећених књига

Акција прикупљања књига

Оспособљавање ученика за рад у библиотеци (проналажење књиге, картона корисника, увођење књиге у књиге  инвентара, обележавање књига)

Естетско уређење простора

Изложба одабраних кратких форми поводом Нове године, Дана заљубљених, доласка пролећа, завршетка школске године

Светосавски пано

Руководилац секције

Чланови секције

 

Руководилац секције: Бранислава Сиљановић

 

 

6.2.6. План рада фотографско-литерарне секције

 

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Школска година: 2018/2019. година
Предметни наставник: Ивана Манојловић и Виолета Унковић
Секција: Фотографско-литерарна секција
Циљеви наставе предмета: · Упознавање ученика са принципима фотографије као посебне области у уметности

· Упознавање ученика са улогом фотографије у филму и музичким спотовима

· Упознавање ученика са техникама писања

· Упознавање ученика са разним визуелним и писаним уметностима

· Посећивање галерија, музеја и других простора и манифестација који су у вези са културом и уметношћу

· Оспособљавање ученика да уочавају детаље, али да уочено уклопе у ширу целину

· Стварање и развијање осећаја за вредновање уметничког дела

· Развијање критичког односа према уметности

· Развијање креативнх  способности ученика

· Оспособљавање ученика да одговоре на задату тему у писаној и визуелној форми

· Оспособљавање ученика за разматрање расписаних конкурса на којима могу да учествују, и подстицање ученика да учествују на конкурсима

· Оспособљавање ученика за планирање изложбе

· Подстицање ученика да увиђају неопходност развијања еколошке свести.

· Ученици уче да рециклирају и  да од постојећих материјала направе рамове и друге изложбене подлоге.

· Указивање на тесну повезаност свих уметности

 

Годишњи фонд часова: 35
Начин остваривања програма предмета:

Садржаји секције се реализују у кабинету 52, у школском дворишту, неком другом отвореном терену,  у галеријама и осталим просторијама предвиђеним за изложбену активност. Део реализације се остварује и путем имејла.

Садржај  Циљеви учења предмета или исходи Начин остваривања садржаја програма (облици и методе рада) Активност ученика  

 

Корелација

 

Фотографија:

·      Светло (завесица, бленда, природа светла, улога контраста)

·      Композиција (правило трећина, златни пресек, линије, ритам, динамика)

·      Терен (слободно  и тематско фотографи-сањем посећивање изложби и културних дешавања)

·      Пракса (примена теорије)

·      Анализа (анализа фотографија, филмова, спотова и домаћих задатака)

·      Конкурси (анализа садржаја конкурсног материјала и промишљање о истом)

·      Активизам (организовање акције прикупљања лименки или папира за рециклажу)

 

 

 

Литерарна делатност:

 

·      Креативно писање (писање текста на основу фотографије и фотографија на основу написаног текста; остале технике креативног писања)

·      Писци – анализа изабранх књижевних дела која се могу довести у тесну везу са фотографијом

(Васко Попа, Данило Киш, Џорџ Орвел и Антонио Табуки)

·      Анализа домаћих задатака

 

Припрема изложбе:

 

·      Припрема рециклираног папира за штампање/обрада прикупљених лименки

·      Избор фотографија и текстова

·      Планирање постављања садржаја

 

Ученици ће бити у стању:

·    да  користе ручна подешавања на           фото-апарату, а самим тим се оспособе да то знање примене на било који фотографски/мобилни уређај;

·    да искористе подешавања на апаратима која се односе на светло и да употребе разне исворе светла како би фотографија била што боља

·    да знају да примене основна правила  композиције у фотографисању и анализи визуелних садржаја

·    да истанчаније примећују детаље и свет око себе

·    да читају језик визуелне уметности

·    да осмисле причу коју ће испричати фотографијом

·    да пишу оно што фотографишу, и да фотографишу оно што пишу

·    да стекну увид у тесну повезаност разних уметности – музике, фотографије и књижевности; филма, фотографије,

књижевности и глуме; писања и фотографије

·    да ученици самостално тумаче захтеве конкурса и да шаљу радове

·    да ученици науче механизме друштвеног ангажмана

·    да изразе своје креативне потенцијале

·    да упознају правила понашања фотографа (законске регулативе о фотографисању), а самим тим и одговорности

·    да стекну ширу слику о хуманим погледима на свет и да вежбају међусобну толеранцију

·    да стекну и развију сигурност и самопоуздање

 

 

Облици рада:

Фронтални, индивидуални, групни, радионича-рски

 

 

 

 

Методе рада:

 

Дијалошка, стваралачка, креативно писање, фотографска метода, цртање.

Ученици ће имати следеће активности:

·    Фотографисање

·    Писање

·    Посећивање изложби

·    Планирање изложбе

·    Израда рециклираног папира/обрада прикупљених лименки

·    Гледање филмова и спотова

·    Креативно изражавање

·    Тимски рад

·    Фотографисање битних школских манифестација

 

Корелација са следећим предметима и секцијама:

·      Српски језик и књижевност

·      Музичка култура

·      Физика

·      Хемија

·      Ликовна култура и секција

·      Историја

·      Грађанско васпитање

·      Еколошка секција

·      Драмска секција

·      Новинарско-библиотечка секција

 

 

 

 

 

 

Напомена: Треба узети у обзир да је одређен број ученика већ похађао часове фото-литерарне секције. То је добро јер ће моћи да се организује вршњачко учење. Треба још узети у обзир и да може бити ученика који већ познају основе фотографије, па онда њима треба прилагодити план и програм.

 

Фото-литерарна секција (35 часова)

 

Садржај:

 

 1. Упознавање ученика са планом и програмом фото-литерарне секције
 2. Галерија – актуелна изложба фотографија
 3. Планирање изложбе (обрада прикупљених лименки)
 4. Планирање изложбе (обрада прикупљених лименки и селекција фотографија)
 5. Анализа – Визуелни језик у фотографији на примеру Брасаија и његових фотографија (Париз ноћу). Усвајање појма „серија фотографија”
 6. Постављање изложбе
 7. Пракса – Час фотографисања ван школе на тему „Примећујем свет око себе”  и анализа утисака након постављања изложбе
 8. Светло – брзина отварања и затварања завесице на апарату.
 9. Композиција – правило трећине и употреба мреже на фото-апарату/телефону.
 10. Анализа – Композиција, светло, серија фотографија и појединачна фотографија на примеру кинеског фотографа Фан Хоа
 11. Пракса – Примена правила трећина у фотографисању на терену.
 12. Анализа – Спот (три спота). Домаћи задатак је да одаберу десет фотографија које причају причу из спота и да одаберу спот за који мисле да има добру фотографију.
 13. Технике писања – написати текст на основу урађених фотографија
 14. Анализа – гледање филма „Били Елиот”
 15. Светосавска изложба – одабир фотографија и постављање изложбе
 16. Галерија – актуелна изложба фотографија
 17. Пракса – фотографисање на задату тему актуелног конкурса
 18. Технике писања – написати текст на основу урађених фотографија
 19. Технике писања – читање и анализирање написаног
 20. Креативно писање (реченица из текста коју треба да доврше).
 21. Анализа написаног текста. Упутство за фотографију на основу текста
 22. Анализа урађених фотографија и контекста из којег су настали
 23. Писци – Васко Попа и фотографија
 24. Галерија – актуелне изложбе фотографија
 25. Писци – Данило Киш и фотографија
 26. Писци – Антонио Табуки и фотографија (Илустроване приче)
 27. Писци – Џорџ Орвел, „Нико и ништа у Паризу и Лондону” и тема „Невидљиви људи” и „Ухвати тренутак”
 28. Галерија – посета актуелне изложбе фотографија
 29. Анализа инсерата из филма Акира Куросаве, „Снови” и корелација са ликовном уметношћу на примеру Ван Гога
 30. Анализа – Визуелне уметности на примеру инсерата из филма Вудија Алена „Поноћ у Паризу”
 31. Галерија – посета актуелних изложби фотографија
 32. Анализа – Аутобиографски филм фотографа Гордона Паркса
 33. Планирање изложбе – Избор фотографија за годишњу изложбу планирану крајем маја
 34. Планирање изложбе
 35. Постављање изложбе (завршни час)

 

 

Напомена:  Могуће да је да ће бити измена у плану и програму у зависности од актуелних околности, а то се односи на понуду изложби и на актуелне фотографске и литерарне конкурсе. Зато је могуће да ће се део плана и програма фото-литерарне секције реализовати и путем имејла, осим планираног слања фотографија и литерарних радова. Ученицима који су већ прошли поједине делове овог плана и програма треба дати другог фотграфа/писца за проучавање или им дати улогу у процесу вршњачког учења.

Руководилац секције: Ивана Манојловић

 

 

6.2.7. План рада еколошке секције

 

Секцију воде: Милка Вучковић и Славица Авејић

Секција ангажује све заинтересоване ученике од првог до четвртог

разреда из оба подручја рада.

 

Циљ секције: упознавање и проширивање знања из научних области

екологије и заштите животне средине, као и примену истих знања.

 

               Задаци секције: развијање интересовања и примени стечених знања у

екологији и  заштити животне средине у циљу очувања животне

средине и глобалног загревања планете Земље.

 

Септембар: Окупљање чланства, договор о раду, размена идеја везаних за

планиране  активности секције. Учешће у новом пројекту*.

 

Октобар:   Договор о писаним радовима и презентацијама из области заштите

животне средине.  Формирање еколошке патроле наше Школе.

 

Новембар:  Упознавање чланова са ситемом управљања чврстим отпадом и

рециклажним програмом, као фазом система управљања. Коришћење

секундарних сировина у креатвном изражавању.

 

Децембар:  Упознавање чланова са загађивањем и заштитом тла и природних

вода.

 

Јануар и фебруар: Припрема и организација радова из области екологије и

заштите животне средине, које ће чланови секције урадити и

презентовати, најмање три рада, наредних месеци или на еколошким

манифестацијама у циљу презентације Школе и образовног профила.

 

Март:          Учешће у акцији озелењавња и пошумљавања на Ади и у Школи.

 

Април и мај:  Презентација урађених радова у оквиру секције и додатног рада

ученика, као и на другим еколошким манифестацијама.

 

Јун:             Учешће у акцији Очистимо Србију и сумирање рада секције за

протеклу  школску годину.

 

*Уовој школској години планирано је да се секција афирмише кроз један пројекат везан за озелењавање школског дворишта и уређења хола школске зграде.

 

 

Руководилац секције: Милка Вучковић

 

 

6.2.8. План рада фудбалске секције

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР формирање секције

ударац пуном ногом

ударац на гол

прецизно шутирање

Руководилац секције

Чланови секције

ОКТОБАР заустављање лопте

заустављање котрљајућих лопти

додавање лопте, примање лопте

Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР додавање и шут на гол

ударац главом

ударац нижих лопти

ударац виших лопти

Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР вођење лопте

дриблинг

Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР финтирање

измена играча

Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ такмичење у разреду

такмичење одељења

такмичење година

општинско такмичење

Руководилац секције

Чланови секције

АПРИЛ игра 5:5

игра 11:11

игра на два гола

Руководилац секције

Чланови секције

МАЈ игра на два гола  
ЈУН игра на два гола Руководилац секције

Чланови секције

 

Руководилац секције: Горан Вукелић

 

 

 

6.2.9. План рада секције за одбојку

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР одбијање лопте прстима

одбијање лопте чекићем, обема рукама

варијанта одбијања лопте прстима у правцима

Руководилац секције

Чланови секције

ОКТОБАР варијанта одбијања лоште чекићем обема рукама у пару

одбијање лопте која је погодила мрежу.  Формирање еколошке патроле наше Школе.

Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР одбијање лопте чекићем једне руке

школски сервис, тенис сервис

смечирање

Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР блокирање

комбинација блока са елементима игре

пријем сервиса

одбрана

Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР постављање за блок одбрану и одбрану поља

дизање лопте у чучњу

дизање лопте у клечању

Руководилац секције

Чланови секције

ФЕБРУАР дизање лопте у седу

дизање лопте преко главе

тактика игре

комбинација за напад

Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ додавње из позадине поља

постављање одбране код сервирања

тактизирање

тактизирање сервиса.

Руководилац секције

Чланови секције

АПРИЛ тактизирање блокирањем

тактизирање дизањем лопте

тактизирање пријемом сервиса

Руководилац секције

Чланови секције

МАЈ тактизирање у одбрани

тактизирање смечирањем

Руководилац секције

Чланови секције

ЈУН игра 1:1, 2:2, 3:3 – правила, суђење

игра 4:4, 5:5, 6:6 – правила, суђење

Организовати:

одељењско такмичење

такмичење међу разредима

школско такмичење

општинско такмичење

градско такмичење

 

Руководилац секције: Зденка Латиновић

 

 

6.2.10. План рада секције спортске гимнастике

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР окупљање ученика I и II смене – договор – термин

вежбе за јачање мишића руку и раменог појаса

вежбе за јачање леђне и трбушне мускулатуре

Руководилац секције

Чланови секције

ОКТОБАР вежбе за повећање гипкости и еластичности

вежбе за повећање издржљивости

гимнастичко ходање и трчање

држање тела

Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР плесни кораци (галоп, валцер), вежбе руку (замаси и таласи)

скокови (маказе, мачији, дечији, јелењи, далеко-високи, кадет)

окрети (за 180, 360 степени, истоимени и разноимени)

увежбавање елемената и спајање у целину

колут напред (све варијанте)

Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР став о шакама без помоћи сувежбача

став о шакама мост на једну ногу

мост напред на једну ногу

мост назад на једну ногу

Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР два повезана премета странице улево и удесно, са окретом за 90 степени

повезивање елемената у обавезном саставу

увежбавање делова обавезног састава Комисија одлучује коју ће понуду школа да прихвати за штампање часописа и часопис се предаје на штампу

Часопис излази за школску славу Свети  Сава

Руководилац секције

Чланови секције

ФЕБРУАР прескок

згрчка са заножјем

склонка

склонка са заножјем

увежбававање

Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ двовисински разбој

клим, премах (згрчено, разножено) наскоци на справу

узмаци, наупри, ковртљаји (варијанте)

увежбавање делова обавезног састава

повезивање елемената у цео састав

Руководилац секције

Чланови секције

АПРИЛ греда:

ходање, поскоци и скокови (суножним и једноножним одразом)

наскоци, окрети, саскоци, варијанте

увежбавање делова обавезног састава

Руководилац секције

Чланови секције

МАЈ припреме за такмичења, такмичења  
ЈУН израда плана рада секције за наредну школску годину Руководилац секције

Чланови секције

 

Руководилац секције: Зорица Јоксимовић

 

 

6.2.11. План рада секције за стони тенис

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР окупљање ученика I и II смене – договор – термин

основни став: раскорак, повијеност колена, тежина на предњем делу стопала, рад ногу, правилно кретање, равнотежа, стабилност, ситни кораци, ниски скокови, мачевалачки корак, прилаз столу

држање рекета (европски начин, класичан и азијски

Руководилац секције

Чланови секције

ОКТОБАР forтhend – основи ударца

bekhend – основни ударци

нападачки играч

одбрамбени играч

Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР нападачки ударац (извлачање, контрирање, смеч), forтhend, удаљеност, 6-1 м или 2м полуодстојање топспин – флешом нападачки ударац изузетне ротације Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР

 

нападачки ударац, бекхендом тежиште на десној нози «преклапање лоп»

одбрамбени ударац forтhend посебна врста лобовања

одбрамбени ударац bekhend основно вражање, пимповање, одржавање лоптице у игри

Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР блок ударац – bekhend штоп – контрола 2/3 стола, блок ударац – forтhend штоп Руководилац секције

Чланови секције

ФЕБРУАР сервис – почетак игре и припрема завршне акције

сервис – forтhendom и  bekhendom

тактика – план игре, анализа погрешака

Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ тактика офанзивног играча

тактика напада против офанзивних играча

тактика напада против одбрамбених играча

тактика одбрамбених играча

Руководилац секције

Чланови секције

АПРИЛ тактика сервирања

тактика игре

Руководилац секције

Чланови секције

МАЈ тактика игре појединца

тактика игре парова

 
ЈУН 10 часова игре парова и појединаца

избор екипе за такмичење

Руководилац секције

Чланови секције

Руководилац секције: Зденка Латиновић

 

 

6.2.12. План рада хорске секције

 

Динамика АКТИВНОСТ Задужење
СЕПТЕМБАР аудиција за хор, договор о плану рада,рад на вокалној техници Руководилац секције

Чланови секције

ОКТОБАР припреме за прославу Дана школе Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР припрема програма за новогодишњи концерт Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР

 

утврђивање програма

концерт

припрема програма за школску славу

Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР утврђивање програма

концерт

Руководилац секције

Чланови секције

ФЕБРУАР избор програма за смотру хорова

обрада композиција

Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ АПРИЛ утврђивање програма за смотру хорова Руководилац секције

Чланови секције

МАЈ утврђивање програма

смотра хорова

 
ЈУН концерт за крај школске године Руководилац секције Чланови секције

Руководилац секције: Игор Милијић

6.2.13. План рада шаховске секције

 

Септембар

-промоција шаха у школи

Октобар
-Уводни час , упознавање са циљем и задацима рада шаховске секције
-Oтворене игре
-Полуотворене игре
-Затворене игре
Новембар
-Откривене и прикривене игре
-Одвлачење и дириговање

-Ослобађање и заузимање поља
-Уништавање одбране и блокаде
-Дејство кроз фигуре и преграђивање
Децембар
-Измена фигура као метод реализације материјалне предности
-Жртвовање фигура
-Појам комбинације
-Задаци за вежбу

Фебруар
-Значај иницијативе
-Стратегија напада и њен значај
-Напад при супротним рокадама
-Напад при истостраним рокадам
Март
-Топовска завршница
-Одсецање краља (спречавање прилаза слободном пешаку)
-Победа јаче стране применом методе“мост“
-Kраљ испред пешака

Април
-Дама против пешака
-Топ против пешака
-Скакач против пешака
-Oткривени и двоструки шах

Мај
-Шаховски турнир ученика

У редовне активности предвиђене за школску 2018/2019 годину, јесте обележавање Дана школе (20.октобар). Чланови секције дружиће се кроз шаховску игру са наставницима. Такође је предвиђено учествовање наше школе на екипном такмичењу средњих школа на градском и државном нивоу.

Руководилац секције: Славка Љиљак

 

6.2.14. План рада ликовне секције

 

Динамика Активности Задужења
СЕПТЕМБАР – обавештавање и окупљање ученика

– упознавање са планом рада секције

Руководилац секције

Чланови секције

 

ОКТОБАР

 

– цртање по моделу – оловка

– однос облика у простору

– изложба

Руководилац секције

Чланови секције

 

НОВЕМБАР

 

– однос облика у простору – лавирани туш

– изложба

Руководилац секције

Чланови секције

 

ДЕЦЕМБАР

 

– мртва природа – цртеж

– изложба

Руководилац секције

Чланови секције

 

ЈАНУАР

 

– сликање мртве природе

– наша културна наслеђа као инспирације

– за 27. јануар (Свети Сава) изложбе

Руководилац секције

Чланови секције

ФЕБРУАР – перспектива

– цртање и сликање – линеарна, ваздушна, хроматска   перспектива

Руководилац секције

Чланови секције

 

МАРТ

 

– сликање – хармонија и контраст боја

– изложба

Руководилац секције

Чланови секције

 

АПРИЛ

 

– колаж

– мртва природа

Руководилац секције

Чланови секције

 

МАЈ

– комбинована техника

– мртва природа

Руководилац секције

Чланови секције

 

ЈУН

– сликање – портрет

– изложба поводом краја школске године

Руководилац секције

Чланови секције

 

Руководилац секције: Милош Цветковић

 

6.2.15. План рада хемијске секције

 

Реализација АКТИВНОСТ Задужени

 

ОКТОБАР
 • Упознавање ученика са радом хемијске секције  и могућностима хемијске лабораторије. Демонстрационо  извођење  интересантних огледа:

·         Чудесна ватра

·         Ватромет

·         Ватрена вода

·         Топло-хладно

·         Вода-вино-кафа

·         Патриотске боје

Руководилац секције

Чланови секције

НОВЕМБАР
 • Ученици изводе огледе уз помоћ наставника и стручног сарадника:
  • Златна киша
  • Коктел
  • Вруће-хладно
  • Хемијски топ
  • Магични штапић

 

Руководилац секције

Чланови секције

ДЕЦЕМБАР
 • Осамостаљивање ученика првих разреда за извођење огледа:
  • Кристализација
  • Мешањем до промене боје
  • Фараонове  змије
  • Хемијски вулкан
  • Прскалице
  • Новогодишња јелка
Руководилац секције

Чланови секције

ЈАНУАР  

 • Огледи:
  • Светлуцаве искре
  • Хемијски скакач
  • Новчаница гори-не сагори
  • Наранџасто дрво
  • Оловно дрво
Руководилац секције

Чланови секције

ФЕ

БРУАР

 • Завршавање огледа рађених  током протеклог периода.
Руководилац секције

Чланови секције

МАРТ o  Огледи:

·         Плави облаци,розе облаци

·         Димна бомба

·         Хемијска бомба

·         Ватрена вода

·         Вода која гори

Руководилац секције

Чланови секције

АПРИЛ
 • Огледи:
  • Вода која изазива пламен
  • Невидљива порука
  • Супстанца нестаје
  • Спајање метала
  • Хепо коцке
  • Ледени прах
Руководилац секције

Чланови секције

МАЈ o  Огледи:

·         Нитровање целулозе

·         Оксидација глицерола помоћу KMnO4

·         Дух из боце

·         Фонтана

·         Својства луминола

Руководилац секције

Чланови секције

ЈУН
 • Огледи:
  • Таложне реакције
  • Сатна реакција HgCl2
  • Екстракција
Руководилац секције

Чланови секције

 

НАПОМЕНА:   Листа планираних огледа је склона промени у  зависности од расположивих хемикалија  и интересовања ученика.

 

Руководилац секције: Љиљана Спарић

 

 

 

6.2.16. План рада секције „ENGLISH WORKSHOP“

 

Секција обухвата све заинтересоване ученике од првог до четвртог разреда из обе смене.

 

Циљ секције: Продубљивање и проширивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на енглеском језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање.

 

Задаци секције: Развијање љубави према енглеском језику, али и према језику као општој појави везаној за човека. Развијање осећаја за вредност различитих језичких система. Усвајање говорног језика, неговање правилног изговора и интонације, разумевање говора, овладавање техником информативног читања, ширење опште културе.

 

План и садржај рада:

 

Реализација АКТИВНОСТ Задужени
СЕПТЕМБАР

 

 Окупљање чланова секције, договор око будућег рада и размена идеја везаних за план и програм секције

–       Обележавање Европског дана страних језика (26.09.).

 

/
ОКТОБАР

 

–       Припрема за обраду тема којима ће се бавити секција.

–       Припрема програма у оквиру Дана школе

 

Руководилац секције

-Чланови

НОВЕМБАР

 

Тема 1. – по избору ученика

Основни задаци у обради ове теме. Подела

задужења у прикупљању материјала.

Прикупљање материјала

Обрада материјала

Израда писаних радова везаних за ову тему

Уређивање паноа са одабраним примерима и

коментарима.

Руководилац секције

-Чланови

ДЕЦЕМБАР

 

Уређивање кабинета

Учешће на Дану страних језика на Универзитету Сингидунум

 

Руководилац секције

-Чланови

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

 

Тема 2. – по избору ученика

Договор око рада на овој теми, подела

задужења.

Прикупљање материјала

Обрада прикупљеног материјала. Избор

за пано и израда писаних радова који ће

дати објашњење обраде ове теме.

Уређивање паноа и објављивање

припремљених радова и примера.

 

Руководилац секције

-Чланови

МАРТ

 

Квиз

Припреме за Magical Mystery Tour и Scavenger Hunt

 

Руководилац секције

-Чланови

АПРИЛ

 

Обележавање Светског дана књиге (23.04) : Шекспир и ми Magical Mystery Tour – такмичење на Ади Циганлији (полуфинале)

 

-Руководилац секције

-чланови

МАЈ

 

Језик и култура говора:

обележавање Светског дана толеранције и културног диверзитета Scavenger Hunt – такмичење у школи (финале)

 

-Руководилац секције

-чланови

 

Руководилац секције: Бојана Станкић

 

 

6.2.17. План рада рачунарско-информатичке секције

 

АКТИВНОСТ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-ЦИЈЕ ИСХОДИ
-Конституисање секције

-Формирање група

-Пријављени ученици

– Ментор који даје неопходна упутства, координира и прати рад

Септембар – Мај

 

 

Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења
– Рачунарски систем – упознавање са деловима и њиховом функцијом

 

 

– Ментор

– Чланови секције

Септембар – Јуни Стицање основних знања и оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
Безбедност на интернету – Ментор и чланови секције Септембар Оспособљавање младих за доношење одлука које су предности и недостаци савремених система комуникације, посебно са освртом на остављање личних података, фотографија, комуницирање са непознатим особама..
-Прављење школског ученичког сајта

-Израда Блога

– Ментор

-Чланови секције

Октобар – Јуни Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
– Обрада текста одговарајућим алатима -Чланови секције

-Ментор који прати и кординира рад

Октобар – Јуни Стицање квалитетних знања и вештина и информатичке писмености неопходних за рад у савременом друштву.

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса

 

Укупно планирано часова: 30

Секцију води: Милена Тасић

 

 

6.2.18. План рада секције “УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА“

 

Ученичка компанија Школе оснива се у организацији Junior Achievement Worldwide (JAW), глобалне непрофитне организације чија се активност финансира из различитих извора (пословне заједнице, разне фондације и појединци). Основана је 1919. у САД, данас је укључено 123 земље, са свих континената са скоро 10 милиона ученика годишње.

Достигнућа младих у Србији (DMuS) je једна од националних организација у оквиру глобалне мреже JAW која је започела са својим активностима у Србији у октобру 2002. године. Oд 2005.године регистрована је као самостална непрофитна, невладина организација. Програм Достигнућа младих у Србији акредитован је од стране Министарства просвете Републике Србије 2008. године.

 

Образовно-васпитни циљеви су:

 • развијање предузетништва међу младима
 • учење на искуству
 • развијање вештина које доприносе лакшем запошљавању
 • развијање економске и финансијске писмености
 • развој иновативности и креативности

 

ПРОГРАМИ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ:

 

ЈА И ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА – проучавање фундаменталних концепата микро, макро и интернационалне економије

 

УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА – помаже младим људима да цене и боље разумеју улогу бизниса у нашем друштву. Организовање и руковођење стварним предузећем, ученици уче како бизнис функционише, уче структуру економије српског тржишта. Ученици су охрабрени да користе иноватиности у размишљању, како би савладали бизнис вештине.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕЗ ГРАНИЦА –програм који учи вредностима европске трговине и практичних вештина потребних да се функционише на међународном тржишту

 

БИЗНИС ЕТИКА –дизајнирана је да подстакне доношење етичких одлука код ученика, док се припремају да уђу на глобално тржиште

 

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ ( Challenge Day) – с обзиром да је регионални пословни изазов у децембру, идеја је да се наша школска екипа одабере на основу резултата на школском такмичењу у коме би победници представљали школски тим на регионалном такмичењу. Задатак заинтересованих ученика трећег разреда је да реше конкретну пословну ситуацију (изазов), затим саставе бизнис план и презентацију, уз помоћ волонтера (матураната који су већ учествовали на такмичењу).

 

ПЛАН РАДА

 

Активности учесници Време
– расписивање конкурса за радна места

– обука око писања CV-а

– тестирање и разговор са кандидатима

– избор кандидата

– лични план акције

– часови  Примењене економије

 

 

Ученичка компанија

Предузетништво

Бизнис етика

Ментори, сарадници из ДМуС и чланови компаније ОКТОБАР
– оснивање ученичке компаније

– одређивање имена компаније

-избор руководилаца и генералног директора

– разговор о делатности компаније-анализа исплативости

– Статут компаније

– емитовање акција

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ментори и чланови компаније  

НОВЕМБАР

 

 

 

 

– израда бизнис плана-

 

 

 

– активности везане за делатности УК

људски ресурси, производња

финансије , маркетинг

часови  Примењене економије

Ученичка компанија

Предузетништво

Бизнис етика

Ментори, сарадници из ДМуС и чланови компаније ДЕЦЕМБАР
– активности везане за делатности предузећа

– израда изабраних производа

– планиране маркетиншке акције

 

часови  Примењене

економије

Ученичка компанија

Предузетништво

Бизнис етика

Банке у акцији

 

Ментори, сарадници из привреде и чланови компаније  

ЈАНУАР  –  АПРИЛ

 

– припрема за такмичење

– израда биланса стања и успеха

– затварање компаније

 

Ментори  и чланови компаније  

МАЈ – ЈУН

 

Руководилац секције: Драгана Ранковић и Весна Ковачевић

 

 

6.2.19. План рада секције „Креативна технологија“

 

Секцију воде:Недић Славенка,Друловић Даница

Секција обухвата све заинтересоване ученике од првог до четвртог разреда из оба подручја рада.

Циљеви рада секције: Продубљивање и проширивање знања и умећа везаних за хемијске технологије,оспособљавање за даље образовање и самообразовање,развијање и образлагање критичког мишљења,подстицање и развијање кретаивности

 Задаци  рада секције: Ширење опште културе, изражавање и развијање креативности ученика кроз разне технике и вештине,развијање способности ученика за опажање,развијање смисла за естетику,неговање потребе ученика за посећивањем изложба,музеја,биоскопа,позоришта,развијање свести ученика о значају очувања животне средине.

Исходи рада секције: Развој стваралачких способности, креативности, естетике,подстицање иницијативе код ученика,

План и садржај рада:

СЕПТЕМБАР

 • Упознавање ученика са планом рада секције
 • Евидентирање заинтересованих ученика
 • Ученичка интересовања
 • Уређење кабинета за технолошку групу предмета

ОКТОБАР

 • Израда разних материјала(поводом Дана школе)
 • Израда плаката на тему“Знаменити технолози“
 • Посета Музеју науке и технике

НОВЕМБАР

 • Посета Међународном фестивалу зелене културе(Green fest)
 • Израда паноа који презентује школу

ДЕЦЕМБАР

 • Обилазак ТМФ- Центра за чистију производњу
 • Обилазак Хемијског факултета и експоната у холу факултета
 • Уређење кабинета за технолошку групу предмета

ЈАНУАР

 • Припрема ученика за упис на факултете,договор око распореда одржавања припремне наставе
 • Израда амбалаже за поклоне од материјала из природе

ФЕБРУАР

 • Припрема ученика за упис на факултете
 • Посета научним догађајима у Београду

МАРТ

 • Припрема ученика за упис на факултете
 • Биоелектрана у Бечу-израда плаката

АПРИЛ

 • Припрема ученика за упис на факултете
 • Представљање часописа ЕЛЕМЕНТИ-избор занимљивих чланака
 • Посета научним догађајима у Београду

МАЈ

 • Припрема ученика за упис на факултете
 • Одлазак на Међународни сајам технике
 • Гајење лековитог биља на тераси/ у соби
 • Посета Музеју аутомобила

ЈУН

 • Припрема ученика за упис на факултете
 • О органској производњи-живети здравије
 • Израда органске козметике

 

Руководилац секције: Славенка Недић

6.2.20. План рада атлетске секције

 

Почетком школске године,а у складу са планом школских такмичења,окупљају се ученици једне и друге смене у школи.Обзиром на слабе тј. никакве услове рада за припрему атлетских дисциплина  у спортским објектима школе принуђени смо да у рад секције примимо ученике који се баве атлетиком ван школе.Избор ученика за школску екипу вршиће се на основу теста способности.Припреме за такмичење обавиће се у великој фискултурној сали у оквиру 10 часова.Узећемо учешће на општинском првенству у атлетици,као и на свим крос такмичењима у организацији Општинског и Градског спортског савеза.

Наставник Зорица Јоксимовић

 

 

6.2.21. План рада фолклорне секције

 

Фолклорна секција окупиће све заинтересоване ученике до краја септембра и извршиће избор кореографија са којим ће наступити на прослави Дана школе и школске славе.Рад фолклорне секције одвијаће се у малој фискултурној сали у оквиру 35 часова.

Наставник Зорица Јоксимовић

 

6.2.22. План рада клуба љубитеља источноазијских култура – Jaпанизам

 

 

Ваннаставна активност Jaпанизам – клуб љубитеља источноазијских култура
Разред: Први, други, трећи, четврти
Циљеви ваннаставне активности: Циљ клуба је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим активностима везаним за источноазијску културу, упознавање културног наслеђа створеног на простору Источне Азије и проширивање хоризоната и интересовања ученика.
Исходи ваннаставне активности: Ученици стичу шири увид у тековине источноазијске културе, оснажују се да се опробају у различитим креативним активностима, развијају тимски дух и интересовања.
Годишњи фонд часова:                                                Најмање 10
Месечни фонд часова:                                                 Најмање 1
Начин остваривања програма ваннаставне активности: Састанци чланова клуба најмање једном месечно, евентуално посете релевантним догађајима у граду
Састанци клуба реализују се у кабинету за енглески језик или у учионици која је доступна, по могућству један час месечно. Састанци се одржавају по договору у преподневној смени од 13.15 до 14.00.
Ваннаставну активност воде и организују сами чланови, а модерира наставник Весна Јевтић.
Септембар              Формирање клуба                                  
Октобар/новембар/децембар Уметност манге (проучавање/израда плаката)
Јануар/фебруар К-поп/ Ј-поп, популарна музика Источне Азије, слушање популарне музике за младе и размена искустава
Март/април Оригами, лепота једноставности, проучавање технике израде оригамија
Мај/јун Пројекција аниме филмова по избору, са дискусијом

 

Наставник Весна Јевтић

 

 

6.2.23. План рада дебатног клуба

 

Секција обухвата све заинтересоване ученике од првог до четвртог разреда из оба подручја рада.

 

Циљеви рада секције: Развијање способности лепог изражавања, неговање правилног изговора, разумевања говора, ширења опште културе. Продубљивање вештине аргументоване комуникације и критичког мишљења. Примена дебате у решавању проблема.Оспособљавање за даље образовање и самообразовање. Развијање вештина: логичког  мишљења, тимског рада, креативности и  вештина презентације и јавног наступа

 

Задаци  рада секције: Развијање хуманости и толеранције. Развијање схватања о прихватању различитих ставова људи. Продубљивање вештина аргументоване комуникације и критичког мишљења. Неговање правилног изговора, разумевање говора, ширење опште културе.

 

Исходи рада секције: Ученици развијају способност критичке и аргументоване комуникације. Ученици су оспособљени да се вербално боре за своје ставове. Ученици развијају свест о потреби сталног, целоживотног учења и неговања својих различитих стечених компетенција. Ученици су оспособљени да самостално продубљују и шире различита знања и вештине.

 

План и садржај рада:

 

СЕПТЕМБАР

Формирање секције, договор око будућег рада и размена идеја везаних за план и програм секције.

 

ОКТОБАР

Упознавање са појмом дебате. Уводна презентација теме из области спречавања насиља. Кратка дебата на ту тему.

 

НОВЕМБАР

Дебата на тему превенције насиљa у школама.

 

ДЕЦЕМБАР

Дебата на тему насиља у породици.

 

ФЕБРУАР

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља. Израда паноа.

Дебата на тему вршњачког насиља.

 

МАРТ / АПРИЛ

Дебатни клуб у посети часовима одељенског старешине: Радионице/дебате на тему толеранција, спорт и физичка активност као превенција насиља, здравствени ризици употребе алкохола

 

МАЈ

Дебата на тему Уписати факултет или се запослити.

 

ЈУН

Дебата на тему Море или планина.

 

Наставник Даница Друловић

6.2.24. План рада Школског бенда  са Клубом слушатеља музике

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Школска година: 2018/2019. година
Предметни наставник: Ивана Манојловић и Весна Јевтић
Секција: Школски бенд  са Клубом слушатеља музике
Циљеви наставе предмета: ·         Упознавање ученика са начином функционисања бенда

·         Упознавање ученика са принципима међусобног слушања током свирања

·         Ученици уче да формулишу своје музичке и литерарне идеје, тако што смишљају музику и пишу текстове

·         Ученици вежбају јавни наступ, пошто је планирано да активно учествују у животу школе

·         Ученици се упознају и са другим музичким жанровима, али и проширују знања о музици коју они слушају

·         Ученици увежбавају технике свирања и певања

·         Посећивање манифестација чија је тема музика

·         Стварање и развијање осећаја за вредновање музике

·         Развијање критичког односа према музици

·         Развијање креативнх  способности ученика

·

·         Указивање на тесну повезаност свих уметности

 

Годишњи фонд часова: 20
Начин остваривања програма предмета:

Садржаји секције се реализују у кабинету за музичко и ликовно или у кабинету за грађанско васпитање. Део реализације се остварује у оквиру битних школских датума, али и у склопу других секција (нпр. Драмска секција и Фото-литерарна секција). Секција ће се реализовати или наставним данима или суботом. Ученици доносе инструменте које имају, а ударачки инструменти су обезбеђени од стране наставника који воде секцију. Школско озвучење је доступно, тако ти битно утиче на реализацију плана и програма.

Садржај  Циљеви учења предмета или исходи Начин остваривања садржаја програма

(облици и методе рада)

Активност ученика  

 

Корелација

 

 

Школски бенд:

·         Окупљање ученика и дефинисање улога (инструменти и вокали)

·         Опредељење за музику коју чланови бенда желе да репродукују

·         Одређивање програма за Дан школе (ученици у договору са наставницима бирају песме; ученици смишљају ауторску песму)

·         Увежбавање песама

·         Слободан стил у свирању са циљем развијања креативности и слободе

·         Увежбавање јавног наступа

·         Критичко слушање пробе

·         Јавно извођење

 

 

Клуб слушатеља музике постоји у оквиру Школског бенда и планирано је да се одржава једном месечно. Један део ових часова ће припасти наставницима, а један део ће водити ученици. Сарджај овог дела секције је следећи:

·         Пролажење кроз разне жанрове са посебним акцентом на блуз и џез

·         Разовој алтернативних музичких праваца

·         Домаћа сцена

·         Кеј-поп

·         Наставници бирају, ученици слушају и дискутујемо заједно

·         Ученици бирају, а наставници слушају и дисккутујемо заједно

·         Музика у филму

 

Ученици ће бити у стању:

 

·         Да уче о тимском раду, а посебно о слушању, односно о двоструким облицима комуникације

·         Да каналишу своје креативне потенцијале

·         Да овладају основним елементима јавног наступа

·         Да афирмишу своје креативне и друге потенцијале

·         Да већбањем стекну дисциплину која је потребна приликом свирања/певања

·         Да праве критички осврт на оно што свирају, тако што ће пажљиво слушати снимљене пробе

·         Да се не држе репродуковања песме, већ да увежбавају слободу у свирању

·         Да пришири и изнијансира свој музички укус

·         Да дискутуј о својим критичким запажањим уз уважавања укуса и мишљења другог

·         Да организује музичке вечери

·         Да стекне увод у развој музичких жанрова.

·         Да браћају више пажње на филмску музику.

 

Облици рада:

 

Индивидуални, групни, фронтални, радионичарски

 

 

 

 

Методе рада:

 

Дијалошка, стваралачка, креативно писање, свирање, метода показивања.

 

Ученици ће имати следеће активности:

 

 

 

·      Свирање

·      Писање

·      Певање

·      Посећивање музичких догађаја

·      Планирање репертоара за одређену намену или без намене

·      Планирање јавног наступа

·      Преслушавање пробе

·      Слушање музике и дискусија

·      Гледање филмова и спотова

·      Тимски рад

·      Организовање музичких вечери

 

 

 

Корелација са следећим предметима и секцијама:

 

·    Српски језик и књижевност

·    Енглески језик

·    Музичка култура

·    Музичка секција

·    Физика

·    Хемија

·    Ликовна култура и секција

·    Историја

·    Грађанско васпитање

·    Еколошка секција

·    Драмска секција

·    Новинарско-библиотечка секција

·    Фото-литерарна секција

·    Пројекат Building Bridges

 

 

 

 

Наставници: Весна Јевтић и Ивана Манојловић

 

6.3. Учешће у регионалним и међународним пројектима

 

У складу са настојањима да се школа интернационализује, подстиче се учешће ученика и наставног особља школе у међународним пројектима.  Школа ће, као и претходних година, уложити напоре да буде учесник или координатор међународних пројеката. Након бројних реализованих („Језик више за Европу“, „Милева Марић-Ајнштајн – знаменита Српкиња“, „Пронађи праву формулу“, „ПОКО“, „Развионица“, „Оpen Discovery Space”, „Food for All“, „Girls Can Do It – You And Me In IT“, бројни e-Twinning пројекти), Хемијско-прехрамбена технолошка школа ће у 2018. години реализовати Еразмус+ пројекат „Learning To Support Inclusion” којим се обезбеђује стручна обука наставника школе у иностранству, као и Еразмус+ ВЕТ пројекат „Пословне вештине“ ради стручне обуке наставника стручних предмета кроз посматрање наставе у сродној школи у иностранству. Поред тога школа је координатор пројекта под називом „Building Bridges for Balkans” под покровитељством организације RYCO, у оквиру кога ће се организовати размене ученика са партнерским школама у Сарајеву и Скопљу.

 

 

6.4. Организација такмичења

       Планира се припрема ученика за такмичење из:

српског језика и књижевности

математике

хемије,

технолошке групе предмета хемијске струке,

прехрамбене технологије и практичне наставе по образовним профилима

(подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране)

историје,

ликовне културе,

рецитовања,

спортска такмичења

као и учешће на литерарним конкурсима.

 

Школска такмичења су планирана за трећу недељу марта и биће усклађена са календаром такмичења на нивоу републике. Преглед календара спортских такмичења  се у прилогу овог документа

 

 

 

6.5. Екскурзија

 

Поштујући социјални и економски статус ученика и њихових родитеља, школа ће се и ове школске године потрудити да током пролећа 2018. године, за ученике трећег и четвртог разреда организује екскурзију. Као и раније, комисија за екскурзије, поштујући званичну процедуру ће уз комплетну документацију и сарадњу  са Саветом родитеља покушати да унапреди квалитет образовно-васпитног рада и кроз овај значајан сегмент школског живота.

До сада, извођење екскурзија је зависило искључиво од материјалних могућности ученика.

Екскурзије су посебан облик образовно-васпитног рада који се реализује по утврђеном програму и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја у циљу стицања додатних знања и искуства из различитих области које су блиске или само допуњавају наставни програм. Посебан значај школских екскурзија је дружење и социјализација ученика.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ-  Упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа нашег народа и других народа Европе. Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини. Посета привредним субјектима хемијске и прехрамбене струке, ради упознавања процеса рада и подсећања на теоријска знања која су стечена у школи.

Развијање интересовања за природу и развијање еколошких навика. Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева. Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, схватање значаја здравља и здравих стилова живота.

Цео поступак који је предвиђен Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за средње школе („Службени Гласник РС“- Просветни гласник бр. 1/2009) који је донео Министар просвете РС је биће реализован и биће извршен избор агенције по огласу.

НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ:

комисија за екскурзије;

директор школе;

одељењска и стручна већа;

наставничко веће;

одељењске старешине;

савет родитеља;

стручни вођа екскурзије;

ученички парламент.

 

Планирају  се  посете и обилазаци  фабрика из области хемијске и прехрамбене струке у земљи и иностранству.

 

 

7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

 

7.1. План рада Наставничког већа

 

Наставничко веће је стручни орган школе који на својим седницама разматра и доноси одлуке о свим питањима реализације и остваривања циљева и задатака васпитно-образовних прграма који се реализују у школи, анализира постигнућа ученика и предлаже мере за унапређење рада школе.

Наставничко веће на својим седницама остварује увид у планирање и програмирање садржаја рада, остваривање циљева и задатака и прати динамику реализаце. Седнице припрема и води директор или помоћник директора школе.

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

 

ЦИЉ ДИНАМИКА НОСИОЦИ
Програмирање рада школе
1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Анализа потреба и ресурса

за организацију рада школе

за шк.2018/2019.год.

 

Сачињавање Предлога

Годиш.плана  рада школе

уважавајући законску

регулативу.

 

Планирање образ.васпит. рада за текућу шк.годину са прецизним планом одељења, смена, распоред. часова за теоретску и практ.наставу, поделом предмета на наставнике, подела одељ. старешина, председника

сручних већа и др.

 

 

 

Разматрање Акционог плана

за Развојно планирање и

Самовредновање рада

школе.

 

 

 

Разматрање Годишњег

плана рада за шк. 2018/2019.годину са свим аспектима за успешну

реализацију наставних програма

Сагледавање образ-васпитних потреба и ресурса за благовремену припрему и планирање рада

школе.

 

 

 

Прецизирање

задатака и носиоца

активности за

реализацију образ.- васпитних

програма

 

Информисање Већа о потребама и

развојним

могућностима

школе у наред. периоду

 

Упознавање

чланова Већа са

задацима ГП

август

 

 

 

 

 

 

Август

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август

 

 

 

 

 

 

Септембар

Директор

Помоћник директора

 

Директор

Помоћник дирекора

Педагод

психолог

 

 

 

Директор

Помоћник директора

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за ШРП

и тим за

самовреднов.

 

 

 

 

 

Директор

Организациони послови
1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Организација теоријске

наставе

Организација наставе вежби

Организација наставе у блоку

Организација практичне  наставе

 

Организација прославе

Дана школе

 

 

 

Организација прославе школске славе С. Саве

 

 

 

Организација школских

такмичења

 

Организација др. култур. и

друш.манифестација / обележ. Значајних датума и сл.

Упознавање

носиоца са

васпитно-образов.

задацима,

простором и

средствима

 

 

Остваривање

културне улоге

школе

 

Остваривање културне улоге школе

 

 

 

Остваривање

ваннаставних

задатака и

акивности ученика

 

 

 

Септембар

 

 

 

 

 

септембар

октобар

 

 

 

јануар

 

 

 

 

октобар-мај

 

 

Помоћник директора

Руководиоци подруча рада

 

 

Комисија за прославе

Секције

Стручна већа

 

 

 

 

 

Комисија за

прославу и

секције

 

Стручна већа

Праћење и вредновање
1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

8.

 

 

 

 

 

Годишњи план  за шк.

2018/2019. годину

 

Анализа успеха и владања ученика

реализација програна на првом кл.периоду, полугодиш., трећем кл.пер. и на крају шк.године

 

Извештај са матурских и завршних испита

 

Извештај са ванредних  испита

 

Извештај са такмичења

 

 

Извештај о резултатима

самовредновања рада шк.

 

Извештај о реализацији

Акцоног плана за вредновану кључну област

 

Извештај о реализацији

Развојног плана школе

 

 

Информисање

чланова

наставничког већа

и предлози мера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информисање

чланова већа о

резутатима рада,

ангажовању

ресурса и

унапређеље рада

школе

Септембар

 

 

Окт- јун

 

 

 

 

Јун и август

 

 

После сваког испитног рока

 

Април-мај

 

 

 

Септембар- јун

Помоћник дир.

 

 

Педагог

 

 

 

Секретари матуре

 

Помоћник дир.

 

Предметни

наставници

 

 

 

 

 

 

Тим за

самовреднов.

Тим за ШРП

Унапређивање образовно-васпитног рада школе
1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Информисање Већа о новој

педагошкој теорији и пракси

 

 

Информисање о реализов.

огледним часовима, са

примено савремене наставне

технологије и метода рада

 

Набавка наставних средстава за лабораторије и формирање

кабинета.

Допринос стручном

усавршавању

наставника

 

Мотивација

наставника за иновације у настави

 

Осавремењивање

наставе

Октобар-јун

 

 

 

Јануар-јун

 

 

 

Октобар-јун

 

Педагог

 

 

 

 

Педагог

 

 

 

 

Директор

 

Мотивација ученика и наставника за бољи успех
1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Доношење одлука о

похвалама и наградама за

одличан успех и примерно

владање за ученике/ученици подручја рада/генерације

 

Доношење одлуке о

похвалама и наградама

ученицима који су

остварили успех на

такмичењима и смотрама

 

Додела признања и награда

наставницима који су имали

посебне резултате у раду

Признање

успешним

ученицима за

изузетне резултате

 

 

Мотивација

ученика за додатно

ангажовање и

афирмацију школе

 

Мотивација и

вредновање

посебних резултата

наставника

 

 

Јануар-јун

 

 

 

 

Април-мај

 

 

 

 

 

Јун

 

 

Наставничко

Веће

 

 

 

Директор/

Школски одбор

 

Истраживачки рад
Упознавање Наставничког

већа са извршеним

истраживањима

Информисање  наставника о

резулт. мерења у

настави

Допринос у струч.

усавршав. наставн

 

 

Јануар-јун

Педагог / Тим за самовредно-вање/ Тим за стручно усавршава-ње

 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР И ЗАМЕНИК ЗАПИСНИЧАРА  на седници Наставничког  већа

 1. Ивана Манојловић
 2. Катарина Марковић

 

7.2. Одељењско веће

 

Одељенска већа непосредно раде на реализацији образовно-васпитних задатака једног одељења, остварују увид у успех сваког ученика у одељењу  и раде на решавању проблема који прате наставу. Одељенско веће утврђује закључне оцене на предлог предметног наставника.

Седницама  одељенских већа руководи Одељењски стерешина, а у раду учествују сви наставници који предају у одељењу. Одељенска већа организују се по потреби а најмање пет пута у току школске године.

Током 2018/2019. године поред мера за побољшање успеха и владања ученика, инсистираћемо на постепеном увођењу ученика у остваривања стандардних образовних задатака, поштујући предзнања ученика која су најчешће минимална. Свесни смо да кроз допунску наставу и јасно представљање ученицима и родитеља значаја континуираног похађања исте имамо исти циљ, а то је више мотивације и радних навика у домену стручних наставних предмета, у оквиру којих се већина ученика, због слабог знања општеобразовних предмета (математике, физике и хемије) слабије сналази.  Обавештавање родитеља о фреквенцији долазака на допунску настставу, као и процесу напредовања сваког појединог ученика, биће званично, кроз извештаје предметних наставника, за сваки наставни предмет појединачно.

 

7.2.1. План рада Одељењских већа

 

Редни бр. Садржаји Циљ Динамика Носиоци
 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

Планирање и програмирање рада одељенског већа

 

 

Конституисање Одељењског већа

 

Планирање писмених задатака, контролних вежби и др. видова

оцењивања

 

 

Планирање других видова образовно-васпитног рада /додатне и допунске наставе,

секција идд/

 

Упознавање Већа са

карактеристикама

структуре ученика

 

Организација додатне и

допунске наставе и

секција слободних

активности.

 

Планирање програма екскурзије и договор око реализације

 

 

Анализа успеха и владања ученика на класификационим

периодима

 

 

 

 

Разматрање предлога васпитних и васпитно-дисциплинских мера ученицима који имају неоправдане изостанке или на др. начин крше правила из закона.

 

 

 

 

 

 

 

Предлози за похвале и награде ученицима који су постигли одличан успех и примерно

владање.

Упознавање Већа са резултатима ученика на

такмичењима и предлози за награде.

 

Анализа реализације наставних планова и програма наставника.

Упознавање Већа са

иновацијама у настави

и са реализованим огледним часовима у оквиру већа

 

Утврђивање термина „отворених врата“ одељењског старешине и предметних наставника

Информисање родитеља о постигнућима ученика

 

Организација припремне наставе за ученике који се упућују на полагање разредних и поправних испита

Систематизација и конкретизација

задатака

 

 

Подела задатака

 

 

Усклађивање

планова наставника у циљу равномерног оптерећења ученика

 

Усклађивање

планова и оптерећења

ученика

 

 

Уважавање

развојних и личних

карактеристика

личности ученика

 

Упознавање наставника са

талентованим ученицима .

 

 

Организација екскурзије према упутствима МП и

остваривање свих

циљева и задатака.

 

 

Упознавање Већа са постигнутим резултатима

ученика.

Упознавање Већа са проблемима изостајања и

дисциплине у одељењима и њихово укључивање у

решавање.

 

 

Упознавање Већа

са ученицима који

су показали

изузетно залагање и

постигли резултате

у раду

 

 

Упознавање Већа

са квалитетом анализом

остваривања васпитно-

образовни програма.

 

Информисање родитеља о постигнућима ученика

 

Усклађивање планова наставника у циљу равномерног оптерећења ученика

Август

 

 

 

 

Септембар

 

Септембар

 

 

 

 

 

Септембар-Октобар

 

 

 

 

 

 

Септембар

 

 

Током целе године

 

 

 

 

Септембар – мај

 

 

 

новембар/јануар/април/јуни

 

 

 

 

 

 

Новембар/

јануар/

април/јуни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар

 

 

 

 

 

 

 

Јуни/август

 

 

 

 

 

 

Јуни/Август

Руководилац подручја рада/Педагог/

Психолог / Чланови већа

 

Руководилац подручја рада/ Чланови већа

 

Чланови већа

 

 

 

 

Чланови већа

 

 

 

 

 

Одељењски старешина/ Психолог/

чланови већа

 

Одељењски старешина/ Психолог/

чланови већа

 

 

Одељењски старешина/ чланови већа

 

 

Одељењски старешина/ чланови већа

 

 

Одељењски старешина/ чланови већа

 

 

 

Одељењски старешина/ чланови већа/Педагог

 

 

 

 

 

Одељењски старешина/ чланови већа

 

 

7.3. План рада педагошког колегијума

 

Педагошки колегијум, као стручни орган школе, сачинио свој план и предузео реализацију одређених задатака у својој надлежности. Чланови педагошког колегијума су председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Састанцима педагошког колегијума председава директор.  Преглед чланова је изложен у прилогу овог документа. Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума: записници са састанака педагошког колегијума

Носиоци праћења: директор, педагог и психолог. Записник води члан педагошког колегијума.

Као и сваке године, одзив свих представника стручних већа на састанке Педагошког колегијума је био потпун. Свака тачка предвиђена планом рада из месеца у месец је детаљно анализирана и сагледавана  са поштовањем тренутне ситуације, потреба ученика ослањајући се на пређашње искуство и добру образовно-васпитну праксу. И ове школске 2018/2019. године сви чланови Педагошког колегијума ће дати свој максималан допринос, не само образовним и васпитним циљевима, већ и кроз подршку пројектима, маркетингу, стручном усавршавању, Тимовима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тиму за развој школског програма, Тиму за самовредновање…

 

Активност Циљ активности Динамика Носиоци
 

1.

Конституисање педагошког колегијума/ПК/

Планирање и програмирање рада ПК.

Усаглашавање плана рада ПК са плановима рада стручних већа

Подела активности и учешће свих чланова

Транспарентност

Август Директор/

Помоћник директора /Педагог/

Чланови

2. Учешће чланова ПК у изради Годишњег плана рада.

Упознавање са елементима  плана и подела задужења.

 

Информисање чланова ПК.

Ангажовање у реализацији школских докумената

август

сепембар

Директор/

Помоћник директора//Педагог и психолог/

Чланови

3. Избор кључне

области

самовредновања за

текућу шк.гододину.

Допуна Школског

програма за 2018/2019. год.

Учешће чланова

ПК у сагледавању проблематике школе

Октобар Чланови

Помоћник дир.

 

4. Упознавање са

Акционим планом

самовредновања.

Анализа успеха на

првом кл.периоду

Анализа успеха у

одељењима на првом кл. периду.

Планирање уписа за 2019/20.

Информисање

чланова ПК о

реализованим

активностима и процена успеха

Новембар Стручни сарадник

Чланови

Помоћник дир.

директор

5. Планирање педагошко-инструктивног рада.

Стручно усавршавање наставника

Унапређење

квалитета

васпитно-образовног рада

Децембар Стручни

Сарадници

Помоћник дир.

Чланови

6. Анализа успеха на крају првог полугодишта и

реализација

Годишњег плана

рада на крају првог полугодишта.

Информисање о

успеху ученика и раду наставника

Јануар-

фебруар

Директор

Стручни сарадник

7. Анализа успеха на

крају трећег кл.периода

Анализа рада стручних већа.

Разматрање рада Тимова

Праћење и

вредновање

успеха ученика и рада наставника

Април Чланови

Стручни

сарадници

8. Подела задужења око

израде Извештаја о раду школе

Договор о

операционализацији активности

Мај Директор

Помоћник дир.

Чланови

9. Анализа успеха на

крају шк.2018/2019.год.

Договор о изради

Годишњег плана за 2019/20.год.

Евалуација

Постигнутих резултата

Јун Директор

Помоћник дир.

Стручни сарадници

Чланови

10. План стручног усавршавања и унапређења рада у наредној школској години. Израда  извештаја и нацрта ГПР за идућу школску годину

 

Договор о

операционализацији активности

Август Директор

Помоћник дир.

Стручни сарадници

Чланови

 

 

7.4.  Стручна већа за области предмета

 

Стручна већа за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе истих или сродних предмета.

Оснони задатак стручних већа за област предмета је стручна и педагошка реализација наставних програма и унапређивање и примена иновација у настави.

 

ПРЕГЛЕД РУКОВОДИЛАЦА СТРУЧНИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

Стручно веће српског језика и књижевности, ликовне културе и музичке уметности: Маја Јанковић

Стручно веће страних језика: Милена Тасић

Стручно веће друштвених наука: Светозар Јованчић

Стручно веће математике и информатике: Жаклина Јовановић

Стручно веће физике и физичке хемије: Зорица Ранђић

Стручно веће хемије: Вишња Жикић

Стручно веће технолога подручја рада Хемија, неметали и графичарство: Дејан Милојковић

Стручно веће технолога подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране: Весна Ковачевић

Стручно веће физичког васпитања: Зденка Латиновић

Стручна већа за област предмета су планирала свој рад и преглед за свако стручно веће је дат у наредним табелама:

 

 

7.4.1. План рада стручног већа српског језика и књижевности, ликовне културе и музичке уметности

 

АВГУСТ:

-Предлог тема за матурски испит у августовском испитном року

-Подела задужења за испитивање кандидата на ванредним испитима

-Подела задужења за израду годишњих (глобалних ) планова

-Подела одељења

 

СЕПТЕМБАР:

-Дефинитивна подела одељења

-Подела задужења за сачињавање иницијалних тестова у свим разредима трећег и четвртог степена

-Усвајање одлуке о коришћењу  уџбеника и стручне литературе

-Припрема за извођење допунске и додатне наставе

-Усвајање распореда писмених задатака

-Договор о задужењима за припрему Дана школе и Светог Саве

 

ОКТОБАР:

-Посета Сајму књига

-Изложба најбољих писмених задатака

-Реализација програма поводом Дана школе

 

НОВЕМБАР:

-Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода

-Предлог мера за побољшање успеха

-Праћење и анализа процеса реализације наставних програма

-Стручно предавање Виолете Унковић Митровић: Говорна култура у савременој настави

 

ДЕЦЕМБАР:

-Договор о стручном усавршавању наставника на Републичком зимском семинару у организацији Филолошког факултета

-План активности поводом обележавања школске славе Свети Сава

-Изложба најбољих писмених задатака

-Критеријуми оцењивања

-Стручно предавање Иване Манојловић: Примена фотографије у настави српског језика и књижевности

 

ЈАНУАР:

-Предлог тема за матурски испит за ванредне ученике

-Реализација ванредних испита

-Обележавање школске славе Свети Сава

-Реализација школског часописа ,,Пипета и бирета„

 

ФЕБРУАР:

-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и мере за побоњшање успеха

-Разговор о оцењивању

-Запажања и утисци са стручног усавршавања

-Огледни час Виолете Унковић Митровић: Деспот Стефан Лазаревић-наш савременик

 

МАРТ:

-Анализа ваннаставних активности

-Књижевни матине у славу пролећа

-Информација о позоришним представама на које су вођени ученици

-Изложба најбољих писмених задатака

-Огледни час Маје Јанковић: Административни функционални стил. Одлике, разноликост и специфичност облика овог стила

 

АПРИЛ:

-Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода

-Реализација ванредних испита

 

МАЈ:

-Ток и реализација наставних програма

-Анализа изложбе ђачких ликовних радов

– Анализа реализације школског часописа

-Радионица коју држи Катарина Марковић: Позоришне методологије у настави српског језика и књижевности

 

ЈУН:

-Предлог тема за матурски испит у јунском испитном року

-Анализа рада стручног већа у школској 2016/2017.години

-Реализација Годишњег извештаја о планираним активностима  и оствареним задацима

-Преглед тестова на „малој матури”

 

 

 

Чланови школских тимова у школској 2018/2019:

Данијела Глигорић − Тим за самовредновање и вредновање,

Катарина Марковић − Тим за стручно усавршавање,

Маја Јанковић − Тим за развојно планирање школе,

Бранка Мићић − Тим за културну и јавну делатност школе,

Весна Митровић-Иванов − Тим за заштиту ученика од насиља,

Виолета Унковић Митровић − Тим за развој школског програма.

 

Руководиоци секција у школској 2018/2019.

Новинарска секција − Весна Митровић-Иванов,

Литерарана секција − Бранка Мићић,

Драмска секција − Катарина Марковић и Виолета Унковић,

Рецитаторска секција − Маја Јанковић и Данијела Глигорић,

Библиотечка секција − Бранислава Сиљановић,

Ликовна секција − Милош Цветковић,

Хор − Игор Милијић.

 

7.4.2. План рада стручног већа страних језика

 

АВГУСТ                                – израда годишњих планова

– састављање питања и писмених задатака за ванредне ученике

– састављање комисија за ванредне ученике

– подела часова на наставнике

– планирање потребних наставних средстава

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

СЕПТЕМБАР            – уједначавање критеријума за оцењивање

– израда плана писмених задатака и писмених вежби

– израда плана допунске наставе

– израда теста за утврђивање претходно стечених знања у основној школи

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

ОКТОБАР                 – анализа урађеног теста у првом разреду

– угледни час

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

НОВЕМБАР             – анализа успеха на крају првог класификационог периода

– мере за побољшање успеха ученика

– предавање

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

ДЕЦЕМБАР              – анализа писмених задатака и контролних вежби

– анализа коришћења наставних средстава

– угледни час

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

ФЕБРУАР                                         – анализа успеха на крају првог полугодишта

– анализа рада Стручног већа у првом полугодишту

– извештај о стручном усавршавању

– предавање

– извештај са Педагошког колегијума

МАРТ                                                 – реализација допунске и додатне наставе

– извештај о стручном усавршавању

– угледни час

– извештај са Педагошког колегијума

АПРИЛ                                                         – анализа успеха на крају трећег класификационог периода

– предавање

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

МАЈ                                                               – анализа писмених задатака и контролних вежби

– реализација плана и програма

– извештај о стручном усавршавању

– угледни час

– извештај са Педагошког колегијума

ЈУНИ                                                 – анализа успеха на крају школске године

– извештај о раду Стручног већа у претходној школској години

– план рада Стручног већа за наредну школску годину

– избор руководиоца Стручног већа за наредну школску годину

– извештај о стручном усавршавању

– извештај са Педагошког колегијума

 

 

 

7.4.3. План рада стручног већа друштвених наука

 

Време реализације  

АКТИВНОСТ

Задужен
 

АВГУСТ

 

СЕПТЕМБАР

–          усвајање програма рада Стручног већа за наступајућу школску годину

–          израда годишњих планова рада

–          распоред испитивача на ванредним испитима

–          задужење чланова Актива

–          припремљеност наставника уџбеницима и наставним средствима

–          усаглашавање критеријума оцењивања

–          набавка нових наставних средстава и материјала потребног за наставу грађанског васпитања

 

Чланови стручног већа

 

ОКТОБАР

–          припрема за извођење допунске и додатне наставе

–          посета Сајму књига

–          коришћење наставних средстава

–          почетак припрема за такмичење

Чланови стручног већа
 

НОВЕМБАР

        –      анализа успеха на крају првог класификационог периода из предмета које стручно веће обухвата

–          предлог мера за побољшање успеха

Чланови стручног већа
 

ДЕЦЕМБАР

–          договор о стручном усавршавању наставника

–          праћење рада Актива, проблеми у настави

Чланови стручног већа
 

ЈАНУАР

–          реализација ванредних испита

–          договор о посети семинарима

Чланови стручног већа
 

ФЕБРУАР

  –    анализа успеха ученика на крају првог полугодишта из                         предмета стручног већа

–          анализа рада стручног већа у првом полугодишту

Чланови стручног већа
 

МАРТ

–          анализа употребе наставних средстава и њихов утицај на успех ученика

–          међусобна посета часовима

–          ток и реализација наставних програма

Чланови стручног већа
 

АПРИЛ

–          усклађивање критеријума оцењивања

–          извештај о резултатима такмичења

–          праћење реализације редовне, допунске и додатне наставе

Чланови стручног већа
 

МАЈ

–          анализа успехаученика на крају трећег класификационог периода из предмета стручног већа

–          договор о диференцијалним испитима у јунском испитном року

Чланови стручног већа
 

ЈУН

–          анализа рада стучног већа на крају школске године

–          подела часова према плану уписа

–          реализација ванредних и диференцијалних испита

–          израда извештаја о раду стучног већа

–          избор новог руководиоца стручног већа

Чланови стручног већа

 

7.4.4. План рада стручног већа математике и рачунарства и информатике

 

Време реализације АКТИВНОСТ Задужен
Септембар – Израда глобалних и месечних планова рада за све

предмете и  образовне профиле

– Иницијални тест у првом разреду

– Селекција ученика за додатну и допунску наставу и

утврђивање распореда часова

– Распоред писмених задатака  и контролних вежби

– План стручних усавршавања

– Учешће на Данима европске културне баштине

– Разно

Чланови стручног већа
Октобар -Стручно усавршавањ

– Анализа резултата иницијалног теста у првом разреду и

мере за  уклањање пропуста у знању ученика

– Посета Сајму књига и набавка потребних књига и учила

– Извештај о учешћу на Данима европске културне

баштине

– Разно

 

Чланови стручног већа
Новембар – Стручно усавршавање

– Анализа успеха ученика и одржаних часова на крају

првог наставног периода

– Мере за побољшање успеха

– Учешће и припрема ученика за такмичење из математике

и информатике

– Разно

Чланови стручног већа
Децембар – Стручно усавршавање

– Усаглашавање критеријума оцењивања

– Формирање листе кандидата за такмичења из математике

и информатике

– Разно

 

Чланови стручног већа
Јануар – Предлози за избор наставника за стручно усавршавање

– Анализа рада Стручног већа и формирање полугодишњег

извештаја

– Разно

 

Чланови стручног већа
Фебруар – Извештај са стручних усавршавања наставника

– Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере за

побољшање успеха

– Анализа припрема ученика за такмичење

– Разно

 

Чланови стручног већа
Март – Стручно усавршавање

– Учешће на математичком такмичењу „Мислиша“

– Учешће на математичком такмичењу „Кенгур без

граница“

– Организовање школског такмичења из математике у

подручју рада пољопривреда, производња и прерада

хране

– Разно

Чланови стручног већа
Април – Стручно усавршавањ

– Анализа реализације часова редовне, додатне и допунске

наставе на крају трећег наставног периода

– Анализа успеха и мере за побољшање успеха

– Разно

 

 

Чланови стручног већа
Мај – Стручно усавршавање

-Извештај о учешћу и постигнутим резултатима на

републичком такмичењу пољопривредних и

прехрамбених школа из математике

– Учешће на Републичком математичком турниру у

организацији Архимедеса

– Посета Сајму технике и упознавање са новим училима

– Посета изложбе и радионица у оквиру манифестације Мај – месец математике

– Разно

 

Чланови стручног већа
Јун – Стручно усавршавање

– Анализа реализације часова редовне, додатне и допунске

наставе  на крају другог полугодишта

– Анализа успеха на крају другог полугодишта

– Извештај о раду Стручних већа

– Доношење програма рада Стручног већа

– Избор представника већа за стручне тимове

– Дефинисање потреба наставних средстава и учила за

наредну школску годину

– Разно

Чланови стручног већа
Јул – Упознавање са предлогом поделе часова на наставнике

– Разно

 

Чланови стручног већа
Август – Усвајање коначне поделе часова на наставнике

– Именовање комисија за испитивање ванредних ученика

– Избор руководиоца Стручног већа

– Усвајање уџбеничке литературе

– Усвајање испитних питања за разредне, поправне и

ванредне испите

– Разно

 

Чланови стручног већа

 

 

                                                                      

 

 

7.4.5. План рада стручног већа физике и физичке хемије

 

АВГУСТ  2018.

 1. Подела предмета и одељења на наставнике за следећу школску годину
 2. Формирање комисија за ванредне испите
 3. Израда глобалних и оперативних планова
 4. Анализа уџбеничке литературе

Задужен-чланови Стручног већа

СЕПТЕМБАР 2018.

 1. Израда плана реализације писмених и контролних вежби
 2. План одржавања допунске и додатне наставе
 3. План стручног усавршавања наставника
 4. Извештај о садржају рада Педагошког колегијума

Задужен-чланови Стручног већа

ОКТОБАР 2018.

 1. Усаглашавање метода рада и критеријума оцењивања у оквиру већа
 2. Усаглашавање плана међусобних посета часовима
 3. Анализа рада у лабораторији
 4. Извештај о садржају рада Педагошког колегијума

Задужен-чланови Стручног већа

НОВЕМБАР 2018.

 1. Анализа успеха и рада на крају првог наставног периода
 2. Мере за побољшање успеха ученика
 3. Анализа сарадње са родитељима ученика
 4. Реализација угледног или сарадничког часа

Задужен-педагог и чланови Стручног већа

ДЕЦЕМБАР 2018.

 1. Анализа сарадње са другим Стручним већима
 2. Анализа писмених провера знања ученика и начини за повећање њихове ефикасности
 3. Извештај о садржају рада Педагошког колегијума

Задужен-педагог и чланови већа

ЈАНУАР 2019.

 1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 2. Мере за постизање бољих резултата у успеху ученика и исхода пређеног градива
 3. Анализа реализације допунске наставе
 4. Анализа сарадње са родитељима

Задужен-педагог и чланови већа

ФЕБРУАР 2019.

 1. Анализа реализације стручног усавршавања наставника
 2. Разматрање наставе у кабинету и проблема који су настали њеном реализацијом
 3. Извештај о садржају рада Педагошког колегијума

Задужен-чланови већа

МАРТ 2019.

 1. Анализа сарадње са факултетима и институтима,организовање посета
 2. Анализа реализације наставе у блоку
 3. Текућа питања
 4. Извештај о садржају рада Педагошког колегијума

Задужен-чланови већа

АПРИЛ 2019.

 1. Анализа успеха ученика на крају трећег наставног периода
 2. Мере за побољшање успеха и мотивације ученика за рад
 3. Сарадња са родитељима
 4. Анализа реализације огледних и сарадничких часова
 5. Извештај рада Педагошког колегијума

Задужен-педагог и чланови већа

МАЈ 2019.

 1. Анализа рада већа и сарадње са другим већима
 2. Анализа плана реализације матурских испита и ангажовање наставника
 3. Анализа рада стручних актива и тимова у школи
 4. Текућа питања
 5. Извештај рада Педагошког колегијума

Задужен-чланови већа

ЈУН 2019.

 1. Извештај о раду већа за школску 2018/2019.годину
 2. Избор руководиоца Стручног већа за следећу школску годину
 3. Избор представника већа за стручне активе и тимове
 4. План рада Стручног већа за следећу школску годину
 5. Дефинисање потреба наставних средстава и учила за кабинет и лабораторију у наредној школској години

Задужен-чланови већа

 

 

7.4.6. План рада стручног већа хемије

 

Време реализације

Реализатор

 

Садржај рада

 

АВГУСТ

Стручно веће

СЕПТЕМБАР

Стручно веће

Договор око реализације и анализе иницијалног теста ради утврђивања предзнања ученика првог разреда

Припрема и израда плана рада допунске и додатне наставе

Извештај тима за стручно усавршавање

Доношење одлуке о стручном усавршавању

Предлог ментора за праћење рада приправника

Извештај са педагошког колегијума

ОКТОБАР

Педагог

Стручно веће

Стручна тема-по договору са педагогом

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Извештај са педагошког колегијума

 

НОВЕМБАР

Стручно веће

Психолог

Анализа реализације послова у првом класификационом периоду, успех ученика, одржавање редовне, допунске и додатне наставе

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Извештај са педагошког колегијума

Предлог мера за побољшање успеха ученика

 

ДЕЦЕМБАР

Стручно веће

Набавка потребног материјала за кабинет за календарску 2018. годину

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Предлози за стручно усавршавање наставника

Извештај са педагошког колегијума

 

ЈАНУАР

Стручно веће

Анализа реализације реалне допунске и додатне наставе

Усвајање извештаја о раду стручног већа за прво полугодиште школске 2018/2019

Анализа реализације наставе у блоку

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Извештај са педагошког колегијума

 

ФЕБРУАР

Стручно веће

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019

Предлог мера за побољшање успеха

Договор организације школског такмичења ученика из опште и неорганске хемије

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Презентација ХПТШ у основним школама

Извештај са педагошког колегијума

 

МАРТ

Психолог

Стручно веће

Стручна тема-по договору са психологом

Предлози за стручно усавршавање наставника

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Презентација ХПТШ у основним школама

Извештај са педагошког колегијума

 

АПРИЛ

Руководилац Стручног већа

Реализација успеха ученика на крају трећег класификационог периода

Реализација допунске и додатне наставе

Мере за побољшање успеха

Анализа реализације наставе у блоку

Извештај тима за стручно усавршавање

Договор у вези реализације угледног часа за наредни месец

Излагање наставника са стручног усавршавања

Презентација ХПТШ у основним школама

Извештај са педагошког колегијума

 

МАЈ

Стручно веће

Анализа активности професора у реализацији плана и програма рада

Анализа успеха ученика на такмичењу

Извештај тима за стручно усавршавање

Излагање наставника са стручног усавршавања

Презентација ХПТШ у основним школама

Договор око састављања иницијалног теста

Извештај са педагошког колегијума

 

ЈУН

Стручно веће

Извештај о раду стручног већа

Израда програма рада стручног већа за следећу школску годину

Избор руководиоца стручног већа

Извештај тима за стручно усавршавање

Излагање наставника са стручнох усавршавања

Извештај са педагошког колегијума

 

 

 

 

 

7.4.7. План рада стручног већа технолога за подручје рада Хемија, неметали и графичарство

 

Програмски садржај време место Носиоци активности Начин
Усвајање извештаја о раду стручног већа за шк.2017/18 Јуни 2018. школа Стручно веће разговор и разматрање

извештаја

Усвајање предлога

годишњег плана и програма рада  за шк. 2018/19.

Јуни 2018. школа Стручно веће разговор и разматрање

предлога плана

Подела предмета и часова у оквиру стручногвећа Јули 2018.

 

школа Помоћник директора Извешатање
Конституисање Стручног већа за школску 2018/2019. годину Август 2018. школа Стручно веће Разматрање

поделе предмета на наставнике

Израда плана писмених вежби и графичких радова Септембар 2018. школа Стручно веће Предајапланова

Наставника

План  извођењa допунске и додатне наставе Септембар 2018. школа Стручно веће Предајапланова

Наставника

Распоред пријема

родитеља

Септембар 2018. школа Стручно веће Предајапланова

Наставника

Избор ученичке литературе Септембар 2018. школа Стручно веће разговор и разматрање

одобрених уџбеника

Организовање рада секција и ученичке компаније Октобар 2018. школа Стручно веће Договор задужених наставника са ученицима
Именовање наставника – ментора за припрему ученика за такмичења Октобар 2018. школа Стручно веће Договор о задужењу наставника
Унапређивање наставе Септембар 2018. – јуни 2019. школа Стручно веће применарачунара у  настави
Анализауспеха и предлог мера за побољшање успеха После класификационих периода школа Стручно веће дискусија о постигнутом

успеху и предлог мера

Припрема за Дан школе Октобар 2018. школа Стручно веће Договор о активностима
Учечће на Еколошком фестивалу науке Новембар 2018. Дечији културни центар Београда Стручно веће Договор о активностима
Учешће у организовању

школске славе Светог

Саве

Јануар 2019. школа Стручно веће Договор о активностима
Учествовање на Сајму образовања Април 2019. Београдски сајам Стручно веће Договор о активностима
Припрема тема и питања за матурске

испите

Фебруар 2019. школа Стручно веће Разматрање и усвајање предлога питања и тема
Организовање припре-мне наставе за полагање матурских испита Април – Мај 2019 школа Стручно веће Договор о активностима
Реализације разредних, поправних и ванредних испита за предмете са вежбама Септембар 2018. – јуни 2019. школа Стручно веће Договор о активностима
Анализа полагања матурских и завршних испита Јуни и Август 2019. школа Стручно веће Извешттај са матуре
Предлог поделе предмета за наредну школску годину Јули 2019. школа Помоћник директора Разматрање поделе предлога
Именовање ментора за наставнике –приправнике Септембар 2018– јуни 2019. школа Стручно веће Договор о задужењу
Реализоване активности наставника Септембар 2018– јуни 2019 школа Стручно веће Усвајање појединачних извештаја наствника
Анализа стручног усавршавања наставника Фебруар 2018.,

Јуни 2019.

школа Стручно веће разматрање извештаја
Анализа корелације предмета у оквиру наставе Новембар 2019 Фебруар 2019 Април 2019 школа Стручно веће Разговор
Анализа реализације наставе и наставе у блоку После класификација школа Стручно веће Разматрање извештаја
Анализа рада Стручних актива и Тимова Јануар 2019 и Јуни 2019 школа Стручно веће Разматрање извештаја

 

7.4.8. План рада стручног већа технолога за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране

 

Време реализације Садржај рада
АВГУСТ • Подела предмета и задужења
• Договор о методологији израде месечних планова и припрема за часове
• Календар рада писмених вежби,задатакаи графичких радова                                                                                             • Подела испитивача и чланова комисије по роковима за ванредне испите
СЕПТЕМБАР • Припрема плана допунске и додатне наставе
• Договор о извођењу кабинетске наставе
• План одржавања припремне наставе за ванредне ученике
• План организације семинара
ОКТОБАР • Договор за набавку стручне литературе
• Договор око одржавања огледни х часова
• Стручна тема
НОВЕМБАР • Анализа успеха ученика по предметима на крају првог класификационог периода
• Реализација допунске наставе
• Предлог мера за побољшање успеха
ДЕЦЕМБАР • Договор о плану презентације Школе у основним школама
• Анализа реализације стручних семинара у протеклом периоду
ЈАНУАР • Анализа остварења наставног плана и програма у току полугодишта
• Сагледавање успеха,додатне и допунске наставе на крају првог полугодишта
ФЕБРУАР • Припрема тестова из појединих предмета у циљу уједначавања критеријума,нивоа излагања наставних садржаја и начина оцењивања
• Договор о припреми такмичења из предмета Прехрамбена технологијa
МАРТ • Формирање комисија за завршни испит
• Израда питања за матурски и завршни испит
• Припрема тестова и практичних задатака за чколско такмичење
• Огледни час по договору
АПРИЛ • Анализа успеха ученика на крају трећег наставног периода
• Анализа допунске и додатне наставе и ваннаставних активности
• Предлог мера за побољшање успеха
• Реализација школског такмичења у зависности од термина одржавања републичког
МАЈ    Договор о реализацији матурских и завршних испита
• Извештаји са стручних семинара и заједница прехрамбених школа
• Стручна тема по договору
ЈУН    Израда иизвештаја о раду актива
• Анализа постигнутих резултата у настави
• Израда годишњег плана и програма за школску 2019/2020 год.
• Информације о подели предмета за школску 2019/2020 год.

 

 

7.4.9. План рада стручног већа физичког васпитања

 

Време реализације АКТИВНОСТ Задужен
АВГУСТ подела одељења на наставнике анализа наставног плана и програма према условима за реализацију програмских задатака Стручно веће
предлог за набавку нових и поправку осталих наставних средстава
СЕПТЕМБАР корекција наставних програма према условима рада школе Стручно веће
утврђивање елемената за проверу знања ученика реализација наставних садржаја из прошле школске године

 

 

ОКТОБАР

 

анализа здравственог стања ученика и извештај здравствене службе са систематског прегледа Стручно веће

психолог

критеријуми оцењивања
израда критеријума оцењивања ученика
огледни час
НОВЕМБАР анализа успеха ученика на крају првог наставног периода Стручно веће
избор наставника за вођење ученика на Копаоник – обука скијања
анализа рада секција
текућа питања
 

ДЕЦЕМБАР

 

 

план и програм зимовања ученика

Стручно веће
семинари наставника, зимовање
употреба и амортизација наставних средстава
 

 

ЈАНУАР

 

 

анализа успеха ученика на крају првог полугодишта Стручно веће
анализа успеха и рада секција
огледни час
ФЕБРУАР анализа реализације активности зимовања Стручно веће
поправке инвентара, допуна дотрајалих и амортизованих

 

МАРТ припрема и учешће на кросу и маратону

 

Стручно веће
школска такмичења у спортским играма

 

обрада повратних информација теста за његову практичну примену
АПРИЛ анализа ученика на трећем класификационом периоду

 

Стручно веће
избор елемената за оцењивање

 

организација за тестирање ученика завршних разреда

 

МАЈ припрема екипа за учешће ученика на

мајским активностима

 

Стручно веће
анализа рада и успеха ученика по секцијама
ЈУН анализа рада стручног већа и резултата са ученицима Стручно веће
анализа рада по секцијама
извештај о раду стручног већа
припрема стручног већа за следећу школску годину
избор руководиоца стручног већа
израда плана и програма за следећу школску годину

 

 

 

 

Рекреативна настава на Копаонику у организацији Дома ученика средњих школа

 

Циљ путовања је рекреативно-здравствени опоравак ученика, а задаци су савладавање програма скијања, активности на снегу, сналажење у природи и развијање интересовања за природу, изграђивање еколошких навика као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота.

Дом ученика планира за сваку школу по 1 недељу у току зимске сезоне. Дом не прима ученике у време зимског распуста.

Превоз и реализацију садржаја организује Дом, а професора физичког васпитања, који је пратилац групе, одређује Школа.Рекреативну наставу ученика финансирају родитељи уплатом на жиро рачун Дома или на рачун Школе, са ког се уплате пребацују на рачун Дома.

Организациони одбор Система школских спортских такмичења Београда за Хемијско-прехрамбену технолошку школу за школску 2018/2019.годину, чине:

 

Вукелић Горан – председник

Марковић Кристинка – подпредседник

Јоксимовић Зорица

Латиновић Зденка

 

7.5. Планови рада стручних актива

 

7.5.1. План рада Стручног актива за развојно планирање

 

Р.Б. АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
1. Конституисање стручног актива Август ПП служба, директор, наставници
2. Разматрање и усвајање годишњег плана рада Актива Септембар САРП (Стручни актив за развојно планирање)
3. Активности на изради Акционог плана реал. развојног плана за шк. 2018/2019. г. Септембар САРП, педагог, психолог
4. Усвајање Акционог плана реализације

развојног плана за школску 2018/2019. г.

Септембар САРП, Педагошки колегијум, Ваставничко веће, Школски одбор
5. Учешће у пројектима на нивоу школе, учешће у реализацији мешународних пројеката и пројеката на националном нивоу. Током године САРП, Тим за реалитацију пројеката
6. Праћење реализације активности

планираних Развојним планом школе

На крају класификационих периода Директор, педагог, психолог, САРП
7. Учешће у раду акредитованих семинара Према плану стручног усавршавања САРП, наставници
8. Разматрање акција и резултата у превенцији насиља и злостављања међу ученицима На крају класификационих периода САРП, психолог
9. Периодичне анализе плана рада актива Тромесечно САРП
10. Рад на унапређивању образовно-васпитног рада Током године САРП, сви актери школског живота
11. Извештај о реализацији програма и предлог плана Актива за наредну шк. годину Јун САРП наставничко веће

 

 

Стручни актив за развојно планирање

 

мр Биљана Марић

председник Стручног актива

 

7.5.2. План рада стручног актива за развој школског програма

 

Стручног актива за развој школског програма чине следећи чланови: Симић Александра – координатор, Марковић Катарина, мр Сербез Татјана, Остојић Весна, Биочанин Драгиша, Вукосављевић Слађана, Јевтић Весна, Димитријевић Снежана,  Ратковић Мирјана ,  Станковић Витомир и Јоксимовић Зорица.

                        

Надлежности:

 

Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;

Припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;

Процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;

Учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;

Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;

Прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;

Обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора.

 

План рада актива за развој школског програма

 

Активност Време реализације активности Начин реализације Носиоци активности
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Формирање стручног актива

Усвајање плана рада

Подела улога члановима актива

ИОП као саставни део Школског програма

Избор  иновација предвиђених за реализацију у оперативним плановима

* * Састанак стручног актива, увид у планове рада наставника, предавање ИОП Директор школе, Чланови стручнг актива ШП, педагог, психолог и члан тима за инклузију
Прикупљање података о евентуалним одступањима за предходни месец

Реализација школског програма по разредима

 

/ * * * * * * * * * Увид у разредне књиге, књигу дежуства Чланови актива ШП и педагог
 

Извештавање о реализацији Школског програма на крају првог полугодишта

* Израда и извештаја и презентација на седници Наставничког већа Координатор или задужени члан стручног актива
Реализација наставних јединица предвиђених за превенцију насиља * * * Психолог у сарадњи са одељенским старешинама

Посете ЧОС

Трибине

Психолог,

Чланови стручног актива

Праћење увођења иновација

Прикупљање предлога за израду новог Школског програма

* * * Посете часовима и увид у припреме Педагог и сви чланови стручног актива
  Извештај о реализацији Школског програма

Припреме за креирање и усвајање новог Школског програма

* * * Чланови тима пишу извештај  Презентација на седници Савета родитеља, Школског одбора, Ђачког парламента и Наставничког већа Чланови актива ШП
Праћење активност наставника и ученика у наставном процесу * * * * * * Посета часовима Директор, помоћник директора, педагог, психолог
Анализа праћења активности наставника и ученика у наставном процесу * * * * * Дискусија на одељенским већима

Приказ праћења на Наставничком већу

Координатор актива и задужени члан

 

Координатор Стручног актива за развој школског програма

Симић Александра

 

8. ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА

 

8.1. План рада Тима за самовредновање и вредновање рада школе

 

Тим за самовредновање рада школе донео је одлуку да изврши самовредновање  свих области  вредновања које су дефинисане Стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа(са Додатним стандардима квалитета за стручно образовање),у периоду од 3 до 5 година.

Тим за самовредновање рада школе планира да школске 2018/2019 године изврши самовредновање:

–  Области квалитета 1:Школски програм и годишњи план рада,у периоду од октобра до децембра 2018 год.

-Да се започне вредновање приоритетне области :Настава и учење,вредновањем стандарда 2.1,2.2 и 2.3

Процес самовредновање ће спроводити чланови Тима за самовредновање рада школе уз подршку стручних сарадника,учешћем наставника и ученика.

На крају првог и другог полугодишта Тим ће достављати извештаје  о раду и резултатима самовредновања.

Руководилац тима за самовредновање

Анита Павковић

 

 

8.2. План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

Министарство просвете РС је у јануару 2009.год. представило Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама, који је представљао основу и обавезу да школа проблем насиља комплексно сагледа и сачини свој Програм заштите од насиља.

Програм заштите ученика од насиља сачинио је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Програма за заштиту од насиља, садржи превентивне активности и интервентне активности, са јасно дефинисаним циљевима, носиоцима активности и динамиком деловања. И ове године на првој  седници Наставничког већа сви наставници ће бити упознати најпре са Оквирним акционим планом за превенцију насиља Министарства РС, а потом и са Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља и Програмом заштите од насиља који је предложио Тим. Презентација је приказана у PawerPoint-u.

 

Превентивне активности

 

Активности Циљ активности Носиоци активности Динамика
Упознавање ученика

са правилима

понашања и кућним

редом школе

Да се код ученика развија свест оправима и одговорности заједничког

живота

Одељенске

старешине

Септембар
Формирање вршња-чког тима за заштиту и вршњачку подршку Развијање свести о правима и мерама заштите од насиља Одељенске старешине

Тим за заштиту

ученика од насиља

Септембар
Упознавање ученика

са законом о СШ

/Васпитно-

дисциплинске мере/

Да се код ученика развија свест о поштовању правне

процедуре у уређеном друштву

Одељенске

старешине

Септембар
Упознавање са улогом

Школског полицајца

Да се ученици упознају са радом школског полицајца Одељ.старешине

Шк.полицајац

Септембар
Упознавање Наставни-чког већа са Општим и Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља Да се наставници упознају са правном регулативом

заштите ученика

Председник Тима Октобар
Израда Програма за

заштиту ученика од

насиља са превентивн-им и интервентним активностима

Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака заштите ученика од насиља Тим за заштиту

ученика од

насиља

Август – Септембар
Информисање ученика

о Програму зештите

од насиља

Развијање свести о

правима и мерама

заштите од насиља

Тим за заштиту

ученика од насиља/

Одељ.старешине/

Наставници

Септембар-јун
Организов. соц.живота

/секције,екскурзије,

излети, хуманит.акциј,

такмичења и сл.

Развијање

позитив.социјал.

мотива и вештина

Одељ.старешине

Предметни

наставници

Септембар-јун
Организовање обуке за препознавање, реаговање и пријављивање  у ситуацијама насиља Развијање

вештина

ефикасног реаговања у

конфлик.ситуациј.

Школски тим за превенцију насиља

Школска управа

Октобар-мај
Реализација програма

медијације

Развијање вештина

ефикасног реагов ањау

конфлик.ситуациј.

Психолог Септембар-јун
Маркирати ризичне групе ученика (насилници и жртве) и планирати њихово укључивање у примену ПП. Развијање

вештина

ефикасног реагов у

конфлик.ситуациј.

Одељенске

старешине

Тим за заштиту

ученика од

насиља

Септембар-јун
Обезбедити ризичне периоде дана и активности када долази до повећаног ризика по безбедност

Физичко-техничко обезбеђење

Обезбеђивање благовременог реаговања Тим за заштиту

ученика од

насиља/

Школски полицајац

Септембар-Октобар
Организовање заједничке акције за промоцију Школе као безбедног места Развијање

позитив.социјал.

мотива и вештина

Тим за заштиту

ученика од насиља/

Вршњачки тим/

Савет родитеља

Март -Мај

 

Интервентне активности

(процедуре и поступци интервенције у заштити ученика од насиља)

Насиље међу

ученицима

Носиоци

активности

Поступци у

спровођењу

ативности

Предузете мере

Праћење ефек.

предузет. мера

Постоји

сумња да са

насиље

догидило.

Предм.наставик/

Одељ.старешина

Добијене информације се проверавају и процењују.

Уколико су информације неаргументоване

поступак се зауставља.

Наставник или одељ.стареш. разговара са

учениима за које се

сматра да су били

учесници насиља или

имају информације о

могућем насиљу.

Праћење понашања

ученика за које је постојала сумња да су

вршили насиље.

Сумња о постојању насиља је потврђена. Одељ.старешина/

Психолог/

Тим за заш.деце од насиља/

Шк.полицајац

 

Одељ.стареш.

У колико је сумња потврђена

предмет. наставник или

одељ.стареш. обавештавају

психолога и Тим за заштиту деце од насиља ради процене озбиљности ситуације.

 

Психолог и Тим након процене информација о

насиљу обавештавају

Директора и родитеље уч. и Шк.полицајца.

Обавља се разговор

са учесницима у сукобу.

Попуњава се евиденциона листа.

Настоји се да се завађене стране помире (реституција).

 

Разговара са ученицима који актери конфликта и

са ученицима из одељења из којих су актери сукоба.

Организује се медијација у одељењима из којих

су учен. у сукобу у циљу развијања међусобне

толеранције и

конструктивног начина решавања конфликта

Насиље се

дешава

Насиље заустављају сви запослени који се нађу у датој ситуацији.

Деж.наставник.

Шк.полицајац.

Позива се медиц.служба у

случају потребе.

Обавештава се директор.

Обавештавају се родитељи

Прикупљају се

потребне информације.

Попуњава се евиденциона листа

Пријава ПУ

Привремена суспензија радних задатака.

Разговор са особом

која је жртва насиља

уз заштиту података

Разговор са особом

која врши насиље.

Разговор са другим

особама које могу дати релевантне податке.

Утврђивање даљих

поступака према закону.

Праћење ефеката

предузетих мера.

Насиље особе која није запослена у школи Носиоци

активности

Поступци у

спровођењу

активности

Предизете мере

Праћење ефеката

предузетих мера

Постоји

сумња о

насиљу

Одељ.старешина

Дежурни настав.

Запослени у школи

Релевантност добијених

информација се

проверавају

Уколико су добијене

Информације неаргументоване

поступк се зауставља

Разговара се са

особом за коју се

сумња да је жртва

насиља

Разговара се са особама које могу дати информације

Сумња је потврђена Тим за зашит. деце

од насиља

Шк.полицајац

Обавештава се директор

Обавештавају се

родитељи

Обавештава се Центар за соц.рад

Прикупљају се потребне

информације

Пружа се подршка

особи/жртви

Пише се пријава

МУП-у

Пише се обавештеље

Ценру за соц.рад

Праћење ситуације и

Преиспитивање предузетих мера

Насиље се дешава Насиље заустављају

сви запослени који

се нађу у датој

ситуацији

Деж. наставник

Шк. Полицајац

Позива се медиц.служба

Настоји се да се смањи

узнемиреност и шк.

Обавештава се директор

Обавештавају се родитељи

Прикупљају се потребне

ихформације

Попуњава се евиденциона листа

Позива се МУП

Разговара се са

особом која је жртва

насиља

Разговара се са особа

које могу дати потребне

информације

Пише се пријава МУП-у

Пише се обавештење

Центру за соц.рад

Утврђују се заштитне

мере

Праћење ситуације и

предузетих мера.

 

У школској 2018/2019. години планирано је да се одржи 9 редовних састанака Тима, тј. један састанак месечно. Уколико буде потребно одржаваће се ванредни састанци.

Активности Тима:

 

Септембар:

Организација првих часова одељењског старешине

Разговор о дежурству наствника које је обавезно

Препорука Ученичком парламенту за избор своја 3 представника у Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Протоколе о понашању ученика, наставника и родитеља поставити у холу школе и испред зборнице:

 

Октобар :

Предвиђена је спортска манифестација поводом Дана школе под називом „Спортом против насиља“

 

Новембар:

Организација трибине „Сајбер насиље“ поводом Светског дана детета

 

Децембар :

Организација трибине из области здравства

 

Јануар:

Поводом школске славе Св. Сава предвиђене су спортске активноси и квиз из знања опште културе.

 

Фебруар:

Радионица „Електронско насиље“

 

Март:

Анализа примене правила понашања

 

Април:

Предавање на тему „Сајбер насиље“

 

Мај:

Предавање на тему међувршњачке толеранције

 

Јун:

Анализа рада Тима

 

Координатор тима Миланка Перовић

8.3. План рада Тима  за школски маркетинг

 

Тим за маркетинг ће у школској 2018/2019.години подржавати све пројекте и активности које помажу промовисање школе .

Учествоваћемо на Сајмовима образовања и Сајмовима средњих школа ,где заједно са нашим ученицима изводимо интересантне огледе и делимо промотивни материјал ( рекламне флајере).

Сакупљање и објављивање чланака везаних за све активности ученика и наставника, које благовремено треба поставити на школски сајт,такође је активност, која се одвија током целе године.

Израда рекламног материјала је неопходна,јер смо потрошили флајере,а могли би да убацимо и  календаре или хемијске оловке са логом школе.

Координатор Тима за маркетинг

Марија Ђуровић

 

 

8.4. План рада Стручног тима за инклузивно образовање

 

И ове школске године  планиран је инклузивни програм за све оне ученике који због неких својих специфичних, посебних потреба нису у могућности да прате и савладају предвиђени редовни програм. Посебна пажња се посвећује  деци са сметњама у учењу, поремећајима   у понашању као и емоционалном функционисању, деци која имају различите развојне сметње, као и онима који потичу из социјално нестимулативних средина, или из неких других разлога остварују право на подршку у образовању. Кроз сарадњу са свим непосредним  учесницима образовно-васпитног процеса, врло битну сарадњу са родитељима, као и учешће свих оних који могу бити од помоћи у самом процесу  инклузије, очекујемо успешну реализацију.

 

 

Време

реализације

Активности Сарадници
Септембар  

Упознавање са карактеристикама нових ученика:

– кроз рад Одељењских већа чији је основни циљ издвајање ученика са различитим специфичностима, који би морали бити посебно третирани

– кроз сарадњу са родитељима

– упознавање наставника са ученицима са посебним потребама  већ  укљученим  у  процес инклузије

– прикупљање свих релевантних података о новим ученицима ради израде педагошких профила          ( кроз разговоре са самим дететом, са родитељима- старатељима,  одељењским старешинама, наставницима који су упућени на конкретну децу, као и свим оним особама које су учествовале у процесу праћења и чије искуство  може бити драгоцено)

– организовање појединачних тимова ради осмишљавања конкретних стратегија

– пружање подршке наставницима који се осећају несигурним у сусрету са неким новим ситуацијама

– обезбеђивање подршке деци укљученој у процес инклузије и кроз саветодавни рад

– организовање Стручног тима за инклузију- координација активности и повезивање  са  Педагошким колегијумом ради разматрања, односно, усвајања предложених индивидуалних образовних планова

 

Наставници

Одељењске старешине

 

 

Родитељи

 

 

 

 

Психолози и педагози из ОШ

Социјални радници

Васпитачи

Лекари

 

 

Наставници

 

Педагог

 

 

 

 

Наставници

 

Директор

Октобар-Јун Праћење процеса инклузије и евалуација:

– кроз свакодневну сарадњу са наставницима, одељењским старешинама,  као и повремену сара-дњу са родитељима и контакт са самим дететом, проверавају се ефекти установљених стратегија, и у складу са тим осмишљавају наредни кораци        – даљи рад у оквиру малих тимова за инклузију, на основу евалуације и нових увида, предузимају се неопходне мере

– уколико је то неопходно, коригују се предходно испланирани индивидуални планови и прилагођа-вају потребама детета на нов начин; кроз ревиди-рање постојећих планова, захтеви се или усло-жњавају или поједностављују, или се проналазе потпуно нови приступи кроз увођење нових метода и садржаја

– могуће увођење у процес инклузије и оних уче-ника чије специфичне потребе нису препознате на самом почетку године, или су неки други разлози условили да се промени начин на који је дете претходно третирано (то могу бити ситуационе кризе које могу пореметити свеукупно функционисање детета)

– решавање текућих проблема- с обзиром да је овај процес врло динамичан и да је тешко унапред предвидети на који начин ће се одвијати, сваки план је само оквир и само смер,  уз спремност да се у сваком тренутку пронађу нова, конкретна решења

-праћење испланираног процеса инклузије поред евалуације којом се проверавају, вреднују конкретна постигнућа, подразумева и сталну проверу адекватности постојећих приступа

Наставници

 

Педагог

 

 

Одељењске старешине

 

 

 

Наставници

 

 

 

 

 

Одељењске старешине

 

 

Наставници

 

Представници других институција

 

 

 

Родитељи

Педагог

Наставници

 

Координатор Стручног тима за инклузивно образовање:

Снежана Павловић

 

8.5. План рада Тима за унапређење и заштиту здравља ученика

 

У школи ће бити организован  рад на заштити и унапређењу здравља ученика.

 

Циљеви програма здравственог васпитања ученика су:

– стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима

– унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље

– остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.

Програмом ће бити обухваћени ученици од првог до четвртог разреда.

– стицање знања, формирање ставова о значају покрета, кретања и вежби у превенцији болести и лечењу

Предност бављења рекреативним спортом

Садржај рада из ове области састојаће се:

– у систематском прегледу ученика I и III разреда и стоматолошком прегледу ученика I разреда (према плану Дома здравља),

– у санитарном прегледу ученика образовних профила:

пекар,

месар,

техничар за биотехнологију,

прехрамбени техничар,

техничар за индустријску фармацеутску технологију

хемијско-технолошки техничар

хемијски лаборант

техничар за заштиту животне средите

израђивач целулозе и папира/пластичар.

– у едукацији ученика на почетку школске године о неопходности поседовања и коришћења радне униформе ученика са посебним акцентом на ученике претходно наведених образовних профила који обављају практичну наставу и наставу у блоку у производњи где је управо овај фактор предуслов учешћа у било којим активностима исте,

– праћењу здравственог стања сваког ученика од стране професора физичког васпитања

– заштити целокупне животне средине тј.  школских просторија и објеката и простора ван школе где ученици уче и проводе време ван часова,

– у раду на одељењским заједницама који ће помоћи педагог школе, професор биологије, медицински радници..

– у оглашавању путем зидних новина које би биле постављане једном месечно са актуелним садржајем из области заштите менталног и физичког здравља.

 

Програм рада здравственог васпитања

Област Садржај рада Начин и облик рада Носиоци Праћење реализације

УР                НУ

Превенција болести зависности „Реализација програма здравствене заштите

„Израда паноа о штетности пушења: у учионици и осталим просторијама школе (литерарарни радови, ликовни радови, цртежи, поруке, фотографије…)

Теме за час О. З :

1) Између пушења и здравља дилеме нема- бирам здравље

– Како не пропушити

– Како се чува здравље

„Едукација родитеља

-Ставови нашег друштва према никотину и шта указује на потенцијалне пушаче

– Упознавање ученика првог разреда са приручником «Моје тело, моја душа», ауторке Биљане Поповић

– Срарадња са омладином ЈАЗЗАС-а

-Отворена дискусија, гост – родитељ, лекар специјалиста

-Упознавање ученика четвртог разреда са резултатима у превенцији ХИВ вируса Светске здравствене орханизације

-Посета предавања о аутизму

-Отворена дискусија – гост нутрициониста

Према програму

 

 

 

 

 

 

Предавања, радионице

 

 

Родитељски састанак, разговор

Одељ. старешине, предметни наставници

 

 

 

 

О. С, здравствени радник, стручни сарадник

 

О. С; Стручни сарадник Црвеног крста

 
Израда паноа о штетности алкохола

Тема за ЧОС– Болести које проузрокује алкохолизам

– Како рећи НЕ  алкохолу

– Можемо ли се забављати и без алкохола

Едукација родитеља:

Неприхватљив однос према алкохолу

 

 

Разговор, предавање

 

 

 

Предавање, разговор

 

 

 

Наставник биологије

 

 

 

О.С;стручни сарадник

 
Израда паноа СТОП ЗА ДРОГУ у холу школе

ЧОС- Утицај дроге на здравље и живот човека

2. Како рећи НЕ дроги

Разговор са инспектором MUP- одељење за наркотике

Реализација часова биологије са темама:

-Породица и друштво

-Деликвенција

-Болести зависности

Едукација за родитеље

 

Тема за родитељски састанак

„ Како препознати дете које узима дрогу и шта родитељи могу да учине“

2. Упознавање социјалне проблематике злоупотребе наркотика

Едукација наставника на тему : „Превенција болести зависности и улога наставника“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствени радник, инспектор МУП-а

Здравствени радник или представник МУП-а

Наставник ликовне културе, одељ. старешина  
У здравом телу здрав дух Значај покрета, кретања и вежби у превенцији болести

Значај покрета, кретања и вежби у лечењу

Предност бављења рекреативноим  спортом

Предавања, радионице

 

Наставник физичког, биологије, одељ. старешина  
МАЛОЛЕТНИЧКА

ДЕЛИКВЕНЦИЈА

Развијање код ученика љубави за стицање знања

Развијање код ученика љубави за нова интересовања, креативне потенцијале и способности

Развијање осећаја припадноси школском колективу

Интезивирати рад слободних активности и укључивање ученика у различите активности у школи

Идентификовање ученика са поремећајима у понашању (изостајање из школе-неоправдано

крађа

лаж

бежање од куће

вербална агресија

честа физичка агресивност

скитња

припадање девијантним групама

Израда евиденционих листа и евидентирање ученика са поремећајима у понашању

Интезивирање тимског рада наставника и стручних сарадника на васпитном раду

Теме за родитељски састанак:

Пхвала, награда, грдња и казна

Слободно време детета

Породична клима и њен утицај на развој детета

Разговори, сви наставници  

Координатор Тима:

Слађана Ђурић Радовановић

8.6. План рада Тима за професионалнi развој

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019.годину

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
  Професионална оријентација, каријерно вођење и саветовање
Циљеви: -подршка професионалном развоју свих актера васпитно образовног рада школе – ученика основних школа, наших потенцијално будућих  ђака, ученика наше школе и наставника школе.

-припрема ученика за самостално одлучивање у области даљег образовања и избора будуће професије

 

-оснаживање свих актера образовно-васпитног процеса за укључивање у активности каријерног вођења и саветовања;

 

-упознавање личних одлика ученика од значаја за избор занимања (професионалних интересовања, образовних аспирација, црта личности, општих и посебних способности, навика, доминантних ставова и вредности);

 

-развијање властитих потенцијала, способности, вештина и компетенција, интересовања и реалистичне слике о себи, развијање предузетничког духа;

 

-информисање о захтевима различитих професија и могућностима даљег образовања и запошљавања;

 

.повећање свести о потреби и мотивације за самостално доношење одлука о даљем образовању и избору будуће професије.

 

.развијање “меких“ вештина: логичког, критичког мишљења, тимског рада, креативности и  вештина комуникације и презентације, јавног наступа

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма :

Садржаји  се реализују у школи, другим школама и установама,кроз активности за КВИС

Садржај тема Исход учења Начин остваривања садржаја програма

(облици и методе рада)

Активност ученика  

 

Корелација

 

Личне особине (самоспознаја) од значаја за избор будућег занимања

Информисање о захтевима различитих професија

 

„Пронађи праву формулу“ –пројекат намењен ученицима основних школа

 

Припрема Еколошког сајма науке у ДКЦБ-у

 

Сарадње са општином Чукарица  и различитим институцијама ( на пр. Достигнућа младих,  Euroguidance центар, ДКЦБ), као и вишим школама и факултетима, које подржавају програме о КВиС-у  Учешће на семинарима, конференцијама, конкурсима и такмичењима за школе, и ученике и наставнике.

 

 

Ученици ће моћи да :

.- развијају свест о потреби да се правилно информи-шу о значају избора будуће професије

-развију свест о потреби сталног, целоживотног учења и неговања својих различитих вештина и  компетенција

 

Ученици ће бити у стању да:

– самостално проду-бљују и шире разли-чита знања и вештине,

– развију самопоузда-ње, осећај за добру организацију, одговорност и др.

Развију вештине потребне за јавни наступ, дигиталне компетенције и др.

 

 

ОБЛИЦИ РАДА:

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована -комуникативна

разговор, дискусија,

израда паноа, припрема излагања и  посета  сајмовима

 

 

 

·                    .Учествује самостaлно или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија „меке“ вештине, креативност

·                    практично примењује стечена знања

·                    активно учествује у раду

·         самопроцењује  напредак

 

·         Српски језок и књижевност

·         Ликовна култура

·         Музичка култура

·         Историја

·         Грађанско васпитање

·         Предузетништво

·         Екологија

·         Остале секције

 

Прикупљање и обрада материјала

Припрема паноа и презентација

 

Припрема  за такмичења „Пословни изазов“,

 

 

Припрема за такмичење ученичких компанија (Достигнуће младих)

Развијање „меких“ вештина, дигиталне вештине и

рада у тиму

·                   самостално доносе закључке везане за изговорено или написано;

·                   изражавају критичко мишљење;

·                    процењују своје способности и вештине, као и релевантност информација;

·                    примењују своју креативност; (израда паноа, презентација и писање текстова)

·                    попуњавају или пишу у складу са језичким правилима формуларе, уплатнице, молбе, радне биографије и сл.

 

ОБЛИЦИ РАДА:

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована -комуникативна

разговор, дискусија,

израда паноа, презентација, посета другим школама и установама које подржавају КВИС.,као и  сајмовима и презентацијама виших школа и факултета

·                    Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија „меке“ вештине, креативност

·                    практично примењује стечена знања

·                    активно учествује у раду

·                    развија одговорност и вештине потребне за лидерство или тимски рад

·                    самопроцењује  напредак

·                    стиче самопоуздање

·         Српски језок и књижевност

·         Енглески језик

·         Грађанско васпитање

·         Предузетништво

·         Екологија

·         Технолошка група предмета

·         Остале секције

 

Координатор тима Бојана Станкић

 

 

8.7. План рада Тима за културну  делатност школе

 

 

СЕПТЕМБАР

 

–          Конституисање Тима за културну и јавну делатност школе

–          Договор о задужењима у току школске године

 

ОКТОБАР

 

 

      Организација прославе Дана школе

–          Рад на реализацији школског часописа ,,Пипета и бирета„

–          Учешће ученика и чланова колектива у пројектима и радионицама

–          Сарадња са институцијама на територији општине или града

 

НОВЕМБАР

 

 

–          Рад на реализацији школског часописа ,,Пипета и бирета„

–          Рад на осмишљавању хуманитарних акција за децу Свратишта

–          Прикупљање расходованог библиотечког фонда

 

ДЕЦЕМБАР

 

–          Реализација изложбе ђачких радова ,,Најлепше странице

ђачких вежбанки„

–          Прослава Нове године

–          Сарадња са КЦ Чукарица

 

ЈАНУАР

 

–          Реализација школске славе ,,Свети Сава„

–          Сарадња са Народном библиотеком Србије

 

ФЕБРУАР

 

–          Сарадња са КЦ  Чукарица и општином Чукарица

–          Праћење актуелних позоришних и филмских остварења

–          Сарадња са позориштима и биоскопима на територији града

 

МАРТ

–          Рад на пројектима

–          Праћење ученичких постигнућа на такмичењима

–          Сарадња са Народном библиотеком Србије

–          Сарадња са Вуковом задужбином  и стручним већем енглеског језика

–          Сарадња са спортским друштвима Београда

 

АПРИЛ

 

–          Ученичка пракса и сарадња са социјалним партнерима
 

МАЈ

–          Презентација места за прославу матурске вечери

–          Ученичке културноуметничке активности поводом краја школске године

 

ЈУН

 

–          Анализа реализације програмских садржаја и рада Тима за културну и јавну делатност школе

–          Избор координатора за наредну школску годину

 

 

8.8. План рада Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА  И ДИРЕКТОРА за школску 2018/2019. годину

 

Годишњи план стручног усавршавања је начињен на основу анализе података преузетих из личних планова стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора, као и развојног плана школе за наредни период, односно резултата самовредновања и екстерне евалуације. Детаљнији планови, са конкретизацијом тема, као и евиденција, налазиће се у евиденцији стручних већа, наставничког већа, личним плановима наставника (портфолио, где постоји), евиденцији педагошко-психолошке службе, ученичког парламента, директора школе, школским тимовима, координатора практичне наставе.

 

Акциони план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора школе

 

У УСТАНОВИ
ОБЛИЦИ КОМП НАЗИВ/ТЕМА НИВО РЕАЛИЗАТОРИ  ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ
СТРУЧНОГ ЕТЕНЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УСАВРШАВАЊА ИЈА
Угледни часови – К1, Теме из домена Стручна Сви Током године, детаљнији
реализација, К2 конкретних већа, наставници распоред у евиденцији
присуство, П1;П2 наставних Наставн Стручних већа и личним
дискусија, предмета ичко плановима стручног
анализа веће усавршавања
Узајамна посета К1, Теме из домена Стручна Наставници Током године, детаљнији
часовима, уз К2 конкретних већа распоред у евиденцији
дискусију и П1;П2 наставних Стручних већа и личним
анализу предмета плановима стручног
усавршавања
Радионице са К2

К4

Тема из домена оцењивања, наставе и учења,

 

Стручна већа, Наставничко веће наставници Током године, детаљнији распоред у евиденцији Стручних већа и личним плановима стручног усавршавања
наставницима
Радионице са К3, Стварање Одеље Педагог Током године
одељењском К4 позитивне њска
заједницом социјалне већа
климе,подстица
ње иницијативе
ученика
Предавање, К1 Тема из области Стручна Педагог септембар 2018.
подела припремања већа
материјала наставника за
Час, израде глобалних и оперативних планова
Излагање са К1, Теме из домена Стручна Наставници Током године, детаљнији
стручних К2 конкретних већа, распоред у евиденцији
усавршавања, са наставних наставн Стручних већа и личним
обавезном предмета/садрж ичко плановима стручног
дискусијом аја стручног веће усавршавања
усавршавања
Приказ књиге, К1-К4 Теме из домена Стручна Наставници, Током године, детаљнији
стручног чланка, конкретних већа ПП служба распоред у евиденцији
приручника, наставних Стручних већа и личним
филма, сајта предмета, плановима стручног
методичке усавршавања
праксе,
комуникације
Приказ резултата К3 Приказ Стручно Стручно веће 3. калсификациони период
систематског резултата веће наставника
прегледа ученика систематског наставн физичког
– анализа прегледа ика васпитања
ученика физичк
ог
васпита
ња,
наставн
ичко
веће
Припремање К1/К4 Теме из домена Стручна Наставници Новембар, децембар
стручних чланака конкретних већа 2018.
за школски наставних
часопис предмета
Студијско К1/К4 Теме из домена Стручна Наставници – 2. полугодиште,
путовање – наставних већа представници детаљнији распоред у
посета сајмовима предмета Стручних већа евиденцији Стручних већа
аутомобила, и личним плановима
грађевинарства, стручног усавршавања
моде, књига

 

анализа, дискусија

Презентације К4 Презентације Стручна Чланови већа, 2. полугодиште, према
школе – школе већа, чланови плану Тима за
анализа потреба, Стручни актива, презентацију школе
планирање и актив наставниц
реализација за
облика развојн
презентација, о
припрема планир
материјала, ање
координација
Истраживање – К4 Ставови ученика Настав Педагог, Април 2018.
из области о одабраној ничко психолог, Тим
каријерног професији веће – за каријерно
вођења ученика презент вођење
ација,
Савет
родите
ља
Истраживања – К1 – Теме везане за Стручна Наставници Током године
на нивоу стручних К4 стручна знања већа
већа из појединих ученичк
области, и
здравствено парлам
васпитање),узро ент,
ци неуспеха или наставн
непожељног ичко
понашања веће
К1-К4 Стручна Наставници Током године
обука наставника

за вођење е-дневника

 основе већа, Весна Јевтић и Милена Тасић
употребе наставн
рачунара ичко
веће
Посета К1,К4 Теме везане за Стручна Наставници Током године,
предузећима кокретне већа детаљнији распоред у
ради стручне области евиденцији Стручних већа
унапређивања и личним плановима
стручних знања стручног усавршавања
наставника и
ученика,
презентације,
анализе
Посета биоскопу, К1, Посета Стручна Наставници Током године
позоришту, К4 биоскопу, већа,
изложбама, позоришту, наставн
културним изложбама, ичко
догађајима, културним веће,
трибинама догађајима ученичк
и
парлам
ент
Реализација К3, Erasmus+ fondacija, мобилност ученика и наставника

 

e- twinning пројекти

Стручна већа,

Наставничко веће, Ђачки парламент

пројеката у школи К4
Чукарички експеримент
Градимо мостове Балкана
ВАН УСТАНОВЕ
Облици Компетен Назив/тема Ниво
стручног ција Планирано време реализације, учесници
усавршав
ања
Одобрени К1

 

Одобрени програми Општински, Током године,
програми везани  за наставу и учење, републички наставници и стручни сарадници
стручног креирање и
усавршав оцењивање
ања тестова
знања
+
одобрени
програми из
области
компетенциј
а К1,
Одобрени К3, К4 Теме везане Општински, Током године,
програми за насиље и републички наставници и стручни сарадници
стручног васпитне
усавршав проблеме,
ања комуникациј
у, решавање
конфликата,
инклузију,
јачање
капацитета
за васпитни
рад)
Одобрени К2 Теме везане Општински, Током године,
програми за републички наставници и стручни сарадници
стручног проверавањ
усавршав е и
ања евалуацију
знања и
напредовањ
а ученика
Одобрени К1 Математика, Републички Јануар 2019, наставници
програми српски језик
стручног и
усавршав књижевност
ања – – стручни
Зимски семинари
републичк физика
и
семинари
Вођење К4 Области Републички, Током године, психолог,Тим за подршку УП
одобрених везане за ЗУОВ
програма вршњачку
стручног медијацију,
усавршав оснаживање
ња УП,
менторство
Учешће на К1 –К4 Учешће на Републички Током године,
конферен конференциј директор, наставници и стручни сарадници
цијам, ама,
стручним стручним
скуповима скуповима,
, саборима
саборима
Учешће у К1-К4 Учешће у Републички Током године,
раду раду директор, наставници и стручни сарадници
републичк републичких
их заједница
заједница средњих
средњих стручних
стручних школа
школа

 

Називи предложених конкретних програма налазе се у евиденцији управе школе, педагошко-психолошке службе и личним плановима усавршавања наставника. Реализација конкретних програма биће конкретизована у складу са финансијским могућностима, као и планова рада установа са којима школа сарађује на остваривању стручног усавршавања запослених (РЦУ, струковна удржења, ЗУОВ….)

 

 

Програм стручног усавршавања директора

 

НИВО
(ВАНШКОЛСК
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ О ИЛИ НА
НИВОУ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР
ОБЛАСТ УСАВРШАВАЊА ШКОЛЕ, ШТО РЕАЛИЗАЦ.
ПРЕЦИЗИРА
СТРУЧНО
ВЕЋЕ)
У циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати
ВАН УСТАНОВЕ према властитом индивидуалном плану и програму и према потреби, у следећим
подручјима:
Познавање, припрема и Током Министарство
поштовање закона из Присуство Ваншколско школске
просвете,
области образовања године

 

Управљање људским Образовни
Присуство информатор,
ресурсима
РЦУ
Унапређивање знања о
развоју и обезбеђивању Присуство
квалитета
Учествовање у раду
Заједница-а школа и Присуство и
актива директора града евалуација
Ужица
Учествовање на Присуство и
конференцијама и
дискусија
стручним скуповима
Посета часовима, Стручна
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  У УСТАНОВИ
учешће у раду На нивоу Током литература,
Наставничког већа, Присуство школске часописи, увид у
школе
Педагошког колегијума године реализацију
и тимова угледних часова

 

Координатор Тима за праћење стручног усавршавања наставника,

стручних сарадника и директора школе

Славица Авејић

наставник биологије

 

8.9. План активности Вршњачког тима

 

Све активности Вршњачког тима усмерене су ка неговању правих, истинских вредности, са циљем развијања толеранције и добре комуникације међу вршњацима, и сузбијања насиља и насилничког понашања у школи и ван ње.

Од септембра 2018.године до јуна 2019.године планирамо да :

 • формирамо Тим, изаберемо представнике Тима
 • окупљамо се по потреби, са новим предлозима и идејама,
 • покренемо пројекат „ИЗ НАШЕГ УГЛА“, објавимо конкурс  за ђачке радове,
 • организујемо пано изложбу за Дан школе,
 • бавимо се хуманитарним радом, промовишемо солидарност и толеранцију,
 • утичемо једни на друге примерима добре праксе,
 • вршимо вршњачку едукацију,
 • организујемо Таленат шоу,

–    повежемо се и сарађујемо са Ученичким парламентом, као и секцијама и тимовима наше школе

–    сарађујемо са другим школама и институцијама културе, са ДКЦБ и Канцеларијом за младе наше општине и града.

 

Планом смо оквирно предвидели реализацију састанака и радионица са циљем да се ученици школе међусобно боље упознају, друже, помажу, сарађују, размењују знања и искуства, а свим тим активностима се супротставе насиљу и насилничком понашању, истовремено развијајући своју креативност и различите вештине.

 

КоординаторТима:
Бојана Станкић, проф.

 

 

8.10. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој  школе образује директор школе, има 19 чланова  и чине га по један представник стручних већа за област предмета пољопривреда, производња и прерада хране; област хемија, неметали и графичарсво, један представник наставника општеобразовних предмета, организатор практичне наставе, педагог школе, председник Стручног актива за развојно планирање, председник Стручног актива за развој Школског програма, координатор Тима за самовредновање, координатор Тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, координат Тима за за инклузивно образовање; координат Тима заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; координат Тима а развој међупредметних компетенцијаи предузетништва; координат Тима професионални развој; два представника ученика, два представниа локалне самоуправе, два представниа родитеља и директор школе.

 

Активности Време реализације Начин  праћења Носиоци  активности
Израда годишњег плана рада у складу са законским прописима Август Извештаји, записници, законски прописи Чланови  тима
Учешће у изради аката који се односе на обезбеђивање

квалитета и развој школе

Током године Извештаји, записници Чланови  тима
Израда пројеката који су у вези Током Извештаји, Чланови
са обезбеђивањем квалитета и развој школе године записници тима
Учешће у припреми за активно учење, кроз посебне програме и активност „учење кроз праксу“ и размену искустава ученика Током

године

Извештаји, записници Чланови  тима
Развијање кооперативног учења што омогућава ученицима да уче заједно радећи на једном

пројекту

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Организовање радионице      на различитим местима у земљи и иностранству заједно            са школама са којима се остварује сарадња Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Развијање талената код ученика, организовање сајма стваралаштва и промоција

ученичких радова

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Праћење примене прописа чија је             примена          важна за обезбеђивање квалитета и развој школе Током године Извештаји, записници Чланови  тима
Подношење извештаја о  реализацији плана рада

директору и органима школе

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Други послови из надлежности којима се доприноси

остваривању задатка тима

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима

 

 

За свој рад тим одговара директору и  Наставничком већу.

 

 

 

8.11. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва образује директор школе решењем, има 11 чланова  и чине га по један представник стручних већа за област предмета и организатор практичне наставе.

 

Активности Време реализације Начин  праћења Носиоци  активности
Израда плана рада и Август Извештаји, записници, законски прописи Чланови  тима
Учешће у изради аката који се односе             на        развој међупредметних компетенција и предузетништва Током године Извештаји, записници Чланови  тима
Израда пројеката који су у вези са међупредметним компетенцијама и

предузетништвом

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Праћење примене прописа чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва Током године Извештаји, записници Чланови  тима
Планирање на нивоу школских тимова развоја међупредметних компетенција Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Предузимање активности на успостављању комплекснијег рада наставника на часу

(промене у методама подучавања и оцењивања)

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Дефинисање развоја кључних компетенција код ученика Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Утврђивање метода подучавања и учења Током године Извештаји, записници Чланови  тима
Дефинисање организације рада у школи Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Подношење извештаја о  реализацији плана рада

директору и органима школе

Током  године Извештаји, записници Чланови  тима
Други послови  у складу са законом, статутом и налогом директора Током  године Извештаји, записници Чланови  тима

 

 

За свој рад тим одговара директору и Наставничком већу

8.12. Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

 

Од школске 2018/19. године у школи је формирано више тимова, међу којима је и Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу.

Свесни само да је подршка ученицима потребна не само у учењу, већ и у прилагођавању школском животу, посебно након преласка из основне у средњу школу.

Тим за подршку ученицима покушаће да помогне ученицима:

 • ако имају потешкоће у савладавању редовног наставног програма и осете потребу да раде по индивидуалном образовном плану,
 • ако желе тренутну, додатну подршку, у виду допунске наставе, консултација или савета о начинима учења,
 • ако имају таленат и желе да сазнају више, учествују на такмичењима или у раду школских секција,
 • ако имају проблема у сналажењу и прилагођавању школском животу, било које врсте.

 

Циљеви рада Тима Активности Носиоци активности Време реализације
Брига о ученицима Упознавање  ученика, родитеља и наставника  са Посебним протоколом као и Програмом наше школе за заштиту деце насиља, злостављања и занемаривања Одељенске старешине и чланови Тима и стручни сарадници септембар- октобар 2018.
У оквиру едукативних радионица израда паноа ради промовисања стила здравог живота (СТОП НАСИЉУ, СТОП БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ) Чланови Тима децембар 2018. – април 2019.
Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља и израда Књиге насиља Чланови Тима, Тим за израду У току школске године
Подршка учењу Редовно вођење записника са седница стручних, одељенских и наставничког већа Руководиоци Стручних актива и одељенске старешине У току школске године
Редовно извођење допунске наставе за ученике којима је потребна помоћ у учењу Предметни наставници, стручни сарадници У току школске године
Редовно извођење додатне наставе за ученике који брже напредују Предметни наставници, стручни сарадници У току школске године
Лични и социјални развој Упознавање ученика, родитеља и наставника са Правилником о понашању у школи Чланови Тима, одељенске старешине, педагог септембар- децембар 2018.
Обогатити садржаје ваннаставних активности и употпунити евиденцију сви учесници у наставном процесу У току школске године
Организација предавања са темама везаних за прилагођавање школском животу Чланови Тима новембар 2018. – април 2019.
Укључивање ученика у развојне психолошке радионице Чланови Тима новембар 2018. – мај 2019.
Редовно праћење активности вршњачког тима и ученичкогг парламента Чланови Тима У току школске године

 

 

 

Координатор Тима

Павловић Снежана

 

9. САВЕТ РОДИТЕЉА

 

Школа своје образовно-васпитне задатке не може ефикасно реализовати без пуне сарадње са родитељима ученика. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученикиа сваког одељења. Поред тога што предлаже представнике родитеља у органу намене коришћења не буџетских средстава („ђачког динара“), прописивања правила понашања итд. Своје предлоге, питања и ставове Савет родитеља упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе. Преко Савета родитеља организоваће се укључивање родитеља у конкретну реализацију појединих образовно-васпитних задатака школе, остваривање педагошко-психолошког образовања родитеља, као и директно учешће родитеља у доношењу одлука које се, пре свега, односе на ученике.

Преглед чланова савета родитеља у школској 2018/2019. години дат је у прилогу овог документа.

 

 

9.1. План рада Савета родитеља

 

Савет родитеља у школској 2018/2019. години ускладиће рад са Годишњим планом рада школе и радиће у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Пословником о раду Савету родитеља.

Савет родитеља ће одржати најмање 4 редовне седнице и ванредне седнице према потреби.

 

Прва седница Савета родитеља одржаће се у септембру 2018. године. За ту седницу као тачке дневног реда планиране  су:

-верификација чланова Савета родитеља

-избор председника и заменика председника Савета родитеља

-избор записничара и заменика записничара

-подношење извештаја о раду Савета родитеља у претходној школској години и његово усвајање

-подношење плана рада Савета родитеља за школску 2018/2019. годину и његово усвајање

-доношење одлуке о осигурању ученика за школску 2018/2019. годину.

-избор представника Савета родитеља за  Стручни актив за развојно планирање

-избор представника Савета родитеља за  Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

-избор председника Савета родитеља за Тим за самовредновање и вредновање рада школе

-избор два представника Савета родитеља за Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

-избор представника и заменика представника за Општиски савет родитеља

-разматрање Извештаја о раду школе за шк. 2017/2018. годину

-разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину

-разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018. годину

 

Друга седница Савета родитеља требало би да се одржи у новембру или децембру 2018.године.

Трећа седница седница Савета родитеља би требало да се одржи у фебруару 2019.године.

Четврта седница Савета родитеља је планирана да се одржи у априлу 2019. године.

Ванредне седнице Савета родитеља ће се одржати према потребама и захтеву овлашћених лица за заказивање седница.

 

Најважније тачке дневног реда о којима Савет родитеља треба да расправља и доноси одлуке су:

-Извештај о успеху ученика на крају сваког наставног периода.

-Извештај о владању ученика на крају сваког наставног периода

-Усвајање предлога програма  за реализацију  екскурзије ученика  за шк. 2018/2019. годину

-Доношење одлуке о висини накнаде за одељењске старешине током извођења ескурзије за школску 2018/2019. годину

-Давање сагласности за извођење матурске вечери за шк. 2018/2019. годину

-Разматрање Извештаја о здрављу и безбедности деце и друге активности које су предвиђене Закона о основама система образовања и васпитања, а односе се на надлежност Савета родитеља.

Спровођење активности у складу са Планом унапређења квалитета образовно-васпитног рада, након спољашњег вредновања рада школе у школској 2017/2018.

 

Савет родитеља своје ставове, питања и предлоге упућиваће органу управљања, директору и стручним органима школе.

Резултати избора представника родитеља по одељењима,  у Савету родитеља дат је у прилогу.

Председник Савета родитеља Живковић Светлана

 

 

10. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

 

10.1. Програм и план рада одељењског старешине

 

У овој школској години планирамо да што квалитетније осмислимо рад одељењског старешине са ученицима због веома изражене потребе за васпитним  деловањем школе у животу ученика. Пажњу ћемо посебно усмерити на подстицање позитивног односа према себи и према другима, развијање одговорности, као и развијање свести о позитивним вредностима, и на тај начин помоћи у суочавању са разноврсним проблемима у процесу одрастања и сазревања. Посебна пажња, као и ранијих година, треба да буде посвећена превенцији разних облика непожељног социјалног понашања (склоност насилничком понашању, злоупотреба психоактивних супстанци, конзумирање алкохола,  итд).

 

Сматрамо да је најповољнији метод рада на часовима одељењског старешине – дискусија, инспирисана актуелним проблемима у одељењу и подстакнута конкретним интересовањима ученика, занимљивим темама и унапред припремљеним питањима. Дискусије су посебно вредне јер омогућавају развој мисаоних способности ученика и подстицање разноврсних идеја, а кроз суочавање са различитим мишљењима својих вршњака, доприносе и већој флексибилности и толерантности.

 

Врло је важно ученике мотивисати да се за одређене теме унапред припреме и информишу, да би се на тај начин обезбедило њихово активније учешће. И можда је и најважније, бити свестан важности улоге одељенског старешине, односно значаја и утицаја личности наставника.

 

 

Препорука сарадње и поверења између одељењског старешине и ученика

 

  •  Нека сарадња са ученицима личи на трајно заједничко трагање за решавањем њихових властитих и животних  проблема.
  • Учините да све оно што предузимате и захтевате ученицима олакша, а не отежава свакодневни живот и учење.
  •  Остварили сте добар контакт са учеником кад се он с поверењем открива и не скрива од вас, личне проблеме и потешкоће.
  •  Потешкоће у међуљудским односима најбрже пролазе, ако их не продубљујемо, већ решавамо.
  •  Нека ваше праћење, контрола ученика, не полазе од сумње, већ од жеље да у свакоме прво видите добре стране и њихове прикривене потенцијале.
  •  Опште примедбе и позитивне опаске износите на јавном скупу, а појединачне примедбе и проблеме интимне природе у директном разговору.
  •  Ваше посете одељењским састанцима не смеју бити контролног, већ саветодавног, добронамерног и учесничког карактера.
  •  Неуспех ученика у учењу и  неприлагођено  понашање су,  пре свега,  симптоми. Прво потражите и отклањајте узроке.

 

 

Време САДРЖАЈ РАДА
СЕПТЕМБАР  

–     у оквиру првог школског часа- упознавање ученика са кућним редом школе и школским правилима, правима и обавезама ученика, школским календаром и осталим релевантним информацијама

–     упознавање са радом ПП службе, правилима рада школске библиотеке,

радом школског полицајца, организацијом наставног процеса

–     упознавање ученика са ваннаставним активностима, секцијама у школи

–     упознавање ученика са радом Вршњачког тима, Ученичког парламента и избор представника одељења

–     упознавање са Правилником о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања

–     разговор о теми – Различити облици и нивои насиља

–     разговор о теми – Толеранција

 

ОКТОБАР  

–          упознавање са Протоколом о поступању у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

–          упознавање са Конвенцијом о правима детета

–          о методама ефикасног учења

–          креирање позитивне климе у одељењу

–          о значају и утицају вршњака

–          избор ученика за додатну и допунску наставу, као и за слободне ваннаставне активности и секције у школи

–          “Ненасилна комуникација“

–          “Стереотипи и предрасуде“

 

НОВЕМБАР  

–          анализа успеха и дисциплине

–          анализа узрока изостајања са наставе и предлог мера за смањење броја изостанака

–          квалитетан однос ученик – наставник (“заузимање позиције другог“)

–          алкохол, злоупотреба психоактивних супстанци – узроци и последице

–          развијање позитивне социјалне мотивације и вештина – кроз разумевање потреба и осећања других, развијање саосећања као и спремности да се пружи помоћ онима којима је потребна, учествовање у различитим хуманитарним акцијама

–          “Малолетничка деликвенција“

–          “Сајбер насиље“

 

ДЕЦЕМБАР  

–          развој личног идентитета и спремности за разрешавање проблемских ситуација са којима се срећемо током одрастања

–          слободно време ученика и начини на које се може конструктивно организовати

–          о очувању здравља- поводом Дана борбе против АИДС-а

–          координација потреба ученика и захтева од стране наставника

–          “Конфликти“- конструктивно решавање – развијање вештина ефикасног реаговања

–          “Зависност од интернета“

 

ЈАНУАР  

–          анализа конкретних потешкоћа у оквиру појединих предмета као и проналажење адекватних начина за њихово превазилажење

–          подстицање мотивације и одговорности

–          о оцењивању

–          о методама ефикасног учења

–          о значају физичке активности и спорта у превенцији насиља

–          поводом Дана борбе протов пушења- о негативном утицају на здравље

–          “О вредностима“

–          “О породичним односима“

 

ФЕБРУАР  

–     каријерно вођење и професионална оријентација ученика завршних разреда

–     организовање помоћи ученицима са највише слабих оцена и разговор о оцењивању

–     сарадња са родитељима слабих ученика

–     анкета  «Кад бих био одељењски старешина ја бих…» –  за ученике првог разреда

–     “О важности емоција у животу младих, као и о контроли беса“

–     “Како себе доживљавам“

 

МАРТ  

–     сарадања са АИСЕК-ом

–     анализа успеха и дисциплине

–     мере које треба предузети за побољшање успеха

–     екскурзија – могућности, жеље и значај за међусобно дружење

–     односи међу половима

–     како помоћи младима у невољи –тема: Наркоманија

–     упознавање са књигом “ Зауставимо насиље“, Ендру Метјуза

–     “О пријатељству“

 

АПРИЛ  

–     здравствени ризици употребе алкохола

–     слободно време ученика

–     проблеми ученика у одељењу и ван њега

–     координација потреба ученика и захтева одељењског већа за завршне разреде

–     улепшавање животне средине

–     анкета о извођењу екскурзије за наредну школску годину

–     сарадња са ЦЕПОР-ом ( организација за позитивни развој детета)

–     “Вредносни систем код младих“

–     “О саосећању са другима“

 

МАЈ  

–     професионална оријентација – могућности даљег школовања (за ученике завршних разреда)

–     улазак у свет одраслих – о спремности за прихватање одговорности

–     посета одељења и одељењског старешине позоришту, изложби, музеју и др.

–     мере које треба предузети за побољшање успеха и успешан завршетак школске године

–     прослава матуре за ученике завршних разреда

–     “Умеће добре комуникације“

 

ЈУН  

–     упознавање ученика са значајем социјалне и емоционалне интелигенције

–     анализа успеха, понашања, изостајања ученика и анализа рада секција

–     шта ми се допада, а шта не у раду одељењског старешине? (анкета за ученике I, II и III разреда)

–     распуст и како га конструктивно провести

–     како себе доживљавамо у односу на конкретне резултате, постигнућа, али и у социјалном контексту, у релацијама са другима

 

 

 

Преглед одељењских старешина, по Подручјима рада, налази се у прилогу овог документа

 

 

10.2. Сарадња са родитељима

 

У циљу обезбеђења јединства у остваривању утврђених образовно-васпитних задатака и циљева оствариће се стална, систематска сарадња школе и одељењских старешина са родитељима ученика преко родитељских састанака одељења који ће се одржавати према потреби, а најмање пет пута у току школске 2018/2019. године, и то:

 1. на почетку школске године (септембар)
 2. на крају првог наставног периода (новембар)
 3. на крају првог полугодишта (јануар)
 4. на крају трећег наставног периода (април)
 5. на крају школске године (јун)

 

Уколико буде неопходно, као и ранијих година, одељењске старешине ће организвоати родитељксе састанке у складу са околностима које диктира склоп одељења, прилагођавање ученика постојећим задацима, као и неопходност праћења и адаптације ученика који подлежу ИОП-у и којима је неопходна вршњачка подршка, висока толеранција и емпатија родитеља других ученика.

 

У оквиру појачаног васпитног рада сарадња са родитељима одвијала се кроз индивидуални педагошки рад са ученицима, а према потреби и саветодавни са родитељима. Као и ранијих година мотивација, самопоуздање ученика, однос према обавезама обезбеђен је квалитетном интеракцијом која се кроз термин „отворена врата“ реализује до краја маја школске 2018/2019. године.

Благовремено се указивало на тешкоће како у образовном, тако и у васпитном процесу. Сви чланови Одељењског већа уз наглашену организациону и педагошку улогу одељењског старешине реализовали су током званичних и ванредних Одељењских већа бројне тешкоће и застоје.

Тим  за превенцију насиља се посебно истакао као координатор у појачаном васпитном раду, а сарадња са саветом родитеља  била је делотворна, потпуна и конструктивна.

Свака ситуација је детаљно анализирана са јасном циљем и активности. Родитељи који су представници у тимовима школе и даље ће бити присутни на састанцима и равноправни у анализирању и доношењу предлога и закључака. У последње две године значајно је побољшана комуникација на релацији одељењски старешина – родитељ, с обзиром да се анализом свакодневног неприлагођеног понашања, као и у случају неоправданог изостајања родитељи истог дана званично извештавају. Исту праксу применићемо и за одсуство са часова осталих облика образовно васпитног рада. Циљ није само контрола ученика, већ повећање одговорности, безбедности и свести о последицама изостајања о чему ћемо, када будемо принуђени, извештавати Центре за социјални рад.

Ове године смо планирали неколико трибина које ће се односити на заштиту здравља ученика као и ризичне стилове понашања, и на њима ће учешће узети заинтересовани родитељи наших редовних ученика.

 

 

 

11.УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Ученички парламент чини по два ученика из сваког одељења. Списак састава

ученичког парламента налази се у прилогу овог документа.

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Време реализације Активности Начин реализације: Носиоци реализације
Септембар  

Избор председника и заменика Ученичког парламента. Формирање радних група. Избор представника у Школски одбор

 

Састанак Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента , координатор Ученичког парламента
Септембар

 

Реализација планираних активности: размена и набавка уџбеника, учешће у планирању и организације екскурзије. Организација спортских активности и других културних манифестација. Школске акције Чланови Ученичког парламента
Септембар   јуни Здрави стилови живота – борба против насиља Школске акције Чланови Ученичког парламента
Септембар –

јун

Побољшање положаја ученика у школи Иницијативе УП, учешће председника УП у раду Стручних органа Школе, састанак УП Председник УП, чланови УП
Септембар –

јун

Учешће у хуманитарним акцијама Организација школских акција и укључивање у шире хуманитарне акције  Чланови УП
Септембар –  јун Сарадња са УП – а у граду и унијом Ученичких парламената Србије УПС Заједнички састанци, заједничке активности Чланови УП
Септембар –  јун Сарадња са организацијама за младе Заједничке акције, учешће у организованим акцијама Чланови УП
Јануар – мај Учешће у организације матурске вечери Заједничка акција матураната- чланова УП Чланови УП

 

 

 

 

12. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И  РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ

 

12.1. План рада Школског одбора

 

У школској 2018/2019. Школски одбор ће реализовати своје послове и задатке кроз следеће седнице:

 

СЕПТЕМБАР

 1. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе за школску 2018/2019. годину,
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора Школе,
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2017/201 годину
 4. Разматрање и усвајање плана о стручном усвршавању наставника и стручних сарадника за школску 2018/201 годину
 5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школског одбора за школску 2017/2018. годину
 6. Разматрање и усвајање Плана рада Школског одбора за школску 2018/2019 годину
 7. Текућа питања

 

ОКТОБАР

 1. Давање сагласности на финансирање прослвае Дана школе
 2. Доношење одлуке о висини стварних трошкова за школовање

ванредних ученика који стичу средње образовање

 1.   Разматрање и усвајање Извештаја тима за заштиту од насиља,

злостављања и  занемаривања

 1.    Извештај адвоката о судским споровима који су у току
 2. Текућа питања

 

НОВЕМБАР

 1. Доношење одлуке о финансирању ученика при реализацији наставе у блоку ван Београда,
 2. Усклађивање Статута и других аката школе са изменама закона и других аката
 3. Анализа успеха и владања ученика на крају I класификационог периода школске 2018/2019. године
 4. Доношење одлуке о формирању Централне пописне комисије и осталих пописних комисија за попис материјалне и нематеријалне имовине и новчаних средстава за 2018.годину
 5. Текућа питања

 

ДЕЦЕМБАР

 1. Доношење одлуке о редовном годишњем расходу библиотечке грађе,
 2. Доношење одлуке о финансирању прославе школске славе Св. Сава
 3. Доношење одлуке о награђивању најбољих ученика подручја рада и победника квиза
 4. Разматрање Предлога финансијског плана за 2019. годину
 5. Текућа питања.

 

ЈАНУАР

 1. Разматрање и усвајање финансијског плана за 2019. годину
 2. Разматрање и усвајање извештаја Централне пописне комисије на дан 31.12.2018. године,
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању ученика у току првог полугодишта школске 2018/2019. године
 4. Текућа питања.

 

ФЕБРУАР

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању на дан 31.12.2018.године
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за период 01.09.2018 до 31.01. 2019.
 3. Разматрање и усвајање Плана јавних набавки за 2019.годину
 4. Доношење одлуке о финансирању боравка ученика у Истраживачкој станици «Петница»
 5. Текућа питања.

 

МАРТ

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Тима за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања за период првог полугодишта школске 2018/2019.године
 2. Информација адвоката који заступа школу о стању судских спорова које води школа пред судом
 3. Текућа питања.

 

АПРИЛ И МАЈ

 • Разматрање извештаја о успеху и владању на крају трећег класификационог периода, школске 2018/2019. Године
 • Разматрање и усвајање Програма вишка запослених у школи
 • Избор комисије за спровођење поступка за утврђивање вишка запослених за школску 2018/2019.
 • Доношење одлуке о осигурању запослених (досадашње истиче 1.6.2019.)
 • Текућа питања.

 

ЈУН

 • Разматрање могућности инвестиционог улагања у стварању услова за бољи рад у наредној школској години.
 • Извештај и анализа остварених резултата наших ученика на такмичењима и у ваннастивним активностима уу школској 2018/2019. Години
 • Доношење одлуке о висини награда за ученике и запослене за школску 2018/2019.годину
 • Доношење одлуке о расписивању интерног конкурса за израду распореда чесова за школску 2019/2020. годину
 • Доношње одлуке о годишњем одмору директора школе за 2019. годину
 • Текућа питања.

 

Школски одбор ће по потреби одржати и више седница у току школске године уколико се за то укаже потреба, а у складу са Пословником о раду и евентуалним проблемима који се из рада Школе наметну.

 

Председник Школског одбора

Миодраг Стојилковић

 

 

12.2. План рада директора школе

 

Време реализације  

САДРЖАЈ РАДА

 

Реализатор

ТОКОМ ЦЕЛЕ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ –          сарадња са другим школама, факултетима, предузећима, установама и удружењима

–          сарадња са општинским и републичким органима

–          одржавање седница Наставничког већа

–          присуство седницама  Школског одбора

–          присуство седницама  Савета родитеља

–          одржавање састанака са стручним већима, активима и тимовима

–          прегледање планова рада наставника

–          помоћ наставницима – приправницима

–          посета часова у оквиру свих облика образовно – васпитног рада

–          праћање ваннаставних активности ученика

–          праћење прописа и усаглашавање општих аката

–          праћење стручне литературе

–          анализа финансијског пословања школе

–          учешће у раду Удружења школа подручја рада Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране

–          организовање седница одељењских већа

 

 

директор

министарство

 

секретар

 

 

наставници и педагог

 

 

 

 

секретар

 

 

шеф рачуново.

 

 

 

СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР

–          израда финансијског плана за 2018. годину

–          израда захтева за финансирање личних  доходата и материјалних трошкова за школску 2018/2019. год.

–          сарадња са Комисијом за извођење екскурзије

–          статусне промене школе

–          организовање припрема за прославу Дана школе

–          организовање испита за ванредне ученике

 

шеф рачуноводства

 

 

 

комисија

 

НОВЕМБАР

 

–          организовање родитељских састанака

–          припремање прославе школске славе

–          организовање седница Одељењског већа

–          статусне промене школе

 

одељ.стареш.

наст. српског јез.

 

ДЕЦЕМБАР

–          организовање припрема за прославу  школске славе Свети Сава

–          организација пописа школске имовине

–          статусне промене школе

–          организовање испита за ванредне ученике

 

 

наст. српског јез.

 

ЈАНУАР

 

–          анализа остваривања Годишњег плана рада у првом полугодишту

–          анализа извештаја са пописа школске имовине

–          организовање послова на изради завршног рачуна за 2018. годину

–          организовање прославе  школске славе Свети Сава

–          организовање  родитељских састанака

 

 

пом. директора

комисија

 

рачуноводство

наст. српског јез.

 

ФЕБРУАР

–          доношење завршног рачуна и извештаја о финансијском пословању установе

–          анализа успеха и владања ученика у првом полугодишту

 

 

шеф рачуновод.

 

МАРТ

–          организовање припрема за полагање матурских и завршних испита

–          организовање такмичења ученика

–          анализа остваривања финансијског плана

–          припрема плана уписа ученика у први разред

–          организовање испита за ванредне ученике

 

рук. подр. рада

 

АПРИЛ

–          организација родитељских састанака

–          организовање такмичења ученика

–          извођење екскурзије

–          припреме за организацију матурске вечери

 

 

одељ. стареш.

 

МАЈ

–          организовање такмичења ученика

–          организовање припрема за полагање матурских и завршних испита

–          организовање израде нацрта Годишњег плана рада школе за шк. 2019/2020. годину

–          организовање израде Извештаја о раду школе за шк. 2018/2019. годину

–          обезбеђивање средстава за награде ученицима

–          организација израде распореда часова

– организовање испита за ванредне ученике

 

рук. подр. рада

рук. подр. рада

 

 

 

ЈУН

–          организовање полагања завршног и матурског испита

–          утврђивање предлога Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину

–          организовање разредних и поправних испита

–          израда Извештаја о раду школе за шк. 2018/2019. годину

–          реализација матурске вечери

–          доношење решења о коришћењу годишњих одмора

–          припрема школе за наредну школску годину

 

комисија

 

 

рук. подр. рада

педагог

ос, педагог

комисија

комисија

комисија

комисија

секретар

комисија

 

АВГУСТ

–          израда Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину

–          организовање разредних испита

–          организовање поправних испита

–          организовање испита за ванредне ученике

–          организовање матурских и завршних испита

–          формирање одељења

–          доношење одлука о кадровским потребама и вишковима

–          верификација распореда часова редовне, додатне наставе и ваннаставних активности

–          утврђивање распореда коришћења свих школских просторија

–          провера припремљености објекта за рад

–          анализа остваривања Годишњег плана рада

–          доношење решења о структури радних обавеза наставника

–          анализа остварености финансијског плана

 

комисија

пом. директора

рук. Већа

комисија

комисија

комисија

комисија

комисија

 

комисија

 

домар

комисија

секретар

,,

,,

,,

,,

,,

,,

шеф рачунов.

 

 

 

12.3. План рада помоћника директора

 

АКТИВНОСТ ЦИЉ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕСТО ДИНАМИКА
1. Организационе припреме за почетак

Школске године

Техничка

подршка

директору

шлоле и

комисијама

за израду

школских

докумената

Израда појединих

садржаја,

ажурирање

докумената,

планирање

активности и задужења, сарадња са

Ш.У. и другим

школама

Школа Август
2. Израда Годишњег

Плана рада школе

Тимски рад на изради

докумената

школе

Израда  Ш.П. Школа Август-Септембар
3. Доситеј и задужења

наставика у оквиру 40- сатне недење

Повећање

ефикасност

и рада

школе

Уношење и

ажурирање

података о

запосленима

Школа Септембар
4. Реализација наставе Реализација часова Школа Септембар -Јуни
5. Сарадња са родитељима и рад са Саветом родитеља Успоставит

и координаци

ју између

родитеља и

стручних

органа школе

Информисање Савета одитеља,

присуство

седницама

Савета родитеља, пре

дузимање

одређених

активности

на захтев Савета

родитеља

Школа  

 

 

Септембар -Јуни

6. Медијација –

координатор

за рад медијатора

Едукација

наставника

и ученуика

за толерантно

понашање

Организовање обука медијације Школа Октобар -Јуни
7. Информосање

у школи

Побољшање

комуникације у школи

Преко огласне

табле,усмено

информисање, путем презентација

 

Школа Септембар-август
8. Ажурирање

сајта и маркетинг

школе

Квалитетна

презентација школе

Пласирање

званичних и

других важних

информација

путем медија,

путем интернета

Школа Септембар-август
9. Сарадња са другим

школама

Размена

искустава

Израда

извештаја о

напредовању

ученика

Школа Октобар-Август
10. Оргаизовање

припремање

и праћење школских ескурзија

Успешно

реализовање ескурзија

Праћење

реализације

плана и програма

ескурзије

Школа Октобар – Јуни
11. Организовањ

ваннаставних активности

Спровођење

ваннаставн

их

активности

Организациа

Дана школе, школске Славе

Школа Октобар, Јануар
12. Организација испита за ванредне ученике/ завршних и матурских испита Успешно

вођење

наставе

Израда

извештаја о

напредовању

ученика

Школа у време испитних рокова дефинисаних у ГПР
13. Сарадња са ученицима и

одељењским

старешинама

Успешан

рад школе

Инфоримисање

ученика и

одељ. старешина

о свим активностима у школи

Школа Септембар-Август
14. Старање о безбедности у Школи и организација дежурства наставника Безбедност

ученика

Свакодневни непосредни

контакт

Школа Током школске године – континуирано
15. Педагошко инструктивни рад/

Преглед педагошке документације

Успешан рад школе Школа Током школске године – континуирано
16. Организација уписа ученика Успешан рад школе Школа Јуни/Август

 

13. ПРИПРЕМE ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2018/2019.  ГОДИНЕ

 

 1. Организација уписа ученика за школску 2018/2019. годину
 • упис ученика у II, III и IV разред обавиће се крајем јуна 2018. године
 • упис ученика у I разред обавиће се према плану уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • упис ученика у I, II, III и IV разред, након разредних и поправних испита, обавиће се  најкасније до 31.8.2018. године
 1. Формирање одељења
 2. Припрема првог школског часа

 

14. ПРАЋЕЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

 

Календар седница стручних органа школе

АКТИВНОСТ IX X XI XII I II III IV V VI носиоци посла
Анализа реализације наставног плана и програма + + + + руководилац струке

помоћник директора

Анализа рада стручних већа + + рук. стручних Већа
Анализа успеха и дисциплине ученика + + + + одељењске старешине
Анализа реалзације наставног плана и програма + + + + руководилац струке

помоћник директора

Анализа реализованог образовно васпитног процеса + + + + руководилац струке

помоћник директора

Анализа годишњих планова рада + + + педагог

помоћник директора

Анализа орјентационих планова за редовну наставу + + + + + + + + + + педагог
Анализа орјентационих планова за вежбе и практичну наставу + + + + + + + + + руководилац практичне наставе

помоћник директора

 

Календар сарадње са родитељима

 

АКТИВНОСТ IX X XI XII I II III IV V VI носиоци посла
Индивидуални разговори са родитељима + + + + + + + + + + одељ.старешина, психолог и педагог
Одељењски родитељски састанци + + + + + одељењски старешина
Савет родитеља + + + + + + педагод/психолог

директор

 

АКТИВНОСТ IX X XI XII I II III IV V VI носиоци посла
Анализа рада секција + + рук. секција, психолог
Преглед педагошке документације + + педагог
Анализа реализације Годишњег плана  рада + + Директор

педагог

 

Директор школе

 

Наташа Парезановић

 

ПРИЛОГ

 

Одељењске старешине за школску 2018/2019. годину

Подручје рада:Хемија, неметали и графичарство

 Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
1-1 ХТТ Недић Славенка
1-2 ТЗЖС Авејић Славица
1-3 ТИФТ Станкић Бојана
1-4 ХЛ Унковић Митровић Виолета
2-1 ХТТ Сарић Јасмина
2-2 ТЗЖС Димитријевић Станојковић Јелена
2-3 ТИФТ Чеврљаковић Биљана
2-4 ХЛ Ивановић Лела
3-1 ХТТ Љиљак Славка
3-2 ТЗЖС Тасић Милена
3-3 ТИФТ Латиновић Зденка
3-4 ХЛ Урошевић Весна
3×1 ИЦП Ерцег Нина
4-1 ХТТ Ђуровић Марија
4-2 ТЗЖС Радовановић Злата
4-3 ТИФТ Перовић Миланка
4-4 ХЛ Јоксимовић Миленија

 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

 

 Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
1-7 ПТ Митровић Мирјана
1-8 ПТ Новковић Предраг
1-9 ТБТ Марковић Богданка
1п1 Месар Јовановић Слободан
1п2 Пекар Марковић Смиља
1п3 Пекар Маринковић Драгана
2-7 ПТ Галовић Љиљана
2-8 ПТ Милићевић Данијела
2-9 ТБТ Танасковић Јелена
2п1 Месар Михајловић Соња
2п2 Пекар Рибар Јелена
2п3 Пекар Цветковић Милош
3-7 ПТ Лукић Смиљана
3-8 ПТ Биочанин Драгиша
3-9 ТБТ Остојић Весна
3п1 Месар Николин Сања
3п2 Пекар Петровић Данијела
4-7 ПТ Јовановић Жаклина
4-8 ПТ Марковић Оливера
4-9 ТБТ Станковић Витомир

 

 

САСТАВ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

одељења Образовни профил Представник одељења
I-1 Хемијско-технолошки техничар Ћирић Светлана
I-2 Техничар за заштиту животне средине Балатић-Цветковић Биљана
I-3 Техничар за индустријску фармацеутску  технологију Матејић Марија
I-4 Хемијски лаборант Михаилевић Биљана
I-7 Прехрамбени техничар Дамовић Ивана
I-8 Прехрамбени техничар Драговић Светлана
I-9 Техничар за биотехнологију Средпјевић Биљана
I-п1 Месар Божиновић Соња
I-п2 Пекар Вуликић Цица
I-п3 Пекар Милојевић Виолета
II-1 Хемијско-технолошки техничар Стевановић Снежана
II-2 Техничар за заштиту животне средине Балковић Весна
II-3 Техничар за индустријсу фармацеутску технологију Чејовић Сузана
II-4 Хемијски лаборант Симоновић Небојша
II-7 Прехрамбени техничар Рашовић Јадранка
II-8 Прехрамбени техничар Поповић Наташа
II-9 Техничар за биотехнологију Петровић Зоран
II-п1 Месар Јанковић Жељка
II-п2 Пекар Лазаревић Радован
II-п3 Пекар Диншић Ненад
III-1 Хемијско-технолошки техничар Стојичић Ксенија
III-2 Техничар за заштиту животне средине Вучићевић Ратко
III-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Муњић Зорица
III-4 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Стојсављевић Драгана
IIIх Израђивач целулозе папира Ђурковић Весна
III-7 Прехрамбени техничар Стојиљковић Наташа
III-8 Прехрамбени техничар Видаковић Зоран
III-9 Техничар за биотехнологију Николовски Бранислав
IIIп1 Месар Ђорђевић Деана
IIIп2 Пекар Милутиновић Миодраг
IV-1 Хемијско-технолошки техничар Ранђеловић Југослав
IV-2 Техничар за заштиту животне средине Алексић Саша
IV-3 Техничар за заштиту животне средине Симић Зоран
IV-4 Техничар за индустријску  фармацеутску технологију Хинић Владимир
IV-7 Прехрамбени техничар Станић Драган
IV-8 Прехрамбени техничар Балаж Љубица
IV-9 Техничар за биотехнологију Пунишић Данијела

 

САСТАВ ВРШЊАЧКОГ ТИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

ОДЕЉЕЊА  

Образовни профил

ЧЛАНОВИ
I-1 Хемијско-технолошки техничар Матић Марија

Спасић Анђела

I-2 Техничар за заштиту животне средине Ћирковић Јелена
I-3 Техничар за индистријску фармацеутску технологију Лепојевић Леонора

Тешић Теа

I-4 Хемијски лаборант Обрадовић Тијана

Тасић Игор

I-7 Прехрамбени техничар Живановић Јована

Балаж Маја

I-8 Прехрамбени техничар Стојисављевић Ема

Застрановић Александра

I-9 Техничар за биотехнологију Игњатовић Владимир

Милентовић Анастасија

I-п1 Месар Пешикан Јован

Нинковић Никола

I-п2 Пекар Јеремић Небојша

Лукић Милорад

I-п3 Пекар Савић Лука

Марковић Милица

II-1 Хемијско-технолошки техничар Китановић Милица

Корчински Драгана

II-2 Техничар за заштиту животне средине Богићевић Анђела

Стојковић Милица

II-3 Техничар за индустријсу фармацеутску технологију Зиндовић Анђела

Словић Ива

II-4 Хемијски лаборант Симововић Миљана

Жарковић Катарина

II-7 Прехрамбени техничар Лакић Милијан

Матић Анћелија

II-8 Прехрамбени техничар Недељковић Ања

Плавшић Мишела

II-9 Техничар за биотехнологију Милић Павле

Жагор Матеја Јосип

II-п1 Месар Перић Јован

Јанковић Лазар

II-п2 Пекар Мајановић Ђорђе

Стојић Никола

II-п3 Пекар Гвозденовић Емилија

Радић Душан

III-1 Хемијско-технолошки техничар Вртикапа Урош

Црнобрња Душан

III-2 Техничар за заштиту животне средине Спасеновић Милица

Ђорђрвић Ана

III-3 Техничар за индустријску фармацеутску  технологију Милашиновић Немања

Јовановић Страхиња

III-4 Техничар за индустријску фармацеутску  технологију Георгијев Јована

Урошевич Милица

IIIх Израђивач целулозе папира Богдановић Анета

Милица марковић

III-7 Прехрамбени техничар Цукавац Милка

Репак Вања

III-8 Прехрамбени техничар Стошић Анђела

Сремчевић Сара

III-9 Техничар за биотехнологију Ристић Алекса

Алија Аманда

IIIп1 Месар Меловић Лазар

Ђорђевић Војислав

III п2 Пекар Лукић Никола

Живковић Влада

IV-1 Хемијско-технолошки техничар Петровић Невен

Цветковић Андреа

IV-2 Техничар за заштиту животне средине Аћимовић Вања

Радичанин Милош

IV-3 Техничар за заштиту животне средине Никић Јована

Трајковић Марија

IV-4 Техничар за индустријску  фармацеутску  технологију Трифуновић Матија

Смиљић Невена

IV-7 Прехрамбени техничар Трмчић Милица

Новаковић Ана

IV-8 Прехрамбени техничар Мандић Исидора

Максимовић Павле

IV-9 Техничар за биотехнологију Јунис Даница

Ракетић Маја

 

 

 САСТАВ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ОДЕЉЕЊА  

Образовни профил

ЧЛАНОВИ
I-1 Хемијско-технолошки техничар Ћокић Анастасија

Стојић Марија

I-2 Техничар за заштиту животне средине Балотић Марија

Гргић Лазар

I-3 Техничар за индистријску фармацеутску технологију Ђорђевић Јована

Ристивојевић Зорана

I-4 Хемијски лаборант Михаиловић Неда

Јовановић Теодора

I-7 Прехрамбени техничар Милосављевић Јелена

Дамовић Невена

I-8 Прехрамбени техничар Матић Ивана

Станојковић Милош

I-9 Техничар за биотехнологију Бодрожић Теодора

Врговић Викторија

I-п1 Месар Стојановић Богдан

Михајловић Михајло

I-п2 Пекар Стефановић Миа

Марковић Бојана

I-п3 Пекар Бојанић Невена

Жежељ Ђура

II-1 Хемијско-технолошки техничар Јовановић Бранка

Стевановић Валерија

II-2 Техничар за заштиту животне средине Милановић Јана

Кушаковић Софија Наталија

II-3 Техничар за индустријсу фармацеутску технологију Милетић Ненад

Дабовић Бојан

II-4 Хемијски лаборант Ранђеловић Анђела

Стеданевић Андријана

II-7 Прехрамбени техничар Стојишић Бојана

Шиканић Тамара

II-8 Прехрамбени техничар Костић Анђела

Вуловић Вера

II-9 Техничар за биотехнологију Петровић Илија

Врховац Милош

II-п1 Месар Јоксић Урош

Микановић Лазар

II-п2 Пекар Ђуричић Матеја

Веселинов Катарина

II-п3 Пекар Златковић Јован

Динчић Марко

III-1 Хемијско-технолошки техничар Росић Милан

Тубић Лазар

III-2 Техничар за заштиту животне средине Симић Јована

Перишић Ксенија

III-3 Техничар за индустријску фармацеутску  технологију Качаревић Катарина

Лукић М Теодора

III-4 Техничар за индустријску фармацеутску  технологију Салабиех Софија

Каварић Наталија

IIIх Израђивач целулозе папира Ђурковић Исидора

Станковић Сања

III-7 Прехрамбени техничар Ђорђевић Александра

Репак Вања

III-8 Прехрамбени техничар Видаковић Марија

Филиповић Јована

III-9 Техничар за биотехнологију Ћурчић Уна

Петровић Тамара

IIIп1 Месар Јовановић Жељко

Дољанчевић Милан

III п2 Пекар Алексовски Алекса

Најденов Вељко

IV-1 Хемијско-технолошки техничар Ђокић Иреас

Давидовић Бојана

IV-2 Техничар за заштиту животне средине Благојевић Кристина

Филиповић Ана

IV-3 Техничар за заштиту животне средине Пауновић Сања

Видачек Тијана

IV-4 Техничар за индустријску  фармацеутску  технологију Аћимовић Лука

Хинић Марија

IV-7 Прехрамбени техничар Гроканић Милица

Спасић Марија

IV-8 Прехрамбени техничар Настић Ивана

Новаков Стефан

IV-9 Техничар за биотехнологију Јунис Даница

Ракетић Маја

 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ИСПИТЕ

за школску 2018/2019. годину

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучковић Јасмина
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Гојковић Тихана
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Алемпијевић Златица
IV разред

четворогодишње школовање

Лончар Душица
Специјализација Палић Драгана
Преквалификација Догиг Соња
Доквалификација Павловић Ивана

 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучуровић Марица
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Спарић Љиљана
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучковић Милка
IV разред

четворогодишње школовање

Павковић Анита
Специјализација Вујадиновић Гордана
Преквалификација Ранђић Зорица
Доквалификација Друловић Даница

 

КОМИСИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

 

Координатор: Станковић Витомир

Мишић Добривоје

Сарић Јасмина – за ученике 2. разреда

Галовић Љиљана – за ученике 2 разреда

Остојић Весна – за ученике 3. разреда

Урошевић Весна – за ученике 3. разреда

Јовановић Жаклина – за ученике 4. разреда

Радовановић Злата – за ученике 4. разреда

 

СТРУЧНИ АКТИВИ  И ТИМОВИ

 • Стручни актив за развојно планирање

Председник: Марић Биљана

Димитријевић Станојковић Јелена

Стојичић Весна

Јанковић Маја

Јоксимовић Зорица

Ранковић Драгана

Мићуновић Миљан

Чеврљаковић Биљана

Галовић Љиљана

Вукосављевић Слађана

Гојковић Тихана

Ђурић Радовановић Слађана

Представник јединице локалне самоуправе – Општине Чукарица: Миљковић Златко

Два представника из реда Савета родитеља: Чејовић Сузана 2-3 и Ћирић Светлана 1-1

Два представника из Ученичког парламента: Михајловић Ивана 1-2 и Ђорђевић Александра 3-7

 

 • Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Координатор:  Павковић Анита

Димитријевић Снежана

Јованчић Светозар

Љиљак Славка

Јоксимовић Миленија

Михајловић Соња

Павловић Снежана

Глигорић Данијела (Манојловић Ивана)

Ерцег Нина

Танасковић  Јелена

Милошевић Наташа

Чеврљаковић Биљана

Два представника из реда Савета родитеља: Средојевић Биљана 1-9 и Лазаревић Радован 2п2

Два представника из Ученичког парламента: Ћурћић Уна 3-9 и Балотић Марија 1-2

 

 • Стручни актив за развој Школског програма

Председник: Симић Александра

Ратковић Мирјана

Вукосављевић Слађана

Димитријевић Снежана

Стојићић Весна

Павловић Снежана

Унковић Митровић Виолета

Вујадиновић Гордана

Остојић Весна

Марковић Кристинка

Биочанин Драгиша

Каваја Жаклина

Јевтић Весна

Спарић Љиљана

Урошевић Весна

 

 • Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Перовић Миланка

Станковић Витомир

Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Стојилковић Миодраг

Јовановић Слободан

Митровић Иванов Весна

Вукелић Горан

Друловић Даница

Пајић Татјана

Жикић Вишња

Пантелић Срећко

Два представника из реда Савета родитеља: Балаж Љубица 4-8 и Ђорђевић Деана 3п1

Три представника из Ученичког парламента: Новаков Стефан 4-8, Дабовић Бојан 2-3 и Ђуричић Матеја 2п2

 

 

 • Тим за стручно усавршавање

Координатор: Авејић Славица

Ђурић Радовановић Слађана

Јоксимовић Миленија

Пантелић Срећко

Латиновић Зденка

Марковић Катарина

Митровић Татјана

Николин Сања

Марић Биљана

Миросављевић Зорица

Тасић Милена

Алемпијевић Златица

Милојковић Дејан

 

 • Тим за екологију- заштиту и унапређење животне средине

Координатор: Вучковић Милка

Павловић Ивана

Вучковић Јасмина

Авејић Славица

Недић  Славенка

Пешић Гордана

Додиг Соња

 

 • Тим за школски маркетинг

Координатор: Ђуровић Марија

Рибар Јелена

Михајловић Соња

Ракић Љубомировић Марија

Лемаић Наташа

Петровић Данијела

Марковић Смиља

Стојичић Весна

Вукелић Горан

Пешић Гордана

Милићевић Данијела

Алемпијевић Златица

 

 • Тим за културну делатност школе

Координатор: Унковић Митровић Виолета (Манојловић Ивана)

Марковић Катарина

Милијић Игор

Цветковић Милош

Јоксимовић Зорица

Сарић Јасмина

Сиљановић Бранислава

 

 • Стручни Тим за инклузивно образовање

Координатор: Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Одељењски старешина

Чланови Одељењског већа

 

 • Тим за унапређење и заштиту здравља ученика

Координатор: Ђурић Радовановић Слађана

Лончар Душица

Павловић Ивана

Новковић Предраг

Авејић Славица

Марковић Кристинка

Пајић Татјана

 

 • Тим за професионални развој (Тим за професионалну орјентацију)

Координатор: Станкић Бојана

Павловић Снежана

Јевтић Весна

Палић Драгана

Алимпијевић Златица

Ђуровић Марија

Танасковић Јелена

Ракић Љубомировић Марија

Љиљак Славка

Перовић Миланка

 

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Зорица Јоксимовић

Митровић Мирјана

Марковић Богданка

Марковић Сања

Чеврљаковић Биљана

Жужа Снежана

Ратковић Мирјана

Ранковић Драгана

Лукић Смиљана

Два представника из реда Савета родитеља: Петровић Зоран 2-9 и Милојевић Виолета 1п3

Два представника из Ученичког парламента: Пауновић Сања 4-3 и Настић Ивана 4-8

 

 

 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Координатор: Драгана Ранковић

Говорчић Златко

Ковачевић Весна

Ранђић Зорица

Јовановић Слободан

Ивановић Лела

 

 • Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Координатор: Павловић Снежана

Јовановић Жаклина

Одељењске старешине 1. разреда

ПОДЕЛА НАСТАВНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
1. Глигорић Данијела (Манојловић Ивана)
2п3 1×2=2
3п1, 3п2 2×1,83=3,66
3-2, 3-3 2×3=6
4-3, 4-4 2х2,74=5,48
Грађанско васпитање

1-1, 1-4

2х1=2
Грађанско васпитање

2-3

1х1=1
20,14
2. Митровић Иванов Весна
2-3, 2-4 2×3=6
3-1, 3-4 2×3=6
3х1 1×1,83=1,83
4-1, 4-2 2х2,74=5,48
19,31
3. Јанковић Маја
1-7 1х3,11=3,17
1п2, 1п3 2×3=6
2-7, 2-8, 2-9 3х3=9
18,17

 

4. Мићић Бранка
1-8 1×3,17=3,17
1п1 1х3=3
2п1, 2п2 2×2=4
4-7, 4-8, 4-9 3х2,74=8,22
18,39
5. Марковић Катарина
1-9 1х3=3
3-7, 3-8, 3-9 3х3=9
12
6. Унковић Митровић Виолета
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 4х3=12
2-1, 2-2 2х3=6
18

 

 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
1. Милијић Игор
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 4×1=4
1-9 1х1=1
5

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
1. Цветковић Милош
2-1, 2-2, 2-3, 2-4 4×1=4
2-9 1х1=1
2-7 изборни 1х2=2
(2п1, 2п2, 2п3) изборни 1х1=1
(3п1, 3п2)изборни 1х0,91=0,91
4-7 изборни 1х1,83=1,83
Грађанско васпитање

(2-2, 2-4)

1х1=1
11,74

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. Галовић Љиљана
2-7, 2п1, 2п2 3×2=6
3-7, 3-8, 3-9 3х2=6
3п2 1х0,91=0,91
4-7, 4-8, 4-9 3х1,83=5,49
18,40
2. Станкић Бојана
1-3, 1-4 2×2=4
2-3, 2-4 2×2=4
2-9 1×2=2
4-1, 4-2, 4-3, 4-4 4х1,83=7,32
Грађанско васпитање

1-3

1х1=1
18,32
3. Тасић Милена
1-1, 1-2    2х2=4
2-1, 2-2 2х2=4
3-1, 3-2, 3-3, 3-4 4х2=8
3х1 1х1,83=1,83
17,83

 

4. Јевтић Весна
1-7, 1-8 2х2,11=4,22
1-9, 1п1, 1п2, 1п3 4х2=8
2-8, 2п3 2х2=4
3п1 1х0,91=0,91
Грађанско васпитање

3-9

 

1х1=1

18,13

 

ИСТОРИЈА
1. Станковић Витомир
1-7, 1-8 2х2,11=4,22
1-9, 1п1, 2-9 3х2=6
3-7, 2-8 изборни 2х2=4
(3п1, 3п2) изборни 1х0,91=0,91
Грађанско васпитање

(2-7, 2-8), (2п1, 2п2, 2п3), 3-8

 

3х1=3

Грађанско васпитање

(4-7, 4-8), 4-9

2х0,91=1,82
19,95
2. Сарић Јасмина
1-1,1-2,1-3,1-4 4х2=8
2-1, 2-2, 2-3, 2-4 4х2=8
Грађансковаспитање

2-1

 

1х1=1

Грађансковаспитање

(4-1, 4-4), 4-2, 4-3

3х0,914=2,74
19,73

 

3. Мишић Добривоје
1п2, 1п3 2х2=4
Грађансковаспитање

1-7, (1-8, 1-9), (1п1, 1п3), 1п2

4х1=4
Грађансковаспитање

2-9, 3-7

2х1=2
Грађансковаспитање

(3п1, 3п2)

1х0,91=0,91
10,91

 

ГЕОГРАФИЈА
1. Мићуновић Миљан
1-7, 1-8 2х2,11=4,22
1-9 1х2=2
(2-7, 2-8), (3-7, 3-8) изборни 2х2=4
3п1, 3п2 изборни 2х0,91=1,82
12,04
2. Каваја Жаклина
1-1,1-2, 1-3,1-4 4х2=8
8

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
                                                                                                            1. Марковић Кристинка
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 4х2=8
4-2, 4-3, 4-4 3х1,83=5,48
Грађанско васпитање

3х1

1х0,91=0,91
14,47
2. Латиновић Зденка
2-1, 2-2, 2-3, 2-4 4х2=8
3-1, 3-2, 3-3, 3-4 4х2=8
3х1, 4-1 2х1,83=3,66
19,66

 

3. Јоксимовић Зорица
1-8 1×2,11=2,11
1-9, 1п3 2х2=4
2-7, 2-8, 2-9, 2п1, 2п2, 2п3 6х2=12
3-9 1х2=2
20,11
4. Вукелић Горан
1-7 1х2,11=2,11
1п1, 1п2 2х2=4
3-7, 3-8 2х2=4
3п1, 3п2 2х1,83=3,66
4-7, 4-8, 4-9 3х1,83=5,49
19,26

 

 

МАТЕМАТИКА
1. Миросављевић Зорица
1-1 1х4=4
1-2, 1-3 2х3=6
3-2, 3-3 2х3=6
3х1 1х1,83=1,83
17,83
2. Урошевић Весна
3-1, 3-4 2х4=8
4-2 1х2,74=2,74
4-1, 4-4 2х3,66=7,32
                                                                                                       18,06
3. Чеврљаковић Биљана
1-4 1х4=4
2-2, 2-3 2х3=6
2-1, 2-4 2х4=8
18
4. Јовановић Жаклина
2п1, 2п2 2х2=4
3-8, 3-9 2х3=6
4-7, 4-8, 4-9 3х2,74=8,22
18,22
5. Митровић Мирјана
1-7, 1-8 2х3,17=6,34
1-9 1х3=3
2-7, 2-8, 2-9 3х3=9
18,34
6. Маринковић Драгана
1п1, 1п2, 1п3 3х2=6
2п3 1х2=2
3-7 1х3=3
3п1, 3п2 2х0,91=1,82
4-3 1х2,83=2,83
15,65

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
1. Марић Биљана
1-7 1х(2,11+2,11)=4,22
1-9, 1п1, 1п2, 1п3 4х(2+0)=8
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 4х(2+0)=8
20,22
2. Стојилковић Миодраг
1-8 1х(2,11+2,11)=4,22
1-9, 1п1, 1п2, 1п3 4х(0+2)=8
1-1,1-2, 1-3, 1-4 4х(0+2)=8
20,22

 

ФИЛОЗОФИЈА
1. Јованчић Светозар
4-1, 4-2, 4-3, 4-4 4х1,83=7,32
4-9 1х1,83=1,83
Социологија са правима грађана

3п1, 3п2

 

2х0,91=1,82

Грађанско васпитање

3-2, 3-3, 3-4

 

3х1=3

                                                                                                      13,97 ≈ 14

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА
1. Пантелић Срећко
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, (1-7, 1-9), 1-8, 1п1, (1п2, 1п3) 8х1=8
(2-1, 2-2), (2-3, 2-4), 2-7, (2-8, 2-9), 2п1, (2п2, 2п3) 6х1=6
(3-3, 3-4), (3-2, 3-8, 3-9) 2х1=2
(3п1, 3п2) 1х0,914=0,914
(4-1, 4-2, 4-3, 4-4), (4-7, 4-8) 2х0,914=1,83
18,74

 

 

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
1. Љиљак Славка
Социологија

3-1, 3-2, 3-3, 3-4

4х2=8
Социологија

3-9

1х2=2
Устав и права грађана

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 3х1

5х0,91=4,55
Устав и права грађана

4-9

1х0,91=0,91
Социологија са правима грађана

4-7, 4-8

2х1,83=3,66
Грађанско васпитање

3-1

1х1=1
Грађанско васпитање

3х1

1х0,91=0,91
21,03

 

ФИЗИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1. Јоксимовић Миленија
Физика 1-2, 1-3, 1-4 3х2=6
Физика 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 4х2=8
Електротехника 3-1, 3-3, 3-4 3х2=6
20
2. Остојић Весна
Физика  1-7, 1-8 2х2,11 =4,22
Физика  1-9, 1п1, 1п2, 1п3 4х2=8
Физика  2-7, 2-8, 2-9 3х2 = 6
Електротехника  2-9 1х2 =2
20,22
3. Перовић Миланка
Физика 1-1 1х2=2
2

 

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА
                                                                                                                        1. Авејић Славица
Биологија     1-1, 1-2, 1-3, 1-4 4х2=8
Биологија    1-9 1х2=2
Екологија и заштитаживотнесредине

1-7, 1-8

2х1,06=2,12
Екологија и заштитаживотнесредине

3п1, 3п2

2х0,914=1,82
Биологија 3-8 изборни 1х2=2
15,94≈ 16

 

 

ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ –  ПРЕДМЕТИ ИЗ ОВЕ ОБЛАСТИ
1. Авејић Славица
Микробиологија 3-2 1+2+2=5
5
                                                                                                                        2. Симић Александра
Микробиологија 2-3 0+2+2=4
4
3. Перовић Миланка
Физичка хемија 4-3 1,83+2,74+2,74=7,31
Инструменталнаанализа 3-4 2+4+4=10
Настава у блоку: Инструменталнаанализа 3-4 1/0,99
19 / 18,30
4. Вучковић Милка
Прерада и одлагање отпадних вода 4-2 1,83+0,914+0,914=3,66
Прерада и одлагање чврстог отпада 3-2 2+1+1=4
Физичка хемија 4-4 0+0+1,83=1,83
Електроаналитичке методе 4-4 1,83+1,83+1,83=5,49
Извори загађења животне средине  2-2 1х2=2
Настава у блоку: Прерада и одлагање отпадних вода 4-2 1/0,78
Настава у блоку: Прерада и одлагање чврстог отпада 3-2 1/0,71
Настава у блоку: Електроаналитичке методе 4-4 1/0,78
Настава у блоку: Загађење и заштита тла  3-2 1/0,62
Настава у блоку: Инструменталне анализе  3-4 1/0,156
23 / 20,026
5. Марковић Сања
Биохемија  3-3 2х1=2
Физичка хемија  3-4 3+2+2=7
Аналитичка хемија  2-1 3+3+3=9
Настава у блоку: Биохемија 3-3 1/0,71
Настава у блоку: Аналитичка хемија  2-1 2/1,42
21 / 20,13
 
6. Димитријевић Станојковић Јелена
Аналитичка хемија 2-2 2+2+2=6
Аналитичка хемија 2-3 0+0+3=3
Општа и неорганска хемија 1-3 4+4+0=8
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-3 2/1,42
Настава у блоку: Аналитичка хемија 2-3 2/1,42
Настава у блоку: Биохемија 3-3 1/0,28
22 / 20,12
7. Жикић Вишња
Општа и неорганска хемија 1-2 4+4+0=8
Аналитичка хемија 2-3 2+3+0=5
Физичка хемија 3-2 2+2+2=6
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-2 2/1,14
21 / 20,14
8. Митровић Татјана
Општа и неорганска хемија 1-1, 1-4 2х(0+0+4)=8
Аналитичка хемија 2-4 3+5+0=8
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-1 2/1,42
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-4 2/1,24
Настава у блоку: Аналитичка хемија 2-4 2/1,42
22 / 20,08
9. Спарић Љиљана
Општа и неорганска хемија 1-4 4+4+0=8
Општа и неорганска хемија 1-3 0+0+4=4
Аналитичка хемија 2-4 0+0+5=5
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-3, 1-4 4/2,84
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-2 1/0,28
22 / 20,12
10. Димитријевић Снежана
Машине апарати и операције 2-3 (Вучуровић Марица) 2+2+0=4
Машине и апарати са аутоматиком 3х1 (Вучуровић Марица) 1,83+2,74+0=4,57
Технолошке операције  2-1 (Вучуровић Марица) 0+0+2=2
Организација пословања 2-4 (Вучуровић Марица) 1х2=2
Организација производње 3х1 (Вучуровић Марица) 1х1,83=1,83
Настава у блоку:Неорганскахемијскатехнологија 3-1 (Вучуровић Марица) 2/1,42
Настава у блоку:Изворизагађењаживотнесредине 2-2 (Вучуровић Марица) 2/1,48
Настава у блоку: Загађивање и заштита ваздуха 4-2 (Вучуровић Марица) 1/0,78
Настава у блоку: Испитивања у технолошким процесима   4-4(Вучуровић Марица) 1/0,78
Настава у блоку: Електроаналитичке методе 4-4 (Вучуровић Марица) 1/0,62
Настава у блоку: Органска хемија 2-4(Вучуровић Марица) 1/0,28
Настава у блоку: Прерада и одлагање чврстог отпада 3-2 (Вучуровић Марица) 1/0,71
24 / 20,41
11. Вујадиновић Гордана
Органска хемија 2-3 2+3+3=8
Машине апарати и операције 2-1 0+0+2=2
Машине, апарати и операције са аутоматиком 3-4 3+2+2=7
Настава у блоку: Органска хемија 2-3 2/1,42
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-1 1/0,85
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-2 1/0,71
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-4 1/0,14
22 / 20,12
12. Друловић Даница
Хемијска технологија 4-4 2,74+0+0=2,74
Органска хемијска технологија 4-4 2,74+3,66+0=6,40
Органска хемија 2-2 2+2+2=6
Настава у блоку: Органска хемијска технологија 4-1 2/1,55
Настава у блоку: Извори загађења животне средине 2-2 2/1,42
Настава у блоку: Загађивање и заштита ваздуха 4-2 1/0,78
Настава у блоку: Биохемија 3-3 1/0,48
Настава у блоку: Инструментална анализа 3-4 1/0,71
23 / 20,09
13. Жужа Снежана
Технологија фармацеутских производа 3-3 2+3+3=8
Технологија фармацеутских производа 4-3 2,74+2,74+0=5,48
Органска хемијска технологија 4-1 0+0+3,66=3,66
Настава у блоку: Технологија фармацеутских производа 3-3 1/0,71
Настава у блоку: Технологија фармацеутских производа 4-3 2/1,55
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-1 1/0,57
Настава у блоку: Електроаналитичке методе 4-4 1/0,156
22 / 20,13
14. Ивановић Лела
Органска хемија 2-4 3+3+3=9
Испитивање у технолошкој производњи 4-4 1,83+3,66+3,66=9,15
Настава у блоку: Органска хемија 2-4 2/1,157
Настава у блоку: Испитивање у технолошој производњи 4-4 1/0,78
Настава у блоку: Инструментална анализа 3-4 1/0,156
23 / 20,24
15. Милојковић Дејан
Техничко цртање са машинским елементима 1-1 0+2+2=4
Техничко цртање и машински елементи 1-2, 1-3, 1-4 3х2=6
Организација пословања 4-3 1х1,83=1,83
Технолошке операције 3-1 2+2+2=6
Настава у блоку: Технологија фармацеутских производа 3-3 1/0,71
Настава у блоку: Загађивање и заштита тла 3-2 1/0,14
Настава у блоку: Испитивање у технолошој производњи 4-4 1/0,47
Настава у блоку: Прерада и одлагање отпадних вода 4-2 1/0,78
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-4 1/0,14
23/ 20,07
16. Павковић Анита
Испитивање тла, воде и ваздуха 2-2 2+3+3=8
Загађивање и заштита тла 3-2 2+1+1=4
Машине, апарати и операције 3-3 2+2+2=6
Настава у блоку: Загађивање и заштита тла 3-2 1/0,71
Настава у блоку: Извори загађења животне средине 2-2 2/1,42
21 / 20,13
17. Радовановић Злата
Неорганска хемијска технологија 3-1 3+3+3=9
Хемијска технологија 3-2 2+0+0=2
Загађивање и заштита воде 4-2 1,83+0,914+0,914=3,66
Загађивање и заштита ваздуха 4-2 0+0+0,91=0,91
Аутоматска контрола процеса 4-3 0+1,83+1,83=3,66
Настава у блоку: Неорганска хемијска технологија 3-1 1/0,85
21 / 20,08
18. Ранђић Зорица
Инструменталне методе анализе 4-2 2,74+3,66+3,66=10,06
Физичка хемија 3-3 2+2+0=4
Физичка хемија 4-4 1,83+1,83+0=3,66
Настава у блоку: Прерада и одлагање отпадних вода 4-2 1/0,47
Настава у блоку: Инструментална анализа 3-4 2/1,42
Настава у блоку: Електроаналитичке методе 4-4 1/0,47
23 / 20,08
19. Ранковић Драгана
Примена рачунара у технолошким процесима 3-1 0+2+2=4
Аутоматска обрада података 4-2 0+1,83+1,83=3,66
Аутоматска контрола процеса 4-1 1,83+1,83+1,83=5,49
Машине, апарати и операције 3-2 2+2+2=6
Настава у блоку: Загађивање и заштита тла 3-2 1/0,71
Настава у блоку: Електроаналитичке методе 4-4 1/0,156
22 / 20,02
20. Ђуровић Марија
Органска хемија 2-1 3+3+3=9
Организација пословања 2-2 1х2=2
Организација пословања 4-1 0+1,83+1,83=3,66
Технологија фармацеутских производа 4-3 0+0+2,74=2,74
Настава у блоку: Технологија фармацеутских производа 4-3 2/1,23
Настава у блоку: Органска хемија 2-1 2/1,42
22 / 20,05
21. Ерцег Нина
Технологија с практичном наставом 3х1 2,74+4,92+0=7,66
Контрола квалитета 4-3 0+1,83+1,83=3,66
Физичка хемија 3-1 3+2+2=7
Настава у блоку: Технологија с практичном наставом 3х1 2/1,33
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-4 1/0,14
Настава у блоку: Органска хемијска технологија 4-1 1/0,31
25 / 20,09
22. Недић Славенка
Општа и неорганска хемија 1-1 4+4+0=8
Општа и неорганска хемија 1-2 0+0+4=4
Сировине за фармацеутске производе 3-3 2+0+0=2
Загађивање и заштита ваздуха 4-2 1,83+0,91+0=2,74
Настава у блоку: Загађивање и заштита ваздуха 4-2 1/0,78
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-2 1/0,14
Настава у блоку: Органска хемијска технологија 4-1 2/1,24
Настава у блоку: Неорганска хемијска технологија 3-1 1/0,57
Настава у блоку: Испитивање у технолошкој производњи  4-4 1/0,31
Настава у блоку: Инструментална анализа 3-4 1/0,28
24 / 20,06
23. Пајић Татјана
Технолошке операције 2-1 2+2+0=4
Физичка хемија 3-3 0+0+2=2
Физичка хемија 3х1 1,83+2,74+0=4,57
Физичка хемија 4-1 1,83+2,74+2,74=7,31
Настава у блоку: Општа и неорганска хемија 1-2 1/0,57
Настава у блоку: Електроаналитичке методе 4-4 1/0,156
Настава у блоку: Технологија фармацеутских производа 4-3 1/0,31
Настава у блоку: Прерада и одлагање чврстог отпада 3-2 1/0,71
Настава у блоку: Инструментална анализа 3-4 1/0,58
Настава у блоку: Прерада и одлагање отпадних вода 4-2 1/0,31
25 / 20,52

 

 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – ПРЕДМЕТИ ИЗ ОВЕ ОБЛАСТИ
1. Додиг Соња
Хемија 1-7 0+0+2,11=2,11
Хемија 1-9 3+3+3=9
Хемија 2-7 0+0+2=2
Хемија 2-8 0+0+2=2
Аналитичка хемија 2-8 1+2+2=5
20,11
                                                                                                                            2. Пешић Гордана
Хемија 1-8 3,17+2,11+2,11=7,39
Аналитичка хемија 2-7 1+2+2=5
Аналитичка хемија 2-9 2+2+2=6
Хемија 2-9 0+0+2=2
20,39
3. Танасковић Јелена
Сировине у пекарству 1п3 1х2=2
Хемија 1п3 1х2=2
Припрема топлих посластица (2п2, 2п3) 1х1=1
Производња хлеба 2п2 1х5,38=5,38
Хемија 2-7 3+2+0=5
Хемија 2-9 2+2+0=4
Практична настава у блоку 2-9 1/0,62
22 / 20,00
4. Милићевић Данијела
Технике рада у лабораторији 1-7 3,17+3,17=6,34
Прехрамбена технологија 2-8 2+2+2=6
Прехрамбена технологија 4-8 0+0+5,49=5,49
Практична настава у блоку 4-8 2/0,92
Практична настава у блоку 2-8 1/1,25
22 / 20,00
5. Биочанин Драгиша
Прехрамбена технологија 3-8 2+3+3=8
Прехрамбена технологија 2-7 0+0+2=2
Прехрамбена технологија 4-7 3,66+5,49+0=9,15
Практична настава у блоку 3-8 2/0,85
22 / 20,00

 

6.    Лукић Смиљана                                                  
Технике рада у лабораторији 1-8 3,17+3,17=6,34
Прехрамбена технологија 3-7 2+3+3=8
Контрола квалитета 4-7 1,83+2,74+0=4,57
Практична настава у блоку 3-7 2/1,09
21 / 20,00
7.                                                                Симић Александра
Технике рада у лабораторији 1-8 3,17+3,17=6,34
Прехрамбена технологија 2-7 2+2+0=4
Контрола квалитета 4-8 0+0+2,74=2,74
Практична настава у блоку 2-7 2/1,25
Практична настава у блоку 4-8 1/0,33
Практична настава у блоку 3-9 1/0,35
Практична настава у блоку 2-9 2/0,99
19 / 16,00
8. Лончар Душица
Прехрамбена технологија 3-9 1х2=2
Практична настава 3-9 3+3=6
Прехрамбена технологија 4-9 1х1,83=1,83
Практична настава 4-9 1,83+1,83=3,66
Испитивање намирница 4-9 0,91+1,83+1,83=4,57
Практична настава у блоку 3-9 1/0,69
Практична настава у блоку 4-9 2/1,25
22 / 20,00
9. Марковић Оливера
Хемија 1-7 3,17+2,11+0=5,28
Објекти и опрема у пекаству 2п3 1х2=2
Прехрамбена технологија 4-8 3,66+5,49+0=9,15
Практична настава у блоку 3-п2 3/2,32
Практична настава у блоку 4-8 2/1,25
22 /20,00
10. Ракић Љубомировић Марија

(Ковачевић Марија)

Хемија 1п1, 1п2 2х2=4
Практична настава 1-9 3+3=6
Прехрамбена технологија 2-9 1х2=2
Практична настава 2-9 3+3=6
Практична настава у блоку 1-9 2/1,25
Практична настава у блоку 2-9 1/0,75
21 / 20,00
11. Ратковић Мирјана
Технике рада у лабораторији 1-7 3,17+3,17=6,34
Контрола квалитета 4-7 0+0+2,74=2,74
Прехрамбена технологија 4-7 0+0+5,49=5,49
Контрола квалитета 4-8 1,83+2,74+0=4,57
Практична настава у блоку  4-7 1/0,82
Практична настава у блоку  3-8 1/0,04
22 / 20,00
12. Алемпијевић Златица
Хемија 2-8 3+3+0=5
Здравствена безбедност хране 2п1 2+1+1=4
Здравствена безбедност хране 2п2 2+1+1=4
Здравствена безбедност хране 2п3 0+0+1=1
Микробиологија 3-9 2+2+2=6
20,00
13. Милошевић Наташа
Ензимологија 3-7, 3-8 2х1=2
Микробиологија 3-7 2+2+2=6
Микробиологија 3-8 2+2+2=6
Биохемија 3-9 2+1+1=4
Практична настава у блоку 3-7 2/0,91
Практична настава у блоку 3-8 2/1,09
22 / 20,00
14. Говорчић Златко
Операције и мерења у пекарству 1п3 2+1+1=4
Технолошке операције 2-7 3+2+2=7
Предузетништво 3п1, 3п2 2х(1,83+0)=3,66
Предузетништво 4-7, 4-8 2х(1,83+0)=3,66
Практична настава у блоку 2-7 2/1,25
Практична настава у блоку 4-7 1/0,43
22 / 20,00
15. Павловић Ивана
Операције и мерења у месарству 1п1 0+0+1=1
Технолошке операције 3-7 3+2+2=7
Машине и апарати са аутоматиком 3-9 1х2=2
Практична настава 3-9 2+0=2
Машине и апарати са аутоматиком 4-9 1х2,74=2,74
Практична настава 4-9 2,74+2,74=5,48
20,22
16. Марковић Богданка
Операције и мерења у пекарству 1п2 0+0+1=1
Техничко цртање с машинским елементима 1-9 1х2=2
Физичка хемија 3-7, 3-8 2х(0+0+2)=4
Термодинамика 3-9 2+1+1=4
Физичка хемија 4-9 2,74+1,83+1,83=6,40
Практична настава у блоку 1-9 2/1,25
Практична настава у блоку 3-9 1/0,10
Практична настава у блоку 4-9 2/1,25
23 / 20,00
17. Новковић Предраг
Операције и мерења у месарству 1п1 2+1+1+0=4
Операције и мерења у пекарству 1п2 2+1+0=3
Исхрана људи 1-7, 1-8 2х1,06=2,12
Технолошке операције 3-8 3+2+2=7
Практична настава 3-9 0+2=2
Практична настава у блоку 3-8 1/0,52
Практична настава у блоку 3-9 2/1,36
21 / 20,00
18. Вучковић Јасмина
Операције и мерења у пекарству 2п2 1х2=2
Технолошке операције 2-8 3+2+2=7
Физичка хемија 3-7 2+2+0=4
Физичка хемија 3-8 2+2+0=4
Практична настава у блоку 2-8 2/1,25
Практична настава у блоку 3-7 1/0,50
Практична настава у блоку 4-7 2/1,25
22 / 20,00
19. Петровић Данијела
Производња пецива, колача и тестенина 3п2 1х2,74=2,74
Практична настава: Производња пецива, колача и тестенина 3п2 14/9,84
Практична настава у блоку: Производња пецива, колача и тестенина 3п3 2/0,95
Производња хлеба 2п3 1х3=3
Практична настава у блоку: Производња хлеба 2п3 1/0,75
Практична настава у блоку 2п2 1/0,72
Здравствена безбедност хране 2п2 2+0=2
26 / 20,00
20. Марковић Смиља
Сировине у пекарству 1п2 2+2=4
Практична настава: Сировине у пекарству 1п2 6/4,62+0=4,62
Практична настава у блоку: Сировине у пекарству 1п2 1/0,62
Практична настава: Производња хлеба 2п2 0+0+14/10,76=10,76
25 / 20,00
21. Гојковић Тихана
Практична настава: Сировине у пекарству 1п3 0+0+0+6/4,62=4,62
Практична настава у блоку: Сировине у пекарству 1п3 2/1,25
Практична настава: Производња пецива, колача и тестенина 3п2 0+14/9,84=9,84
Тржиште и промет пекарских производа 3п2 1х1,83=1,83
Практична настава у блоку 2п2 1/0,75
Практична настава у блоку 3п2 2/1,71
27 / 20,00
22. Ковачевић Весна
Сировине у пекарству 1п3 2+2+0=4
Практична настава: Сировине у пекарству 1п3 6/4,62+0=4,62
Практична настава у блоку: Сировине у пекарству 1п3 2/1,25
Сировине у пекарству 1п2 0+0+2=2
Практична настава у блоку: Сировине у пекарству 1п2 1/0,81
Предузетништво 3п1, 3п2, 4-7, 4-8 4х(0+1,83)=7,32
23 / 20,00
23. Стојичић Весна
Практична настава: Сировине у пекарству 1п2 6/4,62=4,62
Практична настава у блоку: Сировине у пекарству 1п2 2/1,07
Практична настава: Производња хлеба 2п3 0+7/5,38+7/5,38=14/10,76
Производња хлеба 2п2 3+0+0=3
Практична настава у блоку 2п3 1/0,55
26 / 20,00
24. Рибар Јелена
Практична настава у блоку 1п2 1/0,90
Исхрана људи 1п3 1х1=1
2п2 3+7/5,38+2/1,22=9,60
Објекти и опрема у пекарству 2п3 1х2=2
Производња хлеба 2п3 7/5,38+2/1,12=6,50
25 / 20,00
25. Палић Драгана
Практична настава: Сировине у месарству 1п1 6/4,62
Практична настава у блоку: Сировине у месарству 1п1 2/0,92
Практична настава: Обрада меса 2п1 14/10,76
Практична настава у блоку: Обрада меса 2п1 2/1,87
Тржиште и промет меса 3п1 1х1,83=1,83
26 / 20,00
26. Јовановић Слободан
Сировине у месарству 1п1 2+2=4
Практична настава: Сировине у месарству 1п1 6/4,62
Практична настава у блоку: Сировине у месарству 1п1 2/1,25
Практична настава: Прерада меса 3п1 0+7/4,92+3/2,49=7,41
Практична настава у блоку 2п1 1/0,72
Организација производње 2-9 1х2=2
25 / 20,00
27. Николин Сања
Сировине у месарству 1п1 0++2+0=2
Прерада меса 3п1 1х3=3
Практична настава: Прерада меса 3п1 14/9,84=9,84
Практична настава у блоку: Прерада меса 3п1 3/2,49
Припрема јела са жара 2п1 1х1=1
Објекти и опрема у месарству 2п1 1х2=2
25 / 20,07
28. Вукосављевић Слађана
Практична настава:  1п1 6/4,62=4,62
Практична настава у блоку: 1п1 1/0,46
Практична настава: Прерада меса 3п1 7/4,92+0=4,92
14 / 10,00
29. Михајловић Соња
Исхрана људи 1п2, 1п1 2х1=2
Обрада меса 2п1 3+7/5,38+7/5,38+2/1,15=14,91
Сировине у месарству 1п1 2+2/1,12=3,12
25 / 20,03