НОВО! Техничар за оперативну форензику

ИСХОДИ УЧЕЊА

Општи опис квалификације

Техничар за оперативну форензику припрема и врши узимање узорака на терену, израђује и учествује у изради и у анализи документације са места догађаја, лабораторијским испитивањима и обради резултата а све уз поштовање законске регулативе из области форeнзике, стандарда и релевантних прописа из делокруга свога рада.

Обучен је за: рад са прибором, опремом и уређајима који се користе у оперативној форензици; припремање и спровођење процеса узорковања; руковање узорцима; припрему и анализу узорака према налогу, обраду и припрему резултата за израду извештаја према прописаним процедурама и упутствима којe се користе у оперативној форензици.

Вешто комуницира у различитим контекстима и делотворно на једном страном језику, активно доприносећи неговању културе изражавања; продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања и информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у решавању проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју.

Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, Техничару за оперативну форензику омогућава запошљавање и наставак школовања.

Компетенције

–          Припрема и обезбеђивање места узорковања;

–          Спровођење процеса узорковања, прикупљања и документовања доказа  на месту догађаја;

–          Спровођење анализа и лабораторијских испитивања узорака у складу са прописаном процедуром;

–          Припрема делова документације и учешће у обради и анализи података у оперативној форензици;

–          Примена прописа и стандарда поступања у области форензике и мера безбедности и здравља на раду;

–          Кључне компетенције[1].

По стеченој квалификацији, лице ће бити у стању да:

Знања

–          објасни прописане процедуре за узимање узорака са места догађаја;

–          разликује прибор, опрему, уређаје и инструменте за спровођење узорковања по радном налогу;

–          објасни начин и услове чувања узорака, поступке паковања, обележавања, конзервирања и транспорта узорака;

–          објасни поступак фиксирања пронађених трагова и прикупљања доказа са места догађаја;

–          објасни процес скицирања и израде техничког цртежа места узорковања;

–          објасни процес снимања и фотографисања материјала са места догађаја, као и преузимање фото и видео материјала са сигурносних камера стамбено-пословних објеката;

–          опише лабораторијски прибор, опрему и принципе рада апарата и инструмената, који се користе у оперативној форензици за лабораторијско испитивање узорака;

–          објасни принцип рада уређаја са интегрисаним софтвером;

–          разликује врсте и карактеристике реагенаса;

–          објасни поступак форензичких лабораторијских метода испитивања узорака;

–          објасни значај одржавања уредности и чистоће радног места у лабораторији;

–          објасни параметре испитиваних величина;

–          наведе принципе рада са форензичким збиркама и базама података;

–          упоређује обрађене резултате са референтним вредностима из форензичких каталога;

–          објасни безбедносну процедуру тока информација и података;

–          објасни прописе и дужности у раду са овлашћеним службеним лицима;

–          опише начине поступања са отпадом у складу са издатим упутствима за заштиту животне средине;

–          опише начин употребе средстава и опреме за личну заштиту на раду;

–          наведе стандарде и прописе и објасни значај њихове примене за безбедност на раду, заштиту здравља, заштиту животне средине и заштиту од пожара.

Вештине

–          припрема и користи прибор, опрему, уређаје и инструменте за узорковање и проверава њихову исправност;

–          врши узимање узорака према прописаним процедурама и упутствима;

–          врши фиксирање пронађених трагова као и прикупљање доказа са места догађаја према прописаним процедурама и упутствима;

–          врши поступке паковања, обележавања, конзервирања, чувања и транспорта узорака;

–          обележава, скицира и израђује технички цртеж места узорковања;

–          снима, фотографише, израђује фото-документацију, преузима фото и видео материјал са сигурносних камера стамбено-пословних објеката са лица места и места узорковања;

–          користи прибор, опрему, уређаје и инструменте при форензичким лабораторијским испитивањима;

–          врши анализу узорака према налогу и примењује прописане методе испитивања које се користе у оперативној форензици;

–          одржава уредно радно место у лабораторији;

–          евидентира резултате форензичких испитивања;

–          користи податке добијене уређајима са интегрисаним софтвером;

–          врши обраду резултата према налогу и припрема их у одговарајућем облику за извештаје;

–          претражује базе података према прописаним процедурама и упутствима;

–          прати безбедносну процедуру тока информација и података;

–          примењује основна начела професионалне етике;

–          примењује прописе и дужности у раду са овлашћеним службеним лицима;

–          поступа са отпадом у складу са издатим упутствима за заштиту животне средине;

–          ефикасно примењује све прописане мере безбедности и заштите здравља на раду, заштите животне средине и мере заштите од пожара за Техничара за оперативну форензику;

–          ефикасно примењује информационе технологије за прикупљање података, у реализацији задатака и вођењу евиденција;

Вештине

–          успешно управља процесом учења, унапређује своју каријеру и компетенције на основу сопственог искуства и сарадње са колегама;

–          делотворно и вешто комуницира и активно доприноси неговању културе језичког изражавања;

–          делотворно комуницира на једном страном језику у професионалном и ван професионалном контексту;

–          креативно и продуктивно примењује техничка, технолошка, информатичка знања и математичке моделе;

–          одговорно и продуктивно учествује у животу организације и друштвеном животу.

Способности и ставови

–    самостално, одговорно, уредно и прецизно обавља послове из оперативне форензике у складу са стандардима квалитета;

–    организује сопствени рад и/или рад мање групе и одговоран је за избор поступака и средстава за сопствени рад и/или рад других;

–    ефикасно планира и организује време и активности поштујући рокове;

–    уочава проблеме и учествује у њиховом решавању и у оквиру нестандардних послова;

–    прилагођава се на промене у радном процесу и условима на терену;

–    испољава љубазност, комуникативност и флексибилност у односу са сарадницима;

–    испољава аналитичност и објективност при обављању послова техничара за оперативну форензику;

–    испољава иницијативу и предузимљивост у ванредним условима;

–    поштује мере безбедности на радном месту и на терену;

–    релевантно и благовремено подноси извештај по обављеном радном задатку.

–    испољава позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у раду, као и према професионалним нормама и вредностима;

–    испољава позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме, уређаја и инструмената које користи при обављању посла;

–    промовише вредности сарадње у професионалном и животном окружењу и доприноси култури уважавања и сарадње;

–    испољава одговоран однос према здрављу и заштити околине и спреман је да се на том пољу ангажује;

–    иницира учење, активно и одговорно учествује у целоживотном учењу.

 

Начин провере остварености исхода учења

Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција обавља се формативним и сумативним оцењивањем.

Оцењивање је описно и бројчано.

Бројчане оцене ученика су:

–          одличан (5),

–          врлодобар (4),

–          добар (3),

–          довољан (2) и

–          недовољан (1).

Оцена недовољан (1) није прелазна оцена.

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника (пројектни, радни задаци и сл.).

Сумативно се оцењује на полугодишту, крају школске године и на стручној матури.

 

[1] На основу Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу опште образовних предмета („Службени гласник РС“, бр. 117/13).