Category Archives: вести

Такмичења и успеси наших ученика

На 21. Републичком такмичењу одржаном у Параћину  из области Хемија и неметали ученици наше школе су постигли следеће резултате:

Из опште и неорганске хемије – 3. место у екипном пласману су освојили: Лука Крстић, одељење I-4 и Урош Јакимов, одељење I-2, а у појединачном пласману Лука Крстић је освојио 4. место, а Урош Јакимов  17. место. Mентор је  наставник Татјана Митровић.

Из хемијске технологије – 6. место у екипном пласману освојиле су:  Катарина Ћеранић, одељење IV-3 и Тамара Илић, одељење IV-4, а у појединачном пласману Катарина Ћеранић је освојила 10. место, а Тамара Илић је освојила 14. место. Ментори су наставници Злата Радовановић, Снежана Жужа,  Милка Вучковић и Славенка Недић.

На 16. Републичком такмичењу  одржаном у Краљеву из области Производња и прерада хране наши ученици су постигли следеће резултате:

Никола Шарић, одељење III-п1, месар,  освојио је 2. место, ментор наставник Сања Николин.

Петар Дикић, одељење III-п2, пекар, освојио је 3. место, ментор наставник Јелена Танасковић.

Николина Комљеновић, одељење IV-10, ТБТ, освојила је 4. место, ментор наставник  Јована Илић.

Николина Демировић, одељење IV-7, ПТ, освојила је 11. место, ментор наставник Данијела Милићевић

На 10. школској олимпијади одржаној у Врању, фудбалска екипа чији је ментор наставник Горан Вукелић освојила је 7. место.

Честитамо  на постигнутим резултатима.

 

 

Прво место на републичком такмичењу из математике

У петак, 22.4.2016. године и суботу, 23.4.2016. године у Бачкој Тополи, одржано је републичко такмичење из математике, за ученике средњих школа подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране. Организатор такмичења је Удружење средњих школа подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Школа домаћин-организатор је Пољопривредао школа Бачка Топола.

Учениик Младеновић Милош II-8 освојио је прво место (ментор Јовановић Жаклина), а екипно је наша школа заузела шесто место. Екипу наше школе чинили су следећи ученици:

  1. Јунис Даница, I-9
  2. Младеновић Милош, II-8
  3. Миленковић Невена, III-9
  4. Веселиновић Кристина, IV-8

Честитамо на оствареним резултатима.

 

 

 

Одржан Математички турнир у нашој школи

У суботу, 14.5.2016. године одржан је Математички турнир за основне и средње школе у организацији МД „Архимедес“. Нашу школу  представљала је екипа у саставу: Алексић Душан, Ковачевић  Анђела, Јанковић Игор и Лемак Владана. Екипу је предводила Јовановић Милица, професор математике.

 

Позив и Конкурсна документација за јавну набавку 01 МНД-ОС / 16 – Набавка електричне енергије.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Хемијско-прехрамбена технолошка школа,

Адреса наручиоца: Ул. Љешка бр. 82, 11030 Београд

Интернет страница наручиоца: www.hptskola.edu.rs

Врста наручиоца: установа – средња школа;

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности -добра– оквирни споразум;

За добра: Набавка електричне енергије;

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија;  

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама на:
1. Интернет адреси  www.hptskola.edu.rs

  1. Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци о:

– Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

– Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).

– Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 01 МНД-ОС/16, поштом или лично преко архиве на следећу адресу:

        Хемијско-прехрамбена технолошка школа,

Ул. Љешка бр. 82, 11030 Београд

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА,,

за јавни позив број 01  МНД-ОС/16 – Набавка електричне енергије
Рок за подношење понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Ул. Љешка бр. 82, 11030 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 30.05.2016. до 10,00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено

Важност понуде је 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 30.05.2016. у 11,00 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Ул. Љешка бр. 82, 11030 Београд. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели оквирног споразума у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15, 68/15) у року  од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најнижа понуђена цена.

 

Лице за контакт: Слађана Вукосављевић,

Остале информације: телефон: 011/3550-691     e-mail : hptskola.racunovodstvo@gmail.com

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова.

П-Конкурсна-документација-ХПТШ.docm

Наши ученици на креативној радионици у ДКЦБ

Двадесетак ученика из I-3, II-3 и III -1 наше школе, у пратњи професора Бојане Станкић и Гордане Пешић, учествовали су у пројекту:
„ТРАДИЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ ИЗРАДЕ УПОТРЕБНЕ И УМЕТНИЧКЕ КЕРАМИКЕ“– пројекат из области примењене и ликовне уметности, у оквиру обуке традиционалним вештинама старих заната.
Ђаци су показали велико интересовање и запажен таленат, те ће се неки од радова наћи и на годишњој изложби у Атријуму ДКЦБ-а јуна ове године!

 

Сусрет са Милевом Марић Ајнштајн у ДКЦБ

У оквиру пројекта Милева Марић Ајнштајн-знаменита Српкиња, 25. априла 2016. године у Дечјем културном центру града Београда, одржана су два програма.

Програм је отворила проф. др Мирјана Поповић Божић са Института за физику.

У оквиру богатог програма, резултате својих истраживања о животу и раду Милеве Марић Ајнштајн  представили су ученици ОШ“Васа Чарапић“, ОШ“Бранислав Нушић“ и ОШ“Веселин Маслеша“, а кроз плес, глуму и поезију посвећене Милеви и Ајнштајну представили су се ученици Хемијско=прехрамбене технолошке школе,Четврте београдске гимназије, Математичке гимназије, Земунске гимназије и Техничке школе “Железник“.

Захваљујући Друштву физичара Србије, у Атријуму Дечјег културног центра  публика је могла да види изложбу плаката о животу Милеве  Марић Ајнштајн, а изложен је и плакат као и еколошки сапуни са ликом Милеве Марић чији су аутори ученици Четврте београдске гимназије.

У оквиру програма,представљен је и фотоелектрични ефекат за који је Ајнштајн добио Нобелову награду.

Програм је завршен приказивањем филма “Ми смо Ајнштајн“ аутора Радована Бранкова.

Више о догађају можете видети на сајту ДКЦБ, а више детаља о пројекту на  milevema.blogspot.rs.

 

Трибина и чајанка: Зашто је Шекспир важан и данас

Актив професора енглеског језика ХПТШ  организавао је трибину-чајанку под називом: Бити или не бити.
Поводом Светског дана књиге и 400 година од смрти енлеског драматурга Вилијама Шекспира 19.04.2016.године ученици обе смене окупили су се у кабинету за енглески језик и,  у пријатној атмосфери, уз гитару и стихове, говорили о значају и актуелности Шекспира данас.
Поред одломака из најпознатијих трагедија, драма и љубавних сонета, говорило се и о Шекспиру и његовом савременику Галилеју Галилеју.
Занимљив Програм осмислиле су професорке енглеског језика Бојана Станкић и Весна Јевтић, а свој допринос овом скупу дала је и Миленија Јоксимовић, професор  физике.

Међународни сусрет у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи

 

Хемијско-прехрамбена  технолошка  школа  је  у периоду  од   13-15. априла 2016. године била домаћин међународног сусрета, којом приликом су спроведене завршне активности пројекта  „Food for All“ (“Храна за све”).  Пројекат “Food for All”  одвија се под покровитељством Академије централноевропских  школа  (ACES)  и  Еrste фондације, а тема овог  сусрета  била  је нетолеранција на храну.

У школској пекари Хемијско-прехрамбене технолошке школе ученици партнерских школа из Румуније и Бугарске правили су безглутенски и бесквасни  хлеб, разматрали проблем солидарности кроз интерактивне радионице, креирали информативне летке на тему нетолеранције на храну и здраве исхране и упознали се са концептом урбаног баштованства кроз излагање Катарине Миленковић из Башталишта.

Уз разгледање Београда и необавезно дружење гости и домаћини продубили су пријатељства и сазнали по нешто ново о култури суседних држава.

Ево како су медији извештавали о овом сусрету

Прочитај више…

Дан страних језика на Универзитету Сингидунум

На Дану страних језика одржаном у петак, 1.априла 2016.године на Универзитету Сингидунум, у ревијалном делу студенти су приказали своја знања и таленте на различитим језицима, а потом, у такмичарском делу представили су се и ученици ХПТШ: Анђела Дончић II4, Ивона Мадарас и Пантелић Андријана III4 и Јелена Маџаревић IV7.
Јелена Маџаревић је песмом Stay одушевила публику и тиме освојила прву награду – бесплатан курс страног језика по избору.
Више о томе и слике на сајту Сингидунума

Посета Румунији

Друго полугодиште започели смо посетом румунском граду Крајови, где се налази наша партнерска школа „Стефан Одоблеја“ у оквиру пројекта „Храна за све“. Омања делегација од три ученице и једне професорке боравила је у Крајови   од 17-20. фебруара где је, заједно са ученицима и наставницима домаћинима и делегацијом из бугарске школе „П.Р.Славеиков“,  даље радила на пројектним активностима. Поред вредног рада, припремања хране и прављења електронских плаката о здравој исхрани, било је прилике за дружење за време излета до манастира и културног центра оближњег села Крча, при обиласку центра Крајове, као и на завршној вечери коју смо уз игру, добру храну и поделу захвалница, провели у најбољем расположењу. Како је заиста било можете погледати у кратком филму на To Craiova and back