Одлука о додели уговора

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

Ул. Љешка бр. 82, 11030 Београд Број:82З

Датум: 27.06.2017.

Јавна набавка број: 1МНД/2017

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 697 од 15.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 698 од 15.06.2017, сагласно Извештају Комисије за јавне набавке број 822 од 27.06.2017. године, а у складу са чланом 108. став 1 и З ЗЈН („Сл. гласник РС” број 124/12,14/15,68/15) доносим следећу:

ОДЛУКУ о додели уговора

  • Предмет јавне набавке добара: Електрична енергија.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.

  • Процењена вредност набавке: 2.275.000,00 динара. З) Вредност за уговарање: 1.082.153,92 динара. 4) Основни подаци о понуђачима:
Р.бр. Назив понуђача Јединствена јед.цена без ПДВ-а (динара) Укупна вредност понуде за рангирање (без ПДВ-а)
1. ш ЕПС Београд

Царице Милице 2, 11000 Београд

5,56 1.082.153,92
  • Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: нема.
  • Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 7) Рангирање понуда:
 

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена единствена •ед. цена Укупна цена
1. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 5,56 1.082.153,92
  • Изабрани понуђач:

„ЈП ЕПС Београд”, Царице Милице бр.2 11000 Београд, у свему према усвојеној понуди број 18.01301129/1-17 од 19.06.2017. године. Извршиће набавку у целини самостално.

  • Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.
  • Против ове Одлуке може се наручиоцу уложити захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева истовремено доставља Републичкој комисији.

1