Јавна набавка 3МНД/19-позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

Назив наручиоца: Хемијско-прехрамбена технолошка школа

 Адреса наручиоца: Љешка бр. 82, 11030 Београд

 Интернет страница наручиоца: www.hptskola.edu.rs

Врста наручиоца: Установа образовања

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности – оквирни споразум.

За услуге: Екскурзија за други, трећи и четврти разред

  • 1. партија: Екскурзија за ученике 2. разреда;
  • 2. партија: Екскурзија за ученике 3. разреда;
  • 3. партија: Екскурзија за ученике 4. разреда.

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама на:

Интернет адреси  www.hptskola.edu.rs

Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци о:

– Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

– Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).

– Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 3МНД/19, поштом или лично преко архиве на следећу адресу:

Хемијско-прехрамбена технолошка школа,

Љешка бр. 82, 11030 Београд 

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА,,

за јавни позив број 3МНД/19 –Екскурзије

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка бр. 82, 11030 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 29.11.2019. до 10:30 часова.  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено

Важност понуде је минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 29.11.2019. у 16:30 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка бр. 82, 11030 Београд. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.

 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 Рок за доношење одлуке:

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12,14/15,68/15) у року од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најнижа понуђена цена.

 

Лице за контакт: Слађана Вукосављевић,

Остале информације: телефон: 011/3550-691

e-mail: hptskola.racunovodstvo@gmail.com

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 08:00-15:00 часова.

 

Конкурсна документација