КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.годину


На основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 
Министарство одбране у школској 2020/2021. години стипендира:
 
29 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе машинске струке у четворогодишњем трајању;
ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
16 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
7 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
3 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе пољопривредне  струке у четворогодишњем трајању.
 
Ученици на редном броју 1 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у места службовања Београд (9), Лађевци (15) и Ниш (5), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 2 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у место службовања Батајница (3) Београд (1) и Лађевци (2), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 3 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у места службовања Батајница (3), Лађевци (4) и Ниш (1), у својству подофицира у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 4 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у место службовања Батајница (3), Зуце (3), Панчево (2), Нови Сад (3) и Јаково (5), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 5 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у месту службовања Батајница (1), Београд (1), Стари Бановци (3), Качарево (1) и Ужице (1), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 6 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљен у професионалну војну службу у месту службовања Батајница (2), Београд (2), Јаково (2) и Сомбор (1) у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 7 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у месту службовања  Београд (1), Стари Бановци (1) и Качарево (1,) у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
По завршеној средњој школи ученици се упућују на одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем ученици ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  стално постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
– да су здравствено способна и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна војнолекарска установа;
– да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
– да су уписала школу која одговара стручном профилу подофицира за потребе вида, рода или службе;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 1:
– да су ученици четврте, треће или друге године, средње школе машинске струке образовног профила авиотехничар за ваздухоплов и мотор;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 2:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила авио техничар за електронску опрему или електротехничар електронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 3:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила авио техничар за електро опрему или електротехничар електронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 4:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 5:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 6:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила електротехничар телекомуникација или техничар ПТТ саобраћаја.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 7:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе пољопривредне струке образовног профила прехрамбени техничар.
 
Висина ученичке стипендије за школску 2020/2021. годину месечно износи:
– за ученике четвртог разреда средње школе – 25.000,00 динара,
– за ученике трећег разреда средње школе – 20.000,00 динара и
– за ученике другог разреда средње школе – 15.000,00 динара.
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Ученик приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
ПРИЈАВУ (Образац)
УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
ПОТВРДУ о пребивалишту родитеља односно старатеља;
СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним разредима средње школе;
ПОТВРДУ да је уписао четврту, трећу или другу годину средње школе у текућој школској години;
УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун текуће године;
ПОТВРДУ одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу или ИЗЈАВУ да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 30. септембра 2020. године.
 
Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
успеха оствареног у претходном школовању, и то:
општег успеха:
– I  до III разреда средње школе, за ученике четвртог разреда;
I и II разреда средње школе, за ученике трећег разреда и
– I разреда средње школе, за ученике другог разреда.
уписаног разреда средње школе.
 
социјално-економског статуса породице.
 
Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
 
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бод,
 
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова,
 
Број бодова за уписани II разред средње школе износи 0,50 бодова.
 
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
 
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Под једнаким условима приоритет у додели ученичких стипендија имаће ученици старијих разреда.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 

V  ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели  ученичке стипендије,  ученик односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.