Бактерије у нашој околини

Циљ и исходи пројекта

 

 • Развој еколошке свести и односа према здрављу
 • Стицање вештина у изради презентације и јавном наступу на енглеском језику*
 • Развијање међупредметних компетенција код ученика (компетенција за учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална компетенција, естетска компетенција, компентенција за целоживотно учење, решавање проблема, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини)

 

Продукт и дужина трајања пројекта

 

Резултат  пројекта:  презентација, усмена презентација/излагање пројектног задатка и резултата истраживања на енглеском језику, по групама

Дужина трајања пројекта: 4 недеље

 

Активности ученика и наставника

 

Активности ученика: 

 • ученици сами формирају групе за рад;
 • упознају се са са темом пројекта и захтевима;
 • планирају све фазе пројекта и ток рада уз помоћ наставника;
 • прикупљају узорке са различитих површина, засејавају бактерије и анализирају добијене податке (број колонија, боја бактеријских колонија итд.)
 • на основу свих информација и сазнања до којих су дошли раде на изради пројекта;
 • презентују резултате рада – пројекат;
 • учествују у самооцењивању и вредновању резултата рада.

Активности наставника: 

 • планира пројекат – одређује тему и циљ,
 • упознаје ученике са темом пројекта/представља пројекат,
 • помаже у осмишљавању и изради пројекта,
 • прати, пружа подршку и усмерава рад,
 • подстиче сарадњу и тимски рад,
 • помаже у превазилажењу неочекиваних проблема и ситуација,
 • заједно са ученицима учествује у вредновању резултата процеса и пројекта.

 

Реализација пројекта

 

I недеља (Хемијско-прехрамбена школа)

 • Ученици се деле у четири групе од по четири ученика (ученици у оквиру групе би требало да имају посебан задатак) и упознају се са циљевима и реализацијом самог пројекта.
 • Ученици дају предлог са којих површина желе да прикупљају узорке (нпр. мобилни телефон, тастатура, под…) и прикупљају узорке са различитих површина.
 • Групе дају хипотезу која површина би садржала највише а која најмање различитих бактерија.
 • Засејавање бактерија на хранљиве подлоге.
 • Ученици уче правила израде презентације на енглеском језику

 

II  недеља (Савремена гимназија)

 

 • Ученици се упознају са изгледом и карактеристикама бактерија користећи најсавременије доступне технологије (виртуелну реалност, интернет апликације, итд.)
 • Ученици, подељени у групе, решавају квиз у вези бактерија
 • На интернету траже информације из различитих извора о начину живота бактерија, условима потребним за развој бактеријских култура, о врстама које живе у нашем окружењу
 • Ученици уче вештине презентовања на енглеском језику

 

III недеља (Хемијско-прехрамбена школа)

 

 • Посматрање, тумачење и фотографисање изгледа Петри-шоља након раста колонија
 • Бојење бактерија по Граму
 • Могућност прављења кратке репортаже у оквиру групе која ће се убацити у презентацију
 • Тумачење резултата
 • Израда презентација и увежбавање презентовања

 

IV недеља (Савремена гимназија)

 

 • Презентовање сазнања и налаза на енглеском језику
 • Вредновање различитих група од стране професора и ученика

 

Планирани начини вредновања рада група током реализације пројекта:

 

Инструменти вредновања :

Наставник периодично прати напредовање рада на пројекту и даје повратне информације на основу следећих информација :

 

 1. Међу члановима групе постоји јасна подела задужења.
 2. Сви чланови групе подједнако учествују у активностима.
 3. Ученици поштују задате рокове за израду рада.
 4. Ученици користе адекватне ресурсе у изради пројекта.
 5. Начин организације информација.
 6. Резултат начина рада током израде пројекта сходно добијеним повратним информацијама које им даје наставник.