Термодинамика-огледни час

Шести час петком неретко је најтежи, како ученицима тако и наставницима, нарочито ако је за тај дан предвиђена систематизација градива.

Ученици трећег разреда профила хемијски лаборант, савладавали су захтевне садржаје из области термодинамике током скоро двадесет часова. Знање којим су овладали употребили су у петак, 8.12.2017. у време шестог часа, да би решили мистерију „несталог“ кључа од учионице и „побегли“ из ње.

Структуриран низ задатака прогресивне тежине дизајниран је тако да од ученика захтева индивидуални рад, рад у пару и рад у групи, а да само решења рада свих група заједно чине целину која води до „несталог“ кључа. Тачни одговори на питања и резултати задатака из области термодинамике представљени су на различите шифроване начине, чиме воде ученике из активности у активност користећи њихово животно искуство, машту и сналажљивост. Временско ограничење у виду сата који одбројава 30 минута предвиђених за завршавање свих задататака додатно мотивише ученике на сарадњу и нуђење или тражење помоћи.

Уз систематизацију знања термодинамике, ученици су развијали како сараднички тако и такмичарски дух. Показали су изузетну одговорност према заједничком циљу, што је као резултат имало свих 96 тачних одговора и 17 тачно решених задатака у предвиђеном времену и успешан „бег из учионице“.