Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Службени гласник РС, бр. 36/2015 од 21.04.2015. године

  1. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установа које обављају делатност средњег образовања и васпитања – средњих школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школи се за остваривање школског програма и годишњег плана рада школе обезбеђују средства на основу утврђене цене услуга, под условима и у складу са одредбама овог правилника.

Цена услуга, обухвата средства за плате, додатке запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, као и друге текуће расходе (материјалне трошкове), за које се средства обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Цена услуга утврђује се и обрачунава на почетку сваке школске године.

Измена цене услуга може се вршити током школске године, када наступе промене неког од елемената на основу којих је утврђена цена услуга, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

Утврђивање цене услуга врши се на основу броја радних сати, односно броја запослених за остваривање годишњег плана рада школе, школског програма, величине и опремљености школе, броја одељења и ученика, укупног броја запослених, степена њиховог образовања и материјалних трошкова.

Школа доставља министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) – надлежној школској управи најкасније до 15. септембра текуће школске године Извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услугa.

  1. II. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ УТВРЂИВАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 4.

Број извршилаца у настави за остваривање годишњег плана рада школе утврђује се на основу:

1) укупног фонда часова предвиђеног школским програмом и других облика образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље;

2) броја одељења, група или класа утврђених годишњим планом рада;

3) броја наставних недеља предвиђеног Правилником о календару образовно-васпитног рада;

4) Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи.

Број извршилаца у настави утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова редовне наставе појединачно за сваки наставни предмет по одељењу, групи или класи у школи подели са недељном нормом часова наставника (редовна настава) и бројем наставних недеља.

Члан 5.

Код извођења практичне наставе и вежби у школи, врши се подела одељења на две, односно три групе ако је то предвиђено наставним планом и програмом.

Код извођења практичне наставе и вежби ван школе, не врши се подела одељења на групе, сем ако то безбедносни разлози и услови рада захтевају у складу са наставним планом и програмом.

Код извођења наставе страног језика, ако ученици једног одељења уче различите стране језик формирају се групе на нивоу разреда до 30 ученика и не мање од 15 ученика.

Члан 6.

Број извршилаца у школи на пословима руковођења и пословима стручних сарадника утврђује се на основу броја одељења, група или класа.

Директор и помоћник директора

Члан 7.

Школа има директора.

Школа са 16 до 24 одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

Школа са 24 до 36 одељења има по 0,0833 помоћника директора сразмерно већем броју одељења а највише једног.

Школа преко 36 одељења има по 0,0417 помоћника директора сразмерно већем броју одељења а највише два.

Стручни сарадници

Члан 8.

Школа са 24 одељења има једног извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа са мање од 24 одељења има по 0,0417 извршилаца мање по одељењу, али не мање од 0,5 извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа са 24 до 36 одељења има по 0,0833 извршилаца више по одељењу на пословима стручног сарадника (психолога или педагога).

Школа преко 36 одељења има по 0,0417 извршилаца више на пословима стручног сарадника сразмерно већем броју одељења а највише три стручна сарадника.

Члан 9.

Школа са 24 и више одељења има једног библиотекара.

Школа са мање од 24 одељења има по 0,0417 извршилаца мање по одељењу, али не мање од 0,5 извршиоца на пословима библиотекара.

Члан 10.

Број извршилаца за послове организације практичне наставе у стручној школи утврђује се на основу броја одељења у школи, и то:

1) са 16 и више одељења за која се практична настава изводи у школским радионицама – један извршилац;

2) до 16 одељења за која се практична настава изводи у школским радионицама по 0,0625 запослених мање по одељењу, али не мање од 0,5 извршилаца.

Број помоћних наставника утврђује се на основу наставног програма за одговарајуће подручје рада и образовни профил.

Школа има право на једног помоћног наставника за 44 часа вежби или 52 часа практичне наставе која се изводи у школи (у лабораторији, радионици или на школској економији).

Школа која образује ученике којима је потребна додатна подршка има право на педагошког асистента, уз сагласност министра надлежног за послове образовања (у даљем тексту: министар), у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон).

Школа која остварује образовање одраслих има право на андрагошког асистента, уз сагласност министра, у складу са Законом.

Члан 11.

Школа са 24 одељења има једног извршиоца на пословима секретара.

Школа од 16 до 24 одељења има по 0,0417 извршилаца по одељењу мање, а најмање 0,5 извршилаца на пословима секретара.

Школа са више од 24 одељења има запосленог на административним пословима и то 0,0417 извршилаца по одељењу, а највише 1 извршиоца на административним пословима.

Школа са 16 до 24 одељења има једног извршиоца на пословима шефа рачуноводства.

Школа до 24 одељења има по 0,0417 извршилаца по одељењу мање, а најмање 0,5 извршиоца на пословима шефа рачуноводства.

Школа са више од 24 одељења има запосленог на административним пословима и то 0,0417 по одељењу, а највише 1 извршиоца на финансијским пословима.

Члан 12.

Школа површине од 2.000 до 5.000 m² има једног запосленог за одржавање школског објекта и опреме школе (домар школе), а школа величине преко 5.000 m² има два запослена на овим пословима.

Школи са површином мањом од 2.000 m² број извршилаца се смањује по начелу сразмерности.

Школа са домом за ученике са тешкоћама у развоју са површином мањом од 2.000 m² површине има једног запосленог за одржавање школског објекта и опреме школе.

Школа са више од 16 одељења у једном подручју рада, има за свако одељење по 0,0625 запослених за одржавање машина и инсталација а највише један запослени.

Члан 13.

Школа која има сопствени систем грејања за загревање школског простора има следећи број запослених на пословима везаним за загревање објекта (ложач, руковалац парних котлова):

1) за школу са сопственим системом централног грејања на течна и гасовита горива једног извршиоца за најмање 2.000 m² грејног простора;

2) за школу са сопственим системом централног грејања на чврста горива једног извршиоца за 1.500 m² грејног простора;

3) за школу која грејање врши пећима на нафту једног извршиоца за 16 одељења;

4) за школу са грејањем пећима на чврста горива једног извршиоца за 8 одељења.

Број извршилаца се може повећати или смањити сразмерно повећању или смањењу површине и броја одељења, у складу са Законом.

Члан 14.

Број извршилаца на пословима одржавања хигијене у школи утврђује се у зависности од броја извршилаца у настави и износи 16% од броја признатих извршилаца у настави.

III. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА У ШКОЛИ

Члан 15.

Средства за материјалне трошкове наставе утврђују се у висини од 5% а за стручне школе које имају сопствене радионице за практичну наставу у износу од 7% у односу на средства за бруто плате запослених у школи.

Материјални трошкови наставе могу бити већи у подручјима рада и образовним профилима који захтевају већа средства за практичну наставу ученика, па се средства увећавају у односу на износ предвиђен ставом 1. овог члана за:

1) 10% у подручју рада Саобраћај (образовни профил: возач моторних возила);

2) 10% у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профили: руковалац – механичар пољопривредне технике, техничар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар);

3) 5% у подручју рада Здравство и социјална заштита (образовни профили: зубни техничар, фармацеутски техничар и лабораторијски техничар);

4) 5% у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили);

5) 5% у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (сви образовни профили осим: руковалац – механичар пољопривредне технике, техничар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар);

6) 5% у подручју рада Машинство и обрада метала и Електротехника (трогодишњи образовни профили);

7) 5% у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (за образовне профиле: кувар и посластичар);

8) 5% у подручју рада Геодезија и грађевинарство (трогодишњи образовни профили);

9) 5% у подручју рада Текстилство и кожарство (сви образовни профили);

10) 5% у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (трогодишњи образовни профили);

11) 5% у подручју рада Личне услуге (сви образовни профили).

Члан 16.

Трошкови за извођење практичне наставе у подручју рада Саобраћај утврђују се на основу цене бензина помножене са количином неопходном за обуку ученика (2,5 литара по часу).

Трошкови за извођење практичне наставе у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране утврђују се на основу цене дизел горива помножене са количином неопходном за обуку ученика (2,5 литара по часу).

Члан 17.

Трошкови електричне енергије утврђују се у износу 12 kWh по 1 m² учионичког простора.

Стручним школама које имају сопствене лабораторије и радионице са машинама или уређајима са погоном на електричну енергију поред средстава из става 1. овог члана признаје се утрошак 100 kWh по ученику за вежбе и практичну наставу.

Члан 18.

Трошкови грејања утврђују се на основу врсте горива, површине школе која се греје, трајања сезоне грејања и цене горива франко испорука школи.

Школи чији су објекти прикључени на топлификациону мрежу, трошкови грејања се признају на основу површине школе и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.

У школи чији објекти имају сопствени систем грејања, трошкови грејања се утврђују на основу површине која се греје, врсте и цене горива, начина рада школе (једна или две смене) и то:

1) за објекте који се греју на нафту:

– 12 литара у току грејне сезоне по 1 m² површине која се загрева, ако школа ради у једној смени и 18 литара у току грејне сезоне по 1 m² површине која се загрева ако школа ради у две смене;

2) за објекте са сопственим централним грејањем на угаљ:

(1) 40 kg мрког угља у току грејне сезоне по 1 m² површине која се греје ако школа ради у једној смени и 50 kg мрког угља по 1 m² површине која се греје ако школа ради у две смене;

(2) за грејање са пећима на угаљ количина угља из тачке б) повећава се за 10%;

3) за објекте са грејањем пећима на огревно дрво:

– 0,070 m³ дрвета у току грејне сезоне по 1 m² површине која се загрева ако школа ради у једној смени и 0,10 m³дрва по 1 m² површине ако школа ради у две смене.

Члан 19.

Трошкови за воду утврђују се у зависности од врсте школе, цене воде и намене, и то:

1) у школама које су прикључене на водоводну мрежу, за одржавање хигијене објеката и опреме, хигијене ученика и запослених утврђује се 0,5 m³ воде по одељењу дневно, односно 183 m³ воде годишње;

2) школама са сопственим централним грејањем количина воде увећава се за 10%, а школи са фискултурном салом увећава се за 10%;

– школама које за праксу ученика користе техничку воду, за свако одељење које изводи практичну наставу у школској радионици, количина воде увећава се за 100%.

  1. IV. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови за инвестиционо и текуће одржавање

Члан 20.

Трошкови инвестиционог и текућег одржавања утврђују се у износу од 3% од бруто плата запослених у школи.

Средства за инвестиције

Члан 21.

Средства за инвестиције утврђују се на основу финансијског плана општине, односно града и буџета Републике.

Други материјални трошкови

Члан 22.

Школа има право на накнаду на основу поднетог рачуна за следеће расходе:

1) стручно усавршавање наставника и стручних сарадника (стручни испит, семинари и друге обавезе у складу са правилником о стручном усавршавању);

2) санитарни преглед ученика и наставника и других запослених ако постоји законска обавеза прегледа;

3) трошкови грађевинског земљишта;

4) трошкови обавезног осигурања ученика на лабораторијским вежбама и практичној настави;

5) трошкови учешћа ученика на такмичењима (републичка и међународна);

6) трошкови практичне наставе која се изводи ван седишта школе;

7) трошкови комуналног доприноса, платног промета и други фиксни трошкови;

8) трошкови закупа фискултурне сале или другог школског простора.

Члан 23.

Остали материјални трошкови (канцеларијски материјал, часописи, дневници и друго) износе 1% од бруто плата запослених у школи.

Члан 24.

Уколико школа не изврши прописане обавезе, школи ће се средства умањити сразмерно неизвршеним обавезама из годишњег плана рада, као и за време за које не обавља делатност.

  1. V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о цени услуга средње школе („Службени гласник РС“, број 35/93).

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од школске 2015/2016. године.

 

Број 110-00-00068/2015-04

У Београду, 8. априла 2015. године

 

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.