План рада дебатног клуба

СЕКЦИЈА : ДЕБАТНИ КЛУБ
Координатор рада секције : Даница Друловић

Секција обухвата све заинтересоване ученике од првог до четвртог разреда из оба подручја рада.

Циљеви рада секције: Развијање способности лепог изражавања, неговање правилног изговора,разумевања говора, ширења опште културе. Продубљивање вештине аргументоване комуникације икритичког мишљења. Примена дебате у решавању проблема.Оспособљавање за даље образовање и самообразовање. Развијање вештина: логичког мишљења, тимског рада, креативности и вештина
презентације и јавног наступа

Задаци рада секције: Развијање хуманости и толеранције. Развијање схватања о прихватању различитих ставова људи. Продубљивање вештина аргументоване комуникације и критичког мишљења.Неговање правилног изговора, разумевање говора, ширење опште културе.

Исходи рада секције: Ученици развијају способност критичке и аргументоване комуникације. Ученици су оспособљени да се вербално боре за своје ставове. Ученици развијају свест о потреби сталног,целоживотног учења и неговања својих различитих стечених компетенција. Ученици су оспособљени да
самостално продубљују и шире различита знања и вештине.

План и садржај рада:
ЈАНУАР
Формирање секције, договор око будућег рада и размена идеја везаних за план и програм секције. Упознавање са појмом дебате. Уводна презентација теме из области спречавања насиља. Дебата на ту тему.
Дебата на тему превенције насиљa у школама.
ФЕБРУАР
Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља. Израда паноа.
Дебата на тему вршњачког насиља.
МАРТ / АПРИЛ
Радионице/дебате на тему превенције насиља у школама.
МАЈ
Дебата на тему Уписати факултет или се запослити.
ЈУН
Дебата на тему Море или планина.