Огледни час „Тврдица“

Наставна тема: лектира

Огледна јединица: Компаративна  анализа „Тврдице“ од Јована Стерије Поповића и „Тврдице“ од Жан Батиста Молијера

Тип часа: Кпмпаративна обрада две лектире са  истим насловом од два различита писца

Развојни део часа: Ученици у одељењу унапред су подељени у две групе од којих свака обрађује по једну лектиру. Имају задатак да истакну књижевни род, врсту, композицију, фабулу, ликове, поруке сваког од романа.

Исходи: Ученици су уочили

  • сличности : епоха класицизма, књижевна врста-комедија карактера, тема-људска себичност, заплет око несталог новца и љубави (свадбе)
  • разлике : век настанка (17. и 18. век), поштовање три јединства у драми, број чинова (5 и 3), број ликова и њихова улога, број примера тврдичлука ( код Стерије има више конкретних примера).
  • мане : Молијер има два заплета тј. две радње и мало конкретних примера за тврдичлук
  • предности : Јован Стерија Поповић има један заплет, више конкретних примера тврдичлука и радња се расплете за краће време. Предност Молијеровог дела је појава спасиоца у лику Анселма и лик сплеткашице Фросине.

Циљеви часа:

  • образовни : развијање критичке свести и аналитичког мишљења у погледу етике (морала)
  • функционални : подстицање повезивања чињеница ( логичко  размишљање), уочавање повезаности и редоследа, одвајање битног од небитног, развијаље самосталности и заједничког рада
  • васпитни : развијање етичког, критичког и  стваралачког, развијање уверења, ставова, развијање свести о значају међусобне толеранције

Мало атмосфере са часа