Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2018/2019

УВОД

У Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи стиче се средње образовање за рад као и даље школовање у трајању од три, односно четири године, по наставном плану и програму у два подручја рада:

 1. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ  И  ГРАФИЧАРСТВО
 2. ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Образовни профили  у току школске 2018/2019.  године, приказани по подручјима рада, су:

 1. Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ  И ГРАФИЧАРСТВО

а. трогодишње школовање

– израђивач целулозе и папира

б. четворогодишње школовање

-хемијско-технолошки техничар

-техничар за заштиту животне средине

-техничар за индустријску фармацеутску технологију

-хемијски лаборант

 

 1. Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

а. трогодишње школовање

-пекар

-месар

 

б. четворогодишње школовање

-прехрамбени техничар

-техничар за биотехнологију

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе произилази из више законских одредби које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а који су објављени у Службеном или Просветном гласнику. РС:

-Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, 88/2017, 27/2018, 10/2019 и др. Закони.

-Закон о средњој школи, Службени гласник РС, 101/05 и Закон о средњем образовању и васпитању , Службени гласник РС, бр. 55/13, 101/2017,27/2018, 10/2019 и др. Закони.

-Закон о уџбеницима, Службени гласник бр. 27/2018

-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и сручних сарадника, Службени гласник, 81/2017

-Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник, 23/18, и 30/2019

-Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, Службени гласник РС,82/2015

-Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за шк.2019/20., Просветни преглед 3/2018

-Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, Просветни гласник, бр.1/92, 23/97, 2/00.

-Правилник о плану и програму за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, Службени гласник СРС, 6/90, 4/91, 7 и 17/93, 1 и 2/94, 2,3 и 8/95, 5/96, 5/02, 5 и 10/03, 25/04, 3,6 и 11/05, 12/06, 8/2018, 1/2018, 10/2018, 8/2018

-Правилник о врсти стручне спреме наставника, стрчних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, Просветни гласник, 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 8/03, 11/04, 6/05, 4/07, 7/2018, 11/2018, 5/2018 и 8/2018

-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја рада

Хемија, неметали и графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране , Просветни гласник, 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1 и 13/07, 2/08, 2/09. 06/2018

-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле Техничар за козметичку технологију , Просветни гласник, 25/04.

-Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил Техничар за козметичку технологију, Просветни гласник, 25/04,

-Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма за сручне предмете за образовне профиле у стручним школама за подручје рада Хемија, неметали и графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране(Просветни гласник 7/91,15/97, 10/2018,15/2018)

 • Основни показатељи и резултати школе у протеклој школској годни: успех, резултати на такмичењима, ставови ученика према појединим наставним предметима, испитивање криза и тешкоћа у развоју ученика, садржај активности ученика у слободном времену и друго
 • Важнији показатељи о раду стручних служби и органа школе, показатељи о резултатима стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави
 • Структура социјалног и економско-културног статуса родитеља ученика
 • Сагледавање потребе друштвене средине и реализовање што већег броја школских активности у сарадњи са друштвеном средином
 • Досадашња сарадња са радним организацијама као платформа за даљу сарадњу
 • Усвајање мера за рационализацију и ефикаснији рад бољим коришћењем већ постојећих услова
 • Извештај о раду школе у протеклој школској години

Преглед карактеристика рада школе у претходној школској

години

1.Услови рада школе

1.1. Школски простор – објекти

 

Образовно-васпитни рад остварује се у објекту грађеном 1957. године. Објекат је грађен наменски за школу одређеног профила.

Школске зграде и двориште заузимају простор од 22.500 м2. Настава је одржавана у учионицама, кабинетима, лабораторијама, библиотеци и сали за физичко васпитање, у школској радионици-пекари, а део наставе је извођен код бројних социјалних партнера. Зграда школе окружена је  пространим двориштем. Структура школског простора у коме се изводила настава је следећа:

 

Назив просторије Број просторија Површина

у m2

Недостаје просторија
1. Универзалне учионице 18 560 10
2. Специјализоване учионице (лабораторије) 13 1726 2
3. Kабинет за консултације (ванредни ученици) 1 20
4. Кабинети 12 480
5. Радионице 2 60
6. Фискултурна сала 2 480
7. Зборница 2 220
8. Библиотека 1 80
9. Просторије за организацију наставе, админ.      и  финансијско-економске послове 5 320
10. Школска радионица пекара 1 120
11. Ходници 7 1920
12. Степеништа 10 912
13. Мокри чворови 9 300
14. Дворишта 1 20000
15. Остале просторије 5 388
УКУПНО 89 27586 12

 

Према уписаном броју ученика а у односу на број одељења недостајао нам је, као и предходних година, учионички простор. Проблем недовољног простора решили смо тако што  смо направили распоред  коришћења учионичког простора (нека одељења иду на часове теоријске наставе у учионички простор одељења која су на часовима лабораторијских вежби, практичне наставе и физичког васпитања).

 

1.2. Опрема, намештај и наставна средства

 

Назив школског намештаја број комада
Клупе 544
Катедре 34
Школске табле  47
Ормари 97
Витрине 63
Полице 38
Радни столови  182
Остали помоћни намештај 49
Столице школске  1204
Столице – остале 455

Морамо да нагласимо да стање школског намештаја није у задовољавајућем стању. Због оштећења,  један  део неће бити употребљив за наредну школску годину.

За потребе вођења есДневника набављено је 5 рачунара са пратећом опремом и 20 таблета, а Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту определио је финансијска средства за набавку 16 лаптопова. За реализацију наставе рачунарства и информатике од Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа је добила 7 рачунара са пратећом опремом.  Стање рачунарске опреме која се користи у настави дато је у следећој табели:

Назив број комада
Рачунар 50
Монитор 43
Видео-бим 1
Скенер 1
Штампач 10
Лап-топ 3
Пројектори 12
Таблети 20

 

За припрему наставе користи се 4 рачунара и 2 штампача, што се показало недовољним за рад бројног наставнног особља. Током школске године много рачунара је остало ван употребе. Наиме, много рачунара треба поправити или их заменити новим. За савремени приступ наставним садржајима, неопходно је у следећој школској години повећати број рачунара, као и обезбедити интернет везу у кабинетима за информатику.

Ученицима је током школске године обезбеђена практична настава у хемијским и погонским лабораторијама. Поред лабораторија у самој школи, користили смо и оне које се налазе при погонима индустрије за коју се ученици школују.Током првог полугодишта вршена је редовна набавка потребних хемикалија, сировина и посуђа за реализацију вежби и практичне наставе.

Извршене су текуће поправке елктричних и водоводних инсталација, поправка два аутоклава и апарата за дестиловану воду, као и санација столарије и зидова у учионичком простору.

У школској 2018/2019. годни у лабораторији набављена је већа количина основних наставних средстава (посуђе и хемикалије): посуђе одмах у септембру,  а хемикалије у четири тромесечја – у септембру, децембру, марту и мају.

У свим лабораторијама услови рада омогућавају ученицима практичан контакт са струком, а развијају се и продубљују интересовања за технологију као примењену науку. Ученици, поред теоријских, стицали су и практична знања кроз практичну наставу и наставу у блоку која је организована и код социјалних партнера.

1.3. Кадровски услови рада

 

У току школске 2018/2019. године,  образовно-васпитни рад реализовало је 84 наставника, стручних по образовању и искусни у педагошкој пракси и 8 помоћних наставника, који су давали свој допринос при савладавању практичних наставних саджаја у лаобраторијама школе. Сви по својој стручној спреми одговарају Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и наставника у стручним школама.

Преглед наставног кадра који је изводио наставу током школске 2018/2019. године даћемо по стручним већима:

Стручно веће српског језика и књижевности и уметности:

– Јанковић Маја – руководилац стручног већа

– Марковић Катарина

– Мићић Бранка

– Митровић-Иванов Весна

– Митровић Унковић Виолета

– Сиљановић Бранислава

– Милијић Игор (наставник музичке уметности)

– Цветковић Милош (наставник ликовне културе)

Стручно веће страних језика:

– Галовић Љиљана

– Јефтић Весна

– Станкић Бојана

– Тасић Милена – руководилац стручног већа

Стручно веће друштвених наука:

– Јованчић Светозар– филозофија, грађанско васпитање – руководилац стручног већа

– Мишић Добривоје – историја, грађанко васпитање

– Сарић Јасмина – историја, грађанко васпитање

– Станковић Витомир – историја, грађанко васпитање

– Мићуновић Миљан – географија

– Пантелић Срећко – верска настава

– Љиљак Славка – социјологија, социологија са правима грађана, устав и право грађана, грађанско васпитање

 

Стручно веће математике и рачунарства и нформатике:

– Јовановић Жаклина – математика – руководилац стручног већа

-Маринковић Драгана- математика

– Миросављевић Зорица – математика

– Митровић Мирјана – математика,

– Урошевић Весна – математика

– Чеврљаковић Биљана – математика

– Марић Биљана – рачунарство и информатика

– Петрић Мица – рачунарство и информатика

– Стојилковић Миодраг – рачунарство и информатика

 

Стручно веће физике и физичке хемије:

– Вучковић Милка – физичка хемија, технолошка група предмета

– Јоксимовић Миленија – физика, електротехника

– Остојић Весна – физика, електеротехника

– Перовић Миланака – физика, физичка хемија

– Ранђић Зорица – физичка хемија – руководилац стручног већа

 

Стручно веће хемије:

– Димитријевић-Станојковић Јелена

– Додиг Соња

– Жикић Вишња – руководилац стручног већа

– Марковић Сања

– Митровић Татјана

– Пешић Гордана

– Спарић Љиљана

Стручно веће физичког васпитања:

– Вукелић Горан

– Јоксимовић Зорица

– Латиновић Зденка – руководилац стручног већа

– Марковић Кристинка

 

Стручно веће технолога – Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

– Вујадиновић Гордана

– Димитријевић Снежана

– ДруловићДаница

– Ђуровић Марија

– Ерцег Нина

– Жужа Снежана

– Ивановић Лела

– Милојковић Дејан – руководилац стручног већа

– Недић Славенка

– Павковић Анита

– Радовановић Злата

– Ранковић Драгана

– Вучуровић Марица

Стручно веће технолога – Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

– Алемпијевић Златица

– Авејић Славица

– Биочанин Драгиша

– Вукосављевић Слађана

– Вучковић Јасмина

– Говорчић Златко

– Гојковић Тихана

– Јовановић Слободан

– Ковачевић Весна – руководилац стручног већа

– Лемаић Наташа

– Лончар Душица

– Лукић Смиљана

– Марковић Богданка

– Марковић Оливера

– Марковић  Смиља

– Милићевић Данијела

– Милошевић Наташа

– Михајловић Соња

– Николин Сања

– Новковић Предраг

– Павловић Ивана

– Палић Драгана

– Петровић Данијела

– Ракић Љубомировић Марија

– Ратковић Мирјана

– Рибар Јелена

– Стојичић Весна

– Симић Александра

– Танасковић Јеленa

– Мерџановић Јелена

Три стручна сарадника су, пружали помоћ наставницима у реализацији програмских

задатака, и то:

 • Слађана Ђурић Радовановић – педагог
 • Снежана Павловић – психолог
 • Сиљановић Бранислава – библиотекар

ШКОЛСКИ  ОДБОР

Школом је током школске 2018/2019 године управљао Школски одбор (девет чланова).

Три представника локалне самоуправе:

Васић Мирољуб

Совтић Чедомир

Мартиновић Пејчић Олгица

 

Три представника Савета родитеља:

Николовски Бранислав

Видаковић Зоран

Стојичић Ксенија

 

Три представника запослених Хемијско-прехрамбене технолошке школе:

Николин Сања

Ковачевић Весна

Стојилковић Миодраг

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Радом школе руководила је директорка школе Наташа Парезановић. Помоћ у  организацији делатности школе (настава, подела одељењског старешинства, распоред часова и др.) пружили су:

 1. Вукосављевић Слађана, помоћник директора 50%
 2. Снежана Димитријевић, организатор практичне наставе 100%
 3. Стојичић Весна, организатор практичне наставе 50%, помоћник директора 50%

 

1.4. Број ученика и одељења

 

Према плану уписа за школску 2018/2019. годину у први разред је, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, дозвољен упис:

Назив образовног профила Број планираних ученика
3-годишњи образовни профил 4-годишњи образовни профил Свега

 

300

Подручје рада Хемија, неметали и графичарство 120
Хемијско технолошки техничар  / 30
Хемијски лаборант  / 30
Техничар за индустријску фармацеутску технологију / 30
Техничар за заштиту животне средине  / 30
Пољопривреда, производња и прерада хране 180
Прехрамбени техничар  / 60
Техничар за биотехноогију  / 30
Месар 30 /
Пекар 60 /

 

Укупан број ученика у школи, на почетку школске 2018/2019 године приказан је у следећој табели:

ПОДРУЧЈЕ РАДА I

разред

II

разред

III

разред

IV

разред

УКУПНО
Хемија,неметали

и

графичарство

113 106 108 85 412
Пољопривреда,

производња и

прерада хране

188 134 104 57 483
УКУПНО 301 240 212 142 895

 

Број ученика у току школске године се мењао. У наредној табели дајемо преглед броја ученика на почетку школске 2018/2019. године, као и одељења по образовним профилима.

Број ученика у току школске године се мењао. У наредној табели дајемо преглед броја ученика на почетку школске 2018/2019. године, као и одељења по образовним профилима.

ОБРАЗОВАЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ БРОЈ УЧЕНИКА
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЂИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика
Образовање

у трајању од

три године

1. Израђивач целулозе и папира / / / / 1 12 / / 1 12
2. Месар 1 32 1 21 1 19 / / 3 72
3. Пекар 2 53 2 32 1 21 / / 5 102
Образовање у трајању од

четри године

1.Хемијско технолошки техничар 1 26 1 21 1 22 1 16 5 85
2.Хемијски лаборант 1 28 1 26 1 26 1 24 4 104
3.Техничар за заштиту животне средине 1 31 1 31 1 24 1 21 4 107
4.Техничар за индустријску фармацеутску технологију 1 28 1 28 1 27 1 24 4 107
5.Прехрамбени техничар
6.Техничар за биотехнологију

 

ОБРАЗОВАЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ БРОЈ УЧЕНИКА
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ

ОДЕЉЕЊА

БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ УЧЕНИКА
ОБРАЗОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ ГОДИНЕ 1.Израђивач целулозних папира

2.Месар

 

3.Пекар

 

4.Произвођач прехрамбених производа

 

 

1

 

2

 

 

 

32

 

53

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

21

 

32

 

 

 

 

9

 

1

 

 

1

 

 

 

12

 

19

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

72

 

102

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 1.хемијско технолошки техничар

 

2.хемијски лаборант

 

3.техничар за заштиту животне средине

 

4.техничар за индустријску фармацеутску технологију

 

5.техничар за козметичку технологију

 

 

6.прехрамбени техничар

 

 

7.техничар за биотехнологи ју

 

8. прехрамбени техничар

 

2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

26

 

 

28

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

18

 

 

 

54

 

 

65

 

 

33

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

21

 

 

26

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

21

 

 

 

42

 

 

52

 

 

29

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

22

 

 

26

 

 

 

24

 

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

 

39

 

 

43

 

 

21

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

16

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

24

 

 

 

 

13

 

 

 

45

 

 

39

 

 

18

 

85

 

 

104

 

 

 

107

 

 

 

107

 

 

 

 

63

 

 

 

180

 

 

199

 

 

101

 

 

 

Преглед броја ученика, одељења и група на крају другог полугодишта школске 2018/2019. године:

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ ГРУПА
I 250 10 20
II 218 10 20
III 198 10 20
IV 141 7 16
СВЕГА 807                 37 76

 

Преглед броја ученика 31. августа школске 2018/2019. године по подручјима рада и разредима, изложен  је табеларно:

ПОДРУЧЈЕ РАДА I

разред

II

разред

III

разред

IV

разред

УКУПНО
Хемија,неметали

и

графичарство

101 95 103 85 384
Пољопривреда,

производња и

прерада хране

141 117 94 56 408
УКУПНО 242 212 197 141 792

 

Коментар:

Од септембра 2018. године промене у броју ученика су биле велике. Број ученика крајем септембра био је 874, али због одлуке ученика, родитеља, законских заступника и низа обавеза породичне, личне, социјалне природе, као и спортских ангажовања, број ученика закључно са 31. августом је 792. Сви у школи смо сведоци да је око 30 ученика променило статус преласком на ванредно школовање. Двадесет ученика је променило школу због даљине и огромног губитка у времену, а других двадесет ученика је схватило да жели сасвим друге образовне профиле, тако да су своје аспирације покушали да докажу уписом у приватне школе. Сви у школи ће не само кроз Тим за маркетинг, већ и кроз Тим за унапређење квалитета рада школе кроз Тим за развојно планирање радити на реалним капацитетима у домену стратешког маркетинга који је најједноставнији када ученици воле егзактне науке као што су математика, физика и хемија, као и начине њихове конкретне примене. Само овакви ученици су храбри да се упусте у овладавње бројних стручних предмета и у највећем броју случајева успешном наставку школовања кроз академске студије.

2.Анализа успеха и владања ученика током школске 2018/2019. године

2.1.Успех ученика

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УСПЕХА ПО ОДЕЉЕЊИМА

ПОДРУЧЈЕ   РАДА:  Хемија, неметали и графичаство

I-1  –  2.66            II-1  –  3.11           III-1  –  3.14          IV-1  –  3.75

I-2  –  3.30            II-2  –  2.91           III-2  –  3.16          IV-2  –  3.48

I-3  –  3.60            II-3  –  3.03           III-3  –  3.09          IV-3  –  3.80

I-4  –  3.40            II-4  –  3.47           III-4  –  3.36          IV-4  –  3.51

III-x  –  3.27

 

ПОДРУЧЈЕ   РАДА:  Производња и прерада хране

I  7  –  3,09                II-7  –  2.82             III-7  –  2,82         IV-7  –  3.84

I  8   –  2,61              II-8  –  2.86             III-8   –  2,89        IV-8  –  3.80

I  9   –  2,67              II-9  –  2.77             III-9  –  3,09        IV-9  –  2.99

Iп1  –  2,17               IIп1  –   3.19           IIIп1  –  2,90

Iп2  –  3,09               IIп2  –  3.10            IIIп2   –   3,60

Iп3  –  2,18               IIп3  –  3.09

 

Табела успеха ученика

на крају школске 2018/2019

Разред/број ученика Одличан Врло добар Добар Довољан Недовољан
1ХНГ/101 6

6.06%

33

33.66%

52

51.48%

4

3.96%

6

5.94%

2ХНГ/95 3

3.15%

27

18.42%

53

55.78%

4

4.21%

8

8.42%

3ХНГ/103 9

8.79%

30

29.12%

55

53.39%

7

6.79%

2

1.94%

4ХНГ/85 21

23.52%

31

36.47%

27

32.34%

4

4.70%

1

1.17%

УКУПНО ХНГ/384 39

10.15%

121

31.51%

188

48.95%

19

5.45%

17

4.42%

1ПППХ/141 1

0,70%

29

13,47%

60

42,55%

38

27%

18

14,18%

2ПППХ/117 1

0,85%

25

25%

50

42,70%

27

23%

14

10,9%

3ПППХ/94 11

 

24 44 9 6
4ПППХ/56 5

8,92%

22

39,28%

22

39,28

2

3,57%

2

3,57%

УКУПНО

ППХ/408

18

4,41%

100

24,50%

76

18,62%

76

18,62%

40

9,80%

УКУПНО

792

57

7,19%

221

29%

364

45.95%

95

12%

57

7,19%

 

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Све активности континуирано имале су за циљ  унапређивање процеса наставе и учења са посебним освртом на три области квалитета: планирање наставе и учења,

оцењивање и подршка ученицима.

Највећа пажња усмерена је на дефинисање јасних и прецизних циљева сваког часа чиме смо се обавезали да у домену структуирања наставног часа     користимо најпримереније облике рада, методе рада, технике рада у лабораторији, као и на практичној настави, као и поступке за активирање ученика на самом часу кроз пројекте и коришћење савремених наставних технологија.

Све је предузето уз две анкете које су се односиле на подстицање мотивације ученика кроз оцењивање, као најважнији аспект и највалиднију повратну информацију која је како свим ученицима, родитељима и запосленима важна. Резултати  на крају четврте класификације указују да је успех у свим разредима оба образовна профила бољи посебно у првом, трећем и четвртом разреду.

Дужни смо да вас обавестимо о једном примеру напредка ученика захваљујући истрајности, стрпљењу и стручности предметних наставника.

На пример: Након иницијалног теста пролазност у другој недељи септембра 2018. године пролазност из наставног предмета-физике, је била – 0,98% а 22.06.2019. године – 97% ученика је имало позитивне оцене, 2% ученика су успешно положили поправне и разредне испите док је 1% полагао испит по жалби такође са позитивним исходом.

Овај сценарио је исход озбиљног залагања не само на редовним часовима – математике, хемије, свих технологија и бројних стручних предмета па и физике, рада на допунској настави о чему се води брижљива евиденција о присуству ученика и њиховим потребама у домену програмских садржаја, као и о благовременом извештавању родитеља и законских заступника који су радо виђени и у  терминима отворених врата где  су систематично обавештавани о свим оценама које су кроз формативно оцењивање били јасан одраз субјективних могућности ученика, мотивације прилагођености, интњересовања, аспирацијама за даљим напредовањем што смо кроз учешће ученика (њих сто) у пројектима доказали.

Исто толико ученика приступило такмичењима, било школским, а 50% од тог броја и републички и постигли су као и ранијих година запажене резултате, највише као појединци.

Више од сто ученика учествовало је у активностима маркетинга школе свечаностима, трибинама, клубским активностима, каријерном вођењу, а најуспешнији ученици трећег и четвртог разреда кроз секцију са којом се сви поносимо „креативна технологија“ упутили су се у најновије аспекте теоријског и практичног домена технолошког развоја што им је била значајна одскочница за упис различитих Факултета. О успеху ученика много смо разговарали на састанцима педагошког Колегијума, Тима за унапређивање рада Школе, свакако Тима за само вредновање, на ученичком Парламенту, савету родитељ и свакој седници Школског одбора трудећи се да из месецау месец изнађемо најефикасније мере и понудимо најпримереније методе и технике учења за  охрабривање и подстицање свих ђака. То није лако са преко 60% ученика  који су на полугодишту имали једну или више недовољних оцена.

Ове године Тим за подршку и бригу о ученицима који је у највећем степену сарађивао са свим одељенским старешинама првог разреда, олакшао је прилагођавање ученицима који су у ИОП-1 и ИОП-2, као и препознавање не малог беоја ученика који су у процесу индивидуализације било због успорене социјализације, хиперактивног понашања, емоционалне незрелости, хроничних психичких или физичких стања која су тражила свакодневни појачан надзор од свих у школи.

Наставницима није увек било лако да одвоје довољно времена да ученици изложе своје оригиналне идеје и креативна решења, као и да испрате до краја на који начин су сви ученици разумели и применили повратну информацију да реше задатак и унапреде учењее, али сваки наставник је током сваког часа евалуирајући успевао да сагледа шта су ученици научили, шта желе и шта предлажу у даљем процесу наставе.

У области квалитета –подршка ученицима , школа је планирала и реализобвала програме за ученике, првог друго, трећег и четфртог разреда који су имали тешкоћа у савладацању предвиђених програмских садржаја, пишући и проверавају кроз евалуацију планове и активности (ИОП-1 и ИОП-2) Наставници су се трудили да обезбеде и носуице одређених активности у оквиру подршке ученицима велика пажња посвећена је социјалним животнимвештинама кроз конструктивно

Разред ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО
I/пппх 108.86 13.03 121.89
II/ пппх 137.5 9.39 146.89
III/ пппх 161.34 12.91 174.25
IV/ пппх 163.94 11.13 174.07
Укупно ПППХ 142.41 11.65 143.17
I/хнг 141.1 7.85 148.86
II/ хнг 160 11.39 171.39
III/ хнг 173.35 7 180.35
IV/хнг 119.86 5.72 125.58
Укупно ХНГ 145.55 9.31 155.29
УКУПНО/на нивоу школе на крају школске 2018/2019. године 143.98 10.48 149.23

 

2.2.Владање ученика

 

В   Л   А   Д   А   Њ   Е
Подручје рада Примерно Врло добро Добро Довољно Незадовољавајуће
ХНГ 295 39 46 6 /
76.42% 10.10% 12.00% 1.50% /
ППХП 232 59 95 33 2
57.42% 13.11% 23.51% 8.16% 0.49%
Укупно 527 98 141 39 2
66.54% 12.37% 17.80% 4.92% 0.25%

Великом броју оправданих изостанака, као и претходних година, доприносе  дужи временски периоди, често и вишемесечна изостајања појединих ученика због здравствених проблема (хоспитализација, дужи третмани лечења).

 

3.  Облици образовно-васпитног рада

Годишњи план рада школе предвидео је наставне и ваннаставне активности, и сви ти програмски садржаји су и остварени.

Планирање рада из појединих предмета извршено је у складу са индивидуалним способностима ученика или ученичких група. Рад је извођен на нивоу постављених захтева,  на додатном и допунском нивоу.

У Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи, посебно се инсистирало на развијању стваралачких способности ученика. То се остваривало  кроз часове редовне наставе, али и кроз веома садржајне ваннаставне активности.

3.1. Редовна настава

Приказ планираних и реализованих часова редовне наставе, одступања од планираних часова,  по разредима  на нивоу Школе, због прегледности изложићемо табеларно.

Приказ планираних и реализованих часова редовне наставе на нивоу школе:

Подручје рада Хемија, неметали и графичарство

Разред

 

Планирани

часови

Рализовани

часови

Одступања

 

ПРВИ 4314 4237 -77
ДРУГИ 5768 5802 34
ТРЕЋИ 7396 7316 -80
ЧЕТВРТИ 7312 7194 -118
УКУПНО 24790 24549 -241

 

Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Разред

 

Планирани

часови

Рализовани

часови

Одступања

 

ПРВИ 7267 7204 -63
ДРУГИ 8775 8714 -61
ТРЕЋИ 6756 6751 -5
ЧЕТВРТИ 5517 5511 -6
УКУПНО 28315 28180 -135

Табеларни приказ збира планираних и реализованих часовау оба подрујчја рада по разредима:

Разред

 

Планирани

часови

Рализовани

часови

Одступања

 

ПРВИ 11581 11441 -140
ДРУГИ 14543 14516 -27
ТРЕЋИ 14152 14067 -85
ЧЕТВРТИ 12829 12705 -124
УКУПНО 53105 52729 -376

 

Коментар:

Обзиром да је до почетка другог полугодишта комплетна евиденција образовно-васпитног рада вођена у стандардним Књигама евиденције образовно-васпитног рада, а од другог полугодишта сви наставници су били у обавези да комплетну евиденцију, како редовних часова, тако и свих других облика образовно-васпитног рада воде у е-дневнику, много времена је сваки од наставника посветио овладавању и рутини у домену уноса свих релевантних података у е-дневник, тако да ће сва одступања у школској 2019/2020. бити боље и прегледније праћена, евидентирана и проверавана. Време које је било потребно наставницима је свакодневно захтевало висок ниво концентрације, бриге, организације, ажурности, прецизности, праћења, тако да у извештају за школску 2018/2019. годину о допунској, припремној настави, секцијама нећемо давати коментаре обзиром да квалитет у домену непосредног рада са ученицима није изостао. Наведено потврђују резултати који се тичу успеха и владања ученика који су незнатно бољи захваљујући ентузијазму и стрпљењу искусних наставника. Јасно је да је било потребно уложити огроман напор у дигитализацију евиденције свих аспеката обимне педагошке документације, што је апсолутно корисно, али класични обрасци начина понашања ученика захтева бриге, подршке, подстицања и мотивације; тражили су такође квалитетан однос према свим часовима.

3.2. Допунска и припремна настава

У току ове школске године, као и ранијих година, организована је допунска настава за ученике који су имали тешкоће у савладавању редовног наставног плана и програма – ово се првенствено односи на ученике са слабијим предзнањима, на слабо мотивисане ученике и на ученике који су спорадично имали здравствене проблеме.

Један број колега ове године посветио је пажњу креирању оперативних планова (на месечном нивоу) чиме је педагошка документација била потпунија, а захтеви ученика, као и застоји у односу на план и програм садржајније артикулисани. Кроз креирање глобалног плана рада – олакшан је индивидуални приступ ученику као и наставнику темама које су акцентоване.

Током ове школске године већа пажња је посвећена припремању допунских часова, као и часова додатне наставе како кроз Стручна већа, тако и кроз посете ових часова.

Преглед реализације допунске наставе у подручјима  рада дат је у наредном табелама:

Подручје рада ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Разред Предмет Број часова / бр.ученика  
I

 

 

 

 

Математика 14/48
Хемија

Техничко цртање са маш. еле

25/68

2/*

Физика

Технике рада у лаб.

Биологија

13/42

10/10

4/*

62/168
II Српски језик  

1/6

Аналитичка хемија

Основи прех. тех.

7/*

9/11

Математика

Физика

8/12

17/6

Хемија 7/43
Електротехника

Обрада меса

6/12

4/5

Здравствена безбедност хране

Објекти и опрема у пекарству

                   1/7

2/4

Машине и апарати с аутоматиком 30/*
                  55/106
Термодинамика 6/8
Српски језик 1/6
7/14
IV Математика 10/11
                                                                                                                  172

 

Подручје рада ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Разред Предмет Број часова/бр.ученика  
I

 

 

Математика 18/69 83/204
Општа и неорганска хемија 18/64
Физика 27/50
Биологија 15/19
Енглески језик 4/2
II

 

 

 

Математика 40/68 203/243
Органска хемија 67/103
Аналитичка хемија 31/39
Физика 24/23
Испитивање тла, воде и ваздуха 2/2
Машине, апарати и операције 4/2
Технолошке операције

Микробиологија

7/1

16/1

Извори загађивања животне средине

Енглески језик

7/1

5/3

III

 

 

 

 

Математика

Српски језик

56/39

4/4

Енглески језик 14/9
Физичка хемија 19/2
Инструментална анализа 1/7
Технологија фармацеутских производа 2/2
Електротехника 9/4
Прерада и одлагање чврстог отпада 1/3
Загађивање и заштита тла 2/3
Биохемија  

5/1

Машине, апарати и операције 8/48
  121/123
IV

 

 

Математика 15/52
Хемијска технологија 7/22
Технологија ф.п 2/7
                                                                                        423/564

Ови подаци односе се на ученике који су одређени за допунску наставу и на наставнике који су сваког термина по плану и програму допунске наставе били присутни за континуиран рад са ученицима. Све детаљније информације налазе се у Књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у средњој школи.

Чињеница је да мали број ученика (око 20%) континуирано похађа часове допунске наставе. Ова чињеница отежава рад у одељењима у којима су ученици слабо мотивисани, обзиром на низак ниво постигнућа на иницијалним тестовима – за ученике првог разреда. Наставници су као и свих претходних година и даље били активни, мотивисани и доследни у реализацији часова допунске наставе, као и на услузи ученицима и родитељима у односу на „отворена врата“ за све наставне предмете које предају.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА-У току школске 2018/2019. год. реализована је и припремна настава за полагање разредних испита за ученике оних предмете за које у току школске године није било услова да се организује редовна настава (реч је о страним језицима- недовољан број ученика да се формирају групе), као и за ученике који су узели учешће на такмичењима ( предмети у оквиру којих су организована такмичења).

Такође, у јуну је организована и припремна настава за полагање разредних испита за ученике који нису из оправданих разлога похађали више од једне трећине предвиђеног фонда часова за одређени предмет тенису успели да савладају наставне програме, као и припрема  за полагање поправних испита како за ученике завршних тако и за остале ученике.

У  наредним табелама дат је преглед реализације часова припремне наставе по подручјима рада и наставним предметима.

Подручје рада ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Разред Предмет Број часова  
I Физика

Грађ. васпитање

18/24

4/2

 
Физика

Хемија

18

9

 
Аналитичка хемија 25
Грађ. васпитање  

4

Производња хлеба

Српски језик

Енглески језик

Објекти и опрема у пекарству

10

7

7

4

Електротехника 11
Математика 13
III Здравствена безбедност хране 9  
Технолошке операције

Прехрамбена технологија

10

5

 
Математика

Тржиште и промет пекарских производа

 

3

7

Производња пецива и колача са тестенинама 31
Екологија  

4

Прерада меса

Предузетнишво

 

14

13

 

 

 Припремна настава за ванредне ученике

Подручје рада: Производња и прерада хране
Разред Предмет Број часова / бр.ученика
  Хемија 2/1
  Хемијска технологија – припремни рад 1/1
  Математика 6/1
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
  Општа и неорганска хемија 49/5
  Органска хемијска технологија 10/1
  Аналитичка хемија 2/2

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ / Факултете

(Хемија, неметали и графичарство)

Година/разред Име предмета Број часова/број ученика
4 разред Органска хемијска технологија 12/8
4 разред Хемија 5/7
4 разред Физичка хемија 11/5

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

(Пољопривреда, производња и прерада хране)

Година/разред Име предмета Број часова/број ученика
1-3. разреда

 

Математика 45/8
Историја 8/6
3.разред Производња пецива, колача и тестенина 5/7
4.разред Енглески језик 10/4
Технолошке операције 4/6
Изборне технологије 3/8

 

(Хемија, неметали и графичарство)

Година/разред Име предмета Број часова/број ученика
3.разред Неорганска хемијска технологија 31/9
4.разред

 

Органска хемијска технологија

 

14/9
Машине, апарати и операције 4/4
3-4.разред Физичка хемија 3/9

 

Припремна настава, консултације са ванредним ученицима

(Хемиja, неметали и графичарство)

       Предмети

 

Број часова / бр.ученика
Технологија са практичном наставом 8/1
Органска хемијска технологија 4/2
Неорганска хемијска технологија 2/1
Загађивање и заштита воде 3/1
Математика 3/1
Општа и неорганска хемија 2/1
22/7

 

Припремна настава, консултације са ванредним ученицима

(Пољопривреда, производња и прерада хране)

Предмет Број часова / бр.ученика
Хемија 8/3
Физичка хемије 8/2
Прехрамбена технологија 9/5
Математика 10/3
35/13

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ

(Хемија, неметали и графичарство)

Година/разред Име предмета Број часова/број ученика
4. разред

 

Технологија средстава за прање козметичких производа 21/15
Аутоматска контрола процеса 6/1
Технологија фармацеутских производа 5/1
Испитивање у технолошкој производњи 12/8
Органска хемијска технологија 16/12
Загађивање и заштита тла 10/5

 

(Пољопривреда, производња и прерада хране)

Година/разред Име предмета Број часова/број ученика
4 разред

 

Изборне технологије 61/38
Технолошке операције 13/16
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 10/17

 

3.3. Додатна настава

 

У зависности од интересовања  наших ученика организована и додатна настава у циљу проширивању знања наших ученика. Преглед реализованих часова додатне наставе дат је по предметима и за свако подручје рада издвојено.

Подручје рада: Производња и прерада хране
Разред Предмет Број часова / бр.ученика
II Производња хлеба 24/3
III Производња хлеба 24/3
IV Енглеки 10/9
Математика 12/1
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
I Општа и неорганска хемија 49/5

Часови додатне а посебно допунске  наставе су отежано извођени због недовољног одзива ученика. Разлози недовољног одзива ученика на заказане часове допунске и додатне наставе у Хемијско-прехрамбеној  технолошкој школи су бројни и изложени су по тачкама:

Већина ученика,  који нису изградили радне навике у основној школи,  сматра да ће на последњој  класификацији (још драстичније, на последња 3 часа),   успети да обезбеди прелазну оцену. Могуће је да то искуство датира из основне школе. Ученици, а делом и родитељи нису свесни ниског нивоа предзнања – што доказују  иницијални тестови и слаба постигнућа у оба подручја рада.

Навике из основне школе   и однос према допунској настави.

Чињеница  да ученици ни на обавезне часове не долазе уредно  те имају  још „опуштенији„  однос  према  допунском раду.

Распоред часова (по седам часова 3-4 пута недељно),  такође отежава организовање часова допунске наставе.

Даљина становања је често организационо – технички проблем јер у нашој школи  има велики број ђака-путника.

Матурски и завршни испит ученика

У јунском испитном року школске 2018/2019 године, на нивоу школе матурски испит пријавило је 179 ученика а резултати су приказани табеларно:

У с п е х   н а   м а т у р с к о м   и с п и т у
подручје рада пријавило/приступило одличан врло добар добар дово

љан

није приступило
Хемија, неметали и графичарство 79 35 33 10 / 1
Пољопривреда, производња и прерада

хране

54 16 27 10 1 0

 

У јунском испитном року школске 2018/2019. године, на нивоу школе завршни испит пријавило је 85 ученика резултати су приказани табеларно:

У с п е х   н а   з а в р ш н о м   и с п и т у
подручје рада  пријавило/ приступило одличан врло добар добар дово

љан

није приступило
Хемија, неметали и графичарство 8 2 3 3 / 1
Пољопривреда, производња и прерада хране 31 22 6 / 3 2
УКУПНО 39 24 9 3 3 3

 

 У аугустовском испитном року, року школске 2018/2019 године, на нивоу школе матурски испит пријавило је 49 ученика, а резултати су приказани табеларно:

У с п е х   н а   м а т у р с к о м   и с п и т у
подручје рада Пријавило/ приступило одличан врло добар добар довољан није у потпуности положио
Хемија, неметали и графичарство 5 1 1 2 1
Пољопривреда, производња и прерада хране 2 2

3.4. Реализација практичне наставе, практичне наставе  у блоку и наставе у блоку

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

План и програм практичне наставе и наставе у блоку реализовани су у потпуности.

Социјални партнери у чијим се производним и другим објектима школске, 2018/2019.године,

реализовала практична настава и настава у блоку:

 1. ЈКП Београдски водовод и канализација – погон Макиш
 2. ЈКП Београдски водовод и канализација- погон Бежанијска коса
 3. Галеника фитофармација А.Д., Земун
 4. Anahem Laboratory, Београд
 5. Фабрика фармацеутских производа Биље Борча, Београд
 6. ЈКП Градска чистоћа – рециклажно двориште, Београд
 7. ЈКП Београдске електране – топлана Нови Београд
 8. Завод за заштиту природе Србије, Београд
 9. Републички хидрометеоролошки завод, Београд
 10. Београдски сајам, Београд
 11. Фестивал здравља, Београд
 12. Музеј Николе Тесле, Београд
 13. Дечји културни центар
 14. СКЦ (Project team) – предавања из разних научних области; презентације и предавања факултета Београдског Универзитета
 15. Центар за унапређење животне средине – Green fest
 16. Фабрика хартије
 17. Фабрика картона Умка
 18. Питура
 19. Апотека Липов лад
 20. Цементара у Поповцу
 21. Стаклара у Параћину
 22. Рафинерија у Панчеву
 23. Рафинерија Београд

Просторије школе у којима jе реализована практична настава и настава у блоку школске 2018/2019. године:

 • школске лабораторије – хемијскa, погонска, биохемијска и микробиолошка

број реализованих часова наставе у блоку према подручјима рада и образовним профилима за школску 2018/2019. годину

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 

Одељење Образовни профил Предмет Реализовано
1-1 ХТТ Општа и неорганска хемија 60+60
1-2 ТЗЖС Општа и неорганска хемија 60+60
1-3 ТИФТ Општа и неорганска хемија 60+60
1-4 ХЛ Општа и неорганска хемија 60+60
2-1 ХТТ Аналитичка хемија 30+30
Органска хемија 30+30
2-2 ТЗЖС Извори загађења животне средине 60+60+60
2-3 ТИФТ Аналитичка хемија 30+30
Органска хемија 30+30
2-4 ХЛ Аналитичка хемија 30+30
Органска хемија 30+30
3-x1 ИЦ и П Teхнологија  са практичном наставом

 

60
3-1 ХТТ Неорганска хемијска технологија 60+60
3-2 ТЗЖС Загађивање и заштита тла 30+30+30
Прерада и одлагање чврстог отпада 30+30+30
3-3 ТИФТ Технологија фармацеут. производа 30+30
Биохемија 30+30
3-4 ХЛ Инструментална анализа 60+60+60
4-1 ХТТ Органска хемијска технологија 60+60
4-4 ХЛ Испитивање у технолошкој произв. 30+30+30
Електроаналитичке методе 30+30+30
4-2 ТЗЖС Загађивање и заштита ваздуха 30+30+30
Прерада и одлагање отпадних вода 30+30+30
4-3 ТИФТ Технологија фармацеут. производа 60+60

 

ХТТ – Хемијско технолошки техничар; ТЗЖС – Техничар за заштиту животне средине

ТИФТ – Техничар за индустријску фармацеутску технологију ХЛ – Хемијски лаборант, ИЦ и П  Израђивач целулозе и папира

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

План и програм практичне наставе и практичне наставе у блоку реализовани су у потпуности. Између годишњег плана и реализације практичне наставе у блоку на крају школске, 2018/2019. године постоје само једно одступање. Наиме, фабрика ИМЛЕК, Млекара Београд која је претрпела хаварију октобра 2018. године није била у могућности да нам изађу у сусрет у циљу реализације наставе у блоку.

Социјални партнери у чијим се производним и другим објектима школске, 2018/2019. године, реализовала практична настава и практична настава у блоку:

 • Месаре и пекаре – Delhaize Serbiao.o., Београд
 • Кланица и прерада меса Амбар, Сурчин, Београд
 • Кланица и прерада меса Ђурђевић, Пећинци
 • Кланица и прерада меса Фамис, Земун
 • Пекара Жиле
 • Пекара Вика, Београд
 • Пекара КИМ, Земун
 • Vulcano sat d.o.o. (Пекара Тазе), Београд
 • Београдски хлеб д.о.о., (Суперверо 3 и 5), Београд
 • Моја пекара, Београд
 • Пекара и посластичарница Лав, д.о.о., Београд
 • Пекара и посластичарница Camy d.o.o., Земун
 • Пекара Soulfood, Београд
 • Пекара Орашац, Београд
 • Пекара Coffee cake bakery, Београд
 • NBGP Properties o.о. (Пекара хотела Crowne Plaza), Београд
 • Пекара Voila, Београд
 • Скроз добра пекара, Тргоцентар д.о.о.
 • Соко Штарк д.о.о., Београд
 • Dr Oetker – погон Арома, Београд
 • M6 EDEN, Београд
 • M6 EDEN сирћетана, Београд
 • Пивара Догма, Београд
 • Огледно добро пољопривредног факултета (ОДПФ) Радмиловац, Београд
 • Unisol d.o.o. (ПФИ д.о.о. и Packsol, Београд)
 • Тривит, Београд
 • Врење шпиритана д.о.о.
 • ЈКП Београдски водовод и канализација – погон Макиш
 • ЈКП Београдски водовод и канализација – погон Беле Воде
 • Фриком А.Д.
 • Coca Cola HBC, Земун
 • Heineken, Нови Сад
 • ДЕЛТА Аграр, Челарево
 • Музеј пчеларства и винска кућа Живановић, Сремски Карловци
 • Фабрика шећера Јединство, Ковачица
 • Индустрија скроба Јабука, Панчево
 • Doncafe, Шимановци
 • Фрувита, Луњевац, Смедерево
 • Београдски сајам, Београд
 • Фестивал здравља, Београд
 • Новосадски сајам, Нови Сад

 

Из овог списка наших социјалних партнера издвајамо нове чланове од ове школске године: Пекара Soulfood, Пекара Coffee cake bakery и компанија ДЕЛТА Аграр, Челарево.

Просторије школе у којима jе реализована практична настава, практична настава у блоку и настава у блоку школске, 2018/2019. године:

 • школска пекара
 • школске лабораторије – биохемијска и микробиолошка

Школске, 2018/2019. године финансијска средства за превоз ученика и наставника до фабрика ван Београда, а у циљу реализације наставе у блоку добијена су од Секретаријата за образовање и дечију заштиту. Сва потребна документација поднешена је Секретаријату, који је одобрио финансирање. Оваквом тренду надамо се сваке наредне године.

 број реализованих часова наставе у блоку према образовним профилима за школскУ, 2018/2019. годину

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Одељење Образовни профил Предмет Реализовано
I9 ТБТ Практична настава 60+60
Iп1 Месар Практична настава 60+60+60
Iп2 Пекар Практична настава 60+60
Iп3 Пекар Практична настава 60
II7 ПТ Практична настава 60+60
II8 ПТ Практична настава 60+60
II9 ТБТ Практична настава 60+60
IIп1 Месар Практична настава 90+90
IIп2 Пекар Практична настава 90+90
IIп3 Пекар Практична настава 90+90
III7 ПТ Практична настава 60+60
III8 ПТ Практична настава 60+60
III9 ТБТ Практична настава 60+60
IIIп1 Месар Практична настава 120+120
IIIп2 Пекар Практична настава 120+120
IIIп3 Пекар Практична настава 120+120
IV7 ПТ Практична настава 60+60
IV8 ПТ Практична настава 60+60
IV9 ТБТ Практична настава 60+60

 

ПТ – Прехрамбени техничар

ТБТ – Техничар за биотехнологију

 

3.5. Награђени и похваљени ученици у школској 2018/2019.години

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛСКА 2018/2019 ГОДИНА

Одељење Презиме и име Похваљени (Сврха похвале) Награђени

(Сврха награде)

I-8 Стојисављевић Ема Одличан успех и примерно владање /
I-9 Богдановић Ана Одличан успех и примерно владање /
II-8 Божовић Милош Одличан успех и примерно владање /
III-8 Видаковић Марија Одличан успех и примерно владање Одличан успех из свих предмета (5,00) и примерно владање
III-8 Шуша Ивана Одличан успех и примерно владање /
III-9 Ђокић Мина Одличан успех и примерно владање /

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Одељење Презиме и име ученика Похваљени (сврха похвале) Награђени (сврха награде) Вукова диплома
I-1 Николић Јована Учешће на Републичком такмичењу из опште и неорганске хемије

 

I-1 Миленковић Иван Допринос у раду школе
I-1 Данилоска Ања 1.место  на Општинском такмичењу  из верске наставе
I-1 Петковић Наташа 1.место  на Општинском такмичењу  из верске наставе
I-2 Гргић Лазар Одличан успех и примерно владање,

Учешће на Републичком такмичењу из опште и неорганске хемије

 

I-2 Штулић Марија Одличан успех и примерно владање

 

I-3 Ђорђевић Никола Одличан успех и примерно владање

 

I-3 Ђокић Кристина Одличан успех и примерно владање

 

I-4 Бранковић Милица Одличан успех и примерно владање
I-4 Аћимовић Тијана Одличан успех и примерно владање
I-4 Обрадовић Тијана Допринос у раду школе
I-4 Михаиловић Неда Допринос у раду школе
II-2 Симовић Софија Одличан успех и примерно владање
II-2 Милановић Јана Допринос у раду школе
II-3 Милетић Ненад Допринос у раду школе,учешће  у пројекту ,,Building bridges for Balkans   ‘’
II-3 Рајичић Андреа Учешће  у пројекту ,,Building bridges for Balkans   ‘’
II -4 Ранђеловић Анђела Одличан успех и примерно владање
II-4 Јовић Валентина Одличан успех 5,00 и примерно владање, учешће  у пројекту ,,Building bridges for Balkans   ‘’

 

Одличан успех 5,00 и примерно владање

 

II-4 Спасић Давид Допринос у раду школе, учешће  у пројекту ,,Building bridges for Balkans   ‘’
III -1 Вишњић Ивана Одличан успех и примерно владање
III -2 Кабаница Невена Одличан успех и примерно владање
III -2 Штетић Богдан Допринос у раду школе
III -2 Мишић Огњен Одличан успех и примерно владање

 

III -3  Муњић Ђурђина Одличан успех и примерно владање,

допринос у раду школе,учешће на такмичењу ,,Краљевство поезије   ‘’, 5.место на технолошкој студији случаја на ТМФ-у

III -3 Скочајић Ива Одличан успех  5,00 и примерно владање,

3. место на Окружном такмичењу ,,Књижевна олимпијада   ‘’

Одличан успех  5,00 и примерно владање

 

III -3 Зарић Јелена Допринос у раду школе
III -3 Лукић Теодора Допринос у раду школе, учешће на такмичењу ,,Краљевство поезије   ‘’
III -3 Павловић Дуња Допринос у раду школе
III -3 Имери Емир Допринос у раду школе, учешће  у пројекту ,,Building bridges for Balkans   ‘’
III -3 Јовановић Страхиња Допринос у раду школе
III -3 Милашиновић Немања Допринос у раду школе
III -4 Грбић Јована Одличан успех и примерно владање
III -4 Полимац Сара Одличан успех и примерно владање
III -4 Схалабиех Софија Одличан успех 5,00 и примерно владање,

Освојенo 1 место на књижевним сусретима

 

Одличан успех 5,00 и примерно владање

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Одељење Име и презиме Похваљени (Сврха похвале) Награђени (Сврха награде)
IIIп1 Антонијевић Урош Одличан успех 5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IIIп1 Ивановић Стеван Одличан успех  5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IIIп1 Недељковић Љубивоје Одличан успех 5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IIIп2 Лукић Никола / Освојено I место на Републичком такмичењу из области производње и прераде хране

и

Освојено I место на Првом Међународном фестивалу младих пекара у Нишу за четвороструку плетеницу

IIIп2 Радивојевић Никола Одличан успех 5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IV7 Васић Виолета Одличан успех и примерно владање Одличан успех
IV7 Голубовић Анђела Одличан успех 5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IV7 Трмчић Милица Одличан успех и примерно владање Одличан успех
IV8 Балаж Милица Одличан успех 5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IV8 Марић Биљана Одличан успех и примерно владање Освојено I место на Републичком такмичењу из области производње и прераде хране и

Одличан успех и примерно владање

IV8 Настић Ивана Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
IV8 Стевановић Емилија Одличан успех 5,00 и примерно владање Одличан успех 5,00
IV8 Перишић Анђела / Освојено IV место на Градском такмичењу из енглеског језика

 

IV9 Дачевић Вукашин Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање

 

 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Одељење Име и презиме ученика Похваљени (сврха похвале)

 

Награђени (сврха награде) Вукова диплома
4-1 Јевремовић Викторија Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-1 Јовановић Милица Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-1 Ранђеловић Ивана Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-1 Наранчић Никола Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-2 Бунчић Софија  Ученик генерације,Одличан успех 5.00 и примерно владање ,допринос у раду школе Одличан успех 5.00 и примерно владање Вукова диплома
4-2 Перишић Марија Одличан успех и примерно владање,5.место на технолошкој студији случаја на ТМФ-у Одличан успех и примерно владање,5.место на технолошкој студији случаја на ТМФ-у
4-2 Благојевић Кристина Одличан успех и примерно владање ,допринос у раду школе Одличан успех и примерно владање
4-2 Јакимов Урош 5.место на технолошкој студији случаја на ТМФ-у, допринос у раду школе 5.место на технолошкој студији случаја на ТМФ-у
4-2 Радичанин Милош Спортиста генерације Спортиста генерације
4-3 Алексић Тијана Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-3 Маринковић Кристина Одличан успех и примерно владање  

Одличан успех и примерно владање

 

 

4-3

Марковић Милица Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-3

 

Матијашевић Борис Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-3

4-3

 

Милановић Николија Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-3

 

Наранчић Зорица Одличан успех 5.00 и примерно владање Одличан успех 5.00 и примерно владање
4-3

 

Стевановић Александра Одличан успех  5.00 и примерно владање Одличан успех 5.00 и примерно владање
4-3

 

Шаћировић Елена Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-4 Хинић Марија Одличан успех 5,00 и примерно владање,

Изузетан допринос у раду школе,активно учешће у пројектима,презентацијама и многим активностима . Учешће на технолошкој студији случаја на ТМФ-у,

Одличан успех 5,00 и примерно владање,

Изузетан допринос у раду школе,активно учешће у пројектима,презентацијама и многим активностима .

Вукова диплома
4-4 Крстић Лука Одличан успех 5,00 и примерно владање,

Изузетан допринос у раду школе,активно учешће у пројектима,презентацијама и многим активностима . Учешће на технолошкој студији случаја на ТМФ-у,

Одличан успех 5,00 и примерно владање,

Изузетан допринос у раду школе,активно учешће у пројектима,презентацијама и многим активностима .

Диплома за природне науке
4-4 Аћимовић Лука Одличан успех и примерно владање,

изузетан допринос у раду школе,активно учешће у пројектима,презентацијама и многим активностима .

Одличан успех и примерно владање,изузетан допринос у раду школе,активно учешће у пројектима,презентацијама и многим активностима .
4-4 Мишковић Сања Одличан успех и примерно владање,Спортске активности Одличан успех и примерно владање
4-4 Росић Бранка Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
4-4 Колашинац Кристина Одличан успех и примерно владање Одличан успех и примерно владање
3х1 Топаловић Негосав Одличан успех 5.00 и примерно владање Одличан успех 5.00 и примерно владање

 

3.6. Извештај о раду секција

 

У Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи, посебно се инсистира на развијању стваралачких способности ученика. Значајна је ангажованост ученика наше школе и ван оквира редовних активност. То се  остварује и кроз активности ученика у оквиру различитих секција.  Као и ранијих година ученици су узели учешће у бројним скцијама  које су им понуђене, а на основу исказаног интересовања (ученици су анкетирани од стране наставника у сваком одељењу понаособ).

Преглед броја одржаних часова и заступљених ученика по секцијама дат је у наредним табелама за свако подручје рада понаособ:

*Извештаји су за сва четири разреда

  Секције Бр. Часова/бр. ученика
  Креативна технологија

Школски бенд са клубом слушалаца музике

108/34

22/12

  Рачунарско-информатичка секција

Фолклор

2/3

12/13

  Новинарска 7/12
  Стони тенис 21/10
Библиотекарство 11/3
  Рукометна секција

Драмска секција

Гимнастичка секција

Хемијска секција

Атлетска секција

Фото и литерарна секција

 

7/21

14/15

9/7

18/31

5/26

7/11

 

  /

 

Преглед секција као и наставника који су руководили њиховим радом, дат је у следећој табели:

 

ПРЕГЛЕД СЕКЦИЈА И РУКОВОДИЛАЦА СЕКЦИЈА

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ВОДИЛИ СЕКЦИЈУ
Драмска Виолета Унковић Митровић, Катарина Марковић,Ивана Манојловић, Јанковић Маја, Весна Митровић Иванов
Школски бенд са клубом слушалаца музике

 

 

Ивана Манојловић,

Маја Јанковић

 

 

Фото-литерарна Ивана Манојловић,

Виолета Унковић Митровић

Литерарна Мићић Бранка
Рецитаторска Данијела Глигорић
Новинарска Весна Митровић Иванов
„ENGLISH WORKSHOP“

Секција за енглески језик

Милена Тасић

Бојана Станкић

Библиотечка секција  Бранислава Сиљановић
Ликовна секција Милош Цветковић
Хорска секција  Игор Милијић
Еколошка секција Милка Вучковић
Стони тенис  Зденка Латиновић
Фудбал Горан Вукелић
Одбојка Зденка Латиновић
Стрељаштво Зденка Латиновић
Кошарка Кристинка Марковић
Гимнастика Зорица Јоксимовић
Рукомет Зорица Јоксимовић
Фолклор Зорица Јоксимовић
Секција за рачунарство и информатику Милена Тасић
Хемијска секција Љиљана Спарић,

Гордана Пешић

Шаховска секција Славка Љиљак
Креативна технологија Славенка Недић
Ученичка компанија Драгана Ранковић
Професионална оријентација ученика завршних разреда Бојана Станкић

 

Преглед броја одржаних часова и заступљених ученика по секцијама дат је у наредним табелама за на нивоу школе:

Секције Бр.часова/бр. ученика
Креативна технологија 108/34
Фото-литерарна секција 7/11
Рачунарска секција 2/3
Школски бенд са клубом слушалаца музике 22/12
Фолклор 12/13
Стони тенис 21/10
Новинарска 7/12
Библиотечко – литерарна секција 11/3

 

Драмска секција 14/15
Рукометна секција 7/21
Гимнастичка секција 9/7
Хемијска секција 18/31
Атлетска секција 5/26
243/198
3.6.1. Извештај о раду новинарске секције

 

У првом полугодишту школске 2018- 2019 године, одржано је 10 састанака ове секције. Поред старих чланова, секцији су се придружили нови ученици.  Уредништво је остало само на наставници Весни Митровић Иванов. Овогодишњи 19. број часописа је графички уређивао ученик (4-2) одељења а то је Јован Вучетић. Тема деветнаестог броја је била:

– Наука уједињује – иновација побеђује. Ово је 10 година – јубиларна – излажења часописа.

Што се тиче другог полугодишта нисмо имали више од пет састанака јер су се ученици преорјентисали на учешће на такмичењима. Овај број часописа послаћемо и на такмичење које се одржава на Филолошком факултету, у оквиру Друштва за српски језик (конкурс средњошколских часописа).

До следећег 20. броја,  толико од редакције часописа и уредника.

Пошто је 150 година од периодног система – Медељева, планирамо да ове године изађе још један број са темом – У свом елементу – то ће ући у школску 2019/2020 школску годину.

 

Весна Митровић Иванов

   3.6.2. Извeштaj о раду фото-литeрaрнe сeкциje

 

У рад  секције је укљичено укупно 14 ученика. Секција је са радом почела 18.9. 2018. У оквиру секције, ученици су 7.10. 2018. године ишли на Калемегдан, а тема је била Кућни и улични љубимци. Планирана је изложба на ту тему које би требало да буде реализована у другом полугодишту.

Ученици фотографске секције су фотографисали школске догађаје као што су Дан школе, Еко-фестивал у Дечјем културном центру и прослава Школске славе Свети Сава. Фотографисали су и звона у оквиру школског конкурса Најлеше новогодишње звоно од рециклираном материјала, што је реализовано у сарадњи са секцијом Креативна технологија.  У све то су били укључени следећи ученици: Емир Имери, Крунић Лаура, Невена Кабаница и Сара Новаковић.

Три ученика Фотографско литерарне секције, заједно са ученицима секције Креативна технологија, посетило је сталну поставку Музеја илузија. У Музеју илузија су деца могла да виде на које све начине могу да употребе огледало, а на тај начин су могле да продубе своја сазнања о визуелним погледима на свет.

Одржано је укупно  11 часова. Ученици су учествовали у избору фотографија за школски хол. Поједини ученици су били задужени за фотографисање појединих догађаја: Емир Имери и Невена Кабаница. Планирано је да буде одржано више часова у следећем полугодишту.

У другом полугодишту је одржано 10 часова. На одржаним часовима су се ученици бавили анализирањем фотографија, писањем радова за текуће литерарне конкурсе. Рад ученице Ђурђине Муњић је био одабран да буде изложена на изложби Мој љубимац. Ученици су фотографисали све битније догађаје у школи.  Одабране су фотографије које треба да улепшају школске просторије. Ученик Милош Врховац је учествовао на такмичењу Таленти, где је представио своје фотографије у виду кратког филма.

Ивана Манојловић

Виолета Унковић Митровић

3.6.3. Извештај о раду драмске секције

 

Поред редовних активности драмске секције, било је и активности које су се односиле на актуелне школске пројекте. У првом полугодишту се радило на следећем:

 • Прослава Дана школе и представа Наша еко-прича
 • Фестивал науке у ДКЦБ-у са представом Наша еко-прича (прерађена верзија представе)
 • Прослава Школске славе Свети Сава

Наша еко-прича је први пут играна поводом прославе Дана школе. Идеја је била се драмски обликује тема која је уско везана за образовне профиле наше школе, па смо изабрали екологију. Представа је била едукативног карактера у циљу развијања и јачања свести о значају рециклаже.  За Фестивал науке је представа дорађена и изведена у измењеном саставу. Начин рада у оквиру драмске секције је обухватао следеће елементе: писање текста, рад на дикцији, осмишљавање сценографије и бројна увежбавања. На представи су радили следећи наставници: Виолета Митровић Унковић, Маја Јанковић и Ивана Манојловић. Чланови фотографско-литерарне секције су забележили све школске манифестације, па су тако снимили поменута драмска извођења. Светосавску прерадбу је радила Весна Митровић Иванов, где је акценат био на специфичном споју музике и  поезије, а оквир је био  импровизовани школски час.

У другом полугодишту је драмска секција била укључена у пројекат Периодни систем елемената. Направљена је кратка представа која се играла у ДКЦБ-у, а наставници који су припремали ђаке су: Гордана Пешић, Љиљана Спарић, Бојана Станкић и Ивана Манојловић. Идеја је била да се деци основношколског узраста приближи хемија, тако да је и ова представа била спој кратких песмица о хемији, али и персонификовали смо елемете, односно дали смо им људски облик и особине. Планирано је да се ова мала представа прошири и драмски употпуни, како би била изведена приликом прославе Дана школе у октобру 2019. године. Осим прославе, представа остаје као једна од активности у оквиру пројекта Периодни систем елемената.

Ове године је драмска секција обухватила 42 ученика.

Виолета Митровић Унковић

Маја Јанковић

Весна Митровић Иванов

Ивана Манојловић

3.6.4. Извeштaj o рaду шaхoвскe сeкциje

 

У овој школској години није било заинтересованих ученика за шаховску секцију .

Руководилац секције

Љиљак Славк

3.6.5. Извештај о раду фудбалске секције

 

Секција је почела са радом у септембру у термину дечаци – понедељак, девојчице петак.

Већ у октобру за дан школе одиграна је прва утакмица против хемијске школе из Суботице уз помоћ школског савеза за спорт општине Чукарица утакмица је одиграна у ДТО Партизан у Жаркову.

Општинско првенство је заказано за 19 фебруар 2019. На том првенству и мушка и женска фудбалска екипа је освојила прво место и тако стекла услове да представља нашу општину на градском првенству.

 1. марта одржано је Градско првенство за ученике и ту је њихово учешће и завршено.
 2. марта наше девојке су учествовале на градском првенству.

Горан Вукелић

3.6.6. Извештај о раду фолклорне секције

 

Обрађујући наставне јединице “Народне игре и плесови“, уочио се знатан број ученика који су изразили жељу за учешћем у фолклорној секцији у школи.

У току школске г. фолклорна секција је окупила и децу која се активно баве фолклором.

Секција је почела са радом почетком октобра и бројала је укупно 17 ученика. Велику заинтересованост и редовну активност показали су следећи ђаци: Исидора Мандић, Марија Видаковић, Милош Николовски, Алекса Парезановић, Лука Парезановић, Данило Црвенчић, Стефан Николић, Марија Петровић, Емилија Стевановић, Софија Бунчић, Кристина Благојевић, Наталија Маринковић и  Милица Мијаиловић.

У оквиру 28 часова увежбавале су се народне игре и плесови као што су: игре из околине Шумадије, Крајиште, Лесковац.  Ученици су редовно похађали часове и савладали кореографије које су изводили на прослави Дана школе и школске славе Св.Сава. Учествовали су и на такмичењу „Ја имам таленат“ и освојили 1.место у школи. Уложили су велики труд и њихов наступ је био врло запажен.Такође су учествовали и у такмичењу у организацији Општине „Покажи свој таленат“. Музичка пратња као и народна ношња допринели су општем добром утиску. Часови су се одржавали у великој и малој фискултурној сали. Ученици су показали изузетну марљивост и одговорност у раду.

Зорица Јоксимовић

3.6.7. Извештај о раду одбојкашке и стонотениске  секције

 

У одбојкашку секцију је укључено 47 ученика. Одржано је 20 часова у овој школској години.

На општинском такмичењу освојено је друго место и у мушкој и у женској категорији.

У стонотениску секцију је укључено 8 ученика. Одржано је 7 часова у овој школској години.

Учествовали на општинском такмичењу, прво место у мушкој и женској конкуренцији. На градском такмичењу женска екипа међу првих осам.

Извештај предао,

Зденка Латиновић, проф.ф.к.

3.6.8. Извештај о раду секције за стрељаштво

 

У секцију је укључено 6 ученика. Одржано је 7 часова у овој школској години.

Учествовали на градском такмичењу и освојили друго место у женској конкуренцији, а мушкарци без пласмана међу прва три.

Извештај предао,

Зденка Латиновић, проф.ф.к.

3.6.9. Извештај о раду пливачке секције

 

У секцију је укључено 4 ученика. Одржано је 7 часова у овој школској години.

Учествовали на градском такмичењу женска и мушка  екипа. Немамо остварен пласман међу прве три екипе.

Извештај предао,

Зденка Латиновић, проф.ф.к.

    3.6.10. Извештај о раду атлетске секције

 

У школској 2018/2019. години, атлетска секција је окупила 19 ученика и ученица из целе школе. Припремних часова је одржано укупно 11. Бацачка дисциплина се припремала у школском дворишту, штафетне промене, старт и убрзање, развој скочности у великој фискултурној сали. Остале припреме су одржане на стадиону у Кошутњаку. Узели смо учешће на општинском такмичењу у обе категорије, које је одржано 10.10.2018. на Кошутњаку и освојили екипно прво место у обе категорије.

 

ДИСЦИПЛИНА ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ
100м Саво Мишчевић 3/7

2. место

Лука Шујић 1/1

Марија Вучићевић 3/2

2. место

400м Матеја Герић 3/7

1. место

Марко Сузић 1/8

Леонора Лепојевић 1/3

2. место

Ана Чолаковић 2/3

1000/800м Бојан Дабовић 2/3

2. место

Тамара Младеновић 1/3

1. место

Штафета 4×100м ПРВО МЕСТО

Никола Аћимовић 3/2

Леонтије Васић 1/8

Немања Милашиновић 3/3

Козма Тошић 1/8

ПРВО МЕСТО

Милица Никшић 1/1

Валентина Словић 1/2

Марија Балотић 1/2

Ива Словић 1/3

Скок у даљ Никола Аћимовић 3/2

1. место

Марија Балотић 1/2

1. место

Бацање кугле Страхиња Стојиљковић 3/7  1. место Адђела Плавшић 3/4

1. место

 

Као екипа пласирали смо се на градско такмичење које је одржано 18.10.2018. такође на стадиону на Кошутњаку, где је пласман за даље такмичење на међуокружном нивоу остварила Марија Балотић освојивши друго место у скоку у даљ.

3.6.11. Извештај о раду ватерполо секције

На нивоу града организовано је такмичење у ватерполу 7. јуна 2019. године и све школе су биле обавештене.

Узели смо учешће на том такмичењу са следећим ученицима: Јеликић Вељко, Жилић Ђорђе, Матић Лука,Радичанин Милош, Немања Милашиновић, Тричковић Никола и Кадијевић Илија.

Такмичење је било елиминационог карактера и ми смо игубили од Математичке гимназије, али смо показали солидну игру.

Зорица Јоксимовић

3.6.12. Извештај о раду секције за енглески језик „English workshop“

 

У школскoj 2018/2019. години у оквиру секције за енглески језик одржано је тридесет часова, а у раду секције учествовало је 7 ученика III разреда. Бавили смо се израдом плаката и уређивањем кабинета.

Милена Тасић

3.6.13. Извештај о раду хорске секције

 

У току школске 2018/2019. године хорска секција је бројала 14 ученика . Поводом обележавања Дана школе 20. октобра, а затим и прославе школске славе 27. јануара, на позорници у холу школе, солисти хорске секције и хор су дали значајан допринос обележавању ова два за школу значајна догађаја.

Милијић Игор

3.6.14.  Извештај о раду ликовне секције

 

Ученици су реализовали велики број задатака на пољу ликовне уметности, развијајући способност креативног мишљења и критичког односа према делима. При раду, коришћене су многе технике као што су: лавирани туш, темпера, глина, воштане боје, колаж, итд. Радови ученика ликовне секције били су приказани на школским изложбама.

Уз практичан рад, односно боље упознавање уметности, ученици су пропратили неколико значајних изложби организованих у Београду. Рад у учионици и обилазак музејских ресурса омогућио је ученицима подробније сагледавање уметности у целини које ће их пратити читавог живота.

Милош Цветковић

3.6.15. Извештај о раду библиотечке секције

Одржано 31 часова.

 • Упознавање са планом рада секције
 • Израда паноа „Придружите нам се“
 • Смештање књига у полице
 • Естецко уређење библиотеке
 • Омиљени лик из савремене књижевности
 • Каталогизација
 • Обилазак Сајма књига
 • Највише ми се допала књига…
 • Израда паноа „Читајмо више“
 • Разговор о новоизашлим књигама
 • Употреба падежа у говорном језику
 • Издавање и враћање књига
 • Учешће у хуманитарној акцији „За децу из Звечанске“
 • Одабир књига за библиотеку
 • Упознавање новопридошлих чланова секције са радом
 • Израда паноа „Баново брдо“
 • Нова средина – говорна вежба
 • Отуђење у делима савремених аутора
 • Правилно писање
 • Ко је убио културу
 • Брзо проналажење књига
 • Очекујем…
 • Уметност читања
 • Одабир књига које би требало набавити
 • Истакање пива
3.6.16. Извештај о раду хемијске секције

 

Хемијска секција је почела са радом у октобру 2018. године, у коју су укључени ученици првог и другог разреда оба подручја рада. Хемијску секцију воде наставници хемије Спарић Љиљана и Пешић Гордана.

Рад се остварује тако што ученици раде огледе предвиђене планом и програмом хемијске секције. Ученици , уз несебичну помоћ наставника, кроз извођење занимљивих огледа уче хемију, сазнају о значају хемије као битне науке, као и о њеном значају у свакодневном животу.  Осим тога ученици кроз експериментални рад раде и на себи, унапређујући своје експерименталне вештине, самопоуздање, комуникативност, јавно представљање и др.

Поред рада у лабораторији, ученици су у оквиру секције учествовали на презентацијама школе. 27.10.2018 одржан је Чукарички експеримент под покровитељством Општине Чукарица, а 30.11.2018. године Четврти еколошки фестивал науке у Дечијем културном центру. Ученици су изводили едукативне експерименте, а  својим радом и залагањем трудили су се да своје умеће што боље прикажу посетиоцима манифестација.

У току јануара, ученици I8  и II9, чланови хемијске секције, снимали су кратак филм на тему “In Your Element”. Самостално, тимским радом, под менторством Пешић Гордане, ученици су написали сценарио, одабрали глумце, снимили видео материјал и монтирали филм. Направљена су два филма са којима учествују на такмичењу “In Your Element” у организацији European Young Chemists’ Network, а поводом Међународне године периодног система, IYPT2019.

До сада је одржано 37 часова , у оба подручја рада, и обухваћено десетак ученика.

Наставници хемије

Спарић Љиљана

Пешић Гордана

3.6.17. Извештај о раду еколошке секције

Ученици су упознати са предметом изучавања, принципима и законитостима екологије и заштите животне средине. Кроз реферате и дискусију су проширили своја знања о изворима загађивања, емисији и имисији загађујућих супстанци и последицама истих.

У оквиру секције ученици су упознати са мониторингом  животне средине у оквиру сва три елемента животне средине, као и мерама очувања и  унапређења у локалној заједници и граду. Афирмисан је став о здравом  начину живота и очувању природних и културних вредности. Посећени су рециклажни центри,  чишћено је школско двориште  у јесен и пролеће. Ученици су направили и презентовали радове:  Природни извори загађења, Антропогени извори загађења, Загађење кроз ланац исхране, Рециклажа стакла, пластике, алуминијума, хартије, белог лима, гуме, Управљања комуналним отпадом, Загађивање и заштита тла, Загађивање и заштита воде, Загађивање и заштита ваздуха, Последице и заштита животне средине.  Поред тога ученици су показали и своје креативне способности па су лутке у холу Школе  добиле нова одела од рециклажних материјала три пута ове године. Направили су и неколико  презентација о посети рециклажног центра Градске чистоће и СЕТ рециклаже.

У раду секције учествовали су ученици од другог до четвртог разреда.

Руководилац секције

Вучковић Милка

3.6.18. Извештај о раду рачунарске секције

 

У школскoj 2018/2019. години у оквиру рачунарске секције одржано је девет часова, а у раду секције учествовало је 6 ученика II и III разреда. Бавили смо се разним програмима и апликацијама, безбедношћу на интернету и израдом сајтова и блогова. Такође смо уређивали и одржавали сајтове за учење енглеског језика у нашој школи, а започели смо и припрему ученичког сајта.

Руководилац секције

Милена Тасић

3.6.19. Извештај о раду секције Ученичка компанија ХПТШ

Ученичка компанија „101 љубимац“, започела је свој рад почетком школске 2017/18. године. Ова ученичка компанија спроводи програм Достигнућа младих у Србији, акредитован од стране Министарства просвете Републике Србије 2008. године.

Циљ рада учениче компаније био је:

подстацање развоја предузетничког духа код ученика;

мотивисање креативних појединаца са иновативним и изводивим пословним идејама које је требало да их искажу у форми пословног плана и тако тестирају своју пословну идеју – да ли је профитабилна, реална и тржишно прихватљива;

омогућавање младима покретање властитог посла по завршетку школовања.

Пре почетка рада компаније, створена је организациона структура компаније. Чланове компаније чинило је четри  ученика образовних профила Техничар за индустријску фармацеутску технологију, распоређених на пословима набавке, производње, маркетинга и финансијско-рачуноводственим пословима: Милош Симић, Катарина Николић, Николета Петровић и Константин Стојковић.

Компанија ,,101 љубимац„ бавила се производњом и продајом галантерије за кућне љубимце. Оно што је карактеристучно за све производе и амбалажу је да су од природних састојака и биоразградиви.

Активности чланова ученичке компаније ,,101 љубимац„ поред основне делатности биле су:

Учешће у креативној радионица „Знањем за будућност“ осмишљена кроз предавачко-такмичарски концепт од стране Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ). Кроз предавања, ученици су обрадили актуелне економске и предузетничке теме употпуњене стратешким и мотивационим стручним саветима. Такмичарски део креативне радионице састојао се од задатог пословног проблема, при чему је задатак тима био да се дође до што оригиналнијег решења. Наша екипа је освојила друго место на такмичењу а као награду путовање.

,,Пословни изазов„ је окупио 120 средњошколаца из различитих школа са територије Београда, Смедерева, и Кучева који су подељени  у 22 тима од по четири ученика (не такмичи се школа против школе, већ тимови). Такмичење је организовано тако да током  неколико сати тимови осмишљавају бизнис план као одговор на изазов који им поставља домаћин такмичења. Нашу Школу су представљали члавови Ученичке компаније: Милош Симић, Николета Петровић и Константин Стојкиовић. Милош Симић је се као члан другопласираног тима учествовао на национални нивоу такмичења.

На регионалном такмичењу ученичких компанија учествовало је 33 средњошколских тимова из Београда, Пожаревца, Шапца, Кучева, Ваљева, Смедерева, Крупња и Љубовије који су понудили своје производе и услуге. Чланови компаније ,,101 љубимац„ су имали прилику да јавности покажу свој производ, ,,јастуче љубимче„ , који су развијали током године али и да „одмере снаге” са својим вршњацима. На регионалном такмичењу су освојили друго место и стекли право учешћа у националном финалу заједно са победницима остала три регионална такмичења (југозападна и централна Србија, Војводина и југоисточна Србија). Нажалост, због обавеза и недовољне подршке школе, ученици су одустали даљег учешћа у такмичењу.

Драгана Ранковић

3.6.20. Извештај секције дебатног клуба

 

Циљ рада овог клуба је да развије ненасилну и аргументовану комуникацију међу ученицима,вештину лепог говора. Координатор рада клуба је Даница Друловић.

У току школске 2018/2019. године била су два покушаја да се окупи чланство ове секције – крајем септембра и средином октобра. На тим састанцима се није нико појавио. У личним контактима са ученицима, који су били чланови овог клуба прошле године, координатору је саопштено да имају друге обавезе или су ангажовани у раду других секција. Ученици четвртих разреда су били заинтересовани за рад секције Креативна технологија , која се бави припремон ученика за полагање пријемних испита за уписе на факултете. Ученици другог и трећег разреда су били ангажовани на организацији прославе Дана школе и у чланству спортских секција, а ученици првог разреда нису били заинтересовани за рад ове секције. Из тог разлога није реализован план рада ове секције.

У наредној школској години није планиран рад ове секције, већ ће се циљеви њеног рада реализовати кроз друге активности ученика у школи.

Координатор секције

Даница Друловић

3.6.21. Извештај секције креативне технологије

 

Почетак школске 2018/19 године отпочео је  упознавањем ученика са планом и програмом рада секције.Заинтересовани ученици били су из оба подручја рада скоро свих образовних профила.

22.09.2018. посетили смо стални фонд Музеја науке и технике а током новембра  месеца ученици су дали свој допринос уређењу кабината 49 и 50.

09.11.2018. посетили смо Музеј илузија и у истом месецу отишли на Green fest где смо обишли изложбу радова који су били направљени од рециклажног материјала.Ученици су учествовали на трибини са темом у вези рециклаже и погледали пројекцију филма.

06.12.2018. смо у сусрет празницима разматрали идеје за израду украса. Идеја је спроведена у виду конкурса за израду новогодишњег звонцета од рециклажног материјала.Током децембра и јануара  приредили смо изложбу украса у холу школе и сарађивали са другим секцијама.

У децембру су ученици у пратњи наставника прикупљали средства за куповину новогодишњих поклона деци ометеној у развоју. Организовано су посетили установу у којој ова деца  боравe и уручили им поклоне.

17.01.2019 смо направили распоред и кренули са припремном наставом из хемије ради  полагања пријемног испита из хемије.

14.02.2019 ученици су декупаж техником правили украсе који се налазе у кабинету за српски и енглески језик. Такође су израдили огласну таблу за технолошки кабинет, где ћемо оглашавати активности ове секције и занимљиве активности наших ученика.

У мају и јуну смо израдили декоративне предмете од рециклажне хартије, које смо изложили у холу школе.

Током наредних месеци интензивно смо радили тестове са ученицима за пријемни  испит за Технолошко- металуршки факултет као и за Хемијски факултет.

Наставници:

НедићСлавенка, Друловић Даница

 3.6.22. Извештај рукометне секције

У школској 2018/19 год. рукометна секција је окупила 26 ученика и ученица из целе школе.

Одржано је укупно 10 часова секције. Због померања календара такмичења, Савеза за школскиспорт и омладину, врло је кратко време између спортских такмичења и тиме је отежано анимирање и припремање ђака.У недостатку терена припремали смо се у великој фискултурној сали која ни по чему нема адекватне услове за рукометну игру.Успели смо да оформимо екипе у обе категорије и узели учешће на Општинском такмичењу које је одржано 29.10.2018. у сали ДТВ Партизан Жарково. У женској категорији смо заузели 2.место , а у мушкој 3.место.

4. Извештај о раду стручних органа
  4.1. Наставничко веће

Током школске 2018/2019. године у периоду од 12. септрембра 2018. до 30.августа 2019. године, реализовано је 16 седница Наставничког већа, од чега су биле две ванредне седнице.  У складу са предвиђеним планом рада,  унапред планиран дневни ред био је садржај рада у оквиру текућих тачака, а запослени су се, као и руководиоци, упознавали, најмање 15 дана раније, како са датумом одржавања седнице, тако и са планираним садржајем.

Као и ранијих година на првој седници, поред избора записничара и заменика, детаљно су разматрани извештаји о раду школе за школску 2017/2018. годину уз предлоге, сугестије и допуну. Такође је разматран Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину уз подстрек да све што стручни тимови, стручна већа и активи буду испланирали, пожељно је да буду реализвани, а уколико се то не оствари, неопходно је у Годишњем извештају навести разлоге и смернице како ће предвиђено бити реализовано.

Утврђен је план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, током септембра донете су одлуке, по молбама, о ослобађању наставе физичког и инсистира се да се тај рок испоштује до 1. октобра у свим одељењима где је могуће унапред предвидети специфичност. Сви присутни су упознати са записницима ванредног инспекцијског надзора,. Присутни су се упознали и са записником са редовне седнице Школског одбора.

У октобру месецу, поред детаљне анализе резултата са иницијалних тестова из наставних предмета, математике, српског језика и књижевности, физике и хемије, присутни су предложили мере, које би олакшале усвајање садржаја ученицима првог разреда који су као и претходне три године, показали скромне резултате, о чему су обавештени родитељи и чланови Школског одбора. Наставничко веће је упознато са планом прославе Дана школе.

Крајем новембра, поред изрицања васпитно дисциплинских мера ученицима, анализирана је реализација програмских задатака као и фонда одржаних часова на крају првог наставног периода, анализиран је успех и владање ученика. Утврђени су рукови за уношење података у Електронски дневник. Чланови Наставничког већа су упознати са записником инспекцијског надзора.

У децембру, поред  усвајања педлога плана уписа за ученике у школској 2019/2020. години, утврђене су теме за матурски и завршни испит, такође су утврђени допунски испити за кандидате на доквалификацији и преквалификацији.

У јануару Наставничко веће је донело одлуку о избору ученика оба подручја рада, такође су презентовани резултати Тима за самовредновање и вредновање рада школе. Као и раније, договарали смо се о прослави Школске славе Свети Сава.

У јануару, на првој ванредној седници Наставничког већа формирана је комисија за избор три члана Школског одброра из редова запослених . Утврђена је листа предлога кандидата и спроведно је тајно гласање, што је све било у оквиру тачака дневог реда.

У фебруару 2019. сви чланови Наставничког већа упознати су са реализацијом програмских задатака и фонда одржаних часова, након првог полугодишта. Анализирајући успех и владање ученика, предлагане су мере за отклањање последица немотивисаности, слабих постигнућа отпора према раду, нередовном похађању редовних часова и слабом одзиву на допунског настави код појединих наставника. На овој седници упознати смо са извештајем директора о реализацији  Годишњег плана.

У марту, на другој ванредној седници Наставничког већа чланови су информисани о начину вођења образовно-васпитног рада, као и о плану надокнаде часова за период од 18. До 22. 2.2019. године.

У марту је Наставничко веће упознато са предлозима Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и са извештајем Тима за самовредновање школе. Разматран је извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2018/2019.

Примарна тачка већа у априлу је извештај са такмичења, као и анализа резултата након трећег класификационог периода. Чланови Наставничког већа информисани су о пројекту Erasmus+ Skills4jobs.

Мајску седницу обележло је упознавање са резултатима ванредних испита. Именовани су чланови Испитног одбора и секретара матуре за полагање завтшног и матурског испита.

У јуну су реализовани резултати након четврте класификације , а у аугусту смо упознати са резултатима завршних, матурских и поправних испита, подела одељења и предлога на наставнике, утвђивање кадровских потреба и вишкова, упознавање са предлогом одењских старешина руководилаца стручних већа и тимова.

4.2. Одељењска већа

Активност Одељенских већа, као стручних органа школе, у овој школској години, остваренa је у оквиру Годишњег плана рада. Из плана рада већа јасно се уочавају следећа питања:

 • како помоћи ученицима да што успешније савладају програмске задатке појединих наставних области
 • како што боље реализовати допунску и додатну наставу и ваннаставне активности,
 • како мотивисати ученике да редовно похађају школу и да благовремено уз сарадњу родитеља, решавају дисциплинске проблеме,
 • праћење развојних потреба мање адаптираних ученика,
 • инклузија

На ова, посебно значајна питања није увек било лако и једноставно дати јасне, конкретне и прецизне одговоре.

Имајући у виду  бројне ученике који су у поступку индивидуалне образовне подршке, ИОП 1 и два ученика ИОП2, одељењска већа су детаљно већ 20. септембра упозната о нужности  додатне подршке као и подстицању јаких страна код ових поједнинаца. Сви чланови одељењских већа упознати су са неопходношћу прављења посебних планова рада, у оквиру којих су били уобавези да дефинишу кораке и активности у односу на прилагођени садржај или потпуно прилагођен ученику. У току године достављене су нам евалуационе листе као доказ у ком степену су ученици овладали предвиђени програмским садржајем.

Одељенска већа су детаљно, за сваког ученика појединачно, анализирала успех у савладавању програмских садржаја, доносила конкретне и оперативне мере за побољшање успеха и понашања ученика као и уједначавања критеријума оцењивања ученичког знања.

На Одељенским већима, која су одржана у току школске године, расправљало се о успеху и дисциплини ученика, о узроцима слабог успеха, о проналажењу одговарајућих решења у циљу побољшања успеха и понашања ученика. Посебна пажња посвећена је односу ученика и наставника. За свако одељење одржана су планирана одељењска већа , док су по потреби за нека одељења заказивана ванредна одељенска већа.

Све предузете мере дале су одређене резултате у образовно-васпитном раду.

Поред наведених питања, на седницама Одељенских већа расправљало се и о сарадњи одељенских старешина и предметних наставника са родитељима ученика. Примећено је да известан број родитеља (већином ученика са лошијим успехом) недовољно показује интересовање за успех и понашање своје деце, а нарочито када је у питању изостајање ученика са наставе. Интензивнија и обострано искренија сарадња дала би боље резултате. Овде се посебно апеловало на представнике Савета родитеља чија је надлежност и ангажованост у овој школској години била на много озбиљнијем, а самим тим и продуктивнијем нивоу.

4.3. Извештај о раду Педагошког колегијума

 

У току првог полугодишта  Педагошки колегијум се бавиио бројним темама од кључног значаја за остваривање визије и мисије школе, поред реализације годишњег плана, што је била тачка дневног реда у септембру, разматрало се  планирање и програмирање рада Педагошког колегијума. Разматрао се предлог плана стручног усавршавања наставника, за школску 2018/2019. годину, као и предлог ментора за праћење рада приправника. Као и ранијих година на правом састанку достављен је предлог распореда писаних задатака и контролних вежби. У октобру су анализирани резултати са иницијаних тестова из четири наставна предмета (српски језик и књижевност, математика, физика и хемија), са предлогом мера за превазилажење застоја и тешкоћа.

Избор кључне области Тима за самовредновања.

У децембру акценат је био на анализирању критеријума оцењивања ученика у односу на сваки наставни предмет и наставника пратећи бројност ученика у одељењу, постигнуте резултате и одзив кроз допунску наставу. Као и досада, припрема школске славе Свети Сава је текућа тачка дневног реда.

У јануару кључна тема односила се на припрему ученика за такмичења.  Сагледавање стања у стручном усавршавању наставника и запослених уз детаљну анализу рада стручних већа, актива и секција и детаље око организације школских такмичења, реализовано је у фебруару.

Ове године посебна пажња биће на писању циљева учења за наставне предмете које су сви наставници имали у оквиру школског програма али је 60% њих то имала у  Глобалним и оперативним плановима, а циљ је да сваки наставник има дефинисан не само циљ већ и стандарде и критеријуме оцењивања.

Исходи су дефинисани и примењивани у складу са важећим прописима.

Сви присутни којих је било 15 упућени су да поред садржаја активности и дефинисања носилаца и времена унапређивања имамо рок за евалуацију дефинисаног циља која такође обухвата носиоца, време и критеријуме тј. Доказе.

Што се тиче треће кључне области у оквиру Правилника о стандардима квалитета рада установе кључна област  3. образовна постигнућа ученика биће усмерена на унапређивање стандарда 3.2. (школа континуирано доприноси већој успешности ученика што се у нашој школи може много ефикасније пратити на завршним и матурским испитима посебно што ученици који су изашли и положили завршни испит тренутно су запослени са пуним радним временом).

Наравно да ћемо се кроз бројне активности које се првенствено односе на сачињавање програма за индивидуализацију сачињавањем  планова кроз укључивање кроз допунски рад са посебним акцентом на прилагођавање наставних материјала као и уз функционалније коришћење повратне информације, за решење задатака.

У оквиру ове кључне области сви руководиоци стручних већа имају време као и обавезу да приложе критеријум тј. Доказ који ће послужити као објективан и валидан параметар евалуације коју морамо спроводити не само кроз праћења резултата ученика већ мотивације, самосталности, аспирација за даљим стицањем умења, знања и вештина са будном пажњом усмереном ка ђацима којима је интелектуална сфера битна, не запостављајући бројне ученике који су у физичком, радном и етичком смислу супериорнији. Ученици којима је естетска сфера наглашена долазе не ретко у искушење да се испишу из наше школ, али заједничким напорима и награђивањем не мали број њих успео је да своје хобије и потенцијале мултидисциплинарно прикаже како у у пројектној настави још више кроз секције и кроз учешће уна такмичењима.

Подршка ученицима је блиска како свим запосленима и ученицима тако и родитељима и законским  заступницима. О приужању подршке ученицима дискутовати и са бројним надлежним институцијама из домена здравствене заштите, социјалне заштите, безбедности, невладиних организација, културних и јавних установа.

О броју укључених ученика и програмским активностима за развијање социјалних вештина, интересовања репер је број секција и њихових чланова као и успешност пројеката које ученици и одабрани наставници успешно реализују више од 10 година. Наравно да све наведено зависи како од ресурса школе тако и од даљине становања  (500 ђака користе најмање два превоза) дефицијентних породица око 33% ученика нема једног од родитеља док са других 33% свакодневно остварујемо сарадњу, 10% ученика је манифестовало неприлагођеност редовном школовању тако да смо ангажовали Градске центре за социјални рад. На основу наведеног евидентно је да се велика снага и потенцијали наставног кадра исцрпљују у области задовољења примарних потреба које неретко укључују помоћ како у прибору тако и у домену безбедности на путу од куће до школе и обратно. Свих година трудили смо се да образовни процес не буде оптерећен као и да потреба за припадањем коју већина ученика на жалост није задовољила на нижим нивоима васпитања и образовања буде системска.

Радујемо се када ђаци искажу естетске, етичке и хумане потребе које сви заједнички угледавамо, констатујемо и афирмишемо тако да се надамо да ће у домену евалуације у четвртој области бити знатно више успеха, са којим смо ове године задовољни.

Ове године посебно ћемо дефинисати новије приступе у решавању различитих како задатака тако и проблема који ће бити примењени у процесу учења кроз конретизовање мера како за одељенску заједницу тако и за групе ученика који ће добити подршку у различитим аспектима школског живота.

4.4. Извештаји о раду стручних већа из области предмета

 

Током ове школске године тимови и стручни активи су радили према свом плану рада,  прилагођаајући се актуелним дешавањима. Следи преглед стручних актива и тимова и њихових руководилаца у школској 2018/2019. години.

Руководиоци стручног већа:

 • Технолози подручја рада Хемија, неметали и графичарство –Милојковић Дејан
 • Технолози подручја рада Пољопривреда, производња прерада хране – Ковачевић Весна
 • Хемија – Жикић Вишња
 • Математика и информатика – Јовановић Жаклина
 • Физика и физичка хемија – Ранђић Зорица
 • Српски језик и књижевност и уметност – Јанковић Маја
 • Страни језици – Тасић Милена
 • Друштвене науке – Јованчић Светозар
 • Физико васпитање – Латиновић Зденка

 

4.4.1. Извештај о раду Стручног већа технолога подручја рада Хемија, неметали и графичарство

 

Стручно веће технолога чине наставници технолошке групе предмета чији састав  мало измењени у односу на претходну школску годину због одласка појединих колега у пензију или другу школу и сада чини 14 наставника. Одржано је 8 састанка стручног већа закључно са јуном месецом 2019.год.

У току првог полугодишта чланови стручног већа су  учествовали у следећим активностима:

 • Израда годишњих планова за 2018/2019. годину
 • Израда месечних планова за све разреде
 • Упознавање са поделом часова на предметне наставнике
 • Утврђивање уџбеника и друге приручне литературе
 • Утврђивање распореда писмених вежби по предметима
 • Утврђивање испитних питања и потребне литературе за матурске,разредне,редовне и ванредне испите за све образовне профиле
 • Утврђивање испитних комисија
 • Предлог чланова за тимове и секције
 • Реализација и анализа иницијалног теста ради утврђивања  предзнања ученика
 • Договор око припреме и израде плана рада допунске и додатне наставе
 • Доношење одлуке о стручном усавршавању и усавршавање наставника
 • Реализација одлука са Педагошког колегијума
 • Реализација угледног/огледног часа
 • Промоција и презентација Хемијско-прехрамбено технолошке школе

Према утврђеној подели часова на предметне наставнике урађени су годишњи  и месечни планови за све разреде као и планови за ученике који раде по посебним програмима.

Утврђена је  литература за ученике која обухвата уџбенике,практикуме и другу препоручену литературу што је евидентирано у Књизи евиденције одељења.

На одржаним састанцима усвојен је план писмених и контролних вежби,план допунске и додатне наставе који су чланови већа уписали у Књиге евиденције одељења.

Утврђена су испитна питања за матурске,поправне и разредне испите за редовне и ванредне ученике као и испитне комисије по роковима за ванредне ученике за оба подручја рада .

У трећој недељи септембра урађени су иницијални тестови како би се утврдило предзнање ученика из чега су предати извештаји.

У оквиру рада школских тимова утврђени су чланови који су ангажовани за шк. 2018/19., и углавном се подударају са претходном школском годином.

Чланови већа су имали стручно усавршавање према плану утврђеном по каталогу семинара које је објавило Министарство просвете,науке и технолошког развоја.

Велики број чланова већа је учествовао на програму стручног усавршавања на тему „Дигитално учење-занимљивији час и трајније знање“.

Што се тиче неких конкретних активности у току школске године навео бих неколико важнијих и то да смо

били ангажоваи у оквиру четвртог еколошког фестивала у Дечијем културном центру 2018.год. са ученицима наше школе, седмом Сајму образовања у основној школи “ Филип Кљајић Фића“, предавања четвртим разредима на разне теме, одржане су радионице, учествовали смо на петом Сајму средњих стручних школа, школска такмичења, учествовали смо на такмичењу прве технолошке студије случаја на ТМФ-у .., и све наведено је детаљније описано у месечним извештајима. Такође, наставник Снежана Жужа је била члан Радне групе у вези новог образовног профила „Техничар за хемијску и фармацеутску технологију, што је детаљније описано у месечном извештају.

Чланови стручног већа су на састанцима анализирали постигнут успех ученика и закључили да је он повезан са великим бројем изостанака,недовољним доласцима на часове допунске наставе и недовољном сарадњом родитеља и наставника.

Чланови стручног већа су редовно информисани о садржају и закључцима Педагошког колегијума.

Анализа успеха који је постигнут на крају другог полугодишта није урађена, али ће бити предмет анализе већ на  следећем састанку Стручног већа у јулу месецу 2019.год.

Председник Стручног већа технолога подручја рада ХНГ,  дипл.инг.технологије Милојковић Дејан

4.4.2. Извештај о раду стручног већа технолога подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране

 

У току школске године, закључно са 05.07.2019. одржано је седам састанака стручног већа. Стручно веће технолога подручја рада ПППХ има 29 чланова. Предмети, теме и резулатати састанака били су следећи:

 • Упознавање са поделом часова на предметне наставнике
 • Наставници су урадили годишње планове за наставне предмете, као и оперативне планове према датој подели
 • Утврђена је уџбеничка и друга приручна литература
 • Утврђен је распоред писмених вежби по предметима
 • Утврђена су испитна питања и потребна литература за матурске, разредне, редовне и ванредне испите за све образовне профиле
 • Донета је одлука о стручном усавршавању и усавршавању наставника
 • Размотрени су извештаји о резултатима иницијалног теста и предложене мере за побољшање успеха ученика
 • Договорен је план израде критеријума оцењивања ученика по предметима
 • Анализирани су резултати на матурском и завршном испиту у претходној школској години
 • Размотрен је план уписа за наредну школску годину
 • Разматран је ток израде критеријума оцењивања за технолошке предмете подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране и установљено за које предмете фале критеријуми оцењивања
 • Анализирани су оперативни планови за технолошке предмете као и њихови неопходни елементи
 • Закључено је да се допунска настава изводи у складу са потребама по појединачним одељењима
 • Реализовано је учешће на Фестивалу науке у ДКЦ-у 30.11.2018.
 • Наставници су информисани о планираним изменама које се тичу полагања националне матуре у свим средњим школама и гимназијама
 • Наставници су обавештени о установљеном термину и месту одржавања Републичког такмичења (Лесковац, 4-6. априла 2019. године)
 • Наставници су упознати са применом Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим стручним школама за школску 2018/19. годину.
 • Установљени су термини школских такмичења из стручних предмета по образовним профилима током прве половине марта 2019. године и формиране су комисије за школска такмичења
 • Усвојене су теме за завршни и матурски испит школске 2018/19. године
 • Реализована је стручна посета појединих наставника наше школе партнерској школи у Марибору у оквиру Еразмус+ пројекта, као и презентација са ове посете осталим колегама Стручног већа
 • Анализирани су резултати са школског такмичења школске 2018/19. године
 • Анализирани су резултати са Републичког такмичења одржаног у Лесковцу у периоду 04.04-06.04.2019.
 • Направљен је план учешћа и остварено учешће ученика и наставника опразовног профила пекар и месар на Сајму средњих стручних и уметничких школа који је одржан у хали 5 Београдског сајма, дана 15.04.2019.
 • Помоћник директора Слађана Вукосављевић је упознала чланове Стручног већа технолога ПППХ са информацијама са отварања Пројекта државне матуре 29.03.2019. у хотелу „Метропол“ у Београду
 • Чланови Стручног већа технолога ПППХ су упознати са одржаним семинарима:
 • Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања (Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“, Пожаревац 01.02.2019.)
 • Квалитет вина и чиниоци који га дефинишу са сензориком образовања (Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“, Пожаревац 31.01-02.02.2019.)
 • „Размени енергију демократије и толеранције“- програм обуке у оквиру пројекта Подстицање демократске културе у школама
 • Усвојен је предлог чланова стручног већа за израду Школске листе која садржи комбинације радних задатака за образовни профил пекар, месар и прехрамбени техничар
 • Усвојен је распоред полагања завршног и матурског испита
 • Установљени су термини и садржај припремне наставе за завршни и матурски испит
 • Поднет је Извештај са Првог међународног фестивала пекарства у Нишу, одржаног од 10.05. до 11.05.2019.
 • Израђен је списак литературе (приручника, материјала, коришћених филмова, DVD и осталих наставних средстава) за све предмете у облику јединственог документа
 • Израђена су испитна питања за редовне и ванредне ученике 1, 2, 3, и 4. разреда за све образовне профиле, за школску 2019/20. годину са назнаком неопходне литературе
 • Утврђене су изборне технологије за образовни профил прехрамбени техничар за наредну школску годину
 • Одрађене су завршне активности у оквиру Еразмус + пројекта SKLILLS 4 Jobs- Прекмурски ручак у прехрамбеном кабинету школе
 • Анализиран је успех ученика на матурским и завршним испитима, као и резултати постигнути у настави
 • Предлог поделе предмета за школску 2019/20. годину је одложен за месец август због дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја у коме је наведено Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/2020. годину, број 610-00-00625/2019-15, од 28.06.2019. године

Председник Стручног већа

Весна Ковачевић

4.4.3. Извештај о раду Стручног већа физике и физичке хемије

Стручно веће физике и физичке хемије чини 11 наставника физике и физичке хемије од којих су неки ангажовани и у раду других стручних већа.Састанци Стручног већа су редовно одржавани у току школске године о чему постоје редовни извештаји у Свесци за евиденцију Стручног већа физике и физичке хемије.

Према утврђеној подели часова на предметне наставнике урађени су годишњи  и месечни планови са неопходним елементима за све разреде за оба подручја рада као и планови за ученике који раде по посебним програмима.На почетку школске године наставници су урадили акциони план како би се унапредио рад школе.

Утврђена је  уџбеничка литература из предмета из којих постоји.

У току школске године држана је допунска и додатна настава према ангажовању и интересовању ученика о чему је вођена евиденција.

Утврђена су испитна питања за матурске,поправне и разредне испите за редовне и ванредне ученике као и испитне комисије по роковима за ванредне ученике за оба подручја рада што је евидентирано у Свесци за евиденције стручног већа.

Утврђени су критеријуми оцењивања за дате предмете у електронској форми.

Урађени су иницијални тестови како би се утврдило предзнање ученика из чега су предати извештаји који се налазе у Свесци за евиденције стручног већа.

Наставници су направили свој план оцењивања на теоријским часовима и на лабораторијским вежбама.

У оквиру рада тимова утврђени су чланови који су активно учествовали:у оквиру Тима за самовредновање и вредновање као и у Тиму за стручно усавршавање Јоксимовић Миленија , Остојић Весна у Тиму за развој школског програма, и Перовић Миланка  у раду Тима за превенцију  насиља.

На полугодишту школске 2018/2019. пређено је са евидентирања рада у старим, добрим „Дневницима“ на електронски дневник у чему су нам помагали координатори и имали пуно стрпљења.

Наставници су сарађивали са родитељима у оквиру својих термина „отворених врата“, али и у другим околностима.

Велики број чланова већа је учествовао на програму стручног усавршавања „Дигитално учење-занимљивији час и трајније знање“, у електронској форми од , 12.11.2018.год. у трајању од четири недеље.

Наставница Јоксимовић Миленија је у оквиру Четвртог еколошког фестивала науке у Дечијем културном центру и овог пута имала учешће. У њеној организацији су ученици наше школе одржали стручно предавање 30.11.2018.год. на тему: “Графен – материјал 21.века“. Такође је активно сарађивала са стручним већима енглеског језика и српског језика и књижевности  у оквиру позоришне представе „Еко прича“. Учествовала је у организацији предавања Александре Нинковић Ташић у Културном центру Чукарица са темом „Трагом пројекта Милутин Миланковић“.

Ученик Лука Крстић је под менторским радом Миленије Јоксимовић, на Међународној конференцији о настави физике у средњим школама, у оквиру дечијих експерименталних радова, освојио прво место у конкуренцији гимназија и средњих стручних школа за најбољи експериментални рад.

Чланови стручног већа су на састанцима анализирали постигнут успех ученика и предлагали мере за побољшање истог, о чему је евидентирано у Свесци за евиденције стручног већа.

Остварен је сараднички час на тему: „Атом (учење кроз игру)“ између наставника енглеског језика Бојане Станкић и наставника физике Миленије Јоксимовић. Такође, одржан је огледни час из електроаналитичких метода у оквиру кога је наставник Милка Вучковић на лабораторијским вежбама дала предлог за вежбу Потенциометријска титрација HCl.

Остварена је добра сарадња са факултетима, институтима, лабораторијама и другим бројним организацијама који су нам помогли у извођењу наставе у блоку.

 

Чланови стручног већа су редовно информисани о садржају и закључцима Педагошког колегијума, посебно у вези са  планом унапређења рада школе и плана уписа у наредну школску годину .

Чланови стручног већа су непрекидно међусобно сарађивали, као и са члановима других већа ради унапређења рада у наставном процесу у лабораторији школе и на настави у школским кабинетима.

На крају школске 2018/2019. изашла је још једна генерација матураната која ће, надам се, бити упешна у даљем учењу и раду.

Руководилац Стручног већа

физике и  физичке хемије

Зорица Ранђић

4.4.4. Извештај о раду Стручног већа математике и информатике

 

Стручно веће математике и информатике има 8 чланова. У току  школске 2018/2019. одржано је 10 састанака. До краја школске 2018/2019. планирана су још два састанка. Један ће бити одржан у јулу а други у августу. На првом састанку чланови ће бити упознати са предлогом поделе часова за школску 2019/2020. док ће на другом састанку та подела бити усвојена, биће изабран нови руководилац Стручног већа и именоване комисије за испитивање ванредних ученика у школској 2019/2020.години.

У току септембра на првом састанку је предложен и усвојен распоред писмених задатака и контролних вежби. Распоред је урађен у складу са школским календаром рада.

У септембру је реализован иницијални тест у свим одељењима и свим разредима иако је по плану требало да буде реализован само у првом разреду. Резултати иницијалног теста прате просечне оцене одељења, мада је у старијим разредима примећена незаинтересованост јер иницијални тест није за оцену. Резултати теста су показали да је на нивоу школе 80,87% ученика урадило до 25% постављених задатака, 16,43% ученика је урадило од 25% до 50% постављених задатака а само 2,70% ученика урадило од 50% до 75% задатака. Нико од ученика није урадио више од 75% задатака.

Извршена је селекција ученика за допунску и додатну наставу. Избор ученика за допунску наставу представља и меру за побољшање успеха ученика. Колико је ова мера допринела побољшању успеха показали су резултати на крају школске године као и лични напредак ученика ( упоређивање резултата са иницијалног теста и резултата на крају године). Посећеност допунске наставе није била довољна. Ученици који су редовно долазили на допунску наставу су показали напредак. Важна је и чињеница да су ти ученици били редовни и на редовној настави. Проблем су представљали ученици који нису долазили ни на редовну наставу ( последица је велики број неоцењених ученика), нису радили домаће задатке или нису имали адекватан прибор за рад. Ти ученици су показали незаинтересованост за сопствени напредак. Наставници су током школске године редовно одељењским старешинама у усменој комуникацији указивали на такве ученике и врсту подршке која им је потребна. Великим залагањем наставника успех ученика на крају школске године је бољи од оног који су ученици показали на иницијалном тесту.

У току школске године редовно је разматран успех ученика. Наставници су размењивали идеје како подстакнути ученике да имају што бољи просек. Поред мера( редован рад, домаћи задаци, активност ученика, сарадња родитеља, допунска настава), закључено је да главни акценат треба ставити на редовну наставу. Да би успех био бољи треба радити на маркетингу школе и привући ученике са бољим успехом. Иницијални тест у првом разреду показује  да ученици углавном не познају основне рачунске операције. Њихова оцена из математике у основном образовању је била у великом проценту ученика довољан(2) или добар (3).

На почетку школске године кабинет за математику је опремљен рачунаром и пројектором који су из техничких разлога оспособљени за рад тек у новембру.

Направљен је план стручног усавршавања. Наставник Биљана Марић усмено је дала извештај  са међународног  пројекта “Skill 4 jobs” и пренела своје утиске из Марибора. Наставник Мирјана Митровић је успешно завршила он лајн семинар „ Дигитална учионица“ и разменила своја искуства и препоруке са осталим члановима Стручног већа. Наставници Биљана Чеврљаковић и Весна Урошевић завршиле семинар  „Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и примена у настави“. Наставници Биљана Чеврљаковић, Весна Урошевић, Зорица Миросављевић и Драгана Маринковић су биле ангажоване на прегледу тестова за малу матуру у основној школи ( четвртак 20.6.2019. преглед тестова и субота 22.6.2019. жалбе). Наставници су били ангажовани и на дежурству за полагање матуре ( Мирјана Митровић, Мица Петрић и Жаклина Јовановић).

4.7. и 5.7.2019. наставници Биљана Чеврљаковић, Зорица Миросављевић, Весна Урошевић, Мирјана Митровић, Драгана Маринковић и Жаклина Јовановић биће на семинару „Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“.

Наставник Биљана Марић је променила посао и на њено место дошла Мица Петрић. За њеног ментора у новембру је одређен наставник Миодраг Стоиљковић.

У току  школске године чланови Стручног већа су учествовали у раду стручних тимова школе.

Наставник Жаклина Јовановић је била ментор ученицима у пројекту „Поспешивање запошљивости младих Рома“.

Наставник Биљана Чеврљаковић уређује сајт школе.

Школско  такмичење из математике подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране није одржано већ су одређена два представника за Републичко такмичење чији је ментор била наставник Мирјана Митровић. Из одређених разлога није организован одлазак на Републичко такмичење. У  школи су  организована такмичења : „Мислиша 2019“ и „Кенгур без граница 2019“,  као и Републички математички турнир у организацији Архимедеса. Координатор такмичења „ Мислиша 2019“ и „ Кенгур без граница 2019“ је била Биљана Чеврљаковић. Весна Урошевић је дежурала на такмичењу „Мислиша 2019“ и била домаћин на Републичком математичком турниру.

На крају 2018. предат је захтев за набавку средстава за следећу годину. На састанку у јулу биће разматрана потреба за новим средствима.

У јануару 2019. извршена је анализа реализације „ Плана унапређења квалитета образовно-васпитног рада након спољашњег вредновања школе у школској 2018/2019.“ на захтев Директора школе. Анализа плана је предата на ванредној седници Педагошког колегијума одржаној 23.1.2019.

На седници Стручног већа одржаној у јуну постављено је питање норме наставника који имају завршне разреде. Ти наставници имају 19 часова редовне наставе уместо 18, па је истакнуто питање расподеле обавеза. На седници у јулу биће детаљније размотрено ово питање, када се очекује упознавање наставника са поделом часова.

Предложена је и усвојена уџбеничка литература за школску 2019/2020.годину. Са списка  литературе коју је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја изабрани су одговарајући уџбеници за све разреде. Документ о изабраној литератури   је за Стручно веће урадила Жаклина Јовановић.

Донет је и програм рада Стручног већа за школску 2019/2020.годину. За Стручно веће тај програм ће  урадити  и предати у штампаној и електронској форми руководилац Жаклина Јовановић до 2.7.2019.

Предлог Стручног већа за стручне тимове за школску 2019/2020. је следећи:

Стручни актив за развојно планирање – Биљана Чеврљаковић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Мирјана Митровић

Тим за стручно усавршавање – Зорица Миросављевић

Стручни актив за развој школског програма – Весна Урошевић

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања –Миодраг Стоиљковић  и  Биљана Чеврљаковић

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу – Жаклина Јовановић

Руководилац Стручног већа математике и информатике

Жаклина Јовановић

4.4.5. Извештај Стручног већа хемије

 

Стручно веће хемије тренутно чини 7 наставника. У току школске године, до дана подношења извештаја, одржано је 10 редовних састанака чланова Стручног већа.

У току школске 2018/2019. године чланови стручног већа су имали следеће активности:

 • Израда годишњих планова за 2018/2019 годину
 • Израда месечних планова за све разреде у оба подручја рада
 • Упознавање са поделом часова на предметне наставнике
 • Утврђивање уџбеника и друге приручне литературе
 • Утврђивање распореда писмених вежби по предметима
 • Усаглашавање критеријума оцењивања из свих предмета
 • Утврђивање испитних питања и потребне литературе за матурске, разредне, редовне и ванредне испите за оба подручја рада
 • Утврђивање испитних комисија
 • Предлог чланова за тимове и секције
 • Договор око припреме и израде плана рада допунске и додатне наставе
 • Опремање кабинета за хемију
 • Организовање школског такмичења из опште и неорганске хемије ученика првих

разреда оба подручија рада

 • Реализација и анализа иницијалног теста из хемије ученика првих разреда оба

подручја рада ради утврђивања њиховог предзнања

 • Доношење одлуке о стручном усавршавању и усавршавање наставника
 • Реализација одлука са педагошког колегијума
 • Реализација угледних/огледних часова
 • Промоција и презентација Хемијско-прехрамбено технолошке школе
 • Израда и праћење остварености плана унапређења квалитета васпитно образовног рада
 • Учешће у пројекту “У вашем елементу“

 

Иницијални тест

Иницијални тест из хемије рађен је у првој половини септембра 2018. године да би предметни наставници стекли увид о предзнању ученика из хемије

Израда и имплементација плана унапређења

Сви чланови стручног већа су израдили план унапређења.Предвиђене активностисмо у потпуности и благовремено урадили а на састанцима стручног већа су дискутовани ефекти на постигнућа ученика.

Критеријуми оцењивања

Чланови стручног већа су израдили критеријуме оцењивања за све предмете.Након детаљног прегледа и усаглашавања одшампали смо их и поделили свим ученицима.

Хемијска секција

Хемијска секција је реализована у континуитету. Задужени наставник : Љиљана Спарић и Гордана Пешић и сарадник у настави Маријана Ранђић.

Школско такмичење из опште и неорганске хемије

Припрема ученика за такмичење из опште и неорганске хемије се реализује од септембра. Задужени наставник: Татјана Митровић. Сви чланови актива хемије су учестовали у организацији и реализацији школског такмичења кога чине теоријски (тест) и практични део (лабораторијска вежба). На републичком такмичењу наши ученици су освојили 13-то место.

Промоција и презентација школе

1)У октобру 2018 је организован “ Чукарички експеримент“ у коме су учествовали ученици наше школе са ментором Горданом Пешић

2) Фестивал науке  , организован у новембру 2018 у ДКЦ-у где су наставници и ученици добили само похвале. Координатори: Спарић Љиљана ,Митровић Татјана и Гордана Пешић . Ученици првог и другог разреда  су изводили занимљиве огледе.

3) Презентација наше школе у ОШ “ Филип Кљајић – Фића“ одржана је у марту 2019.

Задужени наставници : Додиг Соња.

4) На Сајму образовања одржаном  15. 4. 2019. године на Београдском сајму, као представници стручног већа хемије  нашу школу представљале су Јелена Димитријевић Станојковић,Соња Додиг и Сања Марковић.

5)Европска мрежа младих хемичара организовала је такмичење “У вашем елементу“ у коме су учествовали ученици са менторима Горданом Пешић и Бојаном Станкић

Угледни часови

Угледни час је реализовала Сања Марковић 16.11.2018. године, у одељењу     III-4 из предмета физичка хемија. Час је планиран као систематизација гардива из наставне јединице : Термодинамика

Чланови актива су присуствовали и угледном часу и часовима својих колега из других актива.

Чланови стручног већа су интензивније посећивали часове осталих колега овог стручног већа ради размене искустава и побољшања квалитета наставе.

Консултације са ванредним кандидатима

Консултације су реализоване по потреби кандидата са испитивачима што је евидентирано у књизи евиденције за ванредне ученике.

Стручно усавршавање наставника школске 2018/2019. године

Реализовано је учешће на семинарима:

 1. Додиг Соња Обука запослених у средњим школама за примену

општих стандарда постигнућа за крај општег седњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета К2; П2; Програм обуке одобрило МПНТР решењем број 150-00-6/2016-06 од 7.6. 2016; 16 сати.

 1. Спарић Љиљана Априлски дани за наставнике хемије-2 бода.

У организацији Хемијског факултета 22.-23.4.2019.

 1. Митровић Татјана

Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средње-стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета К2; П2; Програм обуке одобрило МПНТР решењем број150-00-6/2016-06 од 7.6. 2016; 16 сати.

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником ,кат. бр. 646. К4; П3, Програм обуке одобрио ЗУОВ , одлука 1043-571/2018 од 30. маја

 1. Број бодова 32 Учествовање на конференцији "Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи; 9. 10.2018. -1 бод.
 2. Пешић Гордана

Обука запослених у средњим школама за применуопштих стандарда постигнућа за крај општег средње-стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета К2; П2; Програм обуке одобрило МПНТР решењем број 150-00-6/2016-06 од 7.6. 2016; 16 сати. ина"Настава о отвореним подацима ;, ЗУОВ , код стручног скупа 297; два дана-6 сати;

2.-3. 3. 2019. The Netvorked Teacher-Teaching in the 21st Century -on line. Организатор.EUN Partnership aisbl ( European School net). Rue de Treves 61 B-1040

Brussels, трајање 10 сати. Од 10. 2. -3.4. 2019. Имплементација offica 365 у организацији. К4. ЗУОВ каталошки број 334 од 23. 3. 2019 ; К4;П1. Број бодова 8.

 1. Марковић Сања Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средње-стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета К2; П2; Програм обуке одобрило МПНТР решењем број 150-00-6/2016-06 од 7.6. 2016;   16 сати

Руководилац стручног већа хемије

Вишња Жикић

4.4.6. Извештај Стручног већа српског језика и књижевности

Током школске 2018/2019. године одржано је 12 састанака Стручног већа, по 6 у сваком полугодишту.  На првом састанку је усвојен програм рада. Разматрало се о ревидирању планова у складу са предложеним изменама, као и о критеријумима оцењивања. Подељена су задужења у вези са реализацијом програмског дела прославе Дана школе и прославе Светог Саве. Одређени су испитивачи по роковима за ванредне ученике. Планирано је да у току ове школске године буду одржана два угледна часа. Планирано је да се ради на опремању кабинета за српски језик и књижевност.

Реализација програмских задатака

Ревидирани су сви глобални планови и урађени су у складу са прописаним захтевима. Посебно се водило рачуна о стандардима и исходима. Критеријуми оцењивања су такође ревидирани и дефинисани у складу са захтевима. Поводом Дана школе припремљена је  едукативна представа Наша еко прича, а тема је била рециклажа. У припреми представе учествовале су Виолета Унковић Митровић, Маја Јанковић и Ивана Манојловић. Остварена је и сарадња са технолозима Даницом Друловић и Милком Вучковић,  које се баве овом темом у оквиру својих наставних  предмета. Са овом представом наши ученици су учествовали на Фестивалу науке у Дечјем културном центру, што је реализовано у сарадњи са Бојаном Станкић (четири извођења).  У оквиру Дана школе је први пут наступао и школски бенд који води Ивана Манојловић у сарадњи са Весном Јевтић.  У јануару је изашао нови број школског часописа Пипета и бирета захваљујући новинарској секцији коју води Весна Митровић Иванов. Приредбу за прославу школске славе Свети Сава спремиле су Весна Митровић Иванов, Виолета Унковић Митровић и Ивана Манојловић. Школски бенд је извео три песме у оквиру ове прославе.

Реализовани су сви ванредни испити, као и матурски. Угледни часови нису реализовани. Остварена је хоризонтална размена искуства у оквиру посете часова. Ивана Манојловић присустовала часовима Катарине Марковић и Виолете Унковић Митровић. Оформљен је кабинет за српски језик на чијем уређену су радили сви чланови стручног већа.

Рад у секцијама и ваннаставне активности

Током школске године  активне су биле следеће секције: драмска секција, фотографско- литерарна, библиотечка секција, новинарска секција и  школски бенд са клубом слушалаца музике.

Од септембра 2018. до 15. јануара 2019. реализован је пројекат Градимо мостове на Балкану који је подржала Регионална акција за сарадњу младих. У овом пројекту су учествовале Катарина Марковић и Ивана Манојловић у сарадњи са Весном Јевтић, Слађаном Вукосављевић и Славком Љиљак. Одржано је 25 часова Клуба Градимо мостове на Балкану. Катарина Марковић је у новембру месецу у оквиру пројектне размене водила пет ученица у Скопље, а Ивана Манојловић је октобру водила петоро ученика у Источно Сарајево. Ученици из Источног Сарајева и Скопља су у децембру били у Београду. У оквиру пројекта је издата и публикација која представља преглед свих активности у вези са пројектом у чијој изради су учествовале Катарина Марковић и Ивана Манојловић.

Виолета Митровић Унковић је учествовала у пројекту Рига од Фере, у сарадњи са Драганом Ранковић и Јасмином Сарић.

Драмска секција је у априлу месецу учествовала у оквиру пројекта Периодни систем елемената у Дечјем културном центру.

Такмичења

На такмичењу Књижевна олимпијада учествовале су две ученице од којих се једна, Ива Скочаић (III3), пласирала на окружно такмичење. Ментор је била Ивана Манојловић.

Ученице наше школе, Ђурђина Муњић (III3) и Теодора М. Лукић (III3), учествовале су на меморијалном такмичењу „Краљевство поезије“ које је посвећено нашем глумцу Петру Краљу. Такмичење је организовано у Општини Врачар у мају месецу, а ученице је спремала Ивана Манојловић.

На фотографском такмичењу Мој љубимац, у јуну месецу, учествовала је Ђурђина Муњић (III3) и освојила је похвалу за категорију Љубимац са најдужим брковима.

Стручно веће српског језика и књижевности констатовало да је кроз рад у секцијама и пројектима обухваћен велики број ђака из оба подручја рада. Укупно је обухваћено 79 ученика у наведеним активносима.

Председник Стручног већа

српског језика и књижевности

Маја Јанковић

4.4.7. Извештај о раду Стручног већа страних језика

У школској 2018/2019. години Стручно веће за стране језике чини четири наставника Енглеског језика. Руководилац је професор Милена Тасић.

Одржано је 10 састанака Стручног већа о чему су уредно вођени записници. На састанцима се расправљало о свим важним темама у вези са наставом, стручним усавршавањем, изради планова, састављању питања и писмених задатака за ванредне ученике, подели часова, уједначавању критеријума за оцењивање, иницијалним тестовима за ученике првог разреда… Такође су анализирани писмени задаци, успех ученика из енглеског језика, допунска настава, мере за побољшање успеха ученика и слично.

Бојана Станкић води секцију из енглеског језика, Милена Тасић рачунарску секцију и Картарошки клуб (који ове године, на жалост, није реализован због презаузетости наставника), а Весна Јевтић клуб љубитеља јапанске културе.

Сви професори су држали допунску наставу, а додатнa настава није држана.

Школско такмичење из енглеског језика одржано је 4.3.2019, на коме је учествовало 13 ученика I разреда, 15 ученика II разреда, 11 ученика III разреда и 8 ученика IV разреда, укупно 47 ученика. Професори Бојана Станкић и Љиљана Галовић 16.03.2018. водиле су три ученика IV разреда који су се пласирали на градско такмичење из енглеског језика у Седмој београдској гимназији. Ученици су освојили 30, 27 и 26 поена.

У оквиру стручног усавршавања, Бојана Станкић је присуствовала националним конференцијама о каријерном вођењу и саветовању, била је на акредитованом семинару „Умеће одрастања“ као и “Second belt and road teenager maker camp and teacher workshop”. Весна Јевтић је координисала школске пројекте “Building Bridges for Balkans”, “Learning to Support Inclusion” и “Skill4Jobs” у оквиру којих је посетила ОЦ Пирамида у Марибору у Словенији и одржала интерактивне радионице за ученике и наставнике. Весна Јевтић и Милена Тасић су завршиле обуку за школске координаторе за електронски дневник. Весна Јевтић и Бојана Станкић су учествовале у организацији презентација школских пројеката на Четвртом еколошком фестивалу науке ХПТШ у ДКЦБ. Милена Тасић је завршила акредитовани онлајн семинар под називом „Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање“ у трајању од 34 сата. Љиљана Галовић је похађала семинар “Capturing Curiosity and Measuring Progress in English Language Classroom”. Милена Тасић и даље активно ради на Едмоду са ученицима и одржава сајтове за одељење и наставу енглеског језика. Милена Тасић, Љиљана Галовић и Весна Јевтић су похађале обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 27. и 28.6.2019. и трећи дан онлајн и добиле за то 3Х24 бода.

Чланови Већа су и ове године присуствовали разним семинарима, стручним скуповима, презентацијама, вебинарима и осталим облицима стручног усавршавања, о чему је детаљан извештај дат Тиму за стручно усавршавање. За ову школску годину, чланови Већа имају укупно 128 сати акредитованих семинара, 28 дана конференција, као и више од 20 сати разних облика интерног стручног усавршавања (вебинари, чајанке, такмичења…).

Руководилац Стручног већа,

Милена Тасић

4.4.8. Извештај о раду Стручног већа друштвених наука

 

Стручно веће друштвених наука је и у овој школској години наставило са трендом смањења броја чланова, па смо на крају првог полугодишта спали на свега седам чланова. После колеге Миладина Ивановића и Добривоје Мишић је крајем прошле (календарске) године отишао у заслужену пензију. Осим њих, Жаклина Каваја и Сава Гајић су преузети у друге школе, а једино нам се уместо Жаклине придружила колегиница Наташа Ђокић. Тако да сада Стручно веће друштвених наука чине следећи чланови: Наташа Ђокић и Миљан Мићуновић (географија); Јасмина Сарић и Витомир Станковић (историја и грађанско васпитање); Славка Љиљак (социологија, устав са правима грађана и грађанско васпитање); Срећко Пантелић (веронаука) и Светозар Јованчић (филозофија, социологија са правима грађана и грађанско васпитање).

Поред смањења броја чланова, чињеница да нас троје (Миљан Мићуновић, Наташа Ђокић и Светозар Јованчић) радимо у две школе представља додатни фактор који отежава функционисање Стручног већа. Тешкоћу представља и само организовање састанка на коме ће бити присутни сви чланови Стручног већа, као и учествовање и усклађивање рада са свим тимовима и активностима који постоје у школи, организовање испита за ванредне ученике, усклађивање критеријума оцењивања (нас неколико смо једини наставници у школи за свој предмет, а нико нема пун фонд са једним предметом) итд. Наведене потешкоће су, заједно са савременим трендовима и новим технологијама, утицали на то да се међусобна сарадња и комуникација чланова већа, полако али сигурно,  све више измешта у дигитални простор и постаје електронска (mail, viber grupa Стручног већа друштвених наука и др.). О добрим или лошим последицама тог тренда по наш рад, могли бисмо дискутовати (што и спада у компетенције нашег Стручног већа), али на овом месту ће бити довољно да то само констатујемо.

Упркос свему, Стручно веће друштвених наука је одржало десет редовних и један ванредни састанак. На тим састанцима смо се бавили: прво израдом, а после и оценом (на ванредном састанку) остварености Плана унапређивања квалитета образовно – васпитног рада након спољашњег вредновања рада школе у школској 2018/2019. години. На редовним састанцима чланови већа су информисани о закључцима са састанака Педагошког колегијума, анализиран је успех ученика на крају класификационих периода, било је речи о критеријумима оцењивања, остварености наставног програма, испитима за ванредне ученике, ученицима који наставу похађају по ИОП-у, као и о свим осталим актуелностима везаним за рад школе.

Чланови Стручног већа друштвених наука су се доста ангажовали у ваннаставним активностима и пружили су ученицима могућност да стекну нова и другачија искуства од редовне наставе и да прошире своја знања. Наравно, није изостао ни рад на стручном усавршавању самих наставника. Навешћу овде неке од активности чланова Стручног већа друштвених наука:

Славка Љиљак је током првог полугодишта учествовала у пројекту под називом „Градимо мостове на Балкану“. У пројекту су, поред наше школе, учествовале и средње школе из Источног Сарајева и Скопља. У склопу пројекта је са пет ученика у октобру боравила 5 дана у Источном Сарајеву, а у децембру је 5 дана наша школа била домаћин за четири наставнице и десет ученика из обе школе. Осмишљавали су и изводили адекватне радионице (у једној радионици су учешће узели и представници Министарства омладине и спорта Републике Србије, заједно са министром Вањом Удовичићем, а била је најављена и премијерка која је, на крају, ипак изостала). Славка је, поред тога, са групом ученика у Дечијем културном центру присуствовала пројекцији документарног филма „Србенка“, а после филма су учествовали и у дискусији. На крају другог полугодишта Славка Љиљак је поново посетила Сарајево, а у циљу неговања братских односа са средњом школом „28.јуни“.

Јасмина Сарић је у новембру водила 10 ученика у Позориште Славија на представу „Женско срце у шињелу“, а у децембру, са 11 ученика другог разреда, посетила Музеј науке и технике. У другом полугодишту Јасмина је водила ђаке на „Витез фест“, а 25. априла је водила групу ученика и у Музеј илузија.

Витомир Станковић је, са ученицима трећег разреда посетио храм Светог Саве на Врачару, као и Војни музеј на Калемегдану. Осим тога је, заједно са Славком Љиљак и Јасмином Сарић, у више наврата организовао филмске пројекције за ученике у биоскопу Рода. Филм „Заспанка за војника“ је укупно одгледало 120 ученика, а филм „Краљ Петар I“ око 90 ученика наше школе.

Срећко Пантелић је два пута водио ученике у Општину Чукарица на предавања. Прво о заштити деце од злоупотреба на интернету и друго предавање о трговини људима, ХИВ-у и болестима зависности. Учествовао је у организацији школске славе Свети Сава (договор са Свештеником, сечење колача, набавка славске свеће, превоз хране…), а том приликом је организовао и квиз из веронауке. Био је и дежуран током најављене посете премијерке. У другом полугодишту је наша школа била организатор Општинског такмичења из веронауке за Чукарицу и Раковицу (13.04.2019.). Срећко је радио са пет ученика из оба подручја рада и на такмичењу су освојили прво место. Водио исте ученике на градско такмичење у Богословију св. Саве, освојили осмо место у оштрој конкуренцији неколико реномираних гимназија и стручних школа. Ученици су награђени дводневним путовањем у организацији Одбора за Верску наставу београдске Архиепископије. Водио пет награђених ученика на путовање: ман. Благовештење; ман. Милешева, где су  били и на конаку; и ман. Бања код Прибоја. Путовање протекло без проблема у изванредној атмосфери. Ученици јако задовољни и пријатно изненађени организацијом путовања и дочеком Епископа Атанасија у ман. Милешева.

Био на Литургији са ученицима у цркви свете Петке на Чукаричкој падини.(Недеља 08.04.2019). Света Тројица (слава општине Чукарица), у име школе дочекао, послужио соковима и водом људе који су били у Литији (15.06.2019.).

Дежурао на матурском испиту из српског језика.12.06.2019. Три дана био супервизор на матурском испиту у основној школи Свети Стефан Дечански у Железнику. Одређен да дежура четири дана на упису за први разред за школску 2019./2020.

Светозар Јованчић је, у два наврата, за ученике трећег разреда којима је предавао грађанско васпитање (3/2, 3/3, 3/4) организовао посете вршњачких едукатора из невладине организације АСТРА који су изводили радионице у трајању два школска часа на тему: „Борба против трговине људима“. У другом полугодишту радионицу на исту тему је организовао и за одељење 4/3 (пошто су они били посебно заинтересовани). Осим тога, Светозар је био упућен да обавља дужност супервизора за време спровођења завршног испита (прегледање тестова) у основној школи „Љуба Ненадовић“ у Жаркову у трајању од три дана. Такође је дежурао на матурском испиту из српског језика у нашој школи, био председник испитне комисије за полагање изборног предмета, итд.

Наташа Ђокић је 14. марта 2019., са колегиницама Миленијом Јоксимовић и Бојаном Станкић, реализовала посету Удружењу Милутин Миланковић у оквиру које су заинтересовани ученици присуствовали краћем предавању, видео-презентацији и изложби посвећеној лику и делу славног српског научника.

Чланови Стручног већа друштвених наука су били активни и у раду својих стручних друштава, актива и секција, као и на свом стручном усавршавању:

Миљан Мићуновић је присуствовао Извршном одбору Српског географског друштва где се расправљало о плановима наставе Географије. Консултован је и по питању нових програма за основну школу, а био је и на три састанка Актива професора географије у ОШ Бора Станковић и ОШ Филип Филиповић. Активан је и у организацији Скупштине СГД-а као члан Извршног одбора Српског географског друштва. (Као прави домаћин се дружио са гошћама из Македоније током њихове посете нашој школи.)

Светозар Јованчић је (у оквиру свог учешћа у раду Секције наставника филозофије као подружнице Српског филозофског друштва) на Институту за филозофију и друштвену теорију присуствовао округлом столу на тему: „Место филозофије у образовном систему“. Похађао је и стручно усавршавање у виду огледне демонстрације: Метод радосне наставе 2 – Како брзо и лако овладати основним појмовима античке философије у школи Техноарт Београд, а у организацији Школске управе Београд. На крају школске године, у организацији Прве београдске гимназије, присуствовао стручном усавршавању: Развој естетичких компетенција наставника – час поезије.

Јасмина Сарић и Срећко Пантелић су савладали online семинар „Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање“, који је организивало Удружење физичара Омега, Ниш.

Славка Љиљак и Наташа Ђокић су похађале семинар „Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и примена у настави“, који је реализован у нашој школи.

Јасмина Сарић и Наташа Ђокић су прошле и „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“.

Наташа Ђокић је, осим овога, прошла и „Обуку за дигиталну наставу“, као и семинар „Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања“ који су реализовани у ОШ „Драгојло Дудић“. Њеном часу географије су присуствовале педагошкиња школе Слађана Ђурић Радовановић (28.1.) и директорка школе Наташа Парезановић (31.1.).

На крају бих додао и да су сви чланови Стручног већа друштвених наука прошли и обуку за ес Дневник.

Светозар Јованчић

4.4.9. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања

Стручно веће физичког васпитања је, у првом полугодишту школске 2018/2019.г., одржало три састанка уз присуство свих чланова већа.

У првом полугодишту набављени су дневници рада за наставнике.

У децембру 2018.год.18 наших ученика похађало је школу скијања на Копаонику и успешно завршили курс. Вођа групе била је Зорица Јоксимовић.

Одржаване су следеће секције:одбојкашка, рукометна, кошаркашка, стоно-тенисерска, фолклорна и фудбалска.У ченици су у пратњи наставника Зденке Латиновић узели учешће на Градском такмичењу у пливању.Одбојкашку и стоно-тениску секцију води Зденка Латиновић и на Општинском првенству у одбојци и дечаци и девојчице су освојили 2.место, а на Градском првенству стоног тениса девојке освајају 4.место од 32 екипе, а дечаци се пласирају у 1/4 финале.Кошаркашку секцију води наставник Кристинка Марковић и на Општинском првенству дечаци освајају 1.место и пласирали се на градско, а девојчице 2.место.На Градском првенству дечаци освајају 3.место, што је изузетан резултат. Фолклорну и рукометну секцију води Зорица Јоксимовић. Фолклорна секција је узела учешће на прослави Дана школе и школске славе. На Општинском првенству у рукомету дечаци су освојили 2.место, а девојчице 1.место и дошле до1/8 финала на Градском првенству. Фудбалску секцију води Горан Вукелић и на Општинском првенству и дечаци и девојчице освојили су 1.место и пласирали су се у 1/16 финала.

Стручно веће ће подржати Београдски маратон,Дан изазова, Крос на Кошутњаку и спортски дан на Ади Циганлији. Ученице су на градском првенству из стрељаштва освојиле друго место, а дечаци четврто место.

У другом полугодишту школске 2018/2019.г. стручно веће физичког васпитања одржало је 4 састанка.

Ученици су учествовали на такмичењима у оквиру фудбалске, атлетске и ватерполо секције и извештаји о истим су предати педагогу школе.

У марту група од 15 ученика похађала је школу скијања на Копаонику у Дому ученика „Машинац“ под вођством наставника Зденке Латиновић и Кристинке Марковић.Сви ученици успешно савладали почетни курс скијања.

У априлу група ученика, заједно са ђацима фудбалске секције, посетила је збратимљену школу у Суботици поводом њиховог Дана школе и тако учврстили своју сад већ дугогодишњу спортску сарадњу.

У мају смо учествовали на спортском дану у организацији Високе спортске и здравствене школе где смо узели учешће у кошарци и  одбојци.

У јуну сви чланови актива су узели учешће на Дану изазова и Кросу на Кошутњаку са ученицима који су забележили значајне резултате.

За спортисту генерације једногласно је изабран ученик 4/2 Радичанин Милош.

Председник стручног већа

Зденка Латиновић

4.5. Извештаји о раду стручних актива и тимова

 

Током ове школске године стручни активи и тимови су радили према свом плану рада, а прилагођавајући се актуелним дешавањима. Преглед стручних актива и тимова и њихових руководилаца у овој школској  години:

 

Стручни активи и тимови:                                    Руководиоци и координатори:                                           

Стручни актив за развојно планирање           мр Биљана Марић

(Марковић Сања)

Стручни актив за развој школског програма

Александра Симић

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Анита Павковић

Тим за заштиту ученика од насиља

злостављања и занемаривања                           Миланка Перовћ

Тим за инклузију                                                              Снежана Павловић

Тим за стручно усавршавање                                Славица Авејић

Тим за културну и јавну делатност школе       Унковић           Митровић           Виолета

Тим за заштиту  и унапређење здравља  ученика              Слађана Ђурић Радовановић

Тим за маркетинг                                                                  Марија Ђуровић

Тима за професионалну оријентацију

и каријерно воћење и саветовање                         Бојана Станкић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе                  Јоксимовић Зорица

Тим за развој међупредметних компетенција и

предузетништво                                                                  Ранковић Драгана

Тим за подршку ученицима и прилагођавање

школском животу                                                               Павловић Снежана

 

4.5.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање

У току школске 2018/19. години, Стручни актив за развојно планирање реализовао је шест састанака. На почетку школске године израђен је Акциони план рада школе за школску 2018/2019. годину, на основу Развојног плана школе за период 2018-2023. године, а у складу са доношењем „Правилника о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада“ (Службени гласник РС, бр. 88/17 и 27/18), „Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену у вредновање“ (Службени гласник РС, бр. 74/2018 од 5.10.2018.године) и „Правилника о стандардима квалитета рада установе“ (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године) у  октобру 2018. године је донет и Анекс акционог плана рада школе за школску 2018/2019. годину.

У току школске године чланови актива анализирали су и пратили рад школе, реализацију планираних активности, као и оствареност циљева постављених у Развојном плану. Нарочиту пажњу посветили смо праћењу активности предвиђених Планом унапређења квалитета образовно-васпитног рада након спољашњег вредновања рада школе у школској 2017/2018. години, усвојеног 31.08.2018. године. На основу анализе извештаја о раду руководства, стручних сарадника, стручних већа, секција и школских Тимова, можемо констатовати да су остварени задаци и циљеви планирани у Развојном плану, а да су активности предвиђене Планом унапређења квалитета образовно-васпитног рада након спољашњег вредновања рада школе у школској 2017/2018. години реализоване у највећој мери. Један од најважнијих циљева развоја Школе, на коме је неопходан континуирани рад, јесте рад на унапређивању квалитета наставе. Индикатори који указују на прилагођеност метода и техника рада индивидуалним потребама, могућностима и интересовањима ученика су: бољи успех ученика по предметима и бољи општи успех, мањи број изостанака по Извештај о раду у школској 2017/18. години и мањи број ученика који се исписују из Школе, виши ниво задовољства ученика. Смањењу броја изостанка по ученику верујемо да је допринело поштовање законом прописаних мера приликом правдања, веће превентивно ангажовање одељенских старешина и стручне службе. Протоколи праћења реализације наставних часова и непосредан увид у наставни процес показују смањивање отпора ученика према самооцељивању и вршњачком оцењивању, иако систематска упореба ових алата тек треба да заживи. Развојни циљ подизања квалитета знања ученика реализован је првенствено кроз обезбеђивање уједначених и јавно доступних критеријума оцењивања, јасно повезаних са образовним стандардима. Стручна већа су овај задатак благовремено реализовала, а она која нису у потпуности дефинисала критеријуме за све наставне садржаје, раде на томе. Ученицима са тешкоћама у раду часови редовне и допунске наставе су индивидуално прилагођавани, о чему су предметни наставници и стручни сарадници водили уредну документацију. У области подршке ученицима Тим за помоћ новим ученицима у прилагођавању  школском животу имао је низ састанака и активности, као и групних или индивидуалних саветовања са ученицима. Реализована школска такмичења, ревије и смотре су ученицима били занимљиви и инспиративни, па самим тим и посећени и запажени. Чланови Ученичког парламента су, осим у реализацији такмичења и ревија, имали значајну улогу у ревидирању Правилника о нормама понашања ученика и упознавању ученика са новим одредбама. У оквиру циља – унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника – наставили смо перманентно стручно усавршавање наставника кроз екстерна усавршавања из области за које се указала потреба. Првенствено су унапређене компетенције наставника за прилагођавање рада индивидуалним потребама ученика, запослени су сензибилисани за препознавање потреба и могућности ученика са потешкоћама у учењу и талентованих ученика. Унапређене су компетенције за оцењивање ученика, као најосетљивијег елемента рада у просвети, примењујући оцену као инструмент јачања личности ученика и фактор којим мотивишемо ученика за нова сазнања. Реализован је и велики број часова интерних стручних усавршавања, која учесницима обезбеђују простор за размену професионалних искустава са циљем унапређивања квалитета наставног процеса. Примена стечених компетенција у свакодневном раду и припремању наставе од стране наставника, указује на оствареност овог циља. Постојећа наставна средства за реализацију наставе из стручних предмета су континуирано иновирана и максимално искоришћена, а препозната је потреба за обезбеђивањем наставних средстава, посебно нових технолошких достигнућа, која би се користила за наставу општеобразовних предмета. Књижни фонд школске библиотеке је допуњен стручном литературом, која представља потпору и основ за осмишљавање иновативне наставе прилагођене потребама ученика и наставника. Тим за каријерно вођење и саветовање наставио је свој рад и усмерио своје снаге на праћење ученика у даљем образовању и професионалној каријери. Главна активност према развојном плану је испитивање професионалних интересовања ученика, информисање и саветовање о могућностима даљег школовања и развоју каријере. Поред базичног задатка праћења остварених резултата на пријемним испитима за даље школовање, овај Тим прати и даље напредовање, одржавајући контакт са ученицима. Наставници практичне наставе помажу ученицима, који су изразили жељу да непосредно након завршетка школе почну да раде, да се пронађу у свету рада, повезујући их са послодавцима и обезбеђујући им простор за обављање приправничког стажа. Захваљујући позитивном искуству са ученицима, које стичу током редовне професионалне праксе, социјални партнери радо запошљавају ученике Школе.

Међународна сарадња наше школе наставља се кроз реализацију међународних пројеката  мобилности „Learning to support inclusion „(ERAZMUS+)“ и „Building Bridges For Balkans (BBFB)” ( Regional Youth Cooperation Office ).  Пројекат „Знамо знање дати/делити“ је једна од пројектних активности које реализују наставници и ученици. У Ваљеву је 28.09.2018. IX одржан научни скуп „Мрежа 2018.“ . Тема овог скупа је ове година била „Спречавање и сузбијање насиља“. Нашe наставницe, Биљана Марић и Даница Друловић, су узелe учешће на овом скупу и презентовале рад „Управљање сукобима, емоционална интелигенција и спречавање насиља“. У свом раду су изнеле неке добре примере из праксе, који се односе на превенцију насиља у школи. У  Новом Саду  је 02. и 03. новембра 2018. године  одржана  IX Међународна конференција „3К“. Наставница мр Биљана Марић је на овом скупу презентовале рад  „LEARNING TO SUPPORT INCLUSION – EВРОПСКА ИСКУСТВА“.У свом раду изнела је примере добре праксе, који се односе на примену информационо-комуникационих технологија и нових метода рада са ученицима  са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу. На овај начин су и поделили знања стечена на семинарима, које су оствариле преко Еразмус + пројекта „Learning to Suport Inclusion“ Фондације Темпус.

У оквиру регионалног пројекта „Building Bridges for Balkans“ подржаног од Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), а чији је координатор Хемијско-прехрамбена технолошка школа, у нашој школи основан је истоимени клуб, који ће се бавити темама толеранције, кохабитације и помирења у региону. Наши партнери на овом пројекту су средње школе „28. јуни“ из Источног Сарајева и „Васил Антевски Дрен“ из Скопља. У првој пројектној размени ученици наше школе боравили су у Источном  Сарајеву од 15-19.10.2018. године, а у другој пројектној размени у Скопљу од 19-23.11.2018. године. Хемијско-прехрамбена технолошка школа била је од 10-14.децембра 2018.год. домаћин трећег сусрета ученика и наставника из Београда, Сарајева и Скопља. Активности пројекта посетио је Министар омладине и спорта Вања Удовичић и том приликом похвалио учеснике.

У циљу унапређења међународне сарадње и реализације нових међународних пројеката настављена је сарадња у оквиру европског Еразмус+ пројекта мобилности наставника Skills4Jobs, са две школе из Словеније и једном школом из Румуније. Сва стратешка документа наше школе, као и екстерна евалуација указују да највише простора за унапређење има у областима Настава и учење и Подршка ученицима. С обзиром да партнерска школа  која има изврсне резултате у наведеним областима, одлучили смо да се непосредно кроз праћење на раду (job shadowing) упознамо са методама које примењују и имплементирамо их код нас. Делегација од четири наставника била је у периоду од 4-10.11.2018. год. у посети Образовном центру Пирамида у Марибору, у Словенији. Сва позитивна искуства, професионални однос и иновације у раду су анлизиране из аспекта могућности имплементације у нашим околностима, а 5.4.2019. год, у оквиру државног такмичења прехрамбених и пољопривредних школа у организацији Пољопривредне школе из Лесковца, наставнице наше школе одржале су презентацију присутним колегама/менторима из стручних школа о овој посети. У оквиру Еразмус+ пројекта размене младих под називом „Млади, рецимо ДА здрављу“, у коме наша школа учествује као партнер, заједно са Средњом школом Словенска Бистрица из Словеније и Техничко-саобраћајном школом Баја Сприје из Румуније, тим ученика наше школе у пратњи једног наставника посетио је румунску школу у оквиру прве пројектне размене. О истој је тим известио заинтересоване вршњаке на састанку.

Настављајући циклус пројеката о знаменитим Србима и Српкињама, и у циљу популаризације науке и научника, настављен је рад на пројекту „Трагом Милутина Миланковића“. Кроз колажни програм у Дечјем културном центру 29.12.2018. године, ученици Хемијско-прехрамбене технолошке школе  приказали су гостима шта су, кроз рад на пројекту, сазнали о животу и раду Милутина Миланковића и Мике Аласа, о њиховој професионалној сарадњи као и о њиховом  дружењу и пријатељству. У оквиру пројекта наша школа у сарадњи са Удружењем “Милутин Миланковић“ расписала је и конкурс за литерарно-истраживачки рад ученика основних и средњих школа, а уз подршку  Градске општине Чукарица, у петак, 25. јануара  у Културном центру Чукарица одржана је трибина на којој је о Милутину Миланковићу, Михајлу Пупину Николи Тесли.и другим звездобројцима говорила је Александра Нинковић Ташић, председник Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин. Дана 5. марта 2019. године у Културном центру Чукарица у оквиру трибине о климатским променама о доприносу Милутина Миланковића проучавању климе говорила је доцент др Јелена Луковић са Географског факултета.

У јануару 2019 започет је нови пројекат Периодни систем елемената-Дмитриј Иванович Мендељејев. Снимљен је, монтиран и послат видео запис за међународно такмичење на тему „In Your Element“ у организацији EYCN, European Young Chemists’ Network.Ученици су учествовали на међународном догађају „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event“,  12.фебруар 2019. Дана 6. марта обележена је годишњица објављивања Периодносг система елемената,а 22.марта радионица „3D периодни систем“. У априлу је организиван колажни програм у Малој сали ДКЦБ, који је осим презентација и квиза најавио и конкурас „Да сам ја елемент“. У јуну ученици наше школе реализовали радионице „Шарена хемија“ и „Елементи успешног ђака“. Пројекат Периодни систем елемената-Дмитриј Иванович Мендељејев наставља са активностима до децембра 2019. године

Из изнетог можемо сагледати да је интензивно рађено на остваривању планираних циљева за период 2018/19. године, док је све што је планирано за дужи период започето и разрађено кроз стратегије за остварење постављених задатака.

Председник Стручног актива за

развојно планирање

Сања Марковић, професор хемије

4.5.2.  Извештај Стручног актива за развој школског програма

 

У школској 2018/2019. године одржано је четири састанка Стручног актива за развој школског програма као и више консултативних састанака са појединим члановима тима. У оквиру дневног реда на састанцима, било је говора о следећем:

Формиран је школски тим Стручног актива за развој школског програма. Тим чине: Симић Александра, Ратковић Мирјана, Вукосављевић Слађана, Димитријевић Снежана, Стојичић Весна, Павловић Снежана, Унковић Виолета, Спарић Љиљана, Остојић Весна, Јоксимовић Зорица, Јевтић Весна, Каваја Жаклина, Биочанин Драгиша, Ђуровић Марија, Чеврљаковић Биљана, Сиљановић Бранислава и Ђуровић Радовановић Слађана

Именован је школски координатор Стручног актива за развој школског програма

Школски тим је упознат са задацима и процедуром праћења развоја школског програма на нивоу школе, заједнице школа као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Усвојен је оперативни план за школску 2018/2019.годину.

Израђен је нови  школски програм за наредни период од четири године (2018-2022)

Школски тим је упознат са учешћем школе у међународним пројектима у циљу интернационализације школе.

Анализирани су начини остваривања образовно-васпитног рада ради стицања знања, вештина и ставова код ученика, а у циљу даљег образовања и запошљавања.

Обављани су састанци тима за инклузију на којима су наставници размењивали искуства о индивидуалном раду са ученицима.

Oрганизована су Отворена врата школе као и бројне презентације школе

Анализирана су постигнућа ученика на свим нивоима такмичења

Тим је упознат са резултатима мобилности наставника у оквиру пројекта фондације ЕРАСМУС+, са пројектом „Learning to support inclusion“

Школи је одобрен нови пројекат фондације ЕРАСМУС+, К1 VET пројекат, „Пословне вештине“

Председник Стручног актива за

развој школског програма

Александра Симић

 

4.5.3.  Извештај Тима за самовредновање и вредновање рада школе

Тим за самовредновање рада школе чине 12 наставника, два родитеља и два ученика (имена се налазе у свесци –  записнику  са састанка одржаног 4.10.2018.).

Тим за самовредновање је одржао  шест састанака у овој школској години, за период септембар-јун (седам рачунајући састанак одржан у августу 2018 године).

На основу разматрања Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада Хемијско-прехрамбене технолошке школе (који је спровео тим просветних саветника Школске управе Крагујевац, од 8-10.5.2018.),                             Тим за самовредновање  рада школе донео је одлуку (на састанку у августу 2018. год.), да се започне нов, комплетан  циклус самовредновања. Самовредновање ће се вршити на основу стандарда квалитета прописаним у Правилнику о стандардима квалитета  рада установе (нови правилник објављен у Службеном гласнику- Просветни гласник бр.14 од 2.8.2018). Правилник садржи укупно шест области квалитета, а свака од њих је даље одређена бројним стандардима и критеријумима на основу којих се оцењује и доноси закључак о учинку школе. Планирано је да се комплетно самовредновање, свих шест области, уради у периоду од три године.

За ову школску годину Тим за самовредновање је планирао да  изврши самовредновање следећих области :

-ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ (по старом правилнику    овој   области  би одговарала област: школски програм и годишњи план рада)

-ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ                                                                                                            Узеће се у обзир сви стандарди квалитета за дате области и критеријуми на основу којих се процењују дати стандарди, односно област квалитета.

Упоредо са овим  редовним планом,  Тим за  самовредновање  ће спроводити и активности  на остваривању   Плана за унапређење квалитета образовно-васпитног рада школе, који је донет након спољашњег вредновања. План  унапређења је сачињен  на основу:  извештаја о спољашњем вредновању, стандарда квалитета рада установе и консултација на нивоу стручних већа, Педагошког  колегијума, Наставничког већа, Тима за самовредновање и Стручног актива за развојно планирање.

  4.5.4.  Извештај о раду Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља,         злостављања и занемаривања

У току школске 2018/2019. године одржано је осам састанака. На првом састанку усвојен је план активности Тима којим се одређују мере и активности које обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и безбрижно окружење у циљу што боље заштите од насиља, злостављања и занемаривања. У циљу превентивних активности Тим је организовао у сарадњи са МУП-ом више предавања која су држали инспектори МУП-а. Током септембра месеца реализована су три сусрета: 17. септембра, 24. и 28.       Информатичко и високотехнолошко насиље које је све учесталије претставља опасност за децу средњошколског узраста. Предавања су организована у циљу раног препознавањ и благовременог реаговања. 8. октобра организација Астра је организовала дискусију на тему ,, заштита малолетника од трговине људима.“ Овој дискусији су присуствовали ученици III-2 и  III-3 одељења.

Да би се деца подстакла за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања, а у циљу развијања самоодговорног и друштвено одговорног понашања организована је радионица за ученике првих разреда на тему ,, Превенција насиља.“ Радионицу је водила наставница Бојана Станкић.

У децембру 2018. године Тим је организовао предавање ,,Одговорност родитеља у васпитању адолесцената.“ Предавање су држали инспектори МУП-а Снежана Сандић и Срђан Агатоновић. Позвани су родитељи и ученици, али је одзив родитеља био јако мали. Од 80 позваних родитеља дошло је само 6. Ученика је било у много већем броју. Предавање је организовано у вечерњим сатима због дневних обавеза родитеља, али то није довело до већег одзива родитеља.

У марту 2019. године за ученике трећег разреда у сарадњи са Центром за позитиван развој деце и омладине реализована је радионица ,, Безбедност у саобраћају“. Интересовање ученика је велико јер ученици све раније почињу да возе и нису више само пешаци већ и возачи. Планирано је да се до 15. априла 2019. године, у сарадњи са истом организацијом, организују још две радионице

 • Не говору мржње
 • Родна равноправност

У мају месецу организовано је предавање ,,Злоупотреба психоактивних супстанци“. Предавање је одржано у циљу препознавања, реаговања, помоћи и превенције. Предавање су слушали ученици првог, другог и трећег разреда.

Евиденција о раду Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,на састанцима на месечном нивоу, налази се у записнику који се води у свесци предвиђеној за то.

На састанку у августу месецу 2019. године поред плана рада за наредну годину разговарали смо и о нивоима насиља и редоследу поступања у интервенцији. Током школске 2018/2019. године благовремено смо инсистирали да се сви ученици, а када је било могуће и родитељи, упознају са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Инсистирали смо, као чланови Тима, на доследности одељенских старешина у односу на предложене мере као последицу неоправданог изостајања и на поступности у спровођењу васпитно-дисциплинских поступака. Овом састанку је присуствовала и директорка школе. Разговарали смо о примени новог закона о ,,Друштвено корисном раду.“

У претходној школској 2018/2019. години били су само облици насиља првог нивоа. О поступањима у овим ситуацијама треба обавестити одељенске старешине ради благовременог спречавања инцидената другог или трећег нивоа. Уколико је то било нужно, спровођене су активности које смо усклађивали са унапред договореним корацима и за које смо дефинисали учеснике за појачан васпитни рад. Смисао планирања и деловања односи се на сагледавање последица по појединца и одељенску заједницу и безбедност свих актера образовно-васпитног процеса. На крају одређеног временског рока проверавали смо степен и дубину промене што је био дуготрајан и не увек једноставан задатак.

Превентивне мере наведене у овом извештају су биле ефикасне тако да треба наставити на исти начин, а ученике укључити још више у све активности којима се код њих развија друштвено одговорно и самокритично понашање.

Координатор Тима:

Миланка Перовић

4.5.5. Извештај Стручног тима за инклузију о реализацији инклузивног програма

Као и сваке године, са великом пажњом су праћени ученици који су укључени у процес инклузије. Врло је широк спектар свих специфичности и индивидуалних потреба. Посебна пажња је посвећена деци са сметњама у учењу  ( проблеми са дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом, поремећајем пажње, нижим интелектуалним способностима… ), деци која имају различите развојне сметње, поремећаје у понашању и емоционалном функционисању, као и оној деци  која  долазе из социјално нестимулативних средина, специјалних школа, домова за незбринуту децу…

Кроз интензивну сарадњу са одељењским старешинама и предметним наставницима, као и са родитељима, односно старатељима, реализовани су планирани циљеви. Врло често су у конкретни процес укључивани и други актери чије учешће је било свсисходно                             ( психолози, педагози или наставници из основних школа из којих деца долазе, васпитачи из домова за незбринуту децу, социјални радници, повремено и лекари, психолози и психијатри  укључени у  процес  лечења поједине деце … ).

Поред ученика који су укључени у процес инклузије кроз прилагођене програме ( 13 ученика по ИОП-у 1 ), имамо и децу са којом се ради по измењеним стандардима ( 4 ученика по ИОПу-2 ). Ова школска година је у знаку нових ученика ( 1 ученик по ИОП-у 1 и 1 ученик по ИОП-у 2).

Највећи проблем у целом процесу представља врло компликована координација са  великим бројем предметних наставника, одељењских старешина, као и родитеља ове деце.  Поред тога, неопходан је истовремено и рад са ученицима из одељења у циљу развијања и јачања толеранције и спремности за лакше прихватање различитости. Кроз развијање саосећања код те деце, развија се и већа спремност за пружање подршке и разумевање.

Повремено се суочавамо са врло комплексном структуром деце у појединим одељењима  чиме је процес адаптације инклузивне деце отежан. Посебно је тешко радити са децом са поремећајем у понашању и учесталим испољавањима агресивности. Бројне су ситуације у којима се ученици осећају угроженим од стране те деце, тако да и поред њихове спремности да разумеју специфичности појединих проблема и да пруже подршку тој деци, долазимо у ситуације у којима и сами очекују помоћ и заштиту од нас.

Поред рада са децом кроз прилагођене или измењене програмске садржаје, све више се пажње посвећује веома бројној категорији деце са којом се ради индивидуализовано, прилагођавајући њиховим тренутним потребама приступе и  начине рада.  Врло је захтевна координација и систематско праћење, пре свега због саме динамике и нужности да се у конкретном моменту одреагује, укључујући све битне актере у процесу превазилажења датих проблема. Често су то деца која су због свог психичког стања и краћих или дужих периода криза, у немогућности да редовније похађају наставу или буду укључени у уобичајени рад са одељењима којима припадају. Уз неопходну сарадњу са родитељима и предметним наставницима, за њих су организоване  конкретне активности, уз одговарајуће  начине,  у потпуности прилагођене  њиховим тренутним потребама.

С обзиром на потешкоће у организацији и раду појединачних тимова за инклузију, одлучили смо да у оквиру редовних састанака Одељењских већа, део времена посветимо проблематици инклузивних ученика.

И даље смо суочени са бројним проблемима и потешкоћама у процесу инклузивног образовања. Врло је важна, а у појединим ситуацијама и неопходна улога личних пратиоца. Након две  године успели смо да обезбедимо подршку за  два ученика, али и даље имамо нерешену ситуацију са учеником који је дошао до треће године, а којем је пратња неопходна. То су ситуације које свакодневно уносе немир, ремете наставни процес, фрустрирају другу децу и тиме их удаљавају од од онога што је један од главних наших циљева, а то је  разумевање и развијање саосећајности  и  толерантности.

Одсуство институционалног система подршке и повезаности, као и јасне поделе одговорности, отежава цео процес и често нас доводи у ситуацију да решавамо “нерешиво“, и  тиме  угрожавамо сопствени процес рада.

Координатор тима

Снежана Павловић

4.5.6.  Извештај o раду Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању

 

Екстерно усавршавање

Семинари и обуке наставника:

 1. „ Дигитално учење-занимљивији час и трајније знање“.

Овај семинар, који је подржала и директор школе, је реализован у периоду од 12.11. до 09.12.2018. године, електронским путем. Каталошки број семинара је 362, компентенција К2, приоритетна област П1 и носи 34 бода. Обуку је успешно завршило 27 наставника.

 1. „Имплементација offica 365 у организацији рада школе и примена у настави“, реализован у просторијама школе 23. 3. 2019. године ; Каталошки број семинара 334, К4;П1; ЗУОВ Број бодова 8. Обуку је успешно завршило 23 наставника.
 2. Наставник хемије, Татјана Митровић, похађала је обуку „ Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником“, у реализацији Образовно креативног центра Бор. Компетенција К4, приоритетна област П3, број бодова 32. у Београду 14.02.2019. године
 3. Обука наставника и стручних сарадника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – ЗУОВ,одобрена решењем министра број: 153-02-00027/2017-07. Обуку у трајању од три дана – 16 сати непосредног рада и 8 сати „онлајн“ успешно су завршили сви наставници општеобразовних предмета у датим терминима током јуна и јула месеца 2019. године.
 4. Обуку за школске координаторе за електронски дневник, 23.08. 2018. године успешно су завршиле Милена Тасић и Весна Јевтић
 5. Семинар, “Умеће одрастања” успешно је завршила Бојана Станкић.
 6. „Размени енергију демократије и толеранције“ обука у оквиру пројекта подстицање демократске културе у школама. Обука у трајању од 6 сати одржана је 16.03.2019. у Пожаревцу у пољопривредној школи Сања Маринковић, а успешно ју је завршило три наставника Весна Јевтић, Јелена Танасковић и педагог Слађана Ђурић Радовановић.
 7. „Оснажимо сваког ђака да нам школа буде јака“, обука за превенцију напуштања средњих школа, у трајању од 6 сати, одржана у Пожаревцу 9.03.2019. Учесници обуке су Виолета Митровић Унковић и Ивана Манојловић.
 8. Обука „ Безбедност и здравље на раду на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања“ у трајању од 8 сати одржана је 2.03.2019., а учесници обуке су Слађана Вукосављевић и Весна Стојичић.

Наставници српског језика и књижевности, математике и физике су  такође, као и сваке године учествовали на Републичком зимском семинару, који се одржава за време зимског распуста.

Конференције и стручни скупови, трибине којима су присуствовали наставници су:

 • Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи”-
 • „2nd Belt and Road TeenagerMaker Camp and Teacher Workshop”- 7 дана, Бојана Станкић
 • From the heart of England: Teaching Revisited” – конференција
 • Capturing Curiosity and Measuring Progress in English Language Classroom“
 • English Language Teaching Online Conference 2019 – Oxford Professional Development Conference
 • ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 4
 • Посматрање наставе у оквиру пројекта Skills4Jobs, у ОЦ Пирамида, Марибор, Словенија
 • градској конференцији у организацији ХПТШ “Learning to Support Inclusion & Skills4Jobs – наше искуство у европским Еразмус+ пројектима”
·         Априлски дани за наставнике хемије у  организацији Хемијског факултета

22.-23.4.2019.

·        Трибина“Настава о отвореним подацима“, ЗУОВ , код стручног скупа 297; два дана-6 сати; 2.-3. 3. 2019

 • Четврти еколошки фестивал науке ХПТШ у ДКЦБ – организација презентације школских пројеката

Пројекти  који су реализовани током школске године:

 • Међународни пројекат “ Берн- Београд -Солун”, обележавање 100-годишњице пробоја Солунског фронта ( Бојана Станкић)
 • у оквиру пројекта Периодни систем елемената – Дмитриј Иванович Мендељејев одржана је радионица Шарена хемија
 • у оквиру пројекта Периодни систем елемената – Дмитриј Иванович Мендељејев одржана је још једна радионица „Елементи успешног ђака“

Ваннаставне активности:

 • пројекција филма “Терет”, дискусија после филма, Комбанк дворана
 • пројекција филма “Србенка” и дискусија после филма, ДКЦ

 

Тим за праћење стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора ХПТШ  (у дељем тексту: Тим)  броји 14 чланова.

 • На првом састанку тима, у септембру 2018. године конституисан је Тим у чијем саставу је 14 чланова и верификован је координатор Тима Славица Авејић
 • У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, («Сл. гласник РС», бр. 13/2012 и 31/2012) чланови Тима су усвојили План рада Тима за праћење стручног усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању, који је уврштен у Годишњи програм рада школе, као и у Годишњи план рада школе.
 • Тим је одобрио реализацију акредитованих семинара као и програма обуке у циљу екстерног усавршавања наставника и стручних сарадника, и то :
 1. „ Дигитално учење-занимљивији час и трајније знање“.

Овај семинар, који је подржала и директор школе, је реализован у периоду од 12.11. до 09.12.2018. године, електронским путем. Каталошки број семинара је 362, компентенција К2, приоритетна област П1 и носи 34 бода. Обуку је успешно завршило 27 наставника.

 1. „Имплементација offica 365 у организацији рада школе и примена у настави“, реализован у просторијама школе 23. 3. 2019. године ; Каталошки број семинара 334, К4;П1; ЗУОВ Број бодова 8. Обуку је успешно завршило 23 наставника.
 2. Наставник хемије, Татјана Митровић, уз сагласност тима похађала је обуку „ Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником“, у реализацији Образовно креативног центра Бор.Компетенција К4, приоритетна област П3, број бодова 32. у Београду 14.02.2019. године
 3. Обука наставника и стручних сарадника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – ЗУОВ,одобрена решењем министра број: 153-02-00027/2017-07. Обуку у трајању од три дана – 16 сати непосредног рада и 8 сати „онлајн“ успешно су завршили сви наставници општеобразовних предмета у датим терминима током јуна и јула месеца 2019. године.
 4. Обуку за школске координаторе за електронски дневник, 23.08. 2018. године успешно су завршиле Милена Тасић и Весна Јевтић
 5. Семинар, “Умеће одрастања” успешно је завршила Бојана Станкић.
 6. „Размени енергију демократије и толеранције“ обука у оквиру пројекта подстицање демократске културе у школама. Обука у трајању од 6 сати одржана је 16.03.2019. у Пожаревцу у пољопривредној школи Сања Маринковић, а успешно ју је завршило три наставника Весна Јевтић, Јелена Танасковић и педагог Слађана Ђурић Радовановић.
 7. „Оснажимо сваког ђака да нам школа буде јака“, обука за превенцију напуштања средњих школа, у трајању од 6 сати, одржана у Пожаревцу 9.03.2019. Учесници обуке су Виолета Митровић Унковић и Ивана Манојловић.
 8. Обука „ Безбедност и здравље на раду на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања“ у трајању од 8 сати одржана је 2.03.2019., а учесници обуке су Слађана Вукосављевић и Весна Стојичић.
 • Поред одобравања и давања сагласности наставницима да учествују на акредитованим семинарима и програмима обуке Тим је упознат и са чињеницом да су наставници учествовали и на многобројним семинарима и скуповима који нису акредитовани, стручним конференцијама и научним трибинама.
 • Тим је упознат и са многобројним активностима наставника и ученика, учесника неколико пројеката који се реализују у школи. Пројекат мобилности за школе, стручно образовање и образовање одраслих ,Е-twining пројекат, међународни пројекат пројекат сарадње три школе Градимо мостове Балкана, Пројекат „ Чукарички експеримент“ и др.
 • Координатор Тима је договорила и прикупила са члановима Тима Извештаје о реализацији стручног усавршавања наставника ван установе и у установи по Стручним већима за период другог полугодишта школске 2018/2019 године.
 • Разматран је и Извештај о раду Тима за праћење стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за школску 2018/2019 годину
 • Разматран је Плана рада Тима за школску 2019/2020 годину
 • Разматран је и Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020 годину

Координатор Тима за стручно усавршавање

наставника и стручних сарадника ХПТШ

Славица Авејић

4.5.7. Извештај   o раду Тима за културну и јавну делатност школе

 

Тим за културну делатност школе је организовао посете музејима, изложбама и биоскопу. Осим поменутих активности, Тим је подржао следеће догађаје:

 • Ораганизован је програм за прославу Дана школе у садрањи са драмском секцијом. Деца су могла да активно учествују у културном животу школе;
 • Представа Наша еко-прича је четири пута изведена у ДКЦБ-у. Велики број ученика је тада видело школску представу чији је циљ био да се пробуди еколошка свест код млађих;
 • Професорка Јасмина Сарић је водила ученике на представу Женско срце у шињелу која се играла у позоришту Славија;
 • Професорка Јасмина Сарич је водила ученике на изложбу Србија у Првом светском рату;
 • Професорка Јасмина Сарић је водила децу у Музеј науке и технике;
 • Биоскоп Рода, филм Краљ Петар Први – посета биоскопу је организона на нивоу целе школе. Професрока Јасмина Сарић и професор Витомир Станковић у сарадљи са разредним старешинама су организовала посету биоскопу;
 • Биоскоп Рода, филм Заспанка за војника – посета биоскопу је организована на нивоу целе школе. Професрока Јасмина Сарић и професор Витомир Станковић у сарадљи са разредним старешинама су организовала посету биоскопу;
 • Биоскоп Рода, филм Јужни ветар – посета биоскопу је организоввана на нивоу целе школе. Професрока Јасмина Сарић и професор Витомир Станковић у сарадљи са разредним старешинама су организовала посету биоскопу;
 • У више наврата су ученици имали прилику да посете Музеј илузија. Славенка Недић и Ивана Манојловић су водиле групу ученика у посету музеју, а у више наврата у току школсе године су деца имала прилику да посете музеј;
 • У оквиру пројекта Градимо мостове на Балкану, деца су имала прилику да одгледају филм Србена, на фестивалу Слободна зона. Други филм који су гледали је филм Терет. Децу су водиле Весна Јевтић, Славка Љиљак, Катарина Марковић и Ивана Манојловић;
 • Организована је прослава Школске славе Свети Сава, исто у сарадњи са драмском секцијом, фолклорном секцијом и школским бендом.
 • У оквиру пројекта Периодни систем елемената је изведена кратка представа Да сам ја елемент;
 • Тим је подржао и учествовао као саствани део комисије школског такмичења Таленти.

Тим није имао других активности ове године.

Виолета Унковић Митровић

Јасмина Сарић

Ивана Манојловић

4.5.8. Извештај Тима за заштиту  и унапређење здравља ученика

Као и ранијих година поред упознавања са Програмом рада Тима, као и приоритетним циљевима највећа пажња посвећена је првој седници  разредних већа дана 26. септембра 2018. године, када смо се заједно са одељенским старешинама потрудили да прикупимо што више података физичком, емоционалном и психолошком здрављу ученика , са посебним освртом на ученике првог разреда.

Оваквим приступом обезбедили смо значајну подршку свих чланова Одељенских већа и управе школе као први корак у остваривању бриге и подршке свим ђацима. У саради са четири наставника физичког васпитања инсистирали смо на потпуним, валидним и благовременим информацијама које се тичу објективних потреба да ученици поднесу документа због нужности ослобађања од  наставе физичког. Сви родитељи и законски заступници чија деца избегавају наставу физичког васпитања  упућивани су на сарадњу са предметним наставницима да би се оваква пракса искоренила.

Од 03. септебра 2018. године на огласној табли педагошко-психолошке службе у зборници школе, као и на првој редовној седници Наставничког већа дужна пажња свих наставника усмерена је на препоруке Министарства просвете од 30.08.2018. године на:“ Превенције злоупотребе дрога у раду са средњошколцима“. Примарни циљеви овог значајног документа односе се на:

1.препознавање, активирање и афирмисање потпуних знања о последицама употребе дрога,  шта у ситуацијама сумње на злоупотребу психоактивних супстанци и афирмисање прецизних знања о последицама злоупотреба.

 1. пружање помоћи младима да избегну употребу дрога и упознавање са факторима ризика које младе чине рањивим у односу на ову увек примарну тему. Програм Тима најефикасније се реализује на часовима одељенског старешине, часовима физичког васпитања и кроз бројне радионице са умећем подстицања, развијања, проширивања знања о значају бриге, информисаности неге како физичког тако и емоционалног, психолошког здравља током током различитих фаза адолесценције.

Сви ученици школе обавештени су дана 03. октобра 2018. о пројекту-„Будимо здрави и вежбајмо заједно“. Циљ овог пројекта је тромесечна планска и програмирана физичка активност ученика средњих школа на општини Чукариц са исходом позитивне трансформације моторичког статуса ученика (снаге, издржљивости и покретљивости) и стварањем навика за редовним правилним и квалитетно дозираним физичким вежбама.

У Високој спортској и здравственој школи група наших ученика учествовала је у спортско-едукативном пројекту под називом – „Помозимо деци и младима да се правилно и здраво развијају“. Највећу помоћ указали су професори физичког васпитања Зорица Јоксимовић и Горан Вукелић. Значајно је да је овај пројекат обухватио и родитеље који су били у прилици да сазнају више о принципима здраве исхране.

Дана, 23.10.2018. године гост Финко Аврмовски одржао је на тему-„Принципи здраве исхране“ презентацију када су ученици по први пут кроз презентацију видели какви су поступци производње, састав намирница и њихов значај, за раст, развој и квалитет живота.

Дана, 13. и 14. новембра 2018. године у Дому здравља реализован је семинар –Сачувајмо здравље- који је похађало 14 ученика другог разреда. Семинар има циљ да ученике упозна са заштитом репродуктивног здравља, факторим ризика у односу на полно преносиве болести и са заштитом од нежељене трудноће.

У децембру 2018. године ученике смо подстакли да утврде који су то најефикаснији спортови за баланса духа и тела,  припремили смо три истоветна плаката. Поводом 1. децембра  ученици су упознати са адресама , телефонима и Центрима који се баве превенцијом сиде и сексуално преносивих инфекција.

У четвртак, 13. децембра 2018. године у свечаној сали општине Чукарица за 80 ученика првог, другог и трећег разреда наше школе реализована је трибина „Превенција патолошког коцкања“. Као и прошле године гост је била начелница специјалиста  доктор Снежана Алчаз, начелница болнице у Теодора Драјзера, која је и овг пута успешно и исцрпно објаснила описала последице зависности од коцкања. Примарни циљ ове тривбине односи се на последице по здравље, слободно време и међусобно поверење у непосредном окружењу (примарна породица, друштво, школа) по здравље адолесцената.Такође ученици су се подсетили на значај здравих стилова живота у односу на избор кладионица, као и на значај дружења, образовања, хобија, и како освестити капацитете најосетљивијих, који су веома пажљиво приступали  филмској презентацији на овој трибини. На крају скупа ученици су су били у могућности да дисктују и постављају питања.

25 и 26.12.2018. године реализован је семинар –Сачувајмо здравље које води др. Јасмина Шкорић, специјалиста педијатар и психолог Ксенија Крмбаљевић.

Поводом 31.јануара. националног дана борбе против пушења и дуванског дима сачињена су три истоветна плаката- једна за ученике, један за хол школе и један за зборницу школе.

Непосредно пре распуста ученике смо упознали са бесплатним курсом плеса, као и часовима самоодбране који се реализују на нашој Општини.

26.02.2019. године директорка Наташа Парезановић је свим присутним члановима наставничког већа прочитала документ „Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама“., који је стигао у школу истог дана када је била седница Наставничког већа.

Упутство на седам (7) ситно куцаних страна обухвата:

-дефиниције појмова,

-пријава,

-знакови у понашању

-поступање у случају коришћења дрога ,

– поступање у случају поседовања дрога,

-поступање у случају продаје дроге; Наравно у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављаа и занемаривања, много је поводом ове теме урађено и кроз  шест (6) предавања  на којима су гости инспектори МУП-а Србије и један од елемената јесте и ова тема, о чему више у Извештају овог Тима.

Са овим документом упознати су и : чланови Ученичког парламета, Вршњачког тима, Савета родитеља, Школског одбора, као и школски полицајац Зоран Ђорић

У фебруару 2019. године за све одељенске старешине штампан је пригодан материјал. „Осам вештина које ученик 21. века треба да савлада у Школи“ уз чињеницу да ће кроз почетак ове школске године и мини и мега пројекте ученици моћи да бирају кроз два изборне предмете од четири понуђена изборна предмета.

 1. марта 2019. године радионица безбедног понашања у саобраћају реализована је за ученике трећег и четвртог разреда. (12.03., 21.03. и 25.03.2019. године) Организатор је Центар за позитиван развој деце и омладине

За пунолетне ученике реализована је монодрама „Живот је лото“ у Културно обазовном центру Чукарица, која на на веома директан и провокативан начин обрађује теме идентитета, „идола“, модерних стрмљења и питања избора која се постављају пред сваког младог човека.

За ученике првог разреда, реализована је радионица „Не говору мржње“ која је обухватила око 40 ученика која је обрађивала теме адаптације на васпитне захтеве и комуникацију у школи и окружењу, као и начин реаговања, предлагања, партиципације обзиром да су ученици радили у групама, били су мотивисани за наставак сарадње. Акција добровољног давања крви реализована је по други пут ове године, дана 21.03.2019. године у времену од 09 до 15,00 часова., овог пута у 13. Београдској гимназји за обе школе.

Сви пунолетни ученици, првенствено четвртог разреда детаљно и потпуно су упознати под којим условима могу да учествују у овој наважнијој акцији.

 1. априла 2019. године за ученике трећег разреда реализована је трибина „Родна равноправност“. Ученици су упознати са разликама у односу на појам пола и рода, као и како се овај аспект третира кроз историју у различитим културама и друштвеним заједницама у познати су са родним улогама, родним стереотипима, родној равноправности, родној једнакости, дискриминацији, историским занимљивостима. Свесни смо да ће кроз изборне предмете сваки заинтересовани ученик ову тему моћи квалитетније и дубље да третира и кроз учешће у пројектима, а све у циљу освешћивања у предрасудама , стигматизовању и стереотипима у односу на ову тему.

Семинар „Сачувајмо здравље“ за 15 ученика другог разреда реализован је 08.04. и 09.04.2019. године у Дому здравља од 08,00 до 12,30 часова.

Заинтересовани ученици су преко наставника упознати са значајем Музеја илузија као и и о активностима, као и поступном развијању осећаја за перспективу, оптику, просторно сналажење сликарство.

Преко свих наставника физичког сви ученици су упознати са историјатом значајем и сврси „Београдског маратона“.

27.05.2019. године наши ученици првог, другог и трећег разреда, присуствовали су трибини „Злоупотреба психоактивних супстанци“. Примарни циљ је препозавање ризичних стилова понашања, као и неопходност благовременог реаговања.

Аветски „Дан изазова“ обележен је у оквиру редовних часова физичког васпитања-29.05.2019. године. , а односи се не подстицање свих на неопходност 15-минутне физичке активности сваког дана. Наша школа овај Дан обележава низом актибности на спортским теренима на Кошутњаку.

05.06.2019. године за шест (6) трећег разреда и две ученице другог разредареализован је интервју на тему: „Адолесцентне гинекологије“ у циљу свести о нивоу корисних и потпуних знања на истоимену тему како код младића тако и код девојака. Интервју је реализовала специјалита доктор Катарина Седлецки из Института за мајку и детете која је пре 30 година учествовала у пројекту- „Сачувајмо здравље“. Интервју је био анониман уз сагласност родитеља.

Дана, 14.06.  за све ученике реализована је трибина „Млади, рецимо да здрављу“. Носиоци су ученици другог разреда (шест) који су са професорком Весном Јевтић гостовали у Румунији заједно са ученицима из Словеније. Циљ пројекта првенствено је значај здраве исхране, шта су здрави силови живота, као и препознавање које су најбоље школске вештине за младе . Овај пројекат се реализује од фебруара до децембра 2019. године.

Од 15.06 до 19.06. сви ученици и наставници обавештени су о радионицма у оквиру пројекта „Лето за пет“, који је заживео на Ади Циганлији, под покровитељством бројних компанија.

Чланови овог Тима су следећи наставници: Латиновић Зденка, Лончар Душица, Новковић Предраг, Марковић Кристинка Манојловић, Ивана.

Руководилац Тима је педагог школе Слађана Ђурић Радовановић.

Тим ће наставити и даље са бројним активностима.

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ                                                                                                          Слађана Ђурић Радовановић

 

4.5.9.  Извештај о раду Тима за маркетинг

 

Тим за маркетинг школе је током  школске 2018./2019. године имао следеће

активности:

1 .Организација и учешће на традиционалном  окупљању“Чукарички експеримент“ 29.октобра  2018.године.

Сви чланови тима су узели учешће у планирању садржаја, којим би се  представили на овом традиционалном догађању. Гордана Пешић је осмислила експерименте које је изводила група ученика наше школе. Професори су предходно припремили хемикалије и апаратуру за извођење интересантних хемијских огледа, као и материјал за добијање пекарских производа. У ову промоцију су били укључени  наши ученици свих профила.

 1. 2. Тим је за ажурирање сајта и ове године именовао Биљану Чеврљаковић и Марију Ђуровић , које су у сарадњи са осталим колегама прикупљале и објављивале актуелне информације о активностима школе и наших ученика.

Током коришћења школског сајта, због повећане количине информација, дошло је до техничких проблема. Контактирали смо провајдера ( ЕУНЕТ)  и појачали сајт преласком на већи пакет..

3.Тим је подржао појављивање наше школе на четвртом еколошком фестивалу у организацији Дечијег културног центра 30.11.2018.године. Поред представљања свих профила на адекватан начин, делили смо посетиоцима рекламни материјал-флајере.

Наше колеге су организовале и реализовале радионицу на тему рециклаже материјала, која је била веома запажена.

 1. Набављена је извесна количина пластичне амбалаже за узорке фармацеутских производа, које носимо на презентације школе.
 2. На крају полугодишта пратимо и пријављујемо се на предстојеће сајмове образовања, који се организују у основним школама у другом полугодишту.

Ове године смо били присутни на следећим догађајима:

– Сајам образовања у О.Ш.“Филип Кљајић Фића“, 1.03.2019.године

– Сајам средњих стручних школа на Београдском сајму, 15.04.2019.године

– Сајам образовања у О.Ш.“11.октобар “ у Сурчину, 24.04.2019.године

 

 1. .Тим је подржао појављивање наше школе у Дечијем културном центру, 18.04.2019. године, поводом реализације пројекта „ Учење кроз игру“, као и низ активности које су у оквиру овог пројекта наше колеге реализовале у нашој школи и у неколико основних школа.

 

Координатор тима за маркетинг школе

Марија Ђуровић

4.5.10.  Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију и каријерно вођење и саветовање

 

Све планиране активности Тима током  2018-2019.године су и реализоване. Након првог састанка и формирања тима, као и одређивања основних циљева рада тима, бавили смо се темама професионалне оријентације, каријерног вођења и саветовања кроз различите активности, на три нивоа деловања:

рад са ученицима основних школа –нашим потенцијалним ђацима,

рад са садашњим ученицима школе и њиховом будућом каријером,

професионално усавршавање наставника школе.

Током ове школске године, актуелни пројекат  је и Skills4Jobs, у оквиру европског Еразмус+ пројекта мобилности наставника, те су две делегације по 4 наставника обишле током октобра и новембра 2018.Образовни центар „Пирамида“ у Марибору, у Словенији. Кроз посматрање наставе, размену знања и искустава, наставнице Јелена Танасковић, Биљана Марић, Тихана Гојковић, Весна Стојичић, Сања Николин, Соња Михајловић и Весна Јевтић, као и директор школе Наташа Парезановић, училе су проучавајући процес рада и организациону структуру школе домаћина, те нас по повратку из посета известиле кроз занимљиве презентације.

Такође, наш тим се ангажовао у организацији  Фестивала науке ХПТШ  у ДКЦБ „ У складу са природом , пронађи праву формулу“, те је 30.11.2018.   са ђацима- промотерима представио различите активности и пројекте у школи великом броју ђака завршних разреда београдских основних школа („Пронађи праву формулу“, „ Били смо у Кини“, „ Трагом Милутина Миланковића“ , Причу о графену-материјалу 21. века, и др. а ђаци- промотери били су: Леонора Лепојевић, Валентина Јовић, Давид Спасић, Бојан Дабовић, Лука Аћимовић, Лука Крстић и Марија Хинић).

Током октобра и новембра 2017, ученици четвртог разреда  наше школе имали су прилику да учествују у радионицама  МЕФ-а и других установа  о писању радних биографија, и др. Група ученика наше школе одазвала се позиву МЕФ-а и активно учествовала на креативној радионици „Јачање личних капацитета ученика“, о пословним вештинама, пројектима, коришћењу платформи за уређење сајтова, о вербалној и невербалној комуникацији итд.  МЕФ је позвао ученике наше школе на бесплатне креативне радионице током фебруара 2019. Универзитет Сингидунум , такође, позива ученике на зимске креативне радионице: мини бизнис академија, ИТ курсеви и радионице, школа спорта и страних језика.

Развијање предузетничког духа , тимског рада, јачање комуникацијских вештина и самопоуздања су циљеви на којима предано радимо и у оквиру програма „Достигнућа младих“. Наши ученици (Лука Аћимовић, Кристина Благојевић и Лука Крстић, ученици четвртог разреда)такмичили су се и   на „Пословном изазову“ 21.12.2018., где су остварили и запажене резултате. Различите вештине и компетенције потребне ѕа 21.век ученици вежбају и развијају и бавечи се пројктима о Милутину Миланковићу, као и о Перодном систему елемената, актуелним ове школске године.

Анкета „Ко-шта те је навело да упишеш школу коју похађаш?“ спроведена је у одељењу I-3.

Добра сарадња са организацијом „Достигнућа младих“, МЕФ-ом, као и учешће наших наставника  на годишњим конференцијама БОШ-а и Euroguidance-а, 9.10. 2018 као и 11.12.2018. са темом обуке „Групне и онлајн активности каријерног вођења и саветовања“ –само су неке од активности наставника тима у оквиру усавршавања наставника.

Током другог полугодишта, ученици завршних разреда вежбали су писање својих радних биографија, а наставници су 27.маја 2019. посетили Привредну комору где се одвијао Пети сајам добрих пракси  у организацији БОШ-а.

Тим за професионални развој учествује и на наградном конкурсу који организује  „Euroguidance”, са програмом „ Пронађи праву формулу“ намењеном нашим потенцијално будућим ученицима и њиховим родитељима.

Координатор тима:

Бојана Станкић, проф.

5. Извештај о раду стручних сарадника
5.1. Извештај о раду педагога школе

У циљу унапређивања и обогаћивања, како наставе, самим тим и процеса учења, ове школске године, из месеца у месец подстицала сам да програмски садржаји општеобразовних предмета (српског језика и књижевности, физичког васпитања, математике) и ништа мање уже стручних предмета буду оријентисани на исходе наставе и учења. Инсистирајући, не само током целе 2018/2019 на исходима, али и неопходности прецизирања кључних појмова у свакој наставној јединици у оквиру бројних обимних и сложених програмских садржаја, сваки поједини наставник трудио се да свој годишњи план рада дефинише на најефикаснији начин у односу на циљ предмета и у односу на могућност опрерационализације најелементарнијих образовних задатака са расположивим наставним средствима и уз коришћење примерених метода и облика рада које су у високом степену зависиле и од блок наставе, од практичне наставе, као и евентуалних застоја који су најчешће били узроковани ниским прагом предзнања ученика првог и ређе другог разреда.

Зашто овај темељни стандард уз ништа мање битан други стандард квалитета рада установе који се односи на наставу и учење, наглашавам управо због мукотрпног напора који се односи на осмишљавање, реализацију, проверавање и константно вредновање процеса напредовања појединих ученика и читавог одељења. Процес учења је увек имао циљ да мотивише ученике и да их учини способним и вештим да усвојене садржаје примене на најпрецизнији начин, што се најочигледније уочава кроз експериментални рад, кроз демонстрацију у различитим лабораторијама уз детаљан опис бројних машина, уређаја и наставних средстава, као и кроз практичан рад, било у школској пекари или код социјалних партнера. Након свих стандарда ништа мање пажње није усмерено на формулисање глаголских именица са најчешћом употребом: обрада, техника рада, планирање, квалитет, што је велики изазов, обзиром на резултате ученика при упису у наше школе и на обимне теоријске садржаје свих предмета током основне школе. Важно је нагласити да 50% наставника у школи припадају стручним већима технолога – оба подручја рада, док 30% наставника предају егзактне предмете (математику, хемију и физику), тако да је труд око дефинисања индикатора у смислу коришћења описног језика и опажљивог понашања којим се може мерити квалитет извођења или мерљиве карактеристике производа, што је стални процес промене ког су се наставници трудили да остваре, процењују и евентуално измене уколико је то било неопходно. Последње две деценије сви наставници су детаљно упознати са значајем когнитивног, конативног и афективно-моторичког у развоју сваког појединог ученика, али док последње три године много пажње посвећују обезбеђивању вештина у оквиру датих компетенција поштујући исходе стручног образовања, тј. стандардне квалификације. Све ово јесте последица изузетно стрпљивог приступа, великог ентузијазма, као и жеље за сталним стручним усавршавањем сваког појединог наставника. Чињеница је да исходи дају већу слободу наставнику, али у нашој школи та слобода је нужна, а не циљ по себи, посебно када се анализирају резултати иницијалног теста. Чињеница да 80% контролних вежби бива поновљено, податак да иако наставници подсећају на допунску наставу, највише 20% ученика, као и ранијих година, присуствује истој, иако смо у последње две године и званично извештавали родитеље о овом проблему. Сваки план по распореда писмених задатака, контролних вежби бива доведен у питање, јер ученици, иако добијају прилагођене задатке и по дубини и по дужини уз бројне модалитете тестова које наставници сродних група предмета ревидирају на стручним већима, најчешће имају преко 50% недовољних оцена. Ово није искуство у четвртом разреду, јер матуранти имају одличан и врло добар успех у 55% случајева.

Имам обавезу да подсетим на податак да први на листи у образовном профилу Биотехнолог у првом разреду Хемијско-прехрамбену технолошку школу у листи жеља пише на 19-ом месту. Ми смо као школа у последњих шест година опремили осам кабинета, потрудили се да све што је неопходно у лабораторијама буде и обезбеђено, али педагог је око 35 часова одељенског старешине посветио темама као што су „Стилови учења“, „Методе и технике успешног учења“, „Типови ученика“, „Визуелни, аудитивни кинетички тип“, „Девет и по неуспешних ученика“, све са циљем прилагођавања и адаптације на нове захтеве који су прописани за просечног ученика. За 26. децембар била је заказана радионица оцењивања заснована на исходима, али због обавеза наставника, а и продужења зимског распуста реализована је 5. марта уз презентацију наставнице Драгане Ранковић на примерима технолошке групе предмета. 17.6. након програма обуке наставнике за остваривање „Наставе и учења за други циклус основне школе и гимназије“ у школи је уприличена дискусија на тему „Остваривање наставе и учења“, где су се изнова форсирала три елемента:

 • Планирање наставе и учења;
 • Упутство за дитактичко-методичка решења;
 • Опште предметне и специфично предметне компетенције.

Слобода коју наставник осваја заједно са мотивисаним ученицима видљива је тек у трећем и четвртом разреду када ученици самостално и добровољно прихватају да учествују у бројним пројектима, чиме унапређују критичко, стваралачко и апстрактно мишљење, што су резултати са такмичења, са трибина, са међународних конференција и конкурса потврдили. Да би се постигли бољи резултати у успеху, што је ове године већ у јуну евидентно у свим разредима оба подручја рада, спровели смо и две анкете 7. децембра 2018. „Оцењивање у функцији успеха ученика“ и 8. маја 2019. „Оцењивање као фактор мотивације ученика“. Анкета је реализована 160 ученика, од чега у седам одељења матураната. И даље смо зачуђени резултатима, обзиром да само 67% ученика сматра да му је битна свака оцена; на питање „Да ли те позитивна оцена мотивише на даље учење?“, позитивно је одговорило само 54% ученика. 55% ученика није мотивисано да учи код наставника који имају више критеријуме, чак 72% ученика би много лакше учили и истраживали различите области уколико не би било оцењивања. На питање „Шта те конкретно мотивише?“, чак 56% ученика је навело пасивно слушање о новој теми, а смао 44% ученика навело је самостално изтраживање на задату тему уз подршку наставника. 46.53% ученика од наставника очекује да буде ментор у постизању предвиђених исхода, да увек буде подршка, коректор и да врши праћење. 40% ученика очекује да наставник нова знања изложи креативно користећи савремена средства и методе рада, док би се 13% ученика задовољило ауторитативним наставником који је ту да изложи нова знања и оцени одчекиване одговоре. Управо је јасно да су ученици у старту веома неспремни за средњошколски ниво, како образовања, тако и понашања, чему претходи висок ниво незаинтересованости за школу на нижем узрасту. Врло је тешко горућа питања мотивације и односа према разредночасовном систему решити са држањем допунске наставе са поновљеним писменим вежбама, са континуираним доласком родитеља на отворена врата, јер је кључни проблем став ученика према успеху, учењу и образовању. Јасно је да је лакше радити са успешним ученицима, али је истина да се у овој школи сваки наставник из сата у сат труди да пређе праг незнања, указујући помоћ појединцима и групама ученика.

Поред сарадње са свих девет актива и 37 одељенских већа, као и учешћа у раду пет  тимова и педагошког колегијума, као и свакодневног вишечасовног рада са родитељима и институцијама које се баве менталним здрављем ученика, дужна пажња је посвећена и посети редовних часова, као и часова одељенског старешине са посебним циљем на оперативно планирање, корелацију и праћење приоритета у развојном и акционом плану Школе. Значајно је што је од септембра заживео и Тим за унапређење рада школе који је своју ефикасност доказао кроз реализацију предвиђеног плана кроз обезбеђивање предвиђених и одабраних исхода, као и анализирање и еваулирање остварених резултата. Као педагог бавила сам се конкретним питањем да ли наставник идентификује циљ/еве часа; као и резултата који се желе и могу постићи са обостраном свешћу да циљ није учење чињеница и меморисање садржаја, већ стицање знања о теоријама које ће послужити да ученици разумеју, повезују, асоцирају, упоређују и примењују увежбане принципе и начине доласка до решења. Заједно смо анализирали да ли је могуће укључити неке од ширих циљева образовања и васпитања и трудили смо се да испратимо у којој мери је постигнут основни циљ часа и да ли се испитује евентуална могућност да час не буде типичан, стандардизован и ређе досадан. Додатни начини за мотивисање ученика у којој мери су наставници у могућности да користе визуелна и аудио средства, енциклопедије, карте, илустрације, пројекте, интернет, моделе, као и сва расположива дидактичка средства које је Школа набавила или размишљају да упуте захтев за набавку истих.

Радећи у бројним тимовима и координирајући на релацији родитељ-ученик-наставник постигли смо да изостајање ученика буде умањено у свим разредима, сем у 4. разреду прехрамбене смене. Вишегодишње искуство указује да родитељи пунолетних ученика веома мало посећују одељенске старешине, тако да самосталност и одговорност ученика јесу на испиту и пред сам матурски и завршни испит. Поводом овога 6. децембра реализована је у зборници школе за родитеље свих ученика тема „Одговорност родитеља у васпитању адолесцената“ са посебним освртом на кривичну одговорност адолесцената. Одзив родитеља је био минималан, иако су позиви упућени за 20% родитеља одазвало се само 1%. Овој трибини је претходило 6 трибина на тему малолетничке деликвенције, првенствено за свих 10 одељења првог разреда које су реализоване до средине новембра. У другој недељи септембра ученици су упознати са радионицама који се реализују у Дому омладине под називом „English language teachers assotiation“. 26. септембра са Школом јавног говора у оргранизацији општине Чукарица . 20-ог новембра 2018. општина Чукарица и Канцеларија за младе реализовали су трибину „Безбедност на интернету“. У марту остварена је сарадња са ЦЕПОР-ом и са AIESEC-ом. 12. априла 2019. реализовано је предавање о значају бициклизма у оквиру Агенције за безбедност саобраћаја и асоцијације „Спорт за све“. 23. маја 2019. креирали смо плакат о дигиталном учењу. Од 26-ог новембра сачинили смо три истоветна плаката за ученике и наставнике поводом континуиране борбе против породичног насиља. У мају су ученици на општини Чукарица присуствовали трибини о штетности психоактивних супстанци.

 

Педагог школе
Слађана Ђурић

5.2. Извештај о раду психолога школе

У оквиру планирања и праћења образовно-васпитног рада, активности психолога су биле везане за учешће у изради Плана самовредновања рада школе, као и Програма за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. С обзиром да је психолог координатор Стручног тима за инклузију, направљен је план инклузивног образовања, као и Тима  за подршку ученицима у прилагођавању школском животу, по први пут формираног ове године. Оно што је неизоставни део активности, јесте израда годишњег, као и месечних планова и програма рада психолога. У сарадњи са одељењским старешинама, направљен је план рада одељењске заједнице.

Када је у питању праћење напредовања ученика у њиховом развоју и учењу, кроз континуирану сарадњу  са наставницима, а пре свега са одељењским старешинама, долазило се до неопходних увида о неопходности укључивања и предузимања адекватних  мера у циљу решавања конкретних проблема. Свакодневном сарадњом, као и редовним учешћем у раду Одељењских већа, стицао се комплетнији утисак и могућност да се присутне специфичности које нису увек тако експлицитне, третирају на прави начин и са посебном пажњом. Истовремено, кроз евалуацију наставног процеса, долазило се и до заједничких идеја о унапређењу. Праћен је процес учења, односно успех ученика, пре свега кроз сагледавање мотивације која и јесте кључна у целом процесу. Понашање ученика и васпитни рад са њима су врло важан сегмент, као и бројни и разноврсни проблеми са којима су суочени. Често су у питању проблеми везани за адаптацију, проблеми социјализације, поремећаји у понашању, тешкоће у учењу, проблеми контроле емоција, изражене агресивности, различити здравствени проблеми као и тренутне или дуготрајније психичке кризе кроз које поједина деца пролазе. Посебна пажња се посвећује препознавању индивидуалних потреба ученика кроз конкретну примену мера  индивидуализа  ције. Највећи део времена се исцрпљује у решавању свакодневних актуелних проблема  у раду са појединим ученицима или са одељењима у целини. Врло је интензивна сарадња са одељењским старешинама првог разреда, као и са наставницима приправницима. Свесни смо да је раду са децом искуство врло важно, без обзира на способности појединих наставника, њихову мотивацију и спремност да дају свој максимум. У том  „ живом“ процесу увек постоје изненађења и могућност погрешног избора и неделотворног реаговања. То нас често удаљава од решења и продубљује сам проблем. Управо због тога је рад наставника као и свакога од нас- учесника у том процесу, неисцрпно поље рада на себи самом и константног усавршавања.

Највећи део активности психолога реализован је кроз саветодавни рад са ученицима, уз често укључивање родитеља, односно старатеља. Процес саветодавног рада са децом подразумева и интензивну сарадњу са наставницима, а пре свега са одељењским старешинама, због неопходности координације и систематског праћења и једног ширег контекста подршке. Поред рада са ученицима са тешкоћама у учењу, са проблемима у адаптацији, са различитим развојним, емоционалним потешкоћама, обавља се и појачан васпитно-саветодавни рад са децом која врше повреду правила понашања у школи и која су због тога процесуирана у дисциплинским поступцима. Такође, проблеми везани за односе у одељењу, као и за неспоразуме појединих ученика из различитих одељења, третирани су најчешће групно и уз укључивање одељењских старешина, а врло често и уз учешће родитеља. То су ситуације које омогућавају да се на једном ширем плану утиче и на развијање позитивних вредности и ставова, као и на развијање емпатије, толеранције и поштовања других особа.  Битна пажња је посвећена оснаживању оне деце која су из различитих разлога, а најчешће услед непостојања неопходне подршке у породици,  изгубила самопоуздање, постала несигурна и склона одустајању и евентуалном неуспеху.                                Такође, пружена је и подршка надареним и посебно мотивисаним ученицима кроз савете, усмеравања и повезивања са другим особама или институцијама, које ће им омогућити даљи развој који превазилази оквире школских утицаја. Важно је нагласити да је све већи број деце која се самоиницијативно обраћају за помоћ и са којима је индивидуално рађено на проблемима везаним за адолесцентску проблематику, односе са родитељима, вршњацима, партнерске односе, као и бројне животне бриге и дилеме.

Идентификовани су ученици са посебним потребама уз пружање подршке наставницима у раду са њима. У процесу инклузије, активности психолога су многобројне и захтевају значајну посвећеност, пре свега због сложености целог процеса и све веће бројности ове деце. То подразумева упознавање са проблемом сваког детета, израду педагошких профила, упознавање свих предметних наставника са специфичностима и посебним потребама те деце, интензивни рад са родитељима, као и континуирано, свакодневно праћење и решавање конкретних проблема. Цео процес је отежан услед неопходности присуства личних пратиоца у праћењу поједине деце.   С обзиром да се по неколико година чека њихово укључивање а свакодневни проблеми са том децом се морају  решавати у ходу, врло често је потпуно поремећен неки уобичајени процес што неминовно утиче на незадовољство друге деце коју редовно подстичемо на разумевање и саосећање. Битно је напоменути да је велики број деце која нису званично укључена у овај процес, а специфични проблеми са којима су се суочавали су наметали потпуно индивидуализоване приступе.

Сарадња са родитељима је подразумевала пре свега укључивање оних родитеља чија деца су учествовала у кршењу школских правила, нарочито ако су на тај начин угрожавали сигурност и безбедност друге деце. Али, повод за сарадњу је често био везан и за рад на другим проблемима, када је то било сврсисходно и када је обезбеђивалу потребну подршку у том  процесу.

Интензивна је сарадња са Центрима за социјални рад као и са Институтима за ментално здравље. Све су бројнији случајеви неадекватне бриге и неодговорности родитеља, као и њихове неспремности за сарадњу са школом. Уз дисфункционалност породица из којих деца долазе и све чешће присуство психичког и физичког злостављања и занемаривања, све су присутнији антисоцијални обрасци понашања поједине деце, без могућности успостављања адекватне контроле.

Праћен је процес спровођења дисциплинских поступака, како кроз директно учешће, тако и кроз појачан саветодавни рад са ученицима и интензивнију сарадњу са њиховим родитељима.

Било је активног учешћа у раду Тима за самовредновање школе, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, вођења Стручног тима за инклузију, као и вођења Тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. Редовно је праћен рад Одељењских већа, Педагошког колегијума и Наставничког већа. Повемено је било учешћа и у раду Савета родитеља.                                                                                                                           И ове године је остварена сарадња са Истраживачком станицом Петница.

Било је учешћа у посетама часова појединих колега.

Остварена је сарадња са Институтом за психолошка истраживања, као и са Одељењем за психологију Филозофског факултета поводом спровођења истраживања, као и поводом обављања стручне праксе студената завршне године. Једно лонгитудинално истраживање је спроведено са циљем провере у којој мери су средњошколци задовољни својим избором школе и који су релевантни фактори задовољства или незадовољства датим избором. Такође, спроведено је и истраживање о добробити адолесцената у различитом породичном и школском окружењу.

Крај школске године је у знаку учешћа у тродневном семинару за наставнике и стручне сараднике, у програму обуке за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Психолог                                                                                                                        Снежана Павловић

5.3. Извештај о раду педагогошког саветника

 

Према Правилнику о стручном усавршавању и напредовању наставника и стручних сарадника, током школске 2018/19. педагошки саветник, Татјана Митровић континуирано је:

 • учествовала у изради и ревизији збирке задатака из Опште и неорганске хемије за Републичко такмичење хемијских школа;
 • активно учествовала у припреми ученика и организацији школског такмичења из опште и неорганске хемије у оквиру установе;
 • учествовала у изради предлога Правилника за Републичко такмичење;
 • припремала ученике и учествовала на XXIV Републичком такмичењу ученика средњих школа подручја рада хемија, неметали и графичарство, за групу хемија, у својству ментора;
 • учествовала у раду комисија за израду кључа и оцењивању ученика на теоријском делу такмичења као и на практичном делу на Републичком такмичењу;
 • на „Четвртом еколошком фестивалу науке“ у Атријуму Дечијег културног центра са ученицима представила  Хемијско прехрамбену-технолошку школу извођењем низа занимљивих огледа;
 • пратила напредовање деце и ученика примењујући различите методе и технике;
 • учествовала у праћењу развоја компетенција за професију наставника, као члан Тима за праћење стручног усавршавања наставника.
 • активно учествовала у раду стручног већа хемије.

Активности ван установе:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Активности по уговору о раду у звању Саветник спољни сарадник.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Члан комисије за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника из области хемија, као спољни сарадник Центра за развој програма и уџбеника
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Члан радне групе за „Развијање специфичних програма обуке наставника за остваривање наставе усмерене на исходе учења“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Члан комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за област природне науке.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Члан радне групе за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2019/2020. године и државне матуре 2020/2021. године уз подршку Пројекта“ Унапређивање квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“

 

наставник хемије:

Татјана Митровић

педагошки саветник

5.4. Извештај о реализацији програма рада библиотекара

 

Ревизија библиотечког фонда је завршена је у августу 2018. и број књига је износио 6305. Драстично умањење фонда је последица издвајања оштећених, похабаних и прљавих књига које су због хемијске и бактериолошке неисправниости представљале опасност за здравље корисника (Правилник о инвентариасању, обради, ревизији и оптису библиотечко – информационе грађе и извора – Службени Гласник РС, број 47/2013).

Током првог полугодишта набављене су 153 књиге. Новонабављених уџбеника је 8, белетристике 63, а књига из области школске лектире је 82.

Књига инвентара за ручно инвентарсање књига је затворена због преласка на електронско инвентарисање у постојећем програму (ИБГ, аутора Татјане и Милоша Пантелића).

Електронска каталогизација постојећег фоннда је приведена крају.

Реализоване су продајне изложбе издавача „Вулкан“ и „Лагуна“.

Чланови секције су имали 30 окупљања.

Наставља се сарадња са издавачким кућама.

 

Библиотекари:

Бранислава Сиљановић

Катарина Марковић

6. Извештај о раду органа управљања и руковођења
6.1. Извештај о раду Школског одбора

Решењем Скупштине града Београда на седници одржаној 16.05.2019.године на основу Чл. 54 и 55 Закона о основама система образовања и васпитања („Службенби Гасник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Београда(„Службени лист града Бегорада“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13) донела је Решење о именовању чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке школе, Београд Број: 112-298/19-С у коме се именују следећи чланови Школског одбора

1.Весна Ковачевић, наставник

2.Миодраг Стојилковић, наставник

3.Сања Николин, наставник

4.Ксенија Стојичић,ђачки родитељ

5.Зоран Видаковић, ђачки родитељ

6.Бранислав Николовски, ђачки родитељ

7.Мирољуб Васић,представник локалне самоуправе

8.Чедомир Совтић, представник локалне самоуправе

9.Олгица Мартиновић Пејчић, представник локалне самоуправе

У овом периоду одржано је 7 редовних и једна ванредна седница Школског одбора. Школски одбор је доносио већину одлука после расправе и консултација једногласно. Седницама су редовно присуствовали директор школе, председници оба Синдиката као и представници ученика из Ученичког парламента када су на дневном реду била питања за која је било битно њихово присуство.

Школски одбор  је разматрао и доносио одлуке које су битне за живот и рад школе као што су:

Усвојен је Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину;

Усвојен Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину;

Усвојен План стручног усавршаванја запослених за школску 2018/2019.годину,

Усвојен Акциони план Стручног актива за развојно  планирање школе за шк. 2018/2019.

Усвојен План унапређивања квалитета образовно-васпитног рада након спољашњег  вредновања             школе

Усвојен  је  полугодишњи Извештаји о раду директора школе;

Усвојен је Финансијски извештај за 2018. годину;

Усвојен је Финансијски план за 2019. годину;

Усвојен је Извештај централне пописне комисије за 2018.годину;

Разматрани су редовни Извештаји о успеху и владању ученика у 2018/2019. години;

Разматрани и усвајани редовни Извештаји тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

Усвојен предлог Правилника о безбедности и здрављу на раду

Редовно су разматрани Записници редовних и ванредних инспекцијских надзора;

Донет је План јавних набавки за 2019.годину;

Усвојене су измене и допуне Правилника о решавању стамбених проблема радника наше школе

Утврђена висина школарине за ванредно школовање, преквалификацију, доквалификацију и специјализацију;

Школски одбор је одобравао средства за набавку и реновирање лабораторије, кабинета, појединог учионичког простора итд.;

Разматрани  и решавани су захтеви, приговори, жалбе, молбе ученика и запослених

Доношење одлуке о награђивању ученика и запослених за остварене резултате.

Настављене су активности у вези власништва  школе на земљишту и објектима

Школски одбор  је редовно информисан о предметима које заступа адвокат школе;

Разматрана су друга текућа питања од значаја за живот и рад школе;

У реализацији одређених важних питања и њихових решавања констултовани су Синдикат УСПРС и Синдикат СРПС, Наставничко веће и стручни органи школе.

 

Председник  Школског одбора

Миодраг Стојилковић

 

6.2. Извештај о раду директора школе

Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама система образовања и васпитања, Статуту Хемијско – прехрамбене технолошке школе, као и Годишњем плану рада школе за школску 2018/2019. годину.

 1. Планирање и програмирање

Учествовала  сам  у  планирању  и  организацији  остваривања  програма  образовања  и васпитања и свих активности установе.

Обављала сам следеће активности: учешће у изради Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину, Извештаја о раду школе за школску 2017/2018. годину, изради Извештаја о раду директора, Плана унапређења рада установе, итд.

Договор стручних већа и одељењских већа се поштовао у погледу утврђеног плана писмених задатака и контролних вежби. Урађени су распореди часова редовне, додатне, допунске наставе, ваннаставних активности, сарадње са родитељима и распоред дежурства наставника.

Организовала сам и активно учествовала у раду стручних органа школе (Педагошки колегијум, Наставничко веће, стручна већа), планирању и праћењу стручног усавршавања и спровођењу поступака за стицање звања наставника. Вршила сам анализу успеха ученика и предлагала мере за његово побољшање.

Све активности су реализоване уз конструктивну сарадњу са запосленима Школе. Све наведене активности су документоване.

Поред наведених редовних послова велики број активности усмерен је ка:

– обезбеђењу бољих услова за рад;

– подстицању вишег нивоа квалитета наставе;

– квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима;

– укључивању у реформски процес образовања;

– успостављању квалитетне сарадње са окружењем, локалном заједницом;

Боловања наставника и упражњена радна места решавала сам у складу са одредбама Колективног уговора и са Закључком Владе Републике Србије о начину попуњавања радних места у сарадњи са Синдикатима школе.

Спроведене су активности за реализацију екскурзије прописане Правилником. Због недовољног броја пријављених ученика, екскурзија није реализована.

 1. Самовредновање рада школе и развојно планирање

Као део Тима за вредновање и самовредновање рада Школе, учествовала сам и пратила рад чланова тима.

Тим  за  вредновање и самовредновање  је  након  извршеног  самовредновања  сачинио  извештај,  са којим су упознати сви органи школе.

Акциони план Школског развојног плана сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања и на основу извештаја о екстерном вредновању школе. Пратила сам ефективност и ефикасност индивидуалног и тимског рад у школи, посебно у вези са остварењем активности из Акционог плана Школског развојног плана и Плана самовредновања.

Учествовала сам у организацији активности из Акционог плана Развојног плана школе и иницирала иновације, посебно у реализацији школских пројеката. У оквиру пројекта „Skills4jobs“, посетила сам Образовни центар у Марибору у периоду од 1. до 5. октобра 2018. године.

 1. Планирање и праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника и спровођење поступка за стицање звања

Учествовала сам у планирању и праћењу стручног усавршавање наставника и стручних сарадника   заједно   са   члановима   Тима   за  стручно усавршавање.   Подстицала   сам целоживотно учење свих у школи. На основу Плана стручног усавршавања, организовани су и реализовани различити облици стручног усавршавања у установи и ван установе за наставнике, стручне сараднике и директора кроз које су развијали компетенције. Остварене су промене у раду којима је унапређен рад школе. Континуирано сам организовала и пратила све активности у школи .

Присуствовала сам огледним часовима и учествовала у анализи реализованих активности.

 1. Материјално – финансијски послови

Као и сваке године, пажљиво се планирају средства добијена од Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту за унапређивање услова рада и квалитета наставе. Значајна средства су потребна за финансирање редовних трошкова извођења наставе.

Набављене су хемикалије и лабораторијско посуђе, као и сировине за реализацију практичне наставе. Извршене су неопходне поправке уређаја и инструмената неопходних за реализацију наставе (поправка два аутоклава и уређаја за добијање дестиловане воде). Поправљена је столарија у свим учионицама и санирани зидови у учионицама.

Обезбеђено је редовно техничко одржавање и поправке рачунара и осталих уређаја. Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа је добила 7 рачунара, а од Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту средства за 16 лаптопова чија је набавка у току.

Обављала сам следеће активности: учествовала сам у изради финансијских показатеља школе за текућу школску годину на основу кадровске и материјалне опремљености школе, водила рачуна о текућем и инвестиционом одржавању школе; бринула о правовременом обезбеђивању   материјално –  техничких   услова   за   рад   школе   и   пратила   материјално -финансијско пословање школе. Израђен је Финансијски план и План јавних набавки за 2019. годину.

Школска библиотека је обогаћена за мањи број нових књига, од којих је део обавезна лектира, а део белетристика коју ученици воле да читају.  Једна од мојих редовних активности је била и брига око набављања канцеларијског материјала и средстава за хигијену. Обезбеђено је редовно текуће и инвестиционо одржавање неопходно за  несметано  одвијање  живота  и  рада  у  школи. Сва  финансијска  средства,  редовна  и ванредна, користе се наменски, по утврђеном финансијском плану.

Сарадња са рачуноводством се састојала у скоро свакодневном увиду у стање на рачунима и наменском распоређивању средстава којима школа располаже.

 

 1. Сарадња са друштвеном средином и органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима

Развијала сам сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом и подстицала развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева.

Имала сам успешну сарадњу са Градским секретаријатом за образовање и присуствовала састанцима у њиховој организацији, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Градским заводом за заштиту здравља, МУП- ом, Културним центром Чукарица, општином Чукарица, Домом здравља “Симо Милошевић“, Црвеним крстом, итд.

Учествовала сам у раду Актива директора основних  и средњих школа Чукарице. Члан сам Друштва директора школа Србије и председник Удружења средњих школа подручја рада Хемија, неметали и графичарство и подручја рада Геологија, рударство и металургија у коме сам веома активна.

 1. Сарадња са родитељима

Сарадњу са родитељима и старатељима ученика обављам свакодневно, кроз директне контакте и посредно, преко одељењских старешина, предметних наставника и стручних сарадника. Решавање проблема и жалби, саветодавни рад, када је потребан, допринело је разумевању и поверењу који су неопходни за квалитетан рад и добру атмосферу у Школи.

Са задовољством наглашавам  да имам  веома добру сарадњу са Саветом родитеља.

Међусобно разумевање и сагласност о заједничким циљевима чине да се увек проналазе најбоља решења и доприноси да живот и рад у Школи буду унапређени у интересу ученика, родитеља и наставника.

Посебно сам сарађивала са родитељима ученика којима је била потребна додатна подршка у раду, а када је то било потребно, укључивала сам и Центар за социјални рад.

Радила сам на повећавању учествовања родитеља у свим сегментима рада школе. Родитељи су укључени у самовредновање рада школе, школско развојно планирање, Тим за заштиту ученика од насиља.

 1. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад

У  оквиру педагошко-инструктивног  увида и  надзора,  у циљу унапређивања рада и усавршавања наставника и стручних сарадника, посећивала сам часове приправника, новопримљених наставника као и свих осталих колега. После посете часовима обављала сам консултативне разговоре у циљу примене интересантнијих наставних метода, облика рада и наставних средстава, као и начина одржавања пажње и дисциплине ученика и повећања заинтересованости за рад

Осим званичних посета часовима, током школске године сам се укључивала у реализацију наставног процеса, настојећи да својим присуством и ауторитетом позитивно и стимулативно  утичем  и  на  ђаке  и  на  колеге.  С  тим  циљем  посећивила  сам  и  часове одељењске заједнице, као и састанке Ученичког парламента.

Остварен је увид у дневне припреме наставника за час, њихове месечне и годишње планове рада, као и увид у вођење педагошке документације. Врешен је преглед Књига евиденције образовно – васпитног рада и осталих облика рада као и матичних књига и евентуални пропусти су достављени одељењским старешинама, како би се правовремено отклонили, а од увођења есДневника константно се даје подршка и прати фукционисање свих сегмената рада – захваљујући добро обученим и преданим координаторима.

 1. Рад са децом

Одржан је низ корисних и актуелних тематских предавања и радионица. Изабрани су представници Ученичког парламента који ће присуствовати раду Школског одбора. У даљем раду парламента директор ће се заузимати за веће укључивање у рад Школе.

Такође ученици су били у потпуности укључени у школске прославе и као учесници и као посматрачи: прославу Дана школе прославу школске славе Светог Саве.

Ученицима   је   увек   омогућено   да   са   директором   школе   разговарају   о   својим проблемима, ако за то имају потребе.

 1. Послови у вези са радним односом и спровођењем закона

У  оквиру  својих  активности  старала  сам  се  о  припреми  општих  аката  и  других материјала о којима одлучују Савет родитеља, Школски одбор и стручни органи Школе. Учествовала сам у раду Савета родитеља и Школског одбора. Захваљујући заједничком раду директора, стручних већа, Савета родитеља и Школског одбора доношене су одлуке које су доприносиле успешном раду Школе.

Свим запосленима уручена су решења о структури радног времена у оквиру 40-часовне радне недеље.

 1. Организационо-управни послови

Припремала сам, сазивала и руководила радом седница Наставничког већа и Педагошког колегијума. Спроведен је избор три представника из реда запослених и три представника из реда Савета родитеља за нов сазив Школског одбора који је верификован јуна 2019. са закашњењем од два ипо месеца због неажурности надлежних органа.

 1. Мере ради извршења налога инспектора

Присуствовала сам надзорима Градске просветне инспекције, Градске комуналне инспекције, Инспекције рада,  Инспекције за безбедност и здравље на раду и Градске санитарне инспекције. Школи су изречене две мере од стране комуналног инспектора које су у датом року спроведене и две мере од стране санитарног инспектора чији рок за уклањање још траје.

 1. Рад у стручним органима установе

Ради  боље  организације  рада  Школе  и  квалитетнијег  рада,  формирани  су  стручни тимови и комисије, у чијем раду сам учествовала.

Осим тога у школи раде ученичке организације: Ученички парламент и Ученичка компанија, a у томе помажу за то одређени наставници. Поред рада ових, учествујем у раду стручних већа и стручних актива за развој школског програма и развојно планирање.

Присуствовала сам свим  седницама одељењских већа свих разреда .

На плану укључивања у рад осталих органа Школе, ангажовала сам се и коструктивно учествовала у раду Школског одбора на свим одржаним седницама. На исти начин сам доприносила раду седницама Савета родитеља школе.

 1. Остали послови – Обавештавање наставника, ученика и родитеља о свим питањима од интереса за рад установе

Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.

Израђен је и реализован Маркетиншки план школе. Заједно са осталим запосленима, учествовала сам  у планирању и реализацији активности унутрашњег маркетинга (систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе) и спољашњег маркетинга (сарадња са другим установама, организацијама и локалном заједницом ради остваривања заједничких циљева).

Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и ефикасан рад установе. Обавља се:

– на седницама Школског одбора;

– на седницама Наставничког већа;

– на седницама Педагошког колегијума;

– на седницама стручних већа;

– на састанцима тимова који су формирани за различите потребе;

– путем огласне табле у зборници;

– путем сајта школе;

– читањем обавештења по одељењима;

– на родитељским састанцима;

– на састанцима Савета родитеља;

– путем поштанских услуга;

Ангажовањем директора уз сарадњу са педагогом, наставницима, осталим запосленима у Школи и Школским одбором обезбеђено је правовремено обавештавање свих заинтересованих субјеката о свим битним питањима за успешан рад Школе.

ДИРЕКТОР

Наташа Парезановић

6.3. Извештај о раду помоћника директора

 

У току школске године радилo сe према Годишњем плану рада школе за школску 2018/2019. годину. Реализоване су планиране активности: планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада; саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима; педагошко-инструктивни рад са наставницима; рад у стручним активима, стручним органима школе и аналитички рад.

Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног рада: Током августа месеца 2018.године формирана су одељења ученика по образовним профилима,  а првог наставног  дана извршен је пријем и распоред ученика у одељења и учионице.  Посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и њиховој адаптацији у нову средину. Помоћници директора Слађана Вукосављевић и Весна Стојичић су у сарадњи са педагошко-психолошком службом припремиле материјал за организацију првог школског часа, који је прослеђен свим одељењским старешинама. На првом родитељском састанку родитељи су обавештени о: безбедности ученика у школи, правима и обавезама ученика, кућном реду Школе, Правилнику понашања ученика. Помоћници директора су у сарадњи са директором школе су припремиле решења за четрдесеточасовну радну недељу, као и распоред дежурства наставника,  а на основу распореда часова. Урађен је распоред писмених задатака и контролних вежби и графичких радова, а на предлог стручних већа.

Организациони послови:

Анализиране су потребе стручних већа за област предмета и припремљен је план набавке опреме и наставних средстава и организована су такмичења.

Организована је набавка уџбеничке литературе за наставнике у зависности од исказаних потреба стручних већа. Пружана је помоћ наставницима, а посебно приправницима у извођењу свих облика образовно васпитног рада у школи.

Извршена је организација свих разредних, поправних, матурских и завршних испита и одобрених испита по жалби у јунском и августовском испитном року. Све комисије су радиле у пуном саставу и биле стручно заступљене. Организован је упис ученика у јуну и у августу за школску 2019/2020. годину.

Организована су бројна школска такмичења из многих предмета: српског језика и књижевности, математике, енглеског језика, опште и неоргаске хемје, хемијске технологије, и прехрамбене технологије.

Школа је такође, по 31. пут била и домаћин Републичког такмичења из математике у организацији „Архимедеса“.

Помоћници директора  Слађана Вукосављевић и Весна Стојичић су координирале радом Тимова, као шт су Тим за стручно усавршавање и Тим за маркетинг школе, као и Стручним активом за развојно планирање.

Саветодавни рад:

Током читаве школске године, пружена је помоћ наставницима -приправницима у припремању и планирању наставног процеса. Пружана је помоћ свим наставницима у решавању конкретних проблема (однос наставник-ученик, наставник-наставник, наставник-родитељ). Помоћ се одвијала кроз посету часова и индивидуалним разговоримау зависности од потребе.

Помоћник директора је посетила 15 часа редовне наставе, као и часове појединих колега на које је било приговора од стране родитеља и ученика. Обављени су разговори са наставницима и дата упутства за корекцију рада и побољшање организовања часа. Сарадња са одељењским старешинама се огледала у пружању помоћи у вођењу педагошке документације и решавању конкретних проблема у одељењу (непоштовање кућног реда појединих ученика, изостајање са наставе, конфликти међу ученицима, социјални проблеми и др. ). Праћено је извођење часова допунске и припремне наставе, али поједини наставници нису могли да реализују допунску наставу због недовољне заинтересованости ученика који се нису појављивали у терминима распореда допунске наставе.

Аналитички рад:

 1. Вршене су анализе реализације плана и програма рада школе после сваког класификационог периода.
 2. Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком класификационом периоду.
 3. Рађени су извештаји о успеху ванредних ученика после сваког испитног рока.

Рад  у стручним органима школе:

Учествовале смо на свим седницама Наставничког већа школе. У зависности од потреба помоћник директора је присуствовала и састанцима Школског одбора.

 

Помоћник директора

Слађана Вукосављевић и Весна Стојичић

7. Извештај о раду Савета родитеља

У току школске 2018/2019. године одржано је укупно четири редовне и једна ванредна седница Савета родитеља.

Прва седница Савета родитеља одржана је у септембру 2018. године. Верификовани су чланови, изабран председник Савета родитеља и заменик председника, записничар и заменик записничара, изабран је представник и заменик представника Савета родитеља за Општински савет родитеља,  усвојен је Извештај о раду  Савета родитеља за 2017/2018. годину  и План рада Савета родитеља за 2018/2019. годину. Донета је одлука о осигурању ученика у висини од 300,00 динара у осигуравајућој кући „Делта Ђенерали“. Изабрана су по два родитеља за Стручни актив за развојно планирање,  за Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, за Тим за самовредновање и вредновање рада школе и за Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе. Савет родитеља је упознат са Извештајем о спољашњем вредновању школе у периоду од 8.5. до 10.5.2018. године. Разматрао је Извештај о раду школе за школску  2017/18. годину,  Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину,  извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину и План унапређења квалитета образовно-васпитног рада након спољашњег вредновања. Дато је позитивно мишљење за стицање звања Самостални педагошки саветник наставнику Биљани Марић и звања Педагошки саветник наставнику Татјани Митровић.

На другој редовној   седници одржаној у новембру 2018. године разматрани су и усвојени  програми за реализацију екскурзије ученика другог, трећег и  четвртог разреда  за  школску  2018/2019. годину,  донета је одлука о висини новчане надокнаде на име дневница за одељењске старешине и вођство пута.  Родитељи су упознати са успехом и валдањем ученика на крају првог класификационог периода, са Правилником о обављању друштвено-корисног рада односно хуманитарног рада и информисани су о избору ученика за школску 2018/2019. годину.

На првој ванредној седници одржаној у фебруару 2019. године формирана је комисија и спроведен је избор три члана за Школски одбор из реда Савета родитеља.  За чланове су изабрани: Бранислав Николовски, Ксенија Стојичић и Зоран Видаковић.

На трећој редовној седници  одржаној у марту 2019. донета је одлука о најповољнијој понуди за фотографисање ученика, као и за прославу матурске вечери (хотел Crown Plaza). Родитељи су упознати са успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године као и са Извештајем о раду директора школе у првом полугодишту школске 2018/2019. године.

На четвртој редовној седници Савет родитеља је упознат са успехом и владањем ученика на крају трећег и четвртог класификационог периода (за ученике завршних разреда) школске 2018/2019. године, са резултатима ученика остварених на такмичењима током школске 2018/2019. године и са извештајем са састанка Општинског савета родитеља.

Констатовано је да је и    даље  један од већих проблема функционисања Савета родитеља нередовно долажење на седнице појединих  чланова Савета родитеља.

Сарадња   Савета  родитеља  са   руководством школе  је  била  на  задовољавајућем нивоу,  а  све  у   интересу  побољшања  и  унапређења  рада  школе.

Председник Савета родитеља

Бранислав Николовски

8. Извештај о раду Ученичког парламента

У првом полугодишту школске 2018-2019 године , Ученички парламент је одржао четири састанка, на којима је прусуствовала потребна већина ученика . На својој првој седници изабрани су представници ученика у свим важним “’телима“ у школи. На почетку школске године бавили смо се питањима ђачке екскурзије, предочене су дестинације и цене. Нажалост, није било довољно заинтересованих ученика, a основни разлог је цена екскурзије .

Парламент је покренуо и успешно реализовао хуманитарну акцију прикупљања помоћи незбринутој деци из Звечанске улице. Пред Нову годину, група ученика је предала прикупљену помоћ ( одећа , слаткиши , играчке , прибор за цртање … ).

Парламент је наставио успешну сарадњу са Унијом средњошколаца Србије.

На Генералној скупштини Уније одржаној у новембру у Сокобањи, учествовала је наша представница Ивана Настић, ученица 4-8. Своја искуства и запажања пренела је представницима Парламента, а везана су за оснаживање и подршку у раду.

Парламент је успешно сарађивао са Вршњачким тимом и договорио се у вези неких заједничких активности. Такође су неки ученици врло активно учествовали у разним пројектима: Скупштина младих Србије, Покрени се – нађи свој пут, Вршњачка едукација о трговини људима.

На једном састанку Ученичког парламента била је присутна и педагог школе Слађана Ђурић Радовановић. Она је известила ученике о резултатима учења и владања у првом класификационом периоду .

У другом полугодишту, такође су одржана четири састанка. Састанци су углавном били посвећени матурантима, договору око прославе завршетка школовања у школском дворишту и прослави матурске вечери. Састанцима је присуствовала и директорка школе у циљу тога да наведени догађаји прођу што безбедније. Група ученика као и наставника  (одељењске старешине завршних разреда), обишли су неколико ресторана и одабрали Crowne Plazа за прославу матурске вечери. У тој одлуци, подржали су их сви чланови  Ученичког парламента.

Такође, у организацији парламента, без икаквих проблема , протекла је и прослава завршетка школовања у школском дворишту .

Успешно је настављена хуманитарна акција“ Чеп за хендикеп“. Парламент је ову акцију покренуо пре неколико година . Све више ученика, наставника  и  свих запослених у школи, се укључује у поменуту акцију .

 

Председник Ученичког  парламента :

Хинић Марија, 4-4

9. Извештај о раду Вршњачког тима

 

Све планиране активности Вршњачког тима током првог полугодишта школске 2018/2019.године су и реализоване. Након првог састанка и формирања тима као и одређивања основних циљева рада тима, бавили смо се темом правих, истинских вредности: „Из нашег угла“ те за Дан школе у октобру приредили изложбу о правим вредностима које морамо неговати. На паноима школе осванули су ђачки радови који говоре о значају породице, љубави, пријатељства, хуманости, толеранције, солидарности и тимског рада.

Током новембра, чланови Вршњачког тима наше школе похађали су обуке за вршњачке едукаторе, које је организовала Канцеларија за младе града Београда и организација Цепора о актуелним темама: Родна равноправност, Не говору мржње и Или возиш или пијеш!,  а имали су и задатак да та знања стечена на обуци пренесу и својим разредима у школи.

Током децембра, Вршњачки тим је са  Ученичким парламентом активирао „кутију поверења“, као један од начина да се о проблемима вршњачког насиља и другим проблемима у школи дискутује и долази до могућих решења и одговора, а   у сарадњи са Тимом за превенцију насиља 17.јануара 2018. је покренут и Дебатни клуб са циљем да се ученици оснаже у дискусијама, проналажењу правих аргумената који поткрепљују одређене ставове. Проф. Драгана Ранковић припремила је за ту прилику презентацију о успешној комуникацији, те се одмах развила и дебата о тој теми.

Вршњачки тим сарађивао је са Ученичким парламентом у акцијама солидарности и хуманитарним акцијама током јесени и око Нове године и Божића, прикупљајући слаткише и прилоге за особе са инвалидитетом , као и децу у болницама и свратиштима.

Координатор Тима:

Бојана Станкић, проф.

10. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 

Рад овог тима током школске 2018/2019. године, превасходно је био базиран на Плану унапређења образвоно-васпитног рада након спољашњег вредновања.

Спољашње вредновање рада школе спроведено је у мају 2018. године. На основу извештаја комисије сачињен је План унапређења. Носиоци активности предвиђени Планом унапређења били су директор, Педагошки колегијум, стручна већа, стручни активи, Тим за обезбеђење квалитета и развоја школе, предметни наставници, одељењске старешине, стручни сарадници, Тим за вредновање и самовредновање рада школе, педагошки саветници, родитељи, Тим за ИОП, Тим за спречавање насиља, занемаривање и злостављање ученика, Школски одбор и Наставничко веће.

Спроведене су активности у оквиру свих кључних области:

1.Школски програм и годишњи план рада – урађен је Годишњи план рада школе и Анекс школског програма у складу са Правилника о стандардима квалитета рада установе, образовним стандардима, специфичностима наставних предмета и специфичностима одељења и потребама ученика.

2.Настава и учење – ученици су оспособљавани да себи постављају циљеве учења и сами процењују сопствени напредак, наставни материјали су прилагођавани потребама ученика и специфичностима одељења, подстицани су за рад у тимовима /паровима/групама. Наставници су детаљније упознати са Правилником о оцењивању и пружена им је подршка за примену метода и облика рада у сврху

15.    П Р И Л О Г

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1-1  

 

 

 

ХТТ

 

 

 

 

17.12.2018. Школска лабораторија

 

 

 

11.03.2019. Школска лабораторија

 

 

 

30.10.2018.  Школа –предавање:“  Опасност и заштита од пожара и електричног удара“

 

 

9.10.2018.Видео презентација Између магије и хемије

 

 

 

 

17.04.2019. Школска лабораторија

 

 

 

15.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

23.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

6.06.2019. Школска лабораторија

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

 

 

18.01.2019. Школска лабораторија

 

1-2 ТЗЖС  

 

14.01.2019. Школска лабораторија

 

 

8.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

 

30.10.2018.  Школа –предавање:“  Опасност и заштита од пожара и електричног удара“

 

 

 

21.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

13.03.2018. Школска лабораторија

 

 

5.06.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

13.12.2018. Школска лабораторија

 

11.10.2018.Видео презентација Између магије и хемије

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

25.04.2019. Школска лабораторија

 

 

1-3

ТИФТ  

 

 

8.10.2018.Видео презентација Између магије и хемије

 

29.10.2018. .  Школа –предавање:“  Опасност и заштита од пожара и електричног удара“

 

 

 

 

14.05.2019. Школска лабораторија

 

 

4.06.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

17.04.2019. Школска лабораторија

 

22.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

17.01.2019. Школска лабораторија

 

 

20.12.2018. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

15.03.2019. Школска лабораторија

 

 

 

1-4 ХЛ  

 

10.12.2018. Школска лабораторија

 

 

8.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

30.10.2018.  Школа –предавање:“  Опасност и заштита од пожара и електричног удара“

 

 

12.03.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019. Школска лабораторија

 

19.06.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

31.01.2019. Школска лабораторија

 

16.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

12.10.2018.Видео презентација Између магије и хемије

 

 

3х1 ИЦ и П  

17.12.2018. Фабрика харије и Фабрика картона

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

18.12.2018. Фабрика харије и Фабрика картона

 

 

24.05.2019. Сајам технике

 

 

12.12.2018. Фабрика харије и Фабрика картона

 

 

20.03.2019. Фабрика харије

 

 

13.12.2018. Фабрика харије и Фабрика картона

 

 

20.03.2019. Фабрика харије

 

 

14.12.2018. Фабрика харије и Фабрика картона

18.05.2019.(  Oдрађено

 

28.032019.Фестивал здравља)

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХТТ

Органска хемија
 

 

 

4.12.2018. Школска лабораторија

 

 

1..10.2018.  Школска лабoраторија

 

 

 

 

22.01.2019. Школска лабораторија

 

 

13.01.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

27.03.2019. Школска лабораторија

 

 

8.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

16.05.2019. Mузеј минерала

 

20.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи екол.фестивал

 

 

7.06.2019. Школска лабораторија

 

Аналитичка хемија
 

 

 

24.12.2018. Школска лабораторија

 

 

1..10.2018.  Школска лабoраторија

 

 

 

 

 

22.01.2019. Школска лабораторија

 

 

13.01.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

27.03.2019. Школска лабораторија

 

8.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

16.05.2019. Mузеј минерала

 

 

20.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

.

 

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

 

7.06.2019. Школска лабораторија

 

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
2-2 ТЗЖС  

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

14..01.2019.  Видео презентација везана за биодиверзитет,очување животне средине и рециклажу

 

 

 

 

13.11.2018.Завод за заштиту природе Србије

 

 

23.03. 2019. Kлиматске промене

 

 

 

14.11.2018. Међународни фестивал  зелене културе Green Fest

 

17.4.2019. РХМЗ

 

 

 

28.032019.Фестивал здравља

 

6.06.2019.Иститут за кукуруз

 

 

 

19.10. 2018.Акција сређивања школског дворишта

 

24.05.2019. Сајам технике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИФТ

Органска хемија
 

 

1.04.2019. Школска лабораторија

8.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

6.11.2018. Школска лабораторија

 

18.12.2018. Школска лабораторија

 

 

 

16.01.2019. Школска лабораторија

 

3..10.2018.  Школска лабoраторија

 

 

 

9.05.2019. Школска лабораторија

 

16.05.2019. Mузеј минерала

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

7.06.2019. Школска лабораторија

 

Аналитичка хемија
 

 

1.04.2019. Школска лабораторија

 

8.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

18.12.2018. Школска лабораторија

 

 

6.11.2018. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

16.01.2019. Школска лабораторија

 

 

3..10.2018.  Школска лабoраторија

 

 

 

9.05.2019. Школска лабораторија

 

 

16.05.2019. Mузеј минерала

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

 

7.06.2019. Школска лабораторија

 

 

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

ХЛ

Органска хемија
 

 

18.03..2019. Школска лабораторија

 

8.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

29.01.2019. Школска лабораторија

 

 

14.05.2019. Mузеј минерала

 

 

 

26.12.2018. Школска лабораторија

 

 

17.04.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

4..10.2018.  Школска лабoраторија

 

 

8.11.2018. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

31.05.2019. Школска лабораторија

 

Аналитичка хемија
 

1.04.2019. Школска лабораторија

 

8.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

14.05.2019. Mузеј минерала

 

 

29.01.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

17.04.2019. Школска лабораторија

 

26.12.2018. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

4..10.2018.  Школска лабoраторија

 

 

8.11.2018. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2018.Tрећи еколошки фестивал

 

31.05.2019. Школска лабораторија

 

  Неорганска хемијска технологија
3-1 ХТТ  

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

11.05.2019.Стаклара у Параћину

 

 

 

 

 

18.12.2018.год  Посета Музеју,,Никола Тесла “

 

25.09.2018. Водовод Бежанијска коса

 

 

 

 

15.05.2019. Цементара Поповац

 

 

30,03.2019.Азотара

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018. Водовод Макиш

 

28.032019.Фестивал здравља

 

 

 

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

24.05.2019. Сајам технике

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
3-2 ТЗЖС Загађивање и заштита тла
 

 

24.12.2018.Институт за земљиште

 

 

 

 

6.11.2018. Akција сређивања школског дворишта

 

 

 

 

 

 

18.04.2019. Akција сређивања школског дворишта

 

 

20.04.2019.Aзотара

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

 

Прерада и одлагање чврстог отпада
 

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

 

23.03. 2019. Kлиматске промене

 

 

 

29.05.2019.Рециклажно двориште

 

 

 

14.11.2018. Међународни фестивал  зелене културе Green Fest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019.Сет рециклажа

Технологија фармацеутских производа
3-3 ТИФТ  

 

11.05.2019.Хемофарм Шабац

 

 

 

 

22.01.2019.Elephant Pharma

 

16.04.2019.Хемофарм Шабац

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

 

15.01.2019.KirkaPharma

 

Биохемија
.    

 

14.01.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2019. Школска лабораторија

 

22.05.2019. . Школска лабораторија

 

 

6.12.2018. Школска лабораторија

 

 

 

8.11.2018. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

3-4 ХЛ  

 

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

8.04.2019. Универзитет Сингидунум

 

 

 

 

25.12.2018.год  Посета Музеју,,Никола Тесла “

 

 

21.05.2019. Сајам технике

 

 

 

 

26.09.2018. Водовод Бежанијска коса

 

3.04.2019.Факултет за физичку хемију

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2019. Анахем

 

 

20.09.2018. Водовод Макиш

 

 

 

 

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

24.05.2019.Факултет за физичку хемију

 

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

ХТТ

 

 

 

17.12.2018.Галеника Фитофармација

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

 

 

21.05.2019. Сајам технике

 

 

 

 

14.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

26.12.2018. Школска лабораторија

 

 

14.11.2018. Међународни фестивал  зелене културе Green Fest

 

 

 

 

22.11.2018. Рафинерија нафте Панчево

 

 

21.03.2019.Питура

 

 

 

14.12.2018. Рафинерија нафте Београд

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 

 

 

4-2

 

 

 

ТЗЖС

Прерада и одлагање отпадних вода
 

 

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

 

23.03.2019.Стаклара у Параћину

 

2.04.2019.  DVD презентација конвенционалног система за прераду комуналних отпадних вода)

 

 

 

 

 

 

14.11.2018. Међународни фестивал  зелене културе Green Fest

 

 

 

 

28.09.2018. БВ и Лабораторија отпадних вода

 

Загађивање и заштита ваздуха
 

 

 

8.04.2019. Универзитет Сингидунум

 

 

 

 

 

 

17.04.2019.Агенција за уашиту животне средине

 

15.05.2019. Цементара Поповац

 

 

 

22.11.2018. Рафинерија нафте Панчево

 

 

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

4-3 ТИФТ  

 

 

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

 

11.05.2019.Хемофарм Шабац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2019.Elephant Pharma

 

 

 

16.04.2019.Хемофарм Шабац

 

 

 

 

 

 

9.01.2019.KirkaPharma

 

 

 

8.05.2019. Школска лабораторија

 

 

 

 

 

20.12.2018.Презентација препараа заштиту од УВ зрачења

 

 

21.03.2019.Апотека Липов лад

 

 

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

 

 

23.11.2018.Анахем

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 

 

4-4

 

 

 

ХЛ

Испитивање у технолошкој производњи
 

 

1.04.2019.Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих иѕвора енергије

 

13.05.2019.Школска лабораторија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2019. Сајам технике

 

 

 

 

 

15.11.2018.Maнифестација Сајам и Форум вода 2018.

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2018.Јесењи фестивал здравља

 

Електроаналитичке методе
 

 

 

 

13.11.2018. Анахем

 

 

23.04 2019.Технолошко-металуршки факултет

 

8.05.2019. Технолошко-металуршки факултет

 

 

4.04.2019. Институт за општу и физичку хемију

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2018. Рафинерија нафте Београд

 

 

 

 

ХТТ – Хемијско технолошки техничар; ТЗЖС – Техничар за заштиту животне средине; ТИФТ – Техничар за индустријску фармацеутску технологију; ХЛ – Хемијски лаборант,ИЦ и П-Израђивач целулозе и папира

ДАТУМ И Место реализације ПРАКТИЧНЕ наставе у блоку према образовним  профилима за школску, 2018/2019. годину

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I9 ТБТ 29.10.2018. Школа – предавање: Опасност и заштита од пожара и електричног удара (са демонстарцијом гашења пожара различитим типовима апарата)

 

25.3.2019. Соко Штарк

25.12.2018. Школа – DVD: Између магије и хемије

 

 

 

 

 

 

26.3.2019. Соко Штарк

21.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

 

 

 

 

 

27.3.2019. Соко Штарк

4.10.2018. Фестивал здравља

 

 

 

 

 

 

28.3.2019. Соко Штарк

28.9.2018. Ноћ истраживача

 

 

 

 

 

 

30.11. Фестивал науке

Iп1 Месар 25.1.2019. Кланица Ђурђевић

 

22.4.2019. Мале кланице

26.1.2019. Кланица Ђурђевић

 

23.4.2019. Мале кланице

 

27.1.2019. Кланица Ђурђевић

 

24.4.2019. Delhaize објекти

27.9.2019. Delhaize уводни тренинг и тестирање ХТЗ

 

16.5.2018. Међународни пољопривредни сајам, НС

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

7.6.2019. Delhaize објекти

Iп2 Пекар 24.9.2018. Delhaize уводни тренинг и тестирање ХТЗ

 

10.6.2019. Delhaizе објекти

12.3.2019. Delhaize објекти

 

11.6.2019. Delhaizе објекти

13.3.2019. Delhaize објекти

 

12.6.2019. Delhaizе објекти

14.3.2019. Delhaize објекти

 

13.6.2019. Delhaizе објекти

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

14.6.2019.  Delhaize објекти

Iп3 Пекар 24.9.2018. Delhaize уводни тренинг и тестирање ХТЗ

 

10.6.2019. Delhaizе објекти

12.3.2019. Delhaize објекти

 

11.6.2019. Delhaizе објекти

13.3.2019. Delhaize објекти

 

12.6.2019. Delhaizе објекти

14.3.2019. Delhaize објекти

 

13.6.2019. Delhaizе објекти

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

14.6.2019.  Delhaize објекти

II7 ПТ 8.10.2018. ТЕМПО Ада (Складиште)

 

20.5.2019. Водовод Макиш

22.1.2018. Doncafe и Dr Oetker

 

11.6.2019. Школска лаб.

 

21.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

17.4.2019. Ball packaging – производњa лименки за прехрамбену индустрију

25.10.2018. ПФИ (Полимарк, погон амбалаже)

 

18.4.2019. Школска лаб.

 

26.10.218. Житомлин

 

 

 

24.5.2019. Водовод Беле воде

II8 ПТ 10.6.2019. Школска лаб.

 

 

 

20.5.2019. Водовод Макиш

23.10.2018. ПФИ (Полимарк, погон амбалаже)

 

22.1.2018. Doncafe и Dr Oetker

24.10.2018. Doncafe

 

 

 

15.5.2019. Ball packaging – производњa лименки за прехрамбену индустрију

11.10.2018. ТЕМПО Ада (Складиште)

 

 

23.5.2019. Водовод Беле воде

 

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

 

19.4.2019. Школска лаб.

 

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
II9 ТБТ 15.10.2018. Водовод Беле воде

 

11.5.2019. Doncafe

 

 

19.3.2019. Dr Oetker

 

 

23.3.2019. Тривит (Силоси)

 

17.10.2018. Водовод Макиш

 

29.5.2019. Ball packaging – производњa лименки за прехрамбену индустрију

4.10.2018. Фестивал здравља

 

9.5.2019. ПФИ (Полимарк, погон амбалаже)

 

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

5.4.2019. ТЕМПО Ада (Складиште)

 

IIп1 Месар 24.12.2018. Кланица Ђурђевић и Delhaize објекти

 

22.4.2019. Кланица Ђурђевић

 

10.6.2019. Delhaize објекти

25.12.2018. Кланица Ђурђевић и Delhaize објекти

 

5.3.2019. Кланица Ђурђевић

 

23.4.2019. Кланица Ђурђевић

26.12.2018. Кланица Ђурђевић и Delhaize објекти

 

24.4.2019. Кланица Ђурђевић

 

29.5.2019. Мале кланице

27.9.2018. Delhaize уводни тренинг и тестирање ХТЗ

 

27.12.2018. Кланица Ђурђевић и Delhaize објекти

 

16.5.2019. Међународни пољопривредни сајам, НС

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

28.12.2018. Кланица Ђурђевић и Delhaize објекти

 

31.5.2019. Мале кланице

IIп2 Пекар 25.2.2019. Приватне пек.

 

 

13.5.2019. Приватне пек.

 

3.6.2019. Приватне пек.

26.2.2019. Приватне пек.

 

 

14.5.2019. Приватне пек.

 

4.5.2019. Приватне пек.

27.2.2019. Приватне пек.

 

 

15.5.2019. Приватне пек.

 

5.6.2019. Приватне пек.

28.2.2019. Приватне пек.

 

 

16.5.2019. Приватне пек.

 

6.6.2019. Приватне пек.

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

17.5.2019. Приватне пек.

 

7.6.2019. Приватне пек.

IIп3 Пекар 25.2.2019.  Приватне пек.

 

 

20.5.2019. Приватне пек.

 

10.6.2019. Приватне пек.

26.2.2019. Приватне пек.

 

 

21.5.2019. Приватне пек.

 

11.6.2019. Приватне пек.

27.2.2019. Приватне пек.

 

 

22.5.2019. Приватне пек.

 

12.6.2019. Приватне пек.

28.2.2019.Приватне пек.

 

 

23.5.2019. Приватне пек.

 

13.6.2019. Приватне пек.

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

24.5.2019. Приватне пек.

 

14.6.2019. Приватне пек.

III7 ПТ 17.12.2018. Coca Cola

 

 

18.3.2019. Соко Штарк

19.3.2019. Соко Штарк

 

 

7.5.2019. Фриком

31.10.2018. Скробара

 

 

20.3.2019. Соко Штарк

4.10.2018. Фестивал здравља

 

21.3.2019. Соко Штарк

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

10.5.2019. Фрувита

III8 ПТ 11.3.2019. Соко Штарк

 

 

22.4.2019. Фриком

 

 

20.11.2018. Жито-Бачка

 

 

12.3.2019. Соко Штарк

 

 

31.10.2018. Скробара

 

 

13.3.2019. Соко Штарк

 

4.10.2018. Фестивал здравља

 

14.3.2019. Соко Штарк

 

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

7.6.2019. Power point презентацијe – Kварење и конзервисање намирница

III9 ТБТ 17.12.2018. Школска лабораторија – микробиологија

 

8.4.2019. Coca Cola

25.12.2018. Школска лабораторија – микробиологија

 

23.3.2019. Скробара

31.10.2018. Шећерана

 

 

 

15.5.2019. Фриком

4.10.2018. Фестивал здравља

 

 

9.5.2019. Делта Аграр

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

 

10.5.2019. Фрувита

Раз. и од. Образовни профил ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
IIIп1 Месар 15.10.2018. Кланица Ђурђевић

 

24.12.2018. ТЕМПО објекти/кланице

 

11.3.2019. Кланица Ђурђевић

 

22.4.2019. Кланица Ђурђевић

16.10.2018. Кланица Ђурђевић

 

25.12.2018. ТЕМПО објекти/кланице

 

12.3.2019. Кланица Ђурђевић

 

23.4.2019. Кланица Ђурђевић

17.10.2018. Кланица Ђурђевић

 

26.12.2018. ТЕМПО објекти/кланице

 

13.3.2019. Кланица Ђурђевић

 

24.4.2019. Кланица Ђурђевић

27.9.2018. Delhaize уводни тренинг и тестирање ХТЗ

 

27.12.2018. ТЕМПО објекти/кланице

 

14.3.2019. Кланица Ђурђевић

 

16.5.2019. Међународни пољопривредни сајам, НС

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

15.3.2019. Кланица Ђурђевић

 

10.5.2019. Delhaize објекти

 

17.5.2019. Delhaize објекти

IIIп2 Пекар 24.12.2018. Приватне пек.

 

 

28.1.2019. Приватне пек.

 

15.4.2019. Приватне пек.

 

20.5.2019. Приватне пек.

23.10.2018. Приватне пек.

 

 

25.12.2018. Приватне пек.

 

29.1.2019. Приватне пек.

 

16.4.2019. Приватне пек.

24.10.2018. Приватне пек.

 

 

26.12.2018. Приватне пек.

 

30.1.2019. Приватне пек.

 

17.4.2019. Приватне пек.

25.10.2018. Приватне пек.

 

 

27.12.2018. Приватне пек.

 

31.1.2019. Приватне пек.

 

16.5.2019. Међународни пољопривредни сајам, НС

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

25.1.2019. Приватне пек.

 

12.4.2019. Приватне пек.

 

17.5.2019. Приватне пек.

IV7 ПТ 3.12.2018. Скроз добра пекара

 

11.5.2019. Музеј пчеларства и винска кућа Живановић

4.12.2018. Тривит пекара

 

 

23.3.2019. Шећерана

 

24.4.2019. Heineken пивара

 

30.3.2018. Сајам сира-Balkan Cheese festival

13.9.2018. ОДПФ Радмиловац (технологија воћа и поврћа)

 

9.5.2019. Делта Аграр

 

23.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

 

10.5.2019. Фрувита

 

IV8 ПТ 3.12.2018. Врење шпиритана

 

 

11.5.2019. Музеј пчеларства и винска кућа Живановић

26.3.2019. БИП

 

 

 

9.4.2019. Догма пивара

 

 

21.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

 

24.4.2019. Heineken пивара

 

29.11.2018. Lesaffre

 

 

 

20.4.2019. Шећерана

 

 

28.9.2018. ОДПФ Радмиловац (технологија вина)

 

19.4.2019. ОДПФ Радмиловац (технологија јаких алкохолних пића)

IV9 ТБТ 4.3.2019. Сирћетана

 

 

 

11.5.2019. Музеј пчеларства и винска кућа Живановић

4.12.2018. Врење шпиритана

 

 

23.4.2019. ОДПФ Радмиловац (технологија јаких алкохолних пића)

21.11.2018. Сајам EТНО хране и пића

 

 

24.4.2019. Heineken пивара

 

29.11.2018. Lesaffre

 

 

 

28.3.2019. БИП

 

14.9.2018. ОДПФ Радмиловац (технологија вина)

 

12.4.2019. Догма пивара

 

 

 

ПТ – Прехрамбени техничар; ТБТ – Техничар за биотехнологију

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Стручно веће српског језика и књижевности, ликовне културе и музичког васпитања:  Јанковић Маја

Стручно веће страних језика:  Тасић Милена

Стручно веће друштвених наука:  Јованчић Светозар

Стручно веће математике и информатике:  Јовановић Жаклина

Стручно веће физике и физичке хемије:  Ранђић Зорица

Стручно веће хемије:  Жикић Вишња

Стручно веће технолога подручја рада Хемија, неметали и графичарсто:  Милојковић Дејан

Стручно веће технолога подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране:  Ковачевић Весна

Стручно веће физичког васпитања:  Латиновић Зденка

 

СТРУЧНИ АКТИВИ  И ТИМОВИ

Стручни актив за развојно планирање

Председник: Марић Биљана

Димитријевић Станојковић Јелена

Стојичић Весна

Јанковић Маја

Јоксимовић Зорица

Ранковић Драгана

Мићуновић Миљан

Чеврљаковић Биљана

Галовић Љиљана

Вукосављевић Слађана

Гојковић Тихана

Ђурић Радовановић Слађана

Представник јединице локалне самоуправе – Општине Чукарица: Миљковић Златко

Два представника из реда Савета родитеља: Чејовић Сузана 2-3 и Ћирић Светлана 1-1

Два представника из Ученичког парламента: Михајловић Ивана 1-2 и Ђорђевић Александра 3-7

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Координатор:  Павковић Анита

Димитријевић Снежана

Јованчић Светозар

Љиљак Славка

Јоксимовић Миленија

Михајловић Соња

Павловић Снежана

Глигорић Данијела (Манојловић Ивана)

Ерцег Нина

Танасковић  Јелена

Милошевић Наташа

Чеврљаковић Биљана

Два представника из реда Савета родитеља: Средојевић Биљана 1-9 и Лазаревић Радован 2п2

Два представника из Ученичког парламента: Ћурћић Уна 3-9 и Балотић Марија 1-2

 

Стручни актив за развој Школског програма

Председник: Симић Александра

Ратковић Мирјана

Вукосављевић Слађана

Димитријевић Снежана

Стојићић Весна

Павловић Снежана

Унковић Митровић Виолета

Вујадиновић Гордана

Остојић Весна

Марковић Кристинка

Биочанин Драгиша

Каваја Жаклина

Јевтић Весна

Спарић Љиљана

Урошевић Весна

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Перовић Миланка

 

Станковић Витомир

Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Стојилковић Миодраг

Јовановић Слободан

Митровић Иванов Весна

Вукелић Горан

Друловић Даница

Пајић Татјана

Жикић Вишња

Пантелић Срећко

Два представника из реда Савета родитеља: Балаж Љубица 4-8 и Ђорђевић Деана   3п1

Три представника из Ученичког парламента: Новаков Стефан 4-8, Дабовић Бојан 2-3 и Ђуричић Матеја 2п2

 

Тим за стручно усавршавање

Координатор: Авејић Славица

Ђурић Радовановић Слађана

Јоксимовић Миленија

Пантелић Срећко

Латиновић Зденка

Марковић Катарина

Митровић Татјана

Николин Сања

Марић Биљана

Миросављевић Зорица

Тасић Милена

Алемпијевић Златица

Милојковић Дејан

 

Тим за екологију- заштиту и унапређење животне средине

Координатор: Вучковић Милка

Павловић Ивана

Вучковић Јасмина

 

Авејић Славица

Недић  Славенка

Пешић Гордана

Додиг Соња

 

Тим за школски маркетинг

Координатор: Ђуровић Марија

Рибар Јелена

Михајловић Соња

Ракић Љубомировић Марија

Лемаић Наташа

Петровић Данијела

Марковић Смиља

Стојичић Весна

Вукелић Горан

Пешић Гордана

Милићевић Данијела

Алемпијевић Златица

 

Тим за културну делатност школе

Координатор: Унковић Митровић Виолета (Манојловић Ивана)

Марковић Катарина

Милијић Игор

Цветковић Милош

Јоксимовић Зорица

Сарић Јасмина

Сиљановић Бранислава

Стручни Тим за инклузивно образовање

Координатор: Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Одељењски старешина

Чланови Одељењског већа

 

Тим за унапређење и заштиту здравља ученика

Координатор: Ђурић Радовановић Слађана

Лончар Душица

Павловић Ивана

Новковић Предраг

Авејић Славица

Марковић Кристинка

Пајић Татјана

 

Тим за професионални развој (Тим за професионалну орјентацију)

Координатор: Станкић Бојана

Павловић Снежана

Јевтић Весна

Палић Драгана

Алимпијевић Златица

Ђуровић Марија

Танасковић Јелена

Ракић Љубомировић Марија

Љиљак Славка

Перовић Миланка

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Зорица Јоксимовић

Митровић Мирјана

Марковић Богданка

Марковић Сања

Чеврљаковић Биљана

Жужа Снежана

Ратковић Мирјана

Ранковић Драгана

Лукић Смиљана

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Координатор: Драгана Ранковић

Говорчић Златко

Ковачевић Весна

Ранђић Зорица

Јовановић Слободан

Ивановић Лела

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Координатор: Павловић Снежана

Јовановић Жаклина

Одељењске старешине 1. разреда

 

Комисија за екскурзију

Координатор: Станковић Витомир

Мишић Добривоје

Сарић Јасмина – за ученике 2. разреда

Галовић Љиљана – за ученике 2 разреда

Остојић Весна – за ученике 3. разреда

Урошевић Весна – за ученике 3. разреда

Јовановић Жаклина – за ученике 4. разреда

Радовановић Злата – за ученике 4. разред

 1. САДРЖАЈ

УВОД.. 5

1.Услови рада школе. 6

1.1. Школски простор – објекти. 6

1.2. Опрема, намештај и наставна средства. 7

1.3. Кадровски услови рада. 8

1.4. Број ученика и одељења. 12

2.Анализа успеха и владања ученика током школске 2018/2019. године. 18

2.1.Успех ученика. 18

2.2.Владање ученика. 21

 1. Облици образовно-васпитног рада. 22

3.1. Редовна настава. 22

3.2. Допунска и припремна настава. 23

3.3. Додатна настава. 30

3.4. Реализација практичне наставе, практичне наставе у блоку и наставе у. 32

3.5. Награђени и похваљени ученици у школској 2018/2019.години. 36

3.6. Извештај о раду секција. 42

3.6.1. Извештај о раду новинарске секције. 44

3.6.2. Извeштaj о раду фото-литeрaрнe сeкциje. 45

3.6.3. Извештај о раду драмске секције. 46

3.6.4. Извeштaj o рaду шaхoвскe сeкциje. 46

3.6.5. Извештај о раду фудбалске секције. 47

3.6.6. Извештај о раду фолклорне секције. 47

3.6.7. Извештај о раду одбојкашке и стонотениске  секције. 47

3.6.8. Извештај о раду секције за стрељаштво. 48

3.6.9. Извештај о раду пливачке секције. 48

3.6.10. Извештај о раду атлетске секције. 48

3.6.11. Извештај о раду ватерполо секције. 49

3.6.12. Извештај о раду секције за енглески језик „English workshop“. 49

3.6.13. Извештај о раду хорске секције. 49

3.6.14.  Извештај о раду ликовне секције. 49

3.6.15. Извештај о раду библиотечке секције. 50

3.6.16. Извештај о раду хемијске секције. 50

3.6.17. Извештај о раду еколошке секције. 51

3.6.18. Извештај о раду рачунарске секције. 52

3.6.19. Извештај о раду секције Ученичка компанија ХПТШ… 52

3.6.20. Извештај секције дебатног клуба. 53

3.6.21. Извештај секције креативне технологије. 53

3.6.22. Извештај рукометне секције. 54

 1. Извештај о раду стручних органа. 54

4.1. Наставничко веће. 54

4.2. Одељењска већа. 55

4.3. Извештај о раду Педагошког колегијума. 56

4.4. Извештаји о раду стручних већа из области предмета. 58

4.4.1. Извештај о раду Стручног већа технолога подручја рада Хемија, неметали и графичарство  58

4.4.2. Извештај о раду стручног већа технолога подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране. 60

4.4.3. Извештај о раду Стручног већа физике и физичке хемије. 62

4.4.4. Извештај о раду Стручног већа математике и информатике. 63

4.4.5. Извештај Стручног већа хемије. 65

4.4.6. Извештај Стручног већа српског језика и књижевности. 68

4.4.7. Извештај о раду Стручног већа страних језика. 69

4.4.8. Извештај о раду Стручног већа друштвених наука. 70

4.4.9. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања. 73

4.5. Извештаји о раду стручних актива и тимова. 74

4.5.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање. 74

4.5.2.  Извештај Стручног актива за развој школског програма. 78

4.5.3.  Извештај Тима за самовредновање и вредновање рада школе. 78

4.5.4.  Извештај о раду Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља,         злостављања и занемаривања. 79

4.5.5. Извештај Стручног тима за инклузију о реализацији инклузивног програма. 80

4.5.6.  Извештај o раду Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању  81

4.5.7. Извештај   o раду Тима за културну и јавну делатност школе. 84

4.5.8. Извештај Тима за заштиту  и унапређење здравља ученика. 85

4.5.9.  Извештај о раду Тима за маркетинг. 88

4.5.10.  Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију и каријерно вођење и саветовање  89

 1. Извештај о раду стручних сарадника. 90

5.1. Извештај о раду педагога школе. 90

5.2. Извештај о раду психолога школе. 93

5.3. Извештај о раду педагогошког саветника. 95

5.4. Извештај о реализацији програма рада библиотекара. 97

 1. Извештај о раду органа управљања и руковођења. 97

6.1. Извештај о раду Школског одбора. 97

6.2. Извештај о раду директора школе. 98

6.3. Извештај о раду помоћника директора. 102

 1. Извештај о раду Савета родитеља. 104
 2. Извештај о раду Ученичког парламента. 105
 3. Извештај о раду Вршњачког тима. 106
 4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе. 106

П Р И Л О Г. 108