ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА По јавној набавци број 2 МНД/19 – Рачунари и рачунарска опрема

П-питање
O-одговор

П:
Поштовани.
На дан када је крајњи рок за предају понуда, ви сте променили конкурсну документацију, да ли је то дозвољено?
И шта се дешава са понудом коју смо јуче посали, и која је данас код вас?
O: Чланом 63. Закона о јавним набавкама одређено је да наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, али дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,што је Наручилац у складу са Законом и учинио. Приликом објаве измењене конкурсне документације, Наручилац је у складу са Законом објавио обавештење о продужетку рока за подношење понуда.
Понуду коју су понуђачи послали, због природе саме измене конкурсне документације, молимо да утврдите да ли пондета понуда одговара према доступним информацијама у измењеној конкурсној документацији, те уколико не одговара можете извршити измену понуде или понуђи
достављену понуду и поднети нову.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 2 МНД/19