All posts by Hemicar

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.годину


На основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 
Министарство одбране у школској 2020/2021. години стипендира:
 
29 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе машинске струке у четворогодишњем трајању;
ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
16 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
7 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе електротехничке струке у четворогодишњем трајању;
3 ученика који се школују на четвртој, трећој или другој години средње школе пољопривредне  струке у четворогодишњем трајању.
 
Ученици на редном броју 1 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у места службовања Београд (9), Лађевци (15) и Ниш (5), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 2 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у место службовања Батајница (3) Београд (1) и Лађевци (2), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 3 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у места службовања Батајница (3), Лађевци (4) и Ниш (1), у својству подофицира у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 4 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у место службовања Батајница (3), Зуце (3), Панчево (2), Нови Сад (3) и Јаково (5), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 5 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у месту службовања Батајница (1), Београд (1), Стари Бановци (3), Качарево (1) и Ужице (1), у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 6 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљен у професионалну војну службу у месту службовања Батајница (2), Београд (2), Јаково (2) и Сомбор (1) у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Ученици на редном броју 7 ће по завршетку школе и одговарајуће војне обуке са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у месту службовања  Београд (1), Стари Бановци (1) и Качарево (1,) у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
По завршеној средњој школи ученици се упућују на одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем ученици ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  стално постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
– да су здравствено способна и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна војнолекарска установа;
– да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
– да су уписала школу која одговара стручном профилу подофицира за потребе вида, рода или службе;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 1:
– да су ученици четврте, треће или друге године, средње школе машинске струке образовног профила авиотехничар за ваздухоплов и мотор;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 2:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила авио техничар за електронску опрему или електротехничар електронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 3:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила авио техничар за електро опрему или електротехничар електронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 4:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила мехатроничар за ракетне системе или техничар мехатронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 5:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила мехатроничар за радарске системе или техничар мехатронике.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 6:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе електротехничке струке образовног профила електротехничар телекомуникација или техничар ПТТ саобраћаја.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 7:
– да су ученици четврте, треће или друге године средње школе пољопривредне струке образовног профила прехрамбени техничар.
 
Висина ученичке стипендије за школску 2020/2021. годину месечно износи:
– за ученике четвртог разреда средње школе – 25.000,00 динара,
– за ученике трећег разреда средње школе – 20.000,00 динара и
– за ученике другог разреда средње школе – 15.000,00 динара.
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Ученик приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
ПРИЈАВУ (Образац)
УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
ПОТВРДУ о пребивалишту родитеља односно старатеља;
СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним разредима средње школе;
ПОТВРДУ да је уписао четврту, трећу или другу годину средње школе у текућој школској години;
УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун текуће године;
ПОТВРДУ одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу или ИЗЈАВУ да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 30. септембра 2020. године.
 
Образац пријаве за конкурс преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
успеха оствареног у претходном школовању, и то:
општег успеха:
– I  до III разреда средње школе, за ученике четвртог разреда;
I и II разреда средње школе, за ученике трећег разреда и
– I разреда средње школе, за ученике другог разреда.
уписаног разреда средње школе.
 
социјално-економског статуса породице.
 
Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
 
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бод,
 
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова,
 
Број бодова за уписани II разред средње школе износи 0,50 бодова.
 
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
 
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Под једнаким условима приоритет у додели ученичких стипендија имаће ученици старијих разреда.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 

V  ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели  ученичке стипендије,  ученик односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.

eTwinning Quality Label – Национална ознака квалитета

У образложењу комисије за доделу Националних ознака квалитета међународниох пројеката пише: За пројекат „Healthy Generations““Одличан пројекат – лепо је осмишљен, и још лепше спроведен. Ентузијазам наставника и ученика се осећа у доприносу. Пројекат испуњава све стандарде на високом нивоу.“За пројекат „Our Earth – Our Responsibility““ Похвалан је труд наставнице да ученике додатне наставе из хемије укључи у пројекат и кроз креативне и друштвено корисне активности научи их да чувају природу и све око себе.“ 
eTwinning портал је покренула Европска комисија за образовање са циљем охрабривања сарадње између школа у Европи. Ученици наше школе од 2015. године сарађују са својим вршњацима преко овог портала. Ове године добили смо две  Националне ознаке квалитета које додељује Фондација  Темпус и Национални тим за подршку. Око 20 ученика II7 и II8, под менторством наставнице хемије  Гордане Пешић, учествовали су у разноврсним активностима у оквиру ова два пројекта. На пројектним активностима, ученици  наше школе су сарађивали са партнерима  из Грчке, Јордана, Аустрије, Туниса, Азербејџана, Турске, Бугарске, Италије и Шпаније. Кроз рад на пројектима, ученици су развијали животне вештине и кључне компетенције неопходне за живот у савременом друштву. Пројекат  „Healthy Generations“ прерастао је у одобрени КА229 Ерасмус+ пројекат, школска партнерства за размене „Eat Smart Save Your Land“, који ће финансирати Европска унија.

Уџбеници и друга литература за наставу

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ПРВИ РАЗРЕД

Хемијско технолошки техничар

Назив предметаАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностНаташа Станковић Шошо, Бошко СувајџоћЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикSarah CunninghamReal Life – elementary, PEARSON , Ltd., 2010
ИсторијаДрагољуб М. КочићИсторија за први разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, 2007
МатематикаПавле Миличић, Владимир Стојановић, Зоран Каделбург, Бранислав БоричићМатематика за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 1996
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан Огњановић,Математика 1 –збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,
Круг
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика,
Клет, 2014
ГеографијаМирко ГрчићГеографија за I или II разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, 2016
ФизикаМилан Распоповић, Татјана БобићФизика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2008
БиологијаИво Савић
Вељко Терзија
Екологија и заштита животне средине за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
БиологијаДрагослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко ТерзијаБиологија за I и II разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
Општа и неорганска хемијаНевенка РајићОпшта и неорганска хемија за I разред средње школе,
Завод за уџбенике ,Београд, 2004
Општа и неорганска хемијаЂурђа Ћетковић,Миленко ТријићПрактикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије,
Завод за уџбенике ,Београд, 2009
Техничко цртање са машинским елементимаСпасоје Драпић, Данило ГачићТехничко цртање са машинским елементима,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Техничар за заштиту животне средине

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић.,Наташа Станковић ШошоЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикSarah CunninghamReal Life – elementary,
PEARSON , Ltd., 2010
ИсторијаДрагољуб М. КочићИсторија за први разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, 2007
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за стручне школе са три часа наставе недељно, Завод за уџбенике, 1987
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1 –збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,
Круг
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика,
Клет, 2014
ГеографијаМирко ГрчићГеографија за I или II разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2016
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе  за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2008
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2008
БиологијаИво Савић
Вељко Терзија
Екологија и заштита животне средине за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
БиологијаДрагослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко ТерзијаБиологија за I и II разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
Техничко цртање и машински елементиСпасоје Драпић, Данило ГачићТехничко цртање са машинским елементима,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
Општа и неорганска хемија (теорија)Невенка Рајић, Ђорђе СтојаковићОпшта и неорганска хемија за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2007
Општа и неорганска хемија (вежбе)Ђурђа Ћетковић, Миленко ТријићПрактикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2010
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностНаташа Станковић – Шошо, Бошко СувајџићЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикSarah CunninghamReal Life – elementary,
PEARSON , Ltd., 2010
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за стручне школе са три часа наставе недељно,
Завод за уџбенике, 1987
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1 –збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,
Круг
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика,
Клет, 2014
Историјанеманема уџбеника,
ГеографијаМирко ГрчићГеографија за I или II разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2016
БиологијаИво Савић
Вељко Терзија
Екологија и заштита животне средине за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
БиологијаДрагослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко ТерзијаБиологија за I и II разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа, Завод за уџбенике – Београд, 2008
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе  за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2008
Општа и неорганска хемија (теорија)Невенка Рајић , Ђорђе СтојаковићОпшта и неорганска хемија,
Завод за уџбенике , Београд, 2007
Општа и неорганска хемија (вежбе)Ђурђа Ћетковић , Миленко ТријићПрактикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије,
Завод за уџбенике , Београд, 2009
Техничко цртање са машинским елементимаСпасоје Драпић
Данило Гачић
Техничко цртање са машинским елементима,
Завод за уџбенике Београд, 1991
Верска настава – православни катихизис (изборни)

Хемијски лаборант

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностВесна Ломпар„Граматика, уџбеник за први разред гиманзија и средњих стручних школа”,
Клет, 2012
Српски језик и књижевностНаташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић„Читанка за први разред гиманзија и средњих стручних школа”,
ЛОГОС, 2016
Енглески језикMartyn Hobbs
Julia Starr Keddle
Real life, elementary,
Pearson, Akronolo, 2010
ИсторијаДрагољуб М. КочићИсторија за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2007
МатематикаПавле Миличић, Владимир Стојановић, Зоран Каделбург, Бранислав БоричићМатематика за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 1996
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1 –збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,
Круг
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика, Клет, 2014
ГеографијаМирко ГрчићГеографија за I или II разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2016
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе  за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2008
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа, Завод за уџбенике – Београд, 2008
БиологијаИво Савић
Вељко Терзија
Екологија и заштита животне средине за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
БиологијаДрагослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко ТерзијаБиологија за I и II разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
Техничко цртање и машински елементиСпасоје Драпић, Данило ГачићТехничко цртање са машинским елементима,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
Општа и неорганска хемија (теорија)Лиjа СтефанЗбирка решених задатака из опште и неорганске хемије за први разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд 650-02-00014/2003 од 2.6.2003.године, 2003
Општа и неорганска хемија (теорија)Невена Рајић, Ђорђе СтојаковићОпшта и неорганска хемија за први разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд 650-02-35/2007-06 од 17.7.2007.године, 2007
Општа и неорганска хемија (вежбе)Ћетковић Ђурђа, Тријић МиленкоПрактикум из опште и неорганске хемије,
Завод за уџбенике, Београд 650-02-496/2008-06 од 25.03.2009.године, 2009
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

ДРУГИ РАЗРЕД

Хемијско технолошки техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2014
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александра  АнтићГраматка. уџбеник за други разре гимназија и средњих стручних школа, Клет, 2014
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal life, pre-intermediate, Pearson, Akronolo, 2010
ИсторијаИван БецићИсторија за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2008
Ликовна култураВидосава Галовић, Бранка ГостовићЛиковна култура за гимназије и стручне школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, 2009
МатематикаБранимир Шешеља и другиМатематика за општу гимназијуи и  гимназију друштвеног смера и средње стручне школе са четири часа недељно, Завод за удбенике, 1991
Математика Живорад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,
Круг
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа, Завод за уџбенике – Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред четворогодишњих средњих стручних школа, Завод за уџбенике – Београд, 2009
Аналитичка хемија (теорија)Мирјана Крајачевић,Мара Игњатов,Олга МладеновићАналитичка хемија за средње школе,
Завод за уџбенике, 1997
Аналитичка хемија (вежбе)Мирјана Крајачевић.Мара Игњатов,Олга МладеновићПрактикум из аналитичке хемије. Збирка задатака из аналитичке хемије, Завод за уџбенике, 1997
Технолошке операцијеСветомир Цвијовић
Слободан Кончар-Ћурђеви
Радмила Цвијовић
Машине, апарати и операције,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1989
Органска хемија (теорија)Александар Миловановић,Владимир ПавловићОрганска хемија са практикумом за вежбе за 1 и 2 разред средње школе,
Завод за уџбенике Београд, 2015
Органска хемија (вежбе)Александар Миловановић,Владимир ПавловићОрганска хемија са практикумом за вежбе за 1 и 2 разред средње школе,
Завод за уџбенике Београд, 2015, Завод за уџбенике Београд, 2015
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Техничар за заштиту животне средине

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић. Наташа Станковић Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2014
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александра АнтићГраматика, уџбеник  за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Клет, 2014
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal life, pre-intermediate, Pearson, Akronolo, 2010
ИсторијаИван БецићИсторија за други разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, 2008
Ликовна култураВидосава Галовић, Бранка ГостовићЛиковна култура за гимназије и стручне школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, 2009
МатематикаБранимир Шешеља и дригиМатематика за средње четворогодишље школе са три часа недењно,
Завод за уџбенике, 1991
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан Огњановић,Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,
Круг
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе  за други разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
Организација пословањаСветислав пауновићПредузетништво,
Датастатус, 2010
Органска хемијаАлександар Миловановић, Владимир ПавловићОрганска хемија са пракстикумом за вежбе за I и II разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд, 2007
Аналитичка хемијаМирјана Крајачевић,Олга Младеновић,Мара ИгњатовАналитичка хемија,
Завод за уџбенике, 2010
Извори загађења животне срединеД.Веселиновић,
В.Агатоновић-Малиновић
Д. Марковић
В. Томић
Извори загађења животне средине, уџбеник за други разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2007
Испитивање тла, воде и ваздухаД.Веселиновић,
В.Агатоновић-Малиновић
Д. Марковић
В. Томић
Испитивање тла,воде и ваздуха,уџбеник за други разред средње школе,
Завод за уџбенике Београд, 2007
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника,

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2014
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александра АнтићГраматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Клет, 2014
Енглески језикSarah Cunningham
Peter Moor
Real Life – pre -intermediate, PEARSON , Ltd., 2010
Ликовна култураВидосава Галовић, Бранка ГостовићЛиковна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2009
МатематикаБранимир Шешеља и другиматематика за стручне школе са три часа наставе недељно, Завод за удбенике, 1991
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 2, збирка задатака и тестова за гимназије и техничке школе, Круг
МикробиологијаДимитријевић СузанаМикробиологија за II или III разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2014
Машине, апарати и операцијеСветомир Цвијовић
Слободан Кончар-Ћурђевић
Радмила Цвијовић
Машине, апарати и операције,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1989
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Хемијски лаборант

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностВессна Ломпар, Александра АнтићГраматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Клет, 2014
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2014
Енглески језикSarah Cunningham
Peter Moor
Real Life – pre -intermediate, PEARSON , Ltd., 2010
ИсторијаИван БецићИсторија за други разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, 2008
Ликовна култураВидосава Галовић, Бранка ГостовићЛиковна култура за гимназије и стручне школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, 2009
МатематикаБранимир Шешеља и другиМатематика за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1991
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић,
Татјана Бобић
збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
Органска хемијаАлександар Миловановић, Владимир ПавловићОрганска хемија са практикумом за вежбе,
Завод за уџбенике, Београд, 650-460/88 од 30.08.1988.године, 1988
Аналитичка хемија (теорија)Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга МладеновићАналитичка хемија,
Завод за уџбенике, Београд 650-02-8/97/03 од 10.6.1997.године, 1997
Аналитичка хемија (вежбе)Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга МладеновићПрактикум из аналитичке хемије са збирком задатака,
Завод за уџбенике, Београд 650-02-8/97/03 од 10.6.1997.године, 1997
Организација производњеВладимир МилетићОрганизација производње,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника,

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Хемијско технолошки техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Мина ЂурићЧитанка за трећи  разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александра АнтићГраматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Клет, 2015
Енглески језикSarah Cunningham
Peter Moor
Real life, intermediate,
Pearson, Akronolo, 2010
СоциологијаВладимир ВулетићСоциологија,
Клетт, 2012
Физичко васпитањенеманема
МатематикаДушан Георгијевић,
Милутин Обрадовић
Математика за четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску, рударску, дрвопрерађивачку и хемијску,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг
Технолошке операцијеДрагана РанковићТехнолошке операције 2, за lll разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд, 2015
Примена рачунара у технолошким процесиманема уџбеника
Неорганска хемијска технологијаЉиљана Костић-Гвозденовић, Розачија Нинковић, Јелена МиладиновићНеорганска хемијска технологија са практикумом за вежбе,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
ЕлектротехникаЈован Николић,
Никола Бабић
Основе електротехнике и електронике,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
Физичка хемијаМарија Узелац, Нада НаодФизичка хемија за III и IV разред хемијско технолошке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2005
Физичка хемија (вежбе)Станислава Уводић-Караџић, Михаило Марковић, Марија УзелацПрактикум из физичке хемије за III и IV разред средње школе, ЗУНС, Београд, 1998
Грађанско васпитање (изборни)нема уџбениканема уџбеника
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Техничар за заштиту животне средине

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић. Наташа Станковић Шошо, Мина ЂурићЧитанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александра АнтићГраматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Клет, 2015
Енглески језикSarah Cunningham
Peter Moor
Real life, intermediate,
Pearson, Akronolo, 2010
СоциологијаВладимир ВулетићСоциологија,
Клетт, 2012
МатематикаВладислав Милошевић
и др.
Математика за четворогодишње школе: геолошку, текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску и за техничара за пејзажну архитектуру,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг
Машине, апарати и операцијеДрагана РанковићТехнолошке операције 1 и 2, Завод за издавање уџбеника, 2015
Хемијска технологија/Нема уџбеника
Физичка хемијаМарија Узелац, Нада НаодФизичка хемија за трећи и четврти разред хемијско технолошке школе,
Завод за уџбенике, 2014
МикробиологијаСузана Димитријевић-БранковићМикробиологија са практикумом за вежбе за II или III разред средње школе, Завод за уџбенике наставна средства Београд, 2008
Загађивање и заштита тлаАдам Дангић,Мирјана РистићЗагађивање и заштита тла, Завод за уџбенике, 2008
Прерада и одлагање чврстог отпадаMирјана Ристић, Шимон Ђармати, Милка ВучковићПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА,
ЗУНС Београд, 2009
Грађанско васпитање (изборни)неманема уџбеника
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностНаташа Станковић- Шошо, Мина Ђурић и Бошко СувајџићЧитанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикSarah Cunningham, Mel WilliamsReal Life – intermediate, PEARSON , Ltd., 2010
СоциологијаВладимир ВулетићСоциологија,
Клетт, 2012
Физичко васпитањеНема уџбеника
МатематикаВладислав Милошевић
и др.
Математика за четворогодишње школе: геолошку, текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску и за техничара за пејзажнуархитектуру,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг
ЕлектротехникаЈован Николић,
Никола Бабић
Основе електротехнике и електронике,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
Физичка хемијаМарија Узелац,Нада НаодФизичка хемија,
Завод за уџбенике, 2014
Сировине за фармацеутске производеСлободан Д. Петровић,Наташа В.Валентић,Душан Ж.МијинСировине за фармацеутске производе,
Завод за уџбенике Београд, 2008
Технологија фармацеутских производаГорица Попов, Снежана СтојменовићФармацеутска технологија 2 за трећи разред медицинске школе, Завод за уџбенике
Биохемијанема уџбеника
Машине, апарати и операцијеДрагана РанковићТехнолошле операције 2, Завод за уџбенике, 2015
Грађанско васпитање (изборни)неманема уџбеника
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Хемијски лаборант

Наставни предметАутор-иНаслов уџбеника
Српски језик и књижевностНаташа Станковић- Шошо, Бошко СувајџићЧитанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикSarah Cunningham, Mel WilliamsReal Life – intermediate,
PEARSON , Ltd., 2010
СоциологијаВладимир ВулетићСоциологија,
Клетт, 2012
МатематикаДушан Георгијевић,
Милутин Обрадовић
Математика за четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску, рударску, дрвопрерађивачку и хемијску,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг
ЕлектротехникаЈован Николић,
Никола Бабић
Основе електротехнике и електронике,
Завод за уџбенике – Београд, 2009
Физичка хемијаМарија Узелац, Нада НаодФИЗИЧКА ХЕМИЈА за III и  IV разред хемијско-технолошке школе,
ЗУНС Београд, 2005
Машине, апарати и операције с аутоматикомРанковић ДраганаТехнолошке операције за 2 и 3 разред,
Завод за уџбенике, 2015
Инструментална анализанеманема уџбеника
Грађанско васпитање (изборни)неманема уџбеника
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Хемијско технолошки техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностПредраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо„Читанка за четврти разред гиманзија и средњих стручних школа”,
НОВИ ЛОГОС, 2016
Енглески језикSarah Cunningham; Jonathan BygraveReal life, upper intermediate, Pearson, Akronolo, 2011
ФилозофијаМиланка Радић ТадићФилозофија, Нови логос, 2014
МатематикаМилутин Обрадовић, Душан ГеоргијевићМатематика са збирком задатака за IV разред средље школе,
Завод за уџбенике-Београд, 2011
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
,,Круг“, 2010
Устав и права грађанаМилан ГачановићУстав и права грађана,
Клетт, 2014
Физичка хемијаМарија Узелац,Нада НоадФизичка хемија за III и IV разред хемијско-технолошке  школе, Завод за уџбенике ,Београд, 2014
Органска хемијска технологијаЉубица ВрховацОрганска хемијска технологија, Завод за уџбенике, Београд, 2008
Физичка хемија (вежбе)М.УзелацПрактикум из физичке хемије за III и IV разред средње школе, ЗУНС, 2003
Аутоматска контрола процесаДрагана Ранковић; Менка ПетковскаАутоматска контрола процеса – практикум,
Завод за издавање уџбеника, 2008
Органска хемијска технологија (вежбе)Љубица Врховац, Душанка Петровић-Ђаков, Јованка ФилиповићПрактикум органске хемијске технологије за IV разред хемијско-технолошке струке, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997
Организација пословањаНемаНема,

Техничар за заштиту животне средине

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностПредраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо„Читанка за четврти разред гиманзија и средњих стручних школа”,
НОВИ ЛОГОС, 2016
Енглески језикSarah Cunningham; Jonathan BygraveReal life, upper intermediate, Pearson, Akronolo, 2011
ФилозофијаМиланка Радић ТадићФилозофија,
Нови логос, 2014
МатематикаЕндре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов-ЦрвенковићМатематика са збирком задатака за IV разред средњег образовања и васпитања, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 1996
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
,,Круг“, 2010
Устав и права грађанаМилан ГачановићУстав и права грађана,
Клетт, 2014
Аутоматска обрада податаканема уџбеника,
Инструменталне методе анализенеманема уџбеника
Загађивање и заштита водеЈосип Барас, Рада ПетровићЗагађивање и заштита воде, Завод за уџбенике, Београд, 2009
Загађивање и заштита ваздухаСнежана ШербулаЗагађивање и заштита ваздуха,
Завод за уџбенике Београд, 2008
Прерада и одлагање отпадних водаЈосип БарасПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ  ВОДА,
ЗУНС Београд, 2008
Грађанско васпитање (изборни)група аутораГрађанско васпитање за четврти разред средњих школа, приручник за наставнике,
Министарство просвете и спорта, 2005
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника,

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностПредраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо„Читанка за четврти разред гиманзија и средњих стручних школа”,
НОВИ ЛОГОС, 2016
Енглески језикSarah Cunningham; Jonathan BygraveReal life, upper intermediate, Pearson, Akronolo, 2011
ФилозофијаМиланка РадићТадићФилозофија, Нови логос, 2014
Физичко васпитањеНема званичног уџбеника
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
,,Круг“, 2010
МатематикаЕндре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов  ЦрвенковићМатематика са збирком задатака за стручне школе са 3 часа недељно (осим економске школе),
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 1990
Устав и права грађанаМилан ГачановићУстав и права грађана,
Клетт, 2014
Физичка хемијаМаија Узелац, Нада НаодФизичка хемија за III и IV разред хемијско технолошке школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005
Технологија фармацеутских производаГорица Попов, Снежана СтојменовићФармацеутска технологија 3 за четврти разред медицинске школе, Завод за уџбенике
Аутоматска контрола процесаДрагана Ранковић,Менка ПетковскаАутоматска контрола процеса, Завод за уџбенике Београд, 2008
Контрола квалитета сировина и производаАлександар Перић – ГрујићКонтрола квалитета сировина и производа, уџбеника за IV разред средње школе ,образовни профил:техничар за индустријску фармацеутску технологију,
Завод за уџбенике ,Београд, 2008,
Организација пословањаНема уџбеника
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Хемијски лаборант

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностНаташа Станковић Шошо, Бошко СувајџићЧитанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа,
Logos, 2015
Енглески језикSarah Cunningham; Jonathan BygraveReal life, upper intermediate, Pearson, Akronolo, 2011
ФилозофијаМиланка Радић ТадићФилозофија,
Нови логос, 2014
МатематикаМилутин Обрадовић, Душан ГеоргијевићМатематика са збирком задатака за IV разред средље школе,
Завод за уџбенике-Београд, 2011
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
,,Круг“, 2010
Устав и права грађанаМилан ГачановићУстав и права грађана,
Клетт, 2014
Физичка хемија (теорија)М.Узелац; Н.НаодФизичка хемија за III и  IV разред средње школе,
ЗУНС, 2005
Физичка хемија (вежбе)М.УзелацПрактикум из физичке хемије за III и  IV разред средње школе,
ЗУНС, 2003
Хемијска технологијаЉиљана Костић-Гвозденовић, Розалија Нинковић, Јелена МиладиновићНеорганска хемијска технологија са практикумом за вежбе,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
Хемијска технологијаЉубица ВрховацОрганска хемијска технологија,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
Испитивање у технолошкој производњиОлга Јовановић-ВиторовићИспитивање у технолошкој производњи са практикумом за вежбе за 4 разред хемијско-технолошке школе: профил хемијски лаборант,
Завод за уџбенике и наставна средства, 1999
Електроаналитичке методенеманема
Верска настава – православни катихизис (изборни)Нема уџбеника

Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ПРВИ РАЗРЕД

Прехрамбени техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностАнтић Александра , Ломпар ВеснаГраматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, Kllet, 2015
Српски језик и књижевностНаташа Станковић Шошо , Бошко Сувајџић , Славко ПетаковићЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2015
Енглески језикMartyn Hobbs; Julia Starr KeddleReal Life Elementary Student’s book + Workbook,
Pearson Longman, 2010
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за стручне школе са три часа наставе недељно,
,,Завод за уџбенике“, 1991
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1- збирка задатака и тестова, ,,Круг“, 2013
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика, Клет, 2014
ИсторијаДрагољуб  КочићИсторија  за  први   разред   четворогодишњих  стручних   школа, Завод  за  уџбенике  и  наставна  средства, 2007
Екологија и заштита животне срединеИво Савић, Вељко ТерзијаЕкологија и заштита животне средине за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
ГеографијаМилка Бубало, Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић.Географија Србије, Завод за уџбенике, 2018
Исхрана људиДр. Јосип БарасПрехрамбена технологија за III разред усмереног образовања,
ЗУНС, Београд, 1992
Технике рада у лабораторијиНешић С, Јоветић М, Стојановић ИПрактична обука и лабораторијске вежбе из хемије за први и други разред средње школе,
ЗУНС, 2001
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника
Хемија (теорија)С.Грујић,Н.Мошорински,А.Јокић,М.ПешићХемија за први и други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003
Хемија (вежбе)С.Нешић,М.јоветић,И.СтојановићПрактична обука и лабораторијске вежбе из хемије за прехрамбену школу за 1. и 2. разред,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003

Техничар за биотехнологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностАнтић Александра , Ломпар ВеснаГраматика за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Kllet, 2015
Српски језик и књижевностНаташа Станковић Шошо , Бошко Сувајџић , Славко ПетаковићЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикMartyn Hobbs; Julia Starr KeddleReal Life Elementary Student’s book + Workbook,
Pearson Longman, 2010
ИсторијаДрагољуб  КочићИсторија  за  први   разред   четворогодишњих  стручних   школа,
Завод  за  уџбенике  и  наставна  средства, 2007
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1- збирка задатака и тестова,
,,Круг“, 2013
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за стручне школе са три часа наставе недељно,
,,Завод за уџбенике“, 1991
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика,
Клет, 2014
ГеографијаМирко ГрчићГеографија за l или ll разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, 2006
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
БиологијаДрагослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко ТерзијаБиологија за I и II разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
БиологијаИво Савић, Вељко ТерзијаЕкологија и заштита животне средине за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
Техничко цртање са машинским елементимаСпасоје Драпић
Данило Гачић
Техничко цртање са машинским елементима,
Завод за уџбенике Београд, 1991
Хемија (теорија)С.Грујић, Н.Мошорински, А.Јокић, М.ПешићХемија за први разред четворогодишње школе за прераду хране,
Завод за уџбенике,Београд, 2003
Хемија (вежбе)С.Нешић, М.Јоветић, И.СтојановићПрактична обука и лабораторијске вежбе,
Завод за уџбенике,Београд, 2003
Практична наставаС.Нешић, М.Јоветић, И.СтојановићПрактична обука и лабораторијске вежбе,
Завод за  уџбенике Београд, 2003
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника

Месар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностЖивојин Станојчић, Љубомир ПоповићГраматика српскога језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1989
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра УгреновићЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, Београд, 2014
Енглески језик (1. страни језик)Martyn Hobbs; Julia Starr KeddleReal Life Elementary Student’s book,
Pearson Longman, 2010
МатематикаНебојша ИкодиновићМатематика – уџбеник са збирком задатака за 1. разред гимназије и средњих стручних школа, „KLETT“, 2013
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1 –збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,
Круг
ИсторијаДанило   ШаренацИсторија  за  први   разред   трогодишњих  стручних   школа,
Завод  за  уџбенике  и  наставна  средства, 2015
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика,
Клет, 2014
ФизикаЈеврем Јањић, Мирослав Павлов, Станоје СтојановићФизика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
ХемијаСтојан Грујић, Нада Мошарински, Александар Јокић, Милан ПешићХемија за 1. и 2. разред четворогодишње школе за прераду хране,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 2013
Исхрана људиНема уџбеника
Операције и мерења у месарствуДрагана РанковићТехнолошке операције за другиразред, Завод за уџбенике и наставна средства, 2016,
Технолошке операције за трећи разред, Завод за уџбенике и наставна средства, 2016,
Сировине у месарствуРадомир Радовановић
Душан Чавошки
Прехрамбена технологија за Месаре – за II и III разред,
Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2003
Сировине у месарству (блок)Нема уџбеника
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника

Пекар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра УгреновићЧитанка за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, Београд, 2014
Енглески језикMartyn Hobbs; Julia Starr KeddleReal Life Elementary Student’s book,
Pearson Longman, 2010
МатематикаРадивоје Деспотовић,Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за стручне школе,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1987
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 1 –збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,
Круг
ИсторијаДанило   ШаренацИсторија  за  први   разред   трогодишњих  стручних   школа,
Завод  за  уџбенике  и  наставна  средства, 2015
Рачунарство и информатикаФилип МарићИнформатика,
Клет, 2014
ФизикаЈеврем Јањић, Мирослав Павлов и Станоје СтојановићФизика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
ХемијаСтојан Грујић
Нада Мошорински
Александар Јокић
Милан Пешић
Хемија за 1 и 2 разред средње школе,
Завод за уџбенике Београд, 1987
Операције и мерења у пекарствуДрагана РанковићТехнолошке операције за други разред,
Технолошке операције за трећи разред,
Завод за уџбенике и наставна средства, 2016
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника

ДРУГИ РАЗРЕД

Прехрамбени техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, Београд, 2014
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal Life Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2010
МатематикаДр. Бранимир ШешељМатематика за четворогодишње школе са три часа недељно и трогодишње школе: прехрамбену, економскну, геолошку, грађевинску, машинску, хемијску и дрвопрерађивачку, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1991
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,
Круг
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
ХемијаС. Нешић, М. Јоветић, И. СтојановићПрактична обука и лабораторијске вежбе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
ХемијаС. Грујић, Н. Мошорински, А. Јокић, М. ПешићХемија за први и други разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Аналитичка хемијаМирјана Крајачевић,Мара Игњатов, Олга МладеновићАналитичка хемија за други разред средњих школа,
Завод за уџбенике,Београд, 1997
Основи прехрамбене технологијеСветомирка Цвејанов,Борислава Тошић,Смиљка Калуђерски,Прехрамбена технологија за други разред средње школе за образовни профил прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1997
Аналитичка хемија (вежбе)Мирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга МладеновићПрактикум из аналитичке хемије за средње школе,
Завод за уџбенике,Београд, 1997
Технолошке операције (теорија)Др. Слободан Кончар- Ђурђевић , Др. Радмила Цвијовић , Др. Светомир ЦвијовићМашине , апарати и операције, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000
Технолошке операције (вежбе)Душанка Ивановић, Миланка ДобричанинПрактикум из Машина , апарата и операција,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника
Грађанско васпитањеГрупа аутораПриручник за наставнике, Министарство просвете и спорта, 2002

Техничар за биотехнологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александра АндрићСрпски језик 2 , граматика за други разред гимназије и средњих стручних школа,
Klett, 2016
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2014
Српски језик и књижевностМитар Пешикан, Мато Пижурица, Јован ЈерковићПравопис српског језика,
Матица Српска, 2011
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal Life Pre-Intermediate,
Pearson Longman, 2010
ИсторијаИван   БецићИстороија   за  други  разред   четворогодишњих   стручних    школа, Завод   за  уџбенике  и  наставна  средства, 2007
Ликовна култураВидосава Галовић, Бранка ГостовићЛиковна култура за гимназије и стручне школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, 2009
МатематикаДр. Бранимир ШешељаМатематика за четворогодишње школе са три часа недељно и трогодишње школе: прехрамбену, економску, саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску, хемијску и дрвопрерађивачку,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1991
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,
Круг
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
ФизикаМилан Распоповић
Татјана Бобић
Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред,
Завод за уџбенике, Београд, 2009
ХемијаС.Грујић,Н.Мошорински, А.Јокић,  . М. ПешићХемија за други разред четворогодишње школе за прераду хране,
Завод за уџбенике,Београд, 2003
Хемија (вежбе)С.Нешић, М.Јоветић,И.СтојановићПрактична обука и лабораторијске вежбе, Завод за уџбенике,Београд, 2003
ЕлектротехникаЈован Николић
Никола Бабић
Основе електротехнике за стручне школе,
Завод за уџбенике, Београд, 2008
Аналитичка хемијаМирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга МладеновићАналитичка хемија за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997
Аналитичка хемијаМирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга МладеновићЗбирка задатака из аналитичка хемија за средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997
Аналитичка хемијаМирјана Крајачевић, Мара Игњатов, Олга МладеновићПрактикум из аналитичка хемија за средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997
Прехрамбена технологијаДр Јосип Барас, Др Верица Рајковић, Др Јевросима ТрајковићПрехрамбена технологија за трећи разред усмереног образовања прехрамбене струке,, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 1982
Прехрамбена технологијаСветомирка Цвејанов, Борислава Тошић, Смиљка КалуђерскиПрехрамбена технологија за други разред средње школе за образовни профил прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 1997
Практична наставаДр Јосип Барас, др Гојко Кукћ, др Славица Шилер МаринковићПрехрамбена технологија са практикумом за трећи разред прехрамбене школе, образовни профил техничар за биотехнологију,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 1997
Грађанско васпитањеГрупа аутораПриручник за наставнике, Министарство просвете и спорта, 2002
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника

Месар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2018
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal Life Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2010
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за стручне школе са три часа наставе недељно, Завод за удбенике, 1987
МатематикаРадивоје деспотовић и др.Збирка задатака из математике
за стручне школе са два и три часа наставе
недељно,
Завод за уџбенике
Објекти и опрема у месарствуРадомир Радовановић
Душан Чавошки
Прехрамбена технологија за Месаре – за II и III разред,
Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2003
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника

Пекар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра УгреновићЧитанка за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, Београд, 2014
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal Life Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2010
МатематикаБранимир Шешеља и др.Математика за четворогодишње школе са три часа недељно и трогодишње школе,
,,Завод за уџбенике“, 2006
МатематикаРадивоје Десспотовић и др.Збирка задатака из математике за стручне школе са два и три часа наставе недељно,
,,Завод за уџбенике“, 1991
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника
Припрема топлих посластица (изборни)Родољуб Стојановић, Јован Јокић и Правда ПетковићКуварство и посластичарство са практичном наставом за III разред угоститељско туристичке школе,
ЗУНС, Београд, 2003

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Прехрамбени техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностАнтић Александра , Ломпар ВеснаГраматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Klett, 2015
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо , Мина ЂурићЧитанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Енглески језикSarah Cunningham; Peter MoorReal Life Intermediate Student’s book + workbook,
Pearson Longman, 2010
МатематикаВладислав Милошевић и дрМатематика за четворогодишње школе: геолошку, текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску и за техничара за пејзажну архитектуру,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг
ЕнзимологијаДрагутин ВеличковићБиохемија за II и III разред средње школе,
ЗУНС Београд, ПС РС решење бр. 650-325/88 од 2.6.1988.год., 1995
Физичка хемијаСветлана Уводић -Караџић и Михајло МарковићФизичка хемија за трећи и четврти разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002
МикробиологијаМилорад СтојановићПрактикум за лабораторијске вежбе,Микробиологија за III разред прехрамбене школе,, ЗУНС, Београд ПС РС решење бр. 650-352/89 од 27.4.1989.год., 2004
Технологија скробаНебојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Борислава Тошић, Милена ГавриловићПрехрамбена технологија за III разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998
Технологија млинарстваНебојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Борислава Тошић, Милена ГавриловићПрехрамбена технологија за III разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998
Технологија кондиторских производаНебојша Спасојевић, Смиљка Калуђерски, Борислава Тошић, Милена ГавриловићПрехрамбена технологија за III разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998
Кварење и конзервисањеСветомирка Цвејанов,  Борислава Тошић, Смиљка КалуђерскиПрехрамбена технологија за II разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника
Грађанско васпитањеГрупа аутораПриручник за наставнике, Министарство просвете и спорта, 2002

Техничар за биотехнологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић , Наташа Станковић , Мина ЂурићЧитанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2015
Српски језик и књижевностАнтић Александра , Ломпар ВеснаГраматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Klett, 2015
Енглески језикSarah CunninghamReal Life – intermediate, PEARSON , Ltd., 2010
СоциологијаВладимир ВулетићСоциологија,
Клетт, 2012
МатематикаВладислав Милошевић и дрМатематика за четворогодишње школе: геолошку, текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и економску и за техничара за пејзажну архитектуру,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг
ТермодинамикаВладимир Валент,Марија Тодоровић ,Бојан Ђорђевић Михаило МарковићТермодинамика за други или трећи разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1994
БиохемијаДр Д. ВеличковићБиохемија за II разред прехрамбене струке,
ЗУНС, Београд, 1988
МикробиологијаДр. Милорад СтојановићМикробиологија за трећи разред прехрамбене школе,
Зунс, 1989
Прехрамбена технологијаДр Јосип Барас, др Гојко Кукић, др Славица Шилер МаринковићПрехрамбена технологија са практикумом за трећи разред прехрамбене школе, образовни профил техничар за биотехнологију,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 1997
Машине и апарати са аутоматикомДр. Слободан Кончар- Ђурђевић , Др. Радмила Цвијовић , Др. Светомир ЦвијовићМашине , апарати и операције,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000
Грађанско васпитањеГрупа аутораПриручник за наставнике, Министарство просвете и спорта, 2002
Машине и апарати са аутоматиком (вежбе)Душанка Ивановић , Миланка ДобричанинПрактикум из машина , апарата и операција,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001
Прехрамбена технологија (вежбе)Др Јосип Барас, др Гојко Кукић, др Славица Шилер МаринковићПрехрамбена технологија са практикумом за трећи разред прехрамбене школе, образовни профил техничар за биотехнологију,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 1997
Верска настава – православни катихизисНема уџбеник

Месар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Мина Ђурић„Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа”,
НОВИ ЛОГОС, 2017
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александар Антић„Граматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа”,
Клет, 2015
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal Life Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2010
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 3- збирка задатака и тестова,
,,Круг“, 2010
МатематикаГрадимир Војводић и др.Математика  за трогодишње стручне школе,
,,Завод за уџбенике“, 1989
Екологија и заштита животне срединеИво Савић, Вељко ТерзијаЕкологија и заштита животне средине за први разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
Социологија са правима грађанаМилан Гачановић
Владимир Вулетић
Социологија и Устав и права грађана,
Клетт, 2012
Прерада месаРадомир Радовановић ; Душан ЧавошкиПрехрамбена технологија за Месаре – за II и III разред,
Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2003
Прерада месагрупа аутора„Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса“, „Службени гласник РС“ – 31/2012 , 43/2013 и 50/2019,,
Тржиште и промет месагрупа аутора„Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса“,
„Службени гласник РС“ – 31/2012 , 43/2013 и 50/2019, 2019
Тржиште и промет месаРадомир Радовановић, Душан ЧавошкиПрехрамбена технологија за Месаре – за II и III разред,
Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2003
Грађанско васпитањеГрупа аутораПриручник за наставнике, Министарство просвете и спорта, 2002
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника
Историја (изборни)Иван  БецићИсторија  за  други  разред   четворогодишњих  стручних   школа, Завод  за  уџбенике  и  наставна  средства, 2007

Пекар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александар АнтићГраматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа,
Клет, 2015
Српски језик и књижевностБошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Мина Ђурић„Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа”,
НОВИ ЛОГОС, 2017
Енглески језикSarah Cunningham, Peter MoorReal Life Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2010
МатематикаГрадимир Војводић и
др.
Математика за трогодишње стручне школе,
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 3- збирка задатака и тестова,
,,Круг“, 2010
Екологија и заштита животне срединеИво Савић, Вељко ТерзијаЕкологија и заштита животне средине за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
Социологија са правима грађанаБладимир Вулетић
Милан Гачановић
Социологија и Устав и права грађана,
Клетт, 2012
Производња пецива, колача и тестенинаМ. Јовановић, М. ВукићПекарство за III разред угоститељско-туристичке школе, ЗУНС – Београд, 2002
Производња пецива, колача и тестенинаГ. Калуђерски, С. Калуђерски, Б. ТошићПрехрамбена технологија за пекаре, за II и  III разред трогодишњих школа,
ЗУНС – Београд, 2003
Грађанско васпитањеГрупа аутораПриручник за наставнике, Министарство просвете и спорта, 2002
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника
Припрема топлих посластица (изборни)Родољуб Стојановић, Јован Јокић и Правда ПетковићКуварство и посластичарство са практичном наставом за III разред угоститељско туристичке школе, ЗУНС, Београд, 2003

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Прехрамбени техничар

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностМитар Пешикан, Мато Пижурица, Јован ЈерковићПравопис српског језика, Матица Српска, 2011
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александар АндрићСрпски језик 4, граматика за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Логос, 2016
Српски језик и књижевностПредраг Петровић Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Мина ЂурићЧитанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2016
Енглески језикSarah CunninghamReal Life – upper-intermediate, PEARSON , Ltd., 2010
МатематикаЕндре Пап,
Ратко Тошић,
Загорка Лозанов
Црвенковић
Математика са збирком задатака за стручне школе са 3 часа недељно (осим економскешколе), JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1990
МатематикаЖиворад Ивановић и Срђан ОгњановићМатематика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
,,Круг“, 2010
Социологија са правима грађанаВладимир Вулетић
Милан Гачановић
Социологија и Устав и права грађана, Клетт, 2012
Технологија пекарског квасцаЈосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4. разред прехрамбене школе,
ЗУНС, 1993
Технологија пекарског квасцаЦвејанов С, Тошић Б, Гавриловић М, Пеин Д, Груић О, Ружић НПрехрамбена технологија  за 3. разред прехрамбене школе, ЗУНС, 1993
Технологија етанола и јаких алкохолних пићаЦвејанов С, Тошић Б, Гавриловић М, Пеин Д, Груић О, Ружић НПрехрамбена технологија  за 3. разред прехрамбене школе, ЗУНС, 1990
Технологија етанола и јаких алкохолних пићаЈосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4. разред прехрамбене школе,
ЗУНС, 1993
Технологија органских киселинаЈосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4. разред прехрамбене школе,
ЗУНС, 1993
Технологија органских киселинаЦвејанов С, Тошић Б, Гавриловић М, Пеин Д, Груић О, Ружић НПрехрамбена технологија  за 3. разред прехрамбене школе, ЗУНС, 1990
Технологија слада и пиваЈосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4. разред прехрамбене школе,
ЗУНС, 1993
Технологија вина, винских и воћних дестилатаПауновић Р.Технологија јаких пића,
ЗУНС, 1993
Технологија вина, винских и воћних дестилатаЈосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4. разред прехрамбене школе,
ЗУНС, 1993
Контрола квалитета у прехрамбеној индустријиЦвијанов С, Радосављевић СИспитивање намирница за 4. разред прехрамбене школе, ЗУНС, 2006
Контрола квалитета у прехрамбеној индустријиБарас Ј,
Марковић-Шилер С
Испитивање намирница за 4. разред прехрамбене школе, ЗУНС, 1993
Ликовна култура (изборни)Видосава Галовић, Бранка ГостовићЛиковна култура за гимназије и стручне школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, 2009

Техничар за биотехнологију

Наставни предметАутор-иНазив уџбеника
Српски језик и књижевностВесна Ломпар, Александар АндрићСрпски језик 4, граматика за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Кlett, 2016
Српски језик и књижевностПредраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић ШошоЧитанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа,
Логос, 2016
Српски језик и књижевностМитар Пешикан, Мато Пижурица, Јован ЈерковићПравопис српског језика, Матица Српска, 2011
Енглески језикSarah Cunningham; Jonathan BygraveReal Life Upper-Intermediate Student’s book + workbook, Pearson Longman, 2011
ФилозофијаМиланка Радић ТадићФилозофија,
Нови логос, 2014
МатематикаЖиворад Ивановић, Срђан ОгњановићМатематика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
,,Круг“, 2010
МатематикаЕндре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов ЦрвенковићМатематика са збирком задатака за стручне школе, ,,Завод за уџбенике“, 1995
Устав и права грађанаМилан ГачановићУстав и права грађана,
Клетт, 2014
Прехрамбена технологијаДр. Јосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4.разред, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993
Машине и апарати са аутоматикомДр. Слободан Кончар- Ђурђевић , Др. Радмила Цвијовић , Др. Светомир ЦвијовићМашине , апарати и операције,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000
Испитивање намирницаДр. Јосип Барас,др. Ј Трајковић, мр. С. ШилерИспитивање животних намирница,
Завод за удѕбенике и наставна средства, Београд, 1980
Практична наставаДр. Јосип БарасПрехрамбена технологија са практикумом за 4.разред,, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,, 1993
Верска настава – православни катихизисНема уџбеника,
Машине и апарати са аутоматиком (вежбе)Душанка Ивановић , Миланка ДобричанинПрактикум из машина , апарата и операција,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001

Обавештење за родитеље и ученике

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

Љешка 82

Дел. бр.: 574

Датум: 28.8.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Распоред родитељских састанака за родитеље и ученике првог разреда који ће се одржати у понедељак, 31.8.2020. год по следећем распореду:

ВремеХол школе Фискултурна сала 
ОдељењеОбразовни профилОдељењеОбразовни профил
15:001-1Хемијско-технолошки техничар1-7Прехрамбени техничар
16:001-2Техничар за заштиту животне средине1-8Прехрамбени техничар
17:001-3Техничар за хемијску и фармацеутску технологију1-9Техничар за биотехнологију
18:001-4Хемијски лаборант1-п2Пекар

1-п1 – Месар – 15:00 – музички кабинет

Школска 2020/2021. година почиње у уторак, 1.9.2020.

Ученици чији родитељи су се одлучили да њихова деца похађају наставу на даљину, не долазе у школу већ наставу прате од куће преко јединствене платформе за коју се школа одлучила. Провера стеченог знања врши  се искључиво  у школи усменим одговарањем, израдом тестова, контролних вежби, писмених задатака и других видова провере знања. Исто важи и за проверу практичних вештина у образовним профилима Пекар и Месар.

Ученици који се не буду одазивали на било који облик провере знања доводе себе у ситуацију да буду неоцењени  и упућени на полагање разредног испита у јунском или августовском испитном року.

Одељења се деле у две групе за ученике који су се определили за наставу у школи: I и II група (осим за одељења са малим бројем ученика који прате наставу у школи сваке недеље: 1п1, 2п1, 2п2, 2п3, 3-1, 3-9, 3п1, 3п2, 3п3, 4-1 и 4-9). Прва група долази у школу прве недеље, а друга је код куће и прати  наставу на даљину осим лабораторијских вежби и практичне наставе које се реализују сваке недеље јер су ту ученици већ подељени у групе. Следеће недеље се мењају, друга група долази у школу, а прва прати наставу на даљину од куће, а на лабораторијске вежбе и практичну наставу долази у школу.

Моле се родитељи и ученици да следе упутства о мерама заштите здравља ученика које је проследила Школска управа за град Београд а на основу Закључка кризног штаба. Сва упутства и дописи налазе се на сајту школе www.hptskola.edu.rs

НОШЕЊЕ МАСКИ ЈЕ ОБАВЕЗНО!

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА И РАСПОРЕД ГРУПА

ОД УТОРКА ДО ПЕТКА, 01. – 04.09.2020.

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА 
ЧАСПРЕ ПОДНЕПОСЛЕ ПОДНЕ
 Подручје рада Пољопривреда производња и прерада хране 1., 2., 3. и 4. разред – I група 1-7, 1-8, 1-9, 1п1, 1п2, 2-7, 2-8, 2-9, 2п1, 2п2, 2п3, 3-7, 3-8, 3-9, 3п1, 3п2, 3п3, 4-7, 4-8, 4-9Подручје рада Хемија, неметали и графичарсто 1., 2., 3. и 4. разред – I група 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4
1.08:00 – 08:3014:00 – 14:30
2.08:35 09:0514:35 15:05
3.09:10 09:4015:10 15:40
Велики одмор09:40 09:5515:40 15:55
4.09:55 10:2515:55 16:25
5.10:30 – 11:0016:30 – 17:00
6.11:05 – 11:3517:05 – 17:35
7.11:40 – 12:1017:40 – 18:10

1., 2., 3. и 4. разред II група ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ОД КУЋЕ (као и сви ученици чији су се родитељи изјаснили за наставу од куће).

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА И РАСПОРЕД ГРУПА

У ДРУГОЈ НЕДЕЉИ СЕПТЕМБРА  07. – 11.09.2020.

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА
ЧАСПРЕ ПОДНЕПОСЛЕ ПОДНЕ
 Подручје рада Хемија, неметали и графичарсто 1., 2., 3. и 4. разред – II група 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4Подручје рада Пољопривреда производња и прерада хране 1., 2., 3. и 4. разред – II група 1-7, 1-8, 1-9, 1п1, 1п2, 2-7, 2-8, 2-9, 2п1, 2п2, 2п3, 3-7, 3-8, 3-9, 3п1, 3п2, 3п3, 4-7, 4-8, 4-9
1.08:00 – 08:3014:00 – 14:30
2.08:35 09:0514:35 15:05
3.09:10 09:4015:10 15:40
Велики одмор09:40 09:5515:40 15:55
4.09:55 10:2515:55 16:25
5.10:30 – 11:0016:30 – 17:00
6.11:05 – 11:3517:05 – 17:35
7.11:40 – 12:1017:40 – 18:10

1, 2, 3. и 4. разред I група ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ОД КУЋЕ (као и сви ученици чији су се родитељи изјаснили за наставу од куће).

Директор школе

Наташа Парезановић

Распоред полагања матурских испита за ванредне ученике у августовском испитном року (доквалификација)

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : четири године  ;    

 РАЗРЕД : доквалификација   

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТУРСКИ ИСПИТ     
Српски језик и књижевност25.08.2020. у 10h писменикабинет за српски језик2Митровић Ивановић ВеснаУнковић Митровић Виолета
Микробиологија изборни предмет26.08.2020. у 11h  631Симић АлександраАвеић Славица
Органска хемијска технологија изборни предмет26.08.2020. у 10h631Друловић ДаницаЖужа Снежана
Технологија фармацеутских производа одбрана матурског практичног рада27.08.2020. у 10h631Жужа СнежанаПавковић Анита
Органска хемијска технологија одбрана матурског практичног рада27.08.2020. у 10.15631Друловић ДаницаЖужа Снежана

Председник комисије  Даница Друловић

Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском испитном року

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

Одељ.Датум и време полаг. и учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-126.08. у10.30   60ФизикаЕрцег НинаПеровић МиланкаЈоксимовић Миленија
I-226.08 у10.30   60ФизикаПеровић МиланкаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-220.08. у 12.00 76Општа и непрганска хемијаМитровић Иванов ВеснаПеровић МиланкаЖикић Вишња
I-4  21.08. у9.00 60  ФизикаМанојловић ИванаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-420.08. у 9.15 76Општа и непрганска хемијаЈоксимовић МиленијаMитровић ТатјанаСпарић Љиљана
I-4  Писмени 17.08. u10.00 Усмени 18.08. u 9.30 76    Математика      Јоксимовић Миленија    Урошевић Весна    Миросављевић Зорица
I-419.08. у10.00 76ИсторијаЈоксимовић МиленијаСарић ЈасминаСтанковић Витомир
II-1Разредни 21.08. у9.00 Поправни 26.08. у  9.30 60  Физика  Недић Славенка  Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
II-120.08. у 11.00 77  Органска хемија  Унковић Митровић Виолета  Недић Славенка  Спарић Љиљана
II-124.08. у 9.30 77Аналитичка хемијаНедић СлавенкаСпарић ЉиљанаМитровић Татјана
II-2Разредни 21.08. у9.00 Поправни 26.08. у  9.30 60  Физика  Авејић Славица  Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
II-225.08. у 11.00 77Органска хемијаАвејић СлавицаДруловић ДаницаЖикић Вишња
II-227.08. у 10.00 77Аналитичка хемијаАвејић СлавицаЖикић ВишњаДимитријевић Станојковић Јелена
II-226.08. у 10.30 77  ИсторијаАвејић СлавицаСарић ЈасминаСтанковић Витомир
II-224.08. у 9.30 76Ликовна култураАвејић СлавицаЦветковић Милошдруга школа
II-2Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 20.08. у 11.00 78      Математика    Авејић Славица    Миросављеић Зорица    Чеврљаковић Биљана
II-2Писмени 19.08. у 10.00   Усмени 21.08. у 11.00 78         Енглески језик    Авејић Славица    Тасић Милена    Станкић Бојана
II-326.08. у 10.30 77ИсторијаСтанкић БојанаСарић ЈасминаСтанковић Витомир
II-4  Писмени 17.08. у10.00 Усмени 20.08. у 9.00 78      Математика      Митровић Унковић Виолета    Миросављевић Зорица    Чеврљаковић Биљана
II-425.08. у 9.00 78 Oрганска хемијаМитровић Унковић ВиолетаВујадиновић ГорданаНедић Славенка
II-424.08. у 10.00 78  Аналитичка хемијаМитровић Унковић ВиолетаМитровић ТатјанаСпарић Љиљана
II-4Разредни 21.08. у9.00 Поправни 26.08. у  9.30 60  ФизикаМитровић Унковић ВиолетаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
III-220.08. у 11.00 79  Прерада и одлагање чврстог отпадаДимитријевић Станојковић ЈеленаВучковић МилкаПавковић Анита
III326.08. у9.00 60EлектротехникаЧеврљаковић БиљанаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
III-426.08 у 9.00 60ЕлектротехникаИвановић ЛелаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
07-03-2020-13.36.48