Школски програм Хемијско-прехрамбене технолошке школе 2018-2022

 

САДРЖАЈ

 1. УВОД…………………………………………………………………………………………………….. 4
 2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА…………………………………………………………………………………………. 5
 3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА…………………………………………………………………………………………. 6
 4. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ………………………………………………………………………………………….. 7
 5. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ…………………………………………………………………………………… 58
 6. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА, НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА, НАСТАВНЕ МЕТОДЕ, ОБЛИЦИ РАДА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОЦЕС………………………………………………………………….. 59

6.1.  ОБЛИЦИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА………………………………………………. 64

6.2.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У БЛОКУ И ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ………………………. 70

 1. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ…………………………………………………………….. ………………………….77

7.1.  ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ / ЗАЈЕДНИЦЕ………………………………………………………………………………………… 77

7.2.  ДОПУНСКИ РАД…………………………………………………………………………. 81

7.3. ДОДAТНИ РАД………………………………………………………………………………81

7.4. ПРИПРЕМАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СВЕ ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА И УПИС НА ФАКУЛТЕТ………………………………………………………………………… 82

7.5.  ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ – ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ………………………………………………………….82

7.6.  ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП-А……………………………………………………………….. 83

7.7.  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ…………………………………………………………………………………….. 90

7.8.  САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА………………………………………………..91

7.9.  ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ……………………………………………………………………………………… 92

 1. ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА И ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ……………………………………………………………….. 94

8.1.  СЕКЦИЈЕ………………………………………………………………………………………. 95

8.2.  ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА……………………………………………………… 97

8.2.1. ПЛАН  РАДА БИБЛИОТЕЧКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ…. 97

8.2.2. ПЛАН  РАДА   ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ…… 99

8.2.3. ПЛАН  РАДА ФОТОГРАФСКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ..100

8.2.4. ПЛАН  РАДА ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ…………………………………..103

8.2.5. ПЛАН  РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ…………………………………….. 104

8.2.6. ПЛАН  РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ…………………………….. 106

8.2.7. ПЛАН  РАДА РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКЕ   СЕКЦИЈЕ…………………………………………………………………………………………….. 108

8.2.8. ПЛАН  РАДА ENGLISH WORKSHOP СЕКЦИЈЕ……………… 110

8.2.9. ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ………………………………112

8.2.10. ПЛАН  РАДА ЈАПАНИЗАМ СЕКЦИЈЕ………………………………115

8.2.11. ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ……………………………….. 116

8.2.12. ПЛАН РАДА ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ……………………………………………………………………………………………….118

8.2.13. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА СТОНИ ТЕНИС…………………….120

8.2.14. ПЛАН РАДА  КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ…………………………..121

8.2.15. ПЛАН РАДА РУКОМЕТНЕ  СЕКЦИЈЕ………………………………123

8.2.16. ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ…………………………….125

8.2.17. ПЛАН РАДА АТЛЕТСКЕ СЕКЦИЈЕ……………………………………126

8.2.18. ПЛАН РАДА СПОРТСКО ГИМНАСТИЧКЕ……………………..128

8.2.19. ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ – ХОР…………………………130

8.2.20. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИЧКУ КОМПАНИЈУ………………………………………………………………………………………. 132

8.2.21. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ……………………………………………………………………………………133

8.2.22. ПЛАН РАДА ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ…………………………………136

8.2.23. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА КРЕАТИВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ……………………………………………………………………………………138

8.2.24. ПЛАН РАДА ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ…………………………….. 140

 1. ПРАЗНИЦИ, ТАКМИЧЕЊА, ИЗЛОЖБЕ И СМОТРЕ…………… 142

9.1.  ТАКМИЧЕЊА……………………………………………………………………………… 143

9.2.  ИЗЛОЖБЕ…………………………………………………………………………………….145

9.3.  ФЕСТИВАЛИ………………………………………………………………………………..145

9.4.  САЈМОВИ……………………………………………………………………………………..145

9.5.  СМОТРЕ………………………………………………………………………………………..146

9.6.  ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТЕ………………………..146

9.7.  ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ…………………….146

9.8.  РЕГИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ…………………147

 1. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ………………………………..152

10.1.  ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА………………………….152

 1. ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈA……………………………………………………………..154
 2. ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ………………………………………………………………..156
 3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ – УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА…………………………………. 159

13.1. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА……………………………………………………………………………………………… 159

13.2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА………………………………………..160

13.3.  ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ…………………………………………..160

 1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА…………………………………………………………………………………………163
 2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ……………………………………………………………169
 3. ВРШЊАЧКИ ТИМ…………………………………………………………………………..171
 4. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ…………………………………………………………………………………….172

17.1.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ…………………………………………………………………………………172

17.2.  САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ………………………………………………………………………173

 1. ПРОГРАМИ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА…………………………………179
 2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА………………………………..181
 3. ИКТ У НАСТАВИ…………………………………………………………………………….187
 4. АКТИВИ И ТИМОВИ……………………………………………………………………..190

21.1.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ……………………………………………………………………………………….190

21.2.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА…………………………………………………………………………………………..193

21.3.  ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА……………………………………………………………………………………….. 196

21.4.  ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ…………………………………………201

21.5.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ…………………………………………………………………………………… 202

21.6.  ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ……………………………………………………………………………………204

21.7.  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ…………………………………………………………………………………………………. 205

21.8.  ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА………………………………………..206

21.9.  ТИМ ЗА ЕКОЛОГИЈУ- ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ………………………………………………………………………..211

21.10.  ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ……………………..213

21.11.  ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА……………………………………………………………………………………………. 214

 1. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ…………………………………………………………………… 218
 2. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ………………………………………………………220
 3. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА……………………………………………………………… 222
 4. ПРОТОКОЛ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРОСЛАВА ДАНA ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА…………………………………………….. 234
 5. ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ИЗ ПРОЈЕКТА „РАЗВИОНИЦА –ВЕЖБАОНИЦА – ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА“………………………………………………………………..237

1.УВОД

 

Школски програм је докумет који је школа донела на основу наставног плана и програма средњег образовања и васпитања за подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране и Хемија, неметали и графичарство ради остварења циља и сврхе образовно – васпитног рада школе.

 

Школски програм чине сви садржаји и активности којима се остварује процес образовања и васпитања у складу са општим принципима и циљевима система образовања и васпитања. Школским програмом се обезбеђује благовремено планирање остваривања образовно – васпитних задатака у складу са планом образовања, потребама ученика и савременим начином рада.

У Школи се реализује наставни план и програм за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране и  хемија, неметали и графичарство на српском језику, па су у оквиру ових  подручја рада у Школи су заступљени следећи образовни профили:

 

четворогодишњи

Редни

број 

Образовни профил Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији
1. Хемијски лаборант 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
2. Хемијско-технолошки техничар 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
3. Техничар за биотехнологију 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
4. Техничар за козметичку технологију – оглед 022-05-542/94-03 од 4.6.2004. године
5. Прехрамбени техничар 022-05-542/94-03 од 4.6.2004. године
6. Техничар за индустријску фармацеутску технологију 022-05-00542/94-03 од 4.7.2008. године
7. Техничар за заштиту животне средине 022-05-00542/94-03 од 4.7.2008. године

 

трогодишњи

Редни

број 

Образовни профил Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији
1. Техничар за полимере 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
2. Израђивач хемијских производа 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
3. Израђивач целулозе и папира 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
4. Наносилац заштитних превлака 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
5. Гумар 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
6. Пластичар 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
7. Произвођач прехрамбених производа 022-05-00542/94-03 од 7.6.1994. године
8. Месар 022-05-542/94-03 од 4.6.2004. године
9. Пекар 022-05-542/94-03 од 4.6.2004. године

2.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

Школски програм произилази из више законских одредби које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а који су објављени Службеном или Просветном гласнику РС:

 • Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр.72/09 и 52/11и 88/17.
 • Закон о средњој школи, Службени гласник РС, бр.50/92, 53,93,67/93, 48/94, 24/96, 25/02, 62,64/03, 101/05, 55/13 и 101/17. Закон о дуалном образовању, Службени гласник РС 101/17.
 • Закон о образовању одраслих, Службени гласник РС 55/13, 88/17.
 • Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Службени гласник бр. 72/09, 68/15.
 • Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и сручних сарадника, Службени гласник, 14/04, 56/05, 13/2012 и 31/2012, 85/13, 86/15 и 81/17.
 • Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник, 37/2011, 55/2012, 38/17, 51717 и 81/17.
 • Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, Службени гласник РС 33/99, 108/03, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 82/15.
 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Службени гласник РС 76/10.
 • Правилник о вредновању квалитета рада установа, Службени гласник РС 9/12.
 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018, Службени гласник РС 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15.
 • Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника и средњој школи, Просветни гласник, бр.1/92, 23/97, 2/00.
 • Правилник о плану и програму за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, Службени гласник СРС, 6/90, 4/91, 7 и 17/93, 1 и 2/94, 2,3 и 8/95, 5/96, 5/02, 5 и 10/03, 25/04, 3,6 и 11/05, 12/06, 8/2008, 1/2009, 10/2009, 8/2010 и 11/13.
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, Просветни гласник, 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 8/03, 11/04, 6/05, 4/07, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 5/15, 8/15, 21/15, 10/16, 11/16, 13/16 и 2/17.
 • Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четверогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Хемија, неметали и графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, Просветни гласник 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 10/05, 13/07, 2/08, 11/08, 2/09, 6/2012, 5/2013 и 11/13.
 • Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле Техничар за козметичку технологију , Просветни гласник, 25/04.
 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма за сручне предмете за образовне профиле у стручним школама за подручје рада Хемија, неметали и графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, Службени гласник РС 7/91, 9/91, 15/05, 10/16 и 16/15.

 

3.ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

Циљеви образовања и васпитања, па и остваривања Школског програма су:

 1. остваривање пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја сваког ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 2. стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично остварење и развој, инклузију, наставак школовања и запослење;
 3. разијање језичких, математичких и научних компетенција, као и међупредемтних компетенција – дигиталних, учења како се учи, међуљудских и грађанских компетенција и културног изражавања;
 4. развој ставралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
 5. развој спсобности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија;
 6. оспосообљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређења личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;
 7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
 8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
 9. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности соспственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 10. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
 11. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
 12. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одогворности;
 13. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета,
 14. развој и поштовање расне, националне, културне, језиче, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; повећање образовног нивоа становништва и развој републике Србије као државе засноване на знању.

 

Наставним планом и програмом су обухваћени редовни и ванредни ученици.

Завршетком школске 2009/2010. године завршени су огледни програми за образовне профиле: прехрамбени техничар, пекар и месар. Огледни наставни планови и програми су позитивно оцењени и усвајени као редовни. У складу са тим у школи  ученици у наведеним образовним профилима првог, другог, трећег и четвртог разреда уче по новом наставном плану, Службени гласник РС „Просветни гласник“ број 6 Београд, 4. јул 2012.

4.НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
Припреми рад и спроведе хигијенске, заштитне и еколошке мере у пекарској производњи • наведе основна правила организације рада у предузећу и појединачном радном месту

• објасни организацију посла према технолошком поступку пекарске производње

• објасни принципе рада различитих машина и начини коришћења прибора и алата у пекарству

• објасни принципе одржавања функционалности и хигијене опреме у пекарској производњи

• наведе стандарде у пекарству

• објасни значај хигијене и примене мера HACCP

• објасни значај примене санитарних прописа, прописа из области заштите на раду у пекарској производњи, из области безбедности и заштите здравља на раду, противпожарне заштите и из области заштите животне средине

• припреми радно место, средства за рад и документацију

• провери и одржава исправност рада машина и алата

• одржава личну хигијену и хигијену опреме и простора у пекари

• примењује HACCP и остале важеће стандарде у свим фазама пекарске производње

• попуни дневник рада

• комуницира са сарадницима

• примени заштитна средства и опрему у раду

• сортира и одлаже отпад на одговарајући начин

• савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове

• ефикасно организује време

• испољи позитиван однос према значају спровођења санитарних прописа, стандарда HACCP и осталих важећих стандарда у свим фазама пекарске производње

• испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина и уређаја у пекарској индустрији

• испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима

• испољи позитиван однос према професионалноетичкимнормама и вредностима

Производи пшеничне, мешане и специјалне врсте хлеба • наведе врсте и параметре квалитета основних и помоћних сировина

• наведе врсте и објасни карактеристике средстава за ферментацију и адитива

• објасни фазе технолошког поступка производње различитих врста хлеба

• наведе параметре производње за различите врсте хлеба

• објасни карактеристике различитих врста хлеба

• наведе врсте и особине амбалаже за паковање и транспорт хлеба

• наведе услове складиштења хлеба

• измери и припреми сировине

• изврши замес теста за хлеб

• дели, округло и завршно обликује тесто за хлеб

• прати промене на тесту током печења

• разликује грешке на готовом хлебу

• пакује и складишти хлеб

Производи пецива од квасног, лиснатог и вученог

теста

• наведе параметре квалитета помоћних сировина у производњи пецива

• наведе врсте и објасни карактеристике средстава за ферментацију и адитива

• објасни фазе технолошког поступка производње различитих врста пецива • наведе параметри производње за различите врсте пецива

• објасни карактеристике различитих врста пецива

• наведе врсте и особине амбалаже за паковање и транспорт пецива

• наведе услове складиштења пецива

 

• припрема и дозира сировине и помоћне сировине

• изврши замес теста за пециво

• дели, обликује, сече и филује тесто за пециво

• прати промене на тесту током печења

• разликује грешке на готовом пециву

• пакује и складишти пециво

Производи колаче  од квасног, прхког  и меденог теста и  чајног пецива •  наведе параметре квалитета основних и помоћних сировина у производњи колача и чајног пецива

• објасни фазе технолошког поступка производње различитих врста колача

• наведе параметре производње за различите врсте колача

• објасни карактеристике различитих врста колача

• наведе врсте и особине амбалаже за паковање и транспорт колача

• наведе услове складиштења колача и чајног пецива

•  припрема и дозира сировине и помоћне сировине

• изврши замес теста за колаче

• обликује, сече и филује тесто

• прати промене на тесту током печења

• изврши завршно филовање и глазирање

• разликује грешке на готовим колачима

• пакује и складишти колаче

Производи тестенине • наведе параметре квалитета основних и помоћних сировина

• објасни фазе технолошког поступка производње различитих врста тестенина

• наведе параметре производње за различите врсте тестенина

• наведе врсте и особине амбалаже за паковање и транспорт различитих врста тестенина

• наведе услове складиштења тестенина

• припрема и дозира сировине и помоћне сировине

• изврши замес, пресовање и обликовање тестенине

• прати промене на тесту током сушења

• пакује и складишти тестенине

Планира               и организује послове у

сопственој пекари

•  објасни основна правила организације рада у предузећу

• наведе прописе који регулишу рад пекаре

•  наведе услове складиштења сировина и материјала

• објасни промене до којих долази услед неправилног складиштења и транспорта

• наведе врсте и структуру трошкова

• наведе услове испоруке и продаје пекарских производа

• објасни основне принципе предузетништва

• наведе врсте пословне документације (требовање сировина, радни налози, утрошак сировина,извештај о производњи и сл.)

• планира набавку и производњу према потребама

• изда радне задатке

•  комуницира са сарадницима и ради у тиму

• набави и складишти сировине и материјале

• процени промене на сировинама настале услед неправилног складиштења

• изради основне калкулације за различите послове

• формира отпремнице и рачуне

• аранжира и презентује пекарске производе

• комуницира са клијентима

• продаје производе

 

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
Припрема рад и  спроводи хиги јенске, заштитне  и еколошке мере  у процесу обраде  и прераде меса • објасни основна правила организације рада у предузећу  и конкретним радним местима

• објасни принципе рада различитих машина и начине коришћења прибора и алата у месарству

•  наведе принципе одржавања функционалности и хигијене опреме у месарству

• објасни примену важећих стандарда у индустрији меса: НАССР, CODEX ALIMENTARIUS

• објасни значај хигијене и примене саних прописа

• објасни значај примене прописа из области безбедности и заштите здравља на раду, области противпожарне заштите и области заштите животне средине

• објасни примену стандарда ISO 14 000

•припреми радно место у складу са задатком

•  рукује алатима, машинама и опремом у месарској производњи

•одржава функционалност и хигијену алата, ма шина и опреме

• користи средства и опрему за заштиту при раду

• сортира и одлаже отпад на прописан начин

•  савесно, одговорно, уредно и прецизно  обавља поверене послове

• ефикасно организује време

• испољи позитиван однос према зна чају спровођења санитарних прописа,  стандарда HACCP и осталих важећих стандарда у свим фазама месарске производње • испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина и уређаја у месарској индустрији

• испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима

• испољи позитиван однос према професионалноетичким нормама и вредностима

Коље животиње  и добија месо • наведе врсте, расе, типове и категорије животиња у кланичној производњи

• наведе опште особине костура и мускулатуре животиња

• објасни поступке са животињама пре и после клања

• објасни правила организације линије клања

• наведе услове и објасни поступке хлађења и складиштења меса

• разликује документацију у производњи меса

• објасни правила хигијене меса

•  процени квалитет животиња за клање

•  примени закон о добробити животиња

• коље животиње

• шури, скида кожу и издваја унутрашње органе

• спроведе поступак одлагања и хлађења трупова

• попуни одговарајућу документацију о производњи меса

Обради месо •  објасни гликолитичко зрење меса

• објасни поступак хлађења и смрзавања меса и чување смрзутог меса

• објасни технолошки процес производње производа од меса

• објасни утицај састојака саламуре на месо

• објасни режим термичке обраде конзерви

• наведе врсте амбалаже и начине паковања производа од меса

• наведе начине и врсте транспорта производа од меса

• примени важеће стандарде у свим фазама обраде меса

• изврши расецање трупова на основне делове

• изврши искоштавање

• микроконфекционира месо

• охлади, замрзне и ускладишти месо

• примени важеће стандарде у свим фазама прераде меса

• примени нормативе и рецептуре у производњи масти, кобасица, сувомеснатих

производа, сланине, готових јела и конзервисаног меса

• расеца и обликује месо

• рукује машином за млевење и кутером

• измери сировине

• припрема помоћне сировине

• хомогенизује прат и прави емулзије

• рукује пунилицом за производњу кобасичарских производа

• рукује термичким уређајима ради сушења, димљења, барења, динстања и кувања производа од меса

• изврши конзервисање меса различитим поступцима

• рукује аутоклавом

• прати критичне и контролне фазе производње производа од меса

• пакује производе од меса

• изради радни налог и прави запис за следљивост

Продаје месо и  планира и орга низује послове  у сопственој  месари •  наведе услове чувања и складиштења меса и месних  прерађевина

•објасни правила слагања и аранжирања меса у расхладним витринама у малопродаји

• наведе врсте амбалаже и начине паковања у малопродаји

• објасни основне принципе предузетништва

• разликује кланичне објекте и месарске радње

• наведе правила распореда просторија, машина, опреме и уређаја у месарској производњи и продаји

• објасни параметре квалитета сировина у месарској производњи

• наведе врсте и структуру трошкова

• наведе начине и врсте транспорта производа од меса

• наведе врсте пословне документације (требовање сировина, радни налози, утрошак сировина, евиденције о производњи и продаји)

•сложи и аранжира месо у расхладним витри нама

• утврђује жеље и захтеве потрошача

• обликује, размери и упакује месо и изради кал кулацију цене при продаји

• организује простор, машине, опрему и уређаје у сопственој месарској радњи

• процени квалитет сировина у месарској производњи

• изради основне калкулације за производе и услуге

• обезбеди услове за транспорт меса и производа од меса

• продаје и рекламира производе и услуге

• води пословну документацију

 

У школској 2017/ 2018 години у трећем разреду ученици ће имати наставу из следећих Изборних технологија:

 • Технологија скроба
 • Технологија млинарства
 • Технологија безалкохолних пића
 • Технологија кондиторских производа

У школској 2017/ 2018 години у четвртом разреду ученици ће имати наставу из следећих Изборних технологија:

 • Технологија шећера
 • Технологија пекарског квасца
 • Технологија етанола и јаких алкохолних пића
 • Технологија вина, винских и воћних дестилата
 • Технологија слада и пива

 

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње

 

• наведе основне врсте техничке и технолошке документације

•  објасни основна правила организације рада предузећа и конкретним радним местима

• разликује начине организације производних погона у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

• објасни основне принципе предузетништва

•  објасни значај примене мера сигурности рада у складу са прописима

• припреми радно место, техничку и технолошку документацију

•  планира начин и динамику сопственог рада и рада групе у малом погону

• организује рад групе у малом погону

• ради у тиму

•  савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове

• ефикасно организује време

•  испољи позитиван однос према значају спровођења санитарних прописа, стандарда ХАЦЦП и осталих важећих стандарда у свим фазама прехрамбене и биотехнолошке производње

Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи • наведе врсте и објасни особине и квалитет прехрамбених сировина биљног и животињског порекла

• наведе врсте и објасни особине и квалитет помоћних сировина

• објасни технологију припреме воде

•  објасни поступке припреме сировина и помоћних сировина у оквиру сваке прехрамбене технологије

• објасни технике мерења

•  одабере и припреми сировине и помоћне сировине по одговарајућој процедури сваке прехрамбене технологије

•  очисти, опере и класира сировине ручно и машински

• измери сировине и помоћне сировине

• рукује дозаторима

• рукује уређајима за припрему технолошке воде

• одржава хигијену технолошког постројења

•  испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

•  испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима

•  испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима

Производи прехрамбене производе • наведе технолошке операције појединачних прехрамбених технологија

• објасни принципе рада машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

• објасни појединачне технологије производње: безалкохолних пића, брашна и тестенина, скроба, шећера, уља и биљних масти, пекарских и посластичарских производа, кондиторских производа, сточне хране, производа од воћа и поврћа, готове хране, млека и млечних производа, производа од меса, слада и пива, вина, винских и

•  припреми лабораторијске и погонске културе

• примењује HACCP и остале важеће стандарде у свим фазама прехрамбене и биотехнолошке производње

• рукује машинама и уређајима у прехрамбеној индустрији и контролише њихову исправност

• лоцира неправилности у процесу производње и интервенише

 

воћних дестилата, пекарског квасца, етанола и јаких алкохолних пића, органских киселина • примени знања из индустријске микробиологије

•  наведе важеће стандарде квалитета производње (HACCP и други), и објасни њихов значај

• разликује критичне тачке при производњи

• наведе параметре квалитета прехрамбених производа

• одржава хигијену технолошког постројења
Пакује и складишти прехрамбене производе •  објасни начине и услове складиштења прехрамбених производа

• разликује врсте и објасни карактеристике складишта

• разликује врсте и објасни карактеристике амбалаже

•  пакује готове производе у одговарајућу амбалажу

• складишти готове производе

• контролише услове у складишту

Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији

 

•  наведе параметре технолошког процеса и објасни значај њиховог праћења у погону

• разликује лабораторијски прибор и опрему и објасни њихову употребу

• објасни принципе рада инструмената

•  разликује врсте и карактеристике реагенаса

•  спроведе физичке, хемијске, физичко-хемијске и микробиолошке анализе сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

•наведе и објасни параметре квалитета сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

• објасни значај законске регулативе у области производње хране

•  изврши узорковање

• изврши самостално физичке, хемијске, физичко-хемијске и микробиолошке анализе сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

•  одржава хигијену прибора, опреме и инструмената за узорковање и лабораторијске анализе

Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи • објасни значај вођења евиденција

• наведе врсте евиденција у производњи, лабораторији и складиштењу

• води дневну документацију производње

•    врши требовање сировина, помоћних сировина и амбалаже

• врши требовање лабораторијског прибора и реагенаса

•  задужује складишта за готове

 

производе

• води евиденцију рада

• води евиденцију извршених анализа

• припрема извештаје о квалитету сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

• користи рачунар

Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи •објасни значај примене прописа из области заштите на раду, противпожарне заштите, заштите животне средине и санитарних прописа

• објасни изворе и начине загађења животне средине као последице сваког појединачног технолошког процеса производње

• примени средства за личну и колективну заштиту на раду у лабораторији и погонима за производњу

• одложи отпад настао у процесу производње на прописан начин

 

образовни профил: ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Редн

и број

I ОБАВЕЗНИ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

А.

ОПШТЕОБРАЗОВН

И ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седмиц

а у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седмиц

а у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седмиц

а у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седмиц

а у

блоку год.

СЕДМИЧН

О

ГОДИШЊ

Е

СЕДМИЧН

О

ГОДИШЊ

Е

СЕДМИЧН

О

ГОДИШЊ

Е

СЕДМИЧН

О

ГОДИШЊ

Е

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност

б. _______ језик и књижевност*

3 105 2 70 2 64 7 239
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик 2 70 2 70 2 64 6 204
4. Музичка уметност 1 35 1 35
5. Ликовна култура 1 35 1 35
6. Историја 3 105 3 105
7. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 64 6 204
8. Математика 3 105 3 105 2 64 8 274
9. Рачунарство и информатика 2 70 2 70
10. Географија 2 70 2 70
11. Физика 2 70 2 70
12. Хемија 3 2 105 70 3 2 105 70
13. Биологија 2 70 2 70
14. Устав и права грађана 1 32 1 32
Укупно А: 23 4 805 140 10 350 9 288 42 4 1443 140
Укупно А: 27 945 10 350 9 288 46 1583

 

Остали обавезни облици образовно васпитног рада током школсле године

I разред II разред III разред УКУПНО
годишње годишње годишње
1. Час одељ. старешине/заједнице 70 70 64 204
2. Додатни рад до 30 до 30 до 30 до 90
3. Допунски рад до 30 до 30 до 30 до 90
4. Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 90

НАПОМЕНА: *) Ако се у току године укаже потреба за њим

 

Факултативни облици  образовно-ваннаставног рада током школске годне 

I разред II разред III разред
Екскурзије до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или или националне мањине са елементина националне културе 2 часа недељно
Други страни језик 2 часа недељно
Други предмети* 1 – 2 часа недељно
Стандардне слободне активности ученика (хор, секције и др.) 30- 60 часова годишње
Друштвене активности (ученика у парламенту, ученичке задруге) 15 – 30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

 

 

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње

 

• наведе основне врсте техничке и технолошке документације

•објасни основна правила организације рада предузећа и конкретним радним местима

• разликује начине организације производних погона у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

• објасни основне принципе предузетништва

• објасни значај примене мера сигурности рада у складу са прописима

• припреми радно место, техничку и технолошку документацију

• планира начин и динамику сопственог рада и рада групе у малом погону

• организује рад групе у малом погону

• ради у тиму

• савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове

• ефикасно организује време

• испољи позитиван однос према значају спровођења санитарних прописа, стандарда ХАЦЦП и осталих важећих стандарда у свим фазама прехрамбене и биотехнолошке производње

• испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

• испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима

• испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима

Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи •наведе врсте и објасни особине и квалитет прехрамбених сировина биљног и животињског порекла

• наведе врсте и објасни особине и квалитет помоћних сировина

•објасни технологију припреме воде

•објасни поступке припреме сировина и помоћних сировина у оквиру сваке прехрамбене технологије

• објасни технике мерења

• одабере и припреми сировине и помоћне сировине по одговарајућој процедури сваке прехрамбене технологије

• очисти, опере и класира сировине ручно и машински

•измери сировине и помоћне сировине

•рукује дозаторима

•рукује уређајима за припрему технолошке воде

• одржава хигијену технолошког постројења

Производи прехрамбене производе • наведе технолошке операције појединачних прехрамбених технологија

• објасни принципе рада машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

• објасни појединачне технологије производње: безалкохолних пића, брашна и тестенина, скроба, шећера, уља и биљних масти, пекарских и посластичарских производа, кондиторских производа, сточне хране, производа од воћа и поврћа, готове хране, млека и млечних производа,

•припреми лабораторијске и погонске културе

• примењује HACCP и остале важеће стандарде у свим фазама прехрамбене и биотехнолошке производње

•рукује машинама и уређајима у прехрамбеној индустрији и контролише њихову исправност

производа од меса, слада и пива, вина, винских и воћних дестилата, пекарског квасца, етанола и јаких алкохолних пића, органских киселина

• примени знања из индустријске микробиологије

• наведе важеће стандарде квалитета производње (HACCP и други), и објасни њихов значај

• разликује критичне тачке при производњи

• наведе параметре квалитета прехрамбених производа

•лоцира неправилности у процесу производње и интервенише

• одржава хигијену технолошког постројења

Пакује и складишти прехрамбене производе • објасни начине и услове складиштења прехрамбених производа

•разликује врсте и објасни карактеристике складишта

• разликује врсте и објасни карактеристике амбалаже

•пакује готове производе у одговарајућу амбалажу

• складишти готове производе

• контролише услове у складишту

Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи •објасни значај примене прописа из области заштите на раду, противпожарне заштите, заштите животне средине и санитарних прописа

• објасни изворе и начине загађења животне средине као последице сваког појединачног технолошког процеса производње

• примени средства за личну и колективну заштиту на раду у лабораторији и погонима за производњу

•одложи отпад настао у процесу производње на прописан начин

 

Образовни профили: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

I ОБАВЕЗНИ

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

А.

ОПШТЕОБРАЗО

ВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седми ца у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седми ца у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седми ца у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седмиц а у

блоку год.

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седми ца у

блоку год.

седмич но годишњ

е

седмич но годишњ

е

седмич но годишњ

е

седмич но годишњ

е

седмич но годиш

ње

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност

б. _______ језик и књижевност*

3 105 3 105 3 105 3 96 12 41

1

2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 8 27

4

4. Социологија 2 70 2 70
5. Филозофија 2 64 2 64
6. Историја 2 70 2 70 4 14

0

7. Музичка уметност 1 35 1 35
8. Ликовна уметност 1 35 1 35
9. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 8 27

4

10

.

Математика 3 105 3 105 3 105 3 96 12 41

1

11

.

Рачунарство и информатика 2 70 2 70
12

.

Географија 2 70 2 70
13

.

Физика 2 70 2 70 4 14

0

14

.

Хемија 3 3 105 105 2 2 70 70 5 5 17

5

17

5

 

 Образовни профили: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија, вежбе, практична настава) УКУПНО
РАЗР. ЧАС. НАСТ. Седмица у блоку год.
седмично годишње
Т В Т В
1. Техничко цртање са машинским елементима 2 70
2. Електротехника 2 70
3. Аналитичка хемија 2 2 70 70
4. Организација производње 2 70
5. Термодинамика 2 1 70 35
6. Биохемија 2 1 70 35
7. Микробиологија 2 2 70 70
8. Физичка хемија 3 2 96 64
9. Прехрамбена технологија 6 204
10. Машине и апарати са аутоматиком 5 166
11. Испитивање намирница 1 2 32 64
12. Практична настава 16 545 240
Укупно Б: 29 26 998 883 240
Укупно Б: 55 1871 240
Укупно часова: 2111

 

Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I разред II разред III разред IV разред УКУПНО
седмично год. Седмично год. седмично год. седмично год. седмично Год
1. Верска настава 1 35 1 35 1 35 1 32 4 137
2. Други предмет етичко-хуманистичког садржаја 1 35 1 35 1 35 1 32 4 137

 

Остали обавезни облици образовно васпитног рада током школсле године

I разред годишње II разред годишње III разред годишње IV разред годишње УКУПНО
1. Час одељ. старешине 70 70 70 64 274
2. Додатни рад до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
3. Допунски рад до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
4. Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

 

Факултативни облици  образвно-ваннастног рада током школске годне
I разред II

разред

III разред IV разред
Екскурзије до 3 дана до 5 дана до 5

наставних дана

до 5 наставних дана
Језик другог народа или или националне мањине са елементина националне културе 2 часа недељно
Други страни језик 2 часа недељно
Други предмети* 1 – 2 часа недељно
Стандардне слободне активности ученика (хор, секције и др.) 30- 60 часова годишње
Друштвене активности – ученика у парламенту, ученичке задруге 15 – 30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

 

 ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

 1. Остваривање програма по недељама
  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Рaздредно-часовна настава 35 35 35 32
Настава у блоку 2 2 2 2
Обавезне наставне активности 2 2 2 2
Матурски испит       3
Укупно радних недеља 39 39 39 39

 

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:
Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње

 

• наведе основне врсте техничке и технолошке документације

• објасни основна правила организације рада предузећа и конкретним радним местима

• разликује начине организације производних погона у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

• објасни основне принципе предузетништва

• објасни значај примене мера сигурности рада у складу са прописима

• припреми радно место, техничку и технолошку документацију

•планира начин и динамику сопственог рада и рада групе у малом погону

• организује рад групе у малом погону

• ради у тиму

•савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове

•ефикасно организује време

• испољи позитиван однос према значају спровођења санитарних прописа, стандарда ХАЦЦП и осталих важећих стандарда у свим фазама прехрамбене и биотехнолошке производње

Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и

биотехнолошкој производњи

• наведе врсте и објасни особине и квалитет прехрамбених сировина биљног и животињског порекла

• наведе врсте и објасни особине и квалитет помоћних сировина

• објасни технологију припреме воде

• објасни поступке припреме сировина и помоћних сировина у оквиру сваке прехрамбене технологије

• одабере и припреми сировине и помоћне сировине по одговарајућој процедури сваке прехрамбене технологије

• очисти, опере и класира сировине ручно и машински

•измери сировине и помоћне сировине

• рукује дозаторима

• испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

• испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, ненаметљивост и

 

• објасни технике мерења • рукује уређајима за припрему технолошке воде

•  одржава хигијену технолошког постројења

флексибилност у односу према сарадницима

• испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима

Производи прехрамбене производе • наведе технолошке операције појединачних прехрамбених технологија

•објасни принципе рада машина и уређаја у прехрамбеној индустрији

•објасни појединачне технологије производње: безалкохолних пића, брашна и тестенина, скроба, шећера, уља и биљних масти, пекарских и посластичарских производа, кондиторских производа, сточне хране, производа од воћа и поврћа, готове хране, млека и млечних производа, производа од меса, слада и пива, вина, винских и воћних дестилата, пекарског квасца, етанола и јаких алкохолних пића, органских киселина

•примени знања из индустријске микробиологије

• наведе важеће стандарде квалитета производње (HACCP и други), и објасни њихов значај

•разликује критичне тачке при производњи

•наведе параметре квалитета прехрамбених производа

•припреми лабораторијске и погонске културе

• примењује HACCP и остале важеће стандарде у свим фазама прехрамбене и биотехнолошке производње

• рукује машинама и уређајима у прехрамбеној индустрији и контролише њихову исправност

• лоцира неправилности у процесу производње и интервенише

•одржава хигијену технолошког постројења

Пакује и складишти прехрамбене производе • објасни начине и услове складиштења прехрамбених производа

•разликује врсте и објасни карактеристике складишта

•разликује врсте и објасни карактеристике амбалаже

•пакује готове производе у одговарајућу амбалажу

• складишти готове производе

•контролише услове у складишту

Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и • наведе параметре технолошког процеса и објасни значај њиховог праћења у погону

•разликује лабораторијски прибор и опрему и објасни њихову употребу

•изврши узорковање

•изврши самостално физичке, хемијске, физичко-хемијске и микробиолошке анализе сировина,

амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији

 

•објасни принципе рада инструмената

• разликује врсте и карактеристике реагенаса

•спроведе физичке, хемијске, физичкохемијске и микробиолошке анализе сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

• наведе и објасни параметре квалитета сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

•објасни значај законске регулативе у области производње хране

помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

• одржава хигијену прибора, опреме и инструмената за узорковање и лабораторијске анализе

Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи •објасни значај вођења евиденција

•наведе врсте евиденција у производњи, лабораторији и складиштењу

•води дневну документацију производње

•врши требовање сировина, помоћних сировина и амбалаже

•врши требовање лабораторијског прибора и реагенаса

• задужује складишта за готове производе

•води евиденцију рада

•води евиденцију извршених анализа

•припрема извештаје о квалитету сировина, помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже

•користи рачунар

Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи • објасни значај примене прописа из области заштите на раду, противпожарне заштите, заштите животне средине и санитарних прописа

•објасни изворе и начине загађења животне средине као последице сваког појединачног технолошког процеса производње

•примени средства за личну и колективну заштиту на раду у лабораторији и погонима за производњу

•одложи отпад настао у процесу производње на прописан начин

 

 

Образовни профил: Израђивач хемијских производа, Израђивач целулозе и папира, Пластичар

 СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ Израђивач хемијских производа

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за припрему сировина и производњу производа хемијске индустрије

 • Правилно рукује хемикалијама
 • Самостално припрема сировине и израђује производе хемијске индустрије
 • Правилно пакује и складишти производе хемијске индустрије
 • Примењује мере заштите на раду и мере заштите животне средине

 

СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ХЕМИЈСКИ  ЛАБОРАНТ

 Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за испитивње физичко – хемијских карактеристика сировина, готових производа и амбалаже:

 • Самостално испитује карактеристике сировина и готових производа методама лабораторијске и инструменталне анализе Врши узорковање материјала у погону и спољњој средини и припрему узорака за анализу
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Припрема растворе
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

 

Образовни профил: ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу хемијске индустрије:

 • Припрема и организује сопствени рад у лабораторији и рад групе у погону хемијске индустрије
 • Самостално производи хемијске производе
 • Врши узорковање и контролу сировина, полупроизвода и производа хемијске индустрије
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Прати рок трајања сировина и готових производа
 • Врши контролу амбалаже и услова складиштења сировина и готових производа
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Активно учествује у раду хемијских и научно – истраживачких институција
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

 

Образовни прогил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика да препознаје изворе загађења,мери параметре загађења и спроводи мере заштите животне средине

 • Уочава и прати изворе загађења животне средине
 • Мери и анализира параметре загађења животне средине
 • Прибавља узорке за анализу са места извора загађења, погона или спољне средине
 • Препознаје, уочава и указује на акутне и дугорочне последице загађења животне средине
 • Спроводи мере заштите на раду
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

 

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

СТРУЧНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

 Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу фармацеутских производа

 • Самостално израђује производе фармацеутске индустрије
 • Врши контролу квалитета сировина, амбалаже, полупроизвода и производа фармацеутске индустрије Припрема растворе
 • Контролише услове складиштења и рок трајања производа
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Спроводи мере заштите на раду и мере заштите животне средине
 • Припрема и организује рад у погону хемијске индустрије
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Примењује здравствено – хигијенске прописе у фармацеутској индустри Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

 

Образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – оглед

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш.
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420 8 272 8 272 8 256 36 1.220
1а. Српски језик и књижевност 2 70 2 68 2 68 2 64 8 270
1б. Српски језик као нематерњи језик
2. _____ jезик и књижевност
3. Страни језик 2 70 2 68 2 68 2 64 8 270
4. Физичко васпитање 2 70 2 68 2 68 2 64 8 270
5. Математика 2 70 2 68 2 68 2 64 8 270
6. Рачунарство и информатика 2 70 2 70
7. Биологија 2 70 2 70
Б: ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 315 6 68 2 68 17 593
1. Физика 2 70 2 68 4 138
2. Општа и неорганска хемија 7 245 7 245
3. Предузетништво 2 64 2 64
В: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 270 17 668 21 804 19 698 63 2.440
1. Техничко цртање и машински елементи 2 70 2 70
2. Органска хемија 5 170 5 170
3. Аналитичка хемија 4 136 4 136
4. Технолошке операције 4 136 4 136 8 272
5. Микробиологија 3 102 3 102
6. Технологија средстава за прање и козметичких производа 6 204 6 204
7. Физичка хемија 4 136 5 160 9 296
8. Технологија козметичких производа 5 160 5 160
9. Контрола квалитета 2 64 2 64
10. Аутоматска контрола 2 64 2 64
11. Практична настава 4 200 4 226 4 226 5 250 17 902
Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105 3 102 3 102 3 96 12 405
1. Изборни предмет предвиђен Законом 1 35 1 34 1 34 1 32 4 135
2. Изборни предмети предвиђени Програмом огледа 2 70 2 68 2 68 2 64 8 270
Укупно: А + Б + В + Г 30 1.110 30 1.110 32 1.178 32 1.114 124 4.512

 

Број часова по предметима дат је на недељном нивоу као збир часова теорије, вежби и практичне наставе, а према програму предмета.

Блок настава се приказује у укупном збиру на годишњем нивоу за одговарајући предмет у оквиру кога се реализује, а према програму предмета.

 

Листа понуђених изборних предмета по разредима

Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV
Изборни предмет предвиђен Законом
1. Грађанско васпитање/Верска настава * * * *
Изборни предмети предвиђени Програмом огледа
1. Ликовна култура *
2. Историја * *
3. Индустријска географија * *
4. Музичка уметност *
5. Рачунарство и информатика * * *
6. Математика (одабране теме) * * *
7. Социологија *
8. Физика * *
9. Филозофија *
10. Прорачуни у хемији *

 

Изборна настава састоји се сваке школске године из три изборна предмета:

 • изборног предмета предвиђеног Законом: Грађанско васпитање или Верска настава (1 час недељно током школске године) и
 • два изборна предмета предвиђена Програмом огледа – сваки по 1 час недељно током школске године

 

разред предмет/модул годишњи фонд часова број ученика у групи
В ПН Б
I Рачунарство и информатика 70 10
Општа и неорганска хемија 70 10
Техничко цртање и машински елементи 70 10
Практична настава 140 60 10
II Органска хемија 68 10
Аналитичка хемија 68 10
Технолошке операције 68 10
Практична настава 136 90 10
III Технолошке операције 68 10
Микробиологија 68 10
Технологија средстава за прање и козметичких производа 102 10
Физичка хемија 68 10
Практична настава 136 90 10
IV Предузетништво 64 10
Физичка хемија 64 10
Технологија козметичких производа 64 10
Контрола квалитета 64 10
Аутоматска контрола 64 10
Практична настава 160 90 10

 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
часова часова часова часова часова
Час одељењског старешине до 70 до 68 до 68 до 64 до 270
Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

 

 Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

I II III IV
Екскурзија 1-2 дана 2-3 дана 3-4 дана до 5 дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Други страни језик 2 часа недељно
Други предмети* 1-2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

 

СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – оглед

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће стећи:

знања вештине радне компетенције
– Оспособљавање ученика да схвати изворе опасности у лабораторијама и погонима за добијање козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте, вода за испирање уста). – о основним субјективним и објективним узроцима опасности на раду у лабораторијама и погонима за добијање козметичких производа. – коришћење средстава заштите на раду. – обавезност примене мера заштите на раду.
– Оспособљавање ученика да изврши ваљан избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа. –  о врстама и својствима основних и помоћних сировина за козметичке производе;

– стандардизацији и узимању узорака основних и помоћних сировина; – о правилном складиштењу сировина;

– о утицају неповољног складиштења сировина на квалитет производа.

– одређивање битних својстава за основне и помоћне сировине; – процене значаја дозирања основних и помоћних сировина у току производње. – одабира и припрема основних и помоћних сировина у зависности од врсте производа.
– Оспособљавање ученика да самостално израђује козметичке производе уз поштовање законске регулативе. – о технологији добијања одређених врста козметичких производа; – о правилној припреми сировина које улазе у састав козметичких производа;

– како се примењују методе, поступци и операције за израду козметичких производа.

– разликовање основних и помоћних сировина;

– коришћење апарата, уређаја и опреме;

– самосталног добијања разних козметичких производа у зависности од врсте сировина и рецептуре;

– избора метода технолошког процеса производње; – коришћења савремених машина, уређаја и опреме за процес производње; – примене одговарајућих хигијенско-техничких услова у процесу производње;

 

-обављања контроле основних параметара процеса производње;

– правилног паковања, амбалажирања и презентације производа.

– паковања и складиштења готових производа; – психолошка процена потрошача;

– развијања и примене нових стручних знања.

– Развијање свести ученика да самостално изводи послове и радне задатке за добијање козметичких производа и преузимање одговорности за обављање;

– Стицање правилног односа према раду.

– начинима процене пропуста у току процеса производње;

– како се самостално организују и воде технолошки процеси производње одређеног козметичког производа.

– прилагођавања и подешавања квалитета сировина захтевима производног процеса; – извођења послова и радних задатака у тиму. – примене стечених знања за праћење технолошких процеса производње и њихово прилагођавање условима производње.
– Оспособљавање ученика да стиче нова стручна знања у складу са личним способностима ради унапређивања сопственог рада. – о коришћењу стручне литературе ради унапређивања процеса рада. – одабира и примене информација о новим технолошким достигнућима у производњи. – примена нових знања у технологији козметичких производа.

 

5.ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

Унапређивање образовно-васпитног рада можемо посматрати као наставак педагошког циклуса који садржи планирање, реализацију и вредновање оствареног. Праћење остварења и вредновање истог даје информације неопходне за констатовање стања  у образовно-васпитном процесу али и за предузимање педагошких мера ради кориговања евентуалних пропуста. Анализа оствареног омогућава нам и упоређивање резултата и улагање већег напора ради постизања вреднијих резултата; у целини значи промену у понашању у смислу програмирања унапређивања сопственог рада.

Отуда унапређивање образовно-васпитног рада школе и значи унапређивање рада у сваком предмету и позитивну промену појединца као реализатора образовно-васпитног садржаја.

 

Те промене у текућој школској години требало би да се односе на:

 • промену позиције ученика – са позиције пасивног у позицију активног учесника образовно-васпитног процеса
 • усаглашавање критеријума и начина праћења и оцењивања ученика у складу са Правилником
 • коришћење свих расположивих наставних средстава и материјала за рад и стицање потребе за новим
 • коришћење адекватних наставних метода које подстичу креативност и развој способности
 • омогућавају стицање трајнијих, примењивих знања
 • примену индивидуалног и групног облика рада (насупрот сада доминирајућем фронталном облику)
 • развој способности резоновања, закључивања и решавања проблема
 • оспособљавање ученика за преношење и примену знања стеченог у једној области на другу област.

Унапређивање образовно-васпитног рада, као један од приоритетних задатака саставни је део програма рада Директора, Наставничког већа и стручног сарадника. Иновирање рада планира такође, сваки учесник образовно-васпитног процеса у свом предмету тј. области, уз консултације са школским педагогом.

 

Ради унапређивања образовно-васпитног рада вршиће се:

 • набављање стручне литературе       у првом делу школске године
 • набављање видео и аудио касета, схема, фолија, слајдова…

      током целе школске године

 • обука наставника за коришћење аудио-визуелних наставних средстава у настави             током целе школске године
 • даља претплата на стручне часописе              током целе школске године
 • набавка потрошног материјала (графофолије, фломастери, рамови, као и други материјал за потребе огледа, вежби, праксе)       на почетку школске године и током године, по потреби
 • набавка на захтев наставника специфичних материјала за израду очигледних наставних средстава, иновирање наставе и друго.

6.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА, НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА, НАСТАВНЕ МЕТОДЕ, ОБЛИЦИ РАДА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОЦЕС

 

Реализација школског програма заснива се на мисији школе, дефинисане Школским развојним планом, којом је предвиђено да школа тежи томе да доприносе реализацији националне стратегије развоја образовања и повећању броја високообразованих младих људи који се у нашој школи припремају за наставак школовања и за укључивање у свет рада. Мисија школе је и развијање  креативних, критичких, одговорних и професионално високо амбициозних грађана.

 

Принципи на којима се заснива реализација Школског програма и који се уграђују у све школске активности су:  уважавање и поштовање свих учесника у школском животу,

 • уважавање и поштовање личности, личних својстава, узрасних и развојних карактеристика ученика,
 • поштовање и неговање основних људских, индивидуалних и дечјих права и слобода,
 • безусловно поштовање неповредивости личног интегритета и вредности сваког људског бића,
 • равноправност, солидарност и правичност,
 • поштовање и неговање природне и социјалне средине и  изградња образовно и развојно подстицајног окружења.

 

Развијање демократских вредности и грађанских вештина код ученика остварује се демократизацијом школе, тј. развијањем партиципативности ученика и родитеља  у школском животу и одлучивању.

 

Ученицима се у школи пружа подршка личном и професионалном развоју уважавањем њиховог свакодневног искуства и знања која стичу ван школе, у оквиру стручних, грађанских и културних удружења и клубова, ИС Петница и слично, кроз повезивање тих знања и искустава са садржајем наставе.

 

Приоритетни задаци школе, на путу достизања постављених циљева  у реализацији Школског програма и остварења основних принципа су:

 1. Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада систематским праћењем, анализирањем, извештавањем и планирањем мера за унапређење квалитета;
 2. Унапређење професионалног развоја наставника и методичка модернизација наставе проширивањем обима интерних обука у школи и обухвата наставника који се стручно усавршавају, као и подстицањем коришћења модерних и интерактивних метода рада у настави;
 3. Развијање инклузивне образовне праксе прилагођавањем рада индивидуланим потребама и специфичним развојним потребама сваког ученика, као и ученика из осетљивих социјалних група;
 4. Хоризонтална и ветикална међупредметна повезаност планирањем корелације између наставних предмета, одржавањем заједничких часова, организовањем студијских посета, посећивањем свих доступних сајмова и фестивала науке, организовањем факултативних активности које интегришу интересовања и знања из различитих образовних и друштвених области.

 

Наставници примењују одређене НАСТАВНЕ МЕТОДЕ у свим етапама наставног процеса од развијања способности, развијања мотивације за рад, стицања одређених личних особина. Избором и комбинацијом метода обезбеђује се најекономичнији пут остваривања постављених васпитнообразовних циљева. Унутрашњу основу наставних метода чине логичке операције индукције, дедукције, анализе, синтезе, уопштавања, генерализације, чиме се обезбеђује повезаност чулног искуства, мишљења и праксе.

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ се непосредно ослањају на психолошке законитости учења. Оне мотивишу, обезбеђују позитивни доживљај вредности учења, а у корелацији са одређеним садржајима и средствима ангажују позитивне емоције и стваралачке способности ученика. Сваком наставном методом постижу се неки задаци, и у одређеним наставним ситуацијама свака метода постиже свој оптимум онда када највише одговара природи градива. У остваривању планираних образовно-васпитних програма користе се следеће наставне методе:

 

 1. Вербалне методе или методе живе речи: монолошка и дијалошка. Жива реч је услов педагошке комуникације која има информативну вредност и заједно са својом емоционалном компонентом остварује одређен васпитни утицај на ученика. Жива реч развија говор који је облик и израз мисли. Свака реч је већ симбол, она уопштава. Развој говора утиче на развој апстрактног мишљења. Говором се изражавају и осећања, доживљаји, препознају уметнички изрази.

 

 1. Метода усменог излагања – систематско вербално излагање делова градива. Позитивне стране ове методе су систематичност, економичност, могућност истицања битног у излагању, могућност утицања на осећања, могућност прилагођавања стила и сложености излагања претходним знањима ученика. Недостаци ове методе су у томе што су ученици мање активни, немогуће је пратити да ли ученици схватају излагање и изношење готових обликованих чињеница, па се она обавезно допуњује комбиновањем са другим наставним методама. Облици ове методе који се користе у школи су:
  1. приповедање: најчешће се примењује у настави језика и хуманистичких предмета
  2. описивање: примењује се у циљу вербалног сликања својстава предмета, објеката, појава при чему научно описивање мора бити објективно, свестрано, тачно, детаљно, док уметничко описивање захтева познавање језичко-стилских средстава и субјективног доживљавања
 • образлагање: појављује се када је у вези са неком констатацијом дошло до нејасноћа о узроцима појава, о узрочнопоследичној повезаности појава, када је потребно аргументовати доказ, образложити правило примерима
 1. објашњавање: најчешћи и најсложенији облик излагања који се односи на објашњавање правила, принципа, метода, закона, теорију, аксиоме, системе, симболе, социо-културне вредности и др. Примењује се у настави свих премета, као и других видова образовно-васпитног рада кроз сложене мисаоне операције – описивање, издвајање, упоређивање, уопштавање које истовремено изазивају исте мисаоне функције ученика, што доводи до схватања апстрактних појмова. Рационалном схватању објашњавања помаже примена осталих наставних метода (дијалошка) као и наставна средства. Мисаона активност наставника је модел мисаоне активности ученика. Излагање остварује наставник, ученик, неки други учесник у настави или ваннаставним активностима (нпр. стручњак који је позван у школу, познати уметник и др.). Такође, користи се репродукција говора уз помоћ CD-а, радија, телевизије.

 

 1. Метода разговора (или дијалошка метода) се користи у обради градива, понављању и проверавању путем питања и одговора и дискусије. Овом методом ученици се успешније активирају, подстичу се на увиђање односа међу појавама, закључивање и уопштавање што доприноси критичности, самосталности и самопоуздању. На тај начин ученици знања лакше схватају и трајније памте. Комуникација са наставником и међу ученицима сједињује индивидуални и колективни рад. Кроз разговор наставник најбоље упознаје особине и когнитивни стил ученика (начин мишљења и закључивања ученика). Методом разговора градиво се не излаже систематично као причањем. Уколико наставник није спреман да води ток дијалога ученици могу да скрену правац дискусије те се обради мање чињеница. Дијалогом се не могу тако успешно обрадити садржаји који треба да обезбеде емоционални доживљај. Квалитет разговора зависи од квалитета наставниковог питања. У школи се тежи избегавању употребе једнозначајних и допунских питања која као одговор траже репродукцију знања. Продуктивни дијалог обухвата питања и импулсе као што су: Ко? Како? Зашто? Опиши! Упореди! Анализирај! Образложи! Докажи да је …! Претпостави да је … и сл. Користе се следећи продуктивни облици разговора:
 2. хеуристички разговор у којем наставник поступно уз помоћ читања води ученике од појединости, до откривања општег због чега је за овај разговор потребно искуство и предзнање ученика (читање, претходно учење)
 3. слободан разговор током којег питање постављају и наставник и ученици о слободној теми или о теми која ће се обрађивати. Користи се и и на завршетку обраде неке теме да би се објасниле неке дилеме, поткрепиле доказом неке констатације па и проверили усвојени ставови и уверења и
 • дискусија – полемика, дебата, расправа (у којој ученици међусобно и наставник и ученик) супростављају мишљења, износе и побијају аргументе, осветљавају проблеме са новог становишта. Услови за коришћење овог облика разговора (дискусија) су познавање теме, интересовање, способност излагања, надограђивања мисли на излагање претходника, као и позитивна својства личности – толеранција и међусобно уважавање ставова учесника у дискусији. У коришћењу дијалошке методе битно је да ученик буде слободан да поставља питања, да наставник кроз разговор добија повратну информацију о томе да ли су ученици схватили постављене проблеме, идеје и слично.

 

 1. Методе рада на тексту, писани и графички радови ученика, односно рад ученика/наставника на разним изворима знања као и кроз многе мисаоне и практичне активности. Подстиче се коришћење, поред уџбеника, и приручника, лексикона, библиографија, штампе, енциклопедија, монографија, интернета; затим визуелног материјала – слика, цртежа, схема, дијаграма и многобројних симбола савремене визуелне комуникације. Ученици се подучавају да раде на информативном и научном тексту да би га разумели, његове информације уградили у свој систем знања и искуство у циљу примене у пракси. У школи је развијена пракса да ученике (путем индивидуалног рада, групног рада, учења путем решавања проблема, полупрограмирању и сл.) учимо да упознају садржај, информативне елементе текста и њихов однос да издвајају важне делове (податке, појмове) да упоређују, да структурирају садржај у јасан преглед, да оцењују вредност прочитаног и друго. Ученици се подстичу да расправљају о тексту са другима (што може да организује наставник), да посматрају појаве у животу о којима читају и да коначно остварују одлуке о примени схваћених информација у практичном раду или понашању.
 2. Графички писмени радови управо омогућавају илустровање, а тиме и продубљивање и трајније запамћивање текстовног градива, као и боље схватање узрочно-последичних и квантитативних и квалитативних односа. Интегралном применом ове методе ученици се оспособљавају за израду скица, планова, мапа ума, реферата и самосталних писаних, графичких и других радова. Писмени и графички радови прате наставни процес и на њима практично у току наставе раде и ученици и наставници.

 

 1. Метода показивања се практикује у систематизацији учениковог чулног искуства и давању нових знања путем показивања објеката, предмета, појава и процеса у природи и друштву и учениковог вођеног усмераваног опажања и посматрања. Заснована је на принципу очигледности, примени савремене наставне технологије и повезивања школе са животом. Доприноси стицању знања на најбржи начин – непосредним и посредним опажањем, развија способност систематског посматрања, уводи ученике у праћење појава и процеса, развија способност прецизног изражавања о опаженом и извештавања, доприноси трајности знања, а код учења радњи остварује се повезаност живе речи (инструкције – коментар) уз допуну радом на тексту и опажања и практичне активности, при чему се ангажује више сензорних и менталних функција. Но, апстрактни појмови, идеје, унутрашње структуре предмета и појава не могу се непосредно опажати те њиховом објашњавању доприноси посредна очигледност, формирање представа и појмова на основу учениковог искуства и уз помоћ:
  1. изазиваних процеса у контролисаним условима (тј. експеримената),
  2. показивањем динамичких модела или статичких модела,
  3. показивањем слика: географских и историјских карата, дијапозитива, филмова, фотографија, а нарочито цртежа, скица, дијаграма и схема.
  4. Путем савремених медија ученици се воде ка савладавању све апстрактнијих симбола визуелне комуникације укључујући и информатичку писменост. У школи се практикује коришћење свих наставних ситуација у којима се анализира (проблем, задатак, уметничко дело, систем), подаци доводе у међусобни однос, упоређује, објашњавају трансформације, при чему се ученицима указује на моделе мишљења и мисаоних операција и труди се да се прати ток њиховог мишљења. Адекватан избор и употреба наставних средстава, правилно показивање и извођење посматрања и показиваних активности од стране ученика добар су узор за самостални рад ученика и, што је крајњи циљ васпитања и образовања, за стицање радних способности ученика.

 

 1. Метода практичних радова примењује се у лабораторији, кабинетима или ван школе. Односи се на огледе, ескперименте и друге видове учења. Практични рад се организује:
  1. у предметима где је директно одређен програмом и
  2. у предметима где није одређен програмом, али из природе наставне јединице произилази да би учење било најбрже ако би се остварило практичним радом.

Практични рад се примењује ради што непосреднијег осамостаљивања  ученика и стога се изводи у комбинацији различитих облика рада – колективно, групно, у паровима и индивидуално до оспособљавања ученика за самостално планирање, реализацију и верификацију. Практични рад активира ученика у потпуности јер обухвата посматрање, мишљење и праксу, интезивније делује на формирање позитивног односа према раду, на мотивацију, интересовања и вредновање рада. У јединству са методама објашњавања, показивања, метода практичних радова има битну улогу у одређивању најрационалнијих путева професионалног формирања личности ученика.

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА која се у школи користе одређена су њеном опремљеношћу и оспосбљеношћу наставника за њихово коришћење. Разнолика наставна средства се користе ради: o мотивисања ученика за учење o повећавања ефективности учења

 • програмирања педагошке стратегије, активности ученика и наставника у свим етапама васпитно-образовног процеса њиховим посредством
 • постепеног осамостаљивања ученика у процесу стицања нових знања и њихове практичне примене при чему је рад са различитим изворима знања основа за подстицања перцептивних, практичних и мисаоних активности ученика, без којих нема усвајања нових знања, формирања ставова и уверења, – омогућавања ширег увођења диференцираних облика рада и савремених дидактичких система наставе и учења
 • ревалоризовања у већем степену методе стицања знања непосредним искуством ученика као и перманентног стицања секундарних информација путем савремених медија и материјала као најзначајнијег вида обогаћивања непосредног искуства ученика и
 • оспособљавања ученика за селективни приступ информацијама и самообразовању.

 

Наставна средства – штампана, аудитивна, визуелна, аудиовизуелна, па ни она најсавременија за делимичну аутоматизацију наставног процеса не могу изоловано обезбедити реализацију циљева и задатака наставне теме ако нису интегрални део шире групе наставних средстава (програмских захтева, уџбеника, средстава за лабораторијске експерименте, предмета и објеката непосредне стварности) укључујући и наставника као најважније „наставно средство“ – најзначајнији чинилац наставе.

 

У поступном савладавању апстрактних појмова (од непосредне стварности до вербалних и апстрактних симбола) посебан значај имају аудиовизуелна искуства ученика стечена путем савремених медија и материјала налазећи се на средини између објеката непосредне стварности и апстрактних визуелних и вербалних симбола. Без ових искустава која данас чине незаобилазно окружење наших ученика, немогуће је данас пуније изразити савремени свет, актуелизовати догађаје у њему и снажније га доживети. У нашој школи наставник остаје мера свих педагошких преображаја, програматор и процењивач вредности softwer-а, аниматор и организатор васпитно-образовног процеса и непосредни носилац васпитних задатака.

 

Врсте наставних средстава која се користе:

 

 • Вербална наставна средства (жива и изговорена реч – говор и репродукована реч и говор).
 • Текстуална средства (одговарајући штампани и посебно писани текстови из различитих области људског стваралаштва).
 • Визуелно наставна средства (сва она средства која се у току наставног процеса примају – опажају чулом вида: предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, схеме, графикони, дијаграми, симболи итд.).
 • Аудитивна наставна средства (сва она средства која примамо помоћу чула слуха; поред говора то су и: разни шумови у природи и акцетичне појаве, музички и тонски ефекти, разни звучни ефекти, репродуковани – вештачки и природни ефекти итд). Аудиовизуелна наставна средства постављају синтезу елемената аудитивних и визуелних средстава, као на пример: дијафилм праћен одговарајућим текстом, музиком, шумовима или другим звучним ефектима; тонски филмови; ТВ емисије, видео касете, и др. У ову групу средстава спадају и филм, дигиталне презентације и сл. Ова средства помажу у превазилажењу проблема апстрактности и ближа су ученицима. Без њих данас, тешко да се може свет потпуније актуелизовати и доживети.
 • Мануелна наставна средства чине посебну групу средстава. Она служе за извођење разноврсних операција, захвата и сл, као на пример:

инструменти, апарати, предмети, материјали.

 • Експериментална и демонстрациона наставна средства. Овде спадају сва средства која обезбеђују извођење експеримената и демонстрација. Примењују се, осим у обавезној настави и у оквиру слобдних и факултативних активности.
 • Помоћно-техничка наставна средства омогућавају успешну примену осталих, главних наставних средстава. Користе се: рачунари, дигитални пројектор, апарат и видео камера, беле табле, лабораторијске столице, апликатори, апарати, показивачи и др. Осим што су савремени медији ближи и интересантнији ученицима, па их боље прихватају, они и ослобађају време наставнику да се више бави питањима васпитања и развоја личности ученика.

 

У свакодневном раду у школи води се рачуна о томе  да сва наставна средства која наставник жели да примени или употреби на часу, морају бити технички исправна и њихова примена потпуно безбедна у односу на наставнике и ученике.

 

6.1. ОБЛИЦИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

 

Савремене дидактичке теорије, теорије учења и развијена образовна технологија омогућавају да се у постојећу организациону основу уносе и флексибилнији облици наставе и учења који омогућују разноврсну структуру ученичких активности у циљу њиховог продуктивног (интелектуалног, креативног и практичког) ангажовања у условима остварене диференцијације и индивидуализације наставе, сједињавања индивидуализованог и заједничког рада и напредовања ученика.

 

У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката наставе, наставници изграђују стратегију наставе комбинујући и примењујући фронтални, групни и индивидуални рад, као и осавремењене облике организације наставе и учења као што су: диференцирана настава, индивидуализована настава, тимска настава, рад у паровима и други уз адекватан избор начина (система) учења:

предавачког, програмираног, проблемског, учења путем открића и других. 

 

Сваки наставник у оквиру постојећих услова за наставу предмета који предаје и у сарадњи са члановима радних тимова трага за таквом стратегијом наставе и учења које ће бити оптимална за различите категорије ученика (према њиховим индивидуалним разликама). При том је годишња припрема наставника одлучујућа, јер у тој почетној етапи рада опредељује се шта ће бити обрађено путем предавања и фронталним радом са ученицима, шта индивидуализованом наставом, шта диференцираном наставом по нивоима, шта проблемском наставом (индивидуално и у групи) и сл. Тиме се превазилази слабости предавачко-испитивачке наставе, кампањског учења, нездравог такмичења и индивидуализма и омогућава рационално осамостаљивање ученика у мишљењу и раду.

 

Фронтални облик рада у настави је истовремени, напоредни рад наставника са свим ученицима у разреду под истим радним условима. То подразумева да се сви ученици стављају пред исте задатке, на истом наставном градиву са истом педагошком стратегијом. Ово је најчешћи облик рада наставника приликом преношења нових информација и нових знања ученицима, али никако и најзаступљенији. У овом облику рада доминира наставник користећи се вербалним методама рада. Предност овог облика је у томе што је економичан јер се може применити у одељењима са релативно великим бројем ученика и што омогућава наставнику да у оквиру расположивог времена обради веће програмске целине и у условима када нема довољно адекватних услова за демонстрирање. Овај рад пружа могућности за стварање одређених емоционалних и интелектуалних расположења код свих ученика чиме се продубљује доживљај садржаја градива. Међутим, рад са свим ученицима захтева да се настава одмери према „просечном“ ученику и у обради градива и у ангажовању, а самим тим не задовољавају се потребе других категорија ученика – обдарених и оних са тешкоћама у учењу или са споријим темпом напредовања. То доводи до сметњи у процесу индивидуализације рада и омета оптималну активизацију ученика.

Индивидуални облик рада са ученицима практикује се уз одговарајућу помоћ наставника, било да се  ради на посебном задатку или на задатку који је део општег задатка за разред. Атмосфера индивидуалног рада обезбеђује максималне услове за развој радних и организационих способности ученика, развија самосталности у раду и учењу и има велику мотивационо-активизациону моћ. Примена овог облика наставног рада захтева извесну систематичност, поступност и одговарајућу припрему ученика и наставника. Индивидуални рад може бити усмерен или вођен и слободан, скоро потпуно самосталан рад ученика на часу. У овом облику наставног рада најчешће се примењују лабораторијске и експерименталне методе, методе рада на тексту и на графичким радовима као и комбинација метода показивања и објашњавања, када ученици једни другима или наставнику показују и објашњавају неке законитости, чињенице, теорије. Наставници настоје да што више  узимају у обзир карактеристике ученика као појединца (претходна знања, склоности и способности, нивои мотивације и друге особине личности) у обликовању задатака на чијем извршењу треба да се ангажује како би овај облик рада у већој мери добио карактеристике индивидуализованог педагошког поступка.

 

Групни облик наставног рада је рад са мањим бројем ученика где се наставно градиво обрађује са прецизно подељеним радним задацима и обавезама, а резултати рада дискутују у одељењу. Примена овог облика рада има социолошко, психолошко, педагошко и дидактичко оправдање. Групни рад повећава број непосредно ангажованих и активних ученика у истом моменту, омогућује да ученици заједничким радом стичу знања, вештине и навике. Овакав рад подстиче, усмерава радне облике комуникације, размене и сарадње међу ученицима и између ученика и наставника. Групни рад нужно захтева заједничко планирање, поделу рада, повезивање резултата појединаца у резултате групе и често резултате групе у резултате одељенског колектива. Исходи таквог рада су мера заједничке успешности свих чланова. Све те карактеристике доприносе да наставни процес постаје значајан фактор социјализације ученика. Приликом формирања група води се рачуна да састав чланова групе буде адекватан у односу на циљ; да комуникација буде договорена између чланова, са наставником и другим радним групама.

 

Задаци за групни рад могу бити: 

 1. истоврсни за сваку групу,
 2. диференцирани према садржају када свака група решава друге задатке,
 3. диференцирани према интересовању ученика и
 4. диференцирани према нивоу знања и способности ученика.

 

Рад у групи се обавља по следећем редоследу: 

o припремна фаза (постављање циља и задатака, подела рада, подела ученика у групе), o оперативна фаза (реализација задатака, трагање за информацијама, размена искуства и активности међу члановима) и o верификативна фаза (извештавање, дискусија, усвајање закључака, вредновање).

Групни рад се примењује у корелацији са осталим облицима рада и примењује се када је оправдан, односно рационалан у односу на циљ, задатке и одређене наставне садржаје.

 

Диференцирана настава. Са становишта опредељења школе да омогући оптимални свестрани развој сваком ученику у настави се уважавају индивидуалне, одлике по способностима, мотивацији, интересовањима, темпу учења, раније стеченом искуству и знању, као и друштвенокултурним вредностима средине у којој се ученик развијао. Са дидактичког аспекта ово се постиже  различитим мерама диференцијације наставе као и индивидуализацијом процеса учења. Унутрашња диференцијација наставе у једном одељењу (или 2-3 паралелна) подразумева структурирање процеса учења за различите категорије ученика. Диференцирање не значи само организационе мере груписања ученика, већ и диференцирање циљева, садржаја, метода и наставних средстава. Диференцирање има значај како за индивидуализацију у когнитивном развоју личности, тако и за социјални развој ученика.

 

Индивидуализована настава. Ученици се у једном одељењу разликују по својим општим и специјалним способностима, по надарености, интересовањима, мотивима, особинама личности, па у вези с тим и у начинима, стилу и брзини учења. Због тога се уместо традиционалне наставе која се обраћа просеку у одељењу практикује прилагођавање наставе могућностима и потребама сваког ученика.

 

Индивидуализована настава значи:

 1. узимање у обзир особина свих ученика и разлика међу њима;
 2. варирање метода, средстава и поступака према тим разликама; 3. омогућување напредовања ученика према властитом темпу учења.

 

Индивидуализацијом се подстичу властите активности ученика у процесу учења па се тако остварује задатак да се ученик научи учењу, да се развија његова унутрашња мотивација, да се постепено откривају-ослобађају његове укупне потенцијалне способности, да он сам открива, увиђа своје способности у разним подручјима рада.

 

Под индивидуалном наставом се подразумева самостално решавање задатка под руководством наставника, али без размене информације међу ученицима. Наставник прати ток, темпо и резултате рада и може да мења, преусмерава своју помоћ у циљу оспособљавања ученика за самосталан рад. За разлику од тога, у индивидуализованом раду, који се такође практикује у школи, сви ученици решавају исте задатке, а њихов рад и решења су део заједничког задатка целог одељенског колектива.

 

У индивидуализованој настави рад је прилагођен појединцу према његовим способностима и особинама али тако да одговара потребама, жељама и начину мишљења појединаца који у индивидуалном раду учествују. То подразумева обликовање садржаја диференцираних задатака, примену специфичних метода и средстава, извора знања да би се ученицима омогућило развијање сопствених снага и оригиналности уз уважавање њиховог ритма рада, стила рада, афективних реакција и других чинилаца као што су премореност, породичне околности у којима живи и слично.

Индивидуализована настава је нашла место у раду ове школе, зато што омогућава: 

 • прилагодљивост на све предмете и на узраст ученика са којима радимо;
 • може да се примени на разним степенима савладаности наставе;
 • више од осталих облика доприноси развијању позитивних ставова према учењу;
 • развија иницијативу, унутрашњу мотивацију;
 • упознавање својих моућности и управљање саморазвоја ученика;
 • потпунију контролу услова рада, па према томе долази и до бољих општих ефеката;
 • више времена да ученик сагледа шта се и како учи;
 • боље управљање напредовањем ученика;
 • препознавање потребе за пружањем помоћи у превазилажењу тешкоћа;           варирање садржинине, метода и извора учења према њиховој ефикасности;           предвиђање исхода наставе.

 

Поједини ефекти индивидуализације остварују се разним начинима организовања наставе, нпр, индивидуализованим радом ученика на диференцираним задацима (са или без наставних листића); групним радом са унутрашњом диференцијацијом задатака; самосталним радом на програмираном и полупрограмираном материјалу; учењем путем открића и решавањем проблема. При спровођењу индивидуализације наставе води се рачуна о избегавању ризика од интелектуалне, емоционалне и моралне изолованости појединог ученика. Стога се индивидуализација наставе повезује са разним облицима наставе који обезбеђују учење у условима социјалне комуникације и кооперације.

 

Тимска настава у којој два или више наставника и њихови сарадници координирају рад на реализацији програма једне веће по узрасту (или образовном нивоу) уједначене групе (нпр. нише одељења истог разреда), радећи на оним деловима програма или активност за које су стручно највише заинтересовани и оспособљени. Тим заједнички реализује поједине програме или теме: планира, изводи и вреднује активности ученика, организује наставу и припрема садржаје, задатке и сл. који одговарају њиховим потребама и могућностима и на тај начин настоји да рационализује рад и учини га ефикаснијим.

Поред групног организовања ученика и наставника тимску наставу карактерише флексибилно распоређивање наставних садржаја и коришћење времена као и интезиван стручни приступ обради садржаја уз употребу савремених наставних средстава. Тимска настава се одвија:

 1. у великим групама (више одељења једног разреда) у којима доминира наставник стручњак из тима или доведен изван школе. Често се ради о темама које подстичу развијање здравих стилова живота, развијање еколошке свести или обраду неких друштвено важних тема. Рад у великим групама се практикује за предавања, увођење у веће целине, тумачења, систематизацију, закључна разматрања, приказивање филмова, подношење извештаја о истраживањима и сл, најчешће у оквиру факултетивних и слободних активности;
 2. у средњим и малим групама које се формирају после увођења ученика у рад у виду хетерогених група .У тим групама се остварује рад на материјалу, вежбање и утврђивање да би се после проверавања ученици делили у хомогене групе, где број ученика варира све до малих група у којима се рад диференцира према ученицима који су више напредовали, према онима који заостају, док трећи продужавају са учењем на истом материјалу;
 3. тимска настава се када је то неизбежно диференцира све до самосталног и индивидуализованог рада ученика.

 

Тимски рад се односи и на формирање тима наставника који почиње планирањем почетком школске године. Наставници се опредељују за тимски рад на обради комплексних, сложених, интердисциплинарних тема да би омогућили ученицима што боље схватање појава и њихову узрочно-последичну повезаност и међузависност.

Тим разматра ко о појединим аспектима теме може најстручније да излаже свим ученицима, опредељује се за одређена наставна средства, често  аудио-визуелна  (филмове, презентације, пројекције и слично, што одговара раду са великом групом); договара се о раду у одељењу у малим групама; предвиђа које додатне активности (експерименте и слично) ће остварити у додатном раду, а шта у слободним активностима.

 

Програмирана настава настаје из тежње за рационализацијом процеса учења, односно из потребе да се процес учења учини што активнијим, да се контролише и да се унапред могу предвидети његови ефекти. То је довело до програмирања наставних садржаја путем врло кратких корака.

Програмирана настава и програмирано учење полази од претпоставке да процес учења има три битне фазе: 

 1. контакт ученика са чињеницама односно информацијама које треба усвојити (у класичној настави то је када наставник предаје, изводи вежбе, ученик учи из уџбеника, приручника, литературе, слуша радио, снимљена предавања, CD, гледа филмове)
 2. властита активност ученика на градиву које треба усвојити, научити (на том градиву ученик треба да ради, да га употребљава у различитим варијантама примене)
 3. повратна информација о успешности или неуспешности учениковог рада на градиву.

У традиционалној, предавачкој настави битна је прва етапа. Програм се сматра реализованим ако је наставник са ученицима „прешао градиво“. Изостаје ученикова самостална активност на градиву (или се овај најбитнији део пребацује за домаћи рад где ученик ради без наставникове помоћи и усмеравања), а повратну информацију која у психолошком смислу представља поткрепљење (позитивно или негативно зависно од одговора) ученик добија тек приликом врло ретких одговора за оцену.

 

Програмирана настава изводи се уз помоћ програмираног материјала (software-а) који може бити израђен за део градива једног предмета у виду програмираног наставног материјала, могу бити програмиране само поједине теме, или наставне јединице, а програмирани материјали се уграђују у компјутере или се израђују штампањем. Програмирање је активност која захтева врло стручно структуирање садржаја по кратким корацима – чланцима и секвенцама – који обезбеђују логички редослед и поступност у учењу на најлакши и најбржи начин. При том је у сваком чланку или за више чланака истовремено обезбеђен целовит процес учења: 1. припрема, 2. обрада новог (информисање), понављање и вежбање и 3. проверавање, односно повратна информација.

Сваки рад па и програмирано учење подразумева припрему ученика коју врши наставник (тумачи како се ради на програмираним материјалима) или се упутство даје уз програмирани материјал.  Усвајање и запамћивање информација је услов за решавање задатака који могу бити једноставнији и сложенији (када обухвата више информација из претходних чланака односно постепено води до општих појмова). Иако програмирање није много заступљено, чешће је у употреби делимично програмирање за које се оспособљавају и ученици.

 

Циљ је да се у наставу уноси што више самосталног рада, активности, двосмерне комуникације и да ученици добијају чешћу повратну информацију. У нашој школи практикују се два приступа полупрограмираног учења:

 • наставник по краћим деоницама излаже градиво, води разговор са ученицима из којег следе закључци, или пројектује информације путем дигиталног пројектора, филма и слично, затим за сваки део варира питања за вежбање и на крају у целини проверава резултате петминутним тестом (или пребројавањем тачних одговора, дизањем руке)
 • други облик полупрограмираног учења је самосталан рад ученика са уџбеником. То су радни уџбеници који пре свега имају прегледно структуиран основни текст за графичким истицањем битног, затим вежбе, дискусиона питања, табеларне прегледе и друго, а понеки и краћи испити знања након обрађене теме. Правилно решење задатака даје се или у уџбенику или их саопштава наставник. На основу рада са таквим уџбеником ученик се уводи у поступке рада на сваком другом тексту, издвајања и запамћивања чињеница, уочавања проблема, мисаоног повезивања чињеница и генерализације, односно у самопрограмирање.

Проблемска настава као вид активног учења подразумева организацију наставе која се заснива на структуирању градива кроз постављање централног проблема на коме се током учења ради, на комуникацији ученика и наставника, коришћењу виших когнитивних процеса и уважавању претходних знања и искуства ученика.

Проблемски организована настава одвија се кроз следеће фазе: 

 • постављање проблема где наставник ученицима излаже задатак у проблемском облику и упућује их да уоче проблем. Ученици потом из раније стечених знања траже она која им могу помоћи у решавању постављеног проблема, односно задатка. Да би извршили селекцију знања разговарају са наставником који им даје одговарајуће смернице у тражењу решења
 • у другој фази рада ученици бирају могуће начине решавања и уз помоћ наставниковог вођења проверавају њихову истинитост. У случају неуспеха траже се и проверавају нови начини. У току постављања и проверавања истинитости хипотезе наставник, посебно у ситуацији погрешног рада, ученицима поставља додатна, пре свега подстицајна, питања чији је задатак да ученике усмери ка решењу. Често наставник води ученике до решења тако да централни проблем рашчлани на низ мањих чији поступни след решења доводи до главног решења
 • провера утврђеног решења у пракси је завршна фаза рада. Процес учења се завршава доношењем коначног суда.

 

Овакав облик организације наставе доприноси мотивацији ученика, повећава њихову активност чиме се постиже и већи ефекат у остваривању васпитно-образовних задатака наставе, а пре свега:

 1. развијање унутрашње мотивације код ученика – мотив радозналости, постигнућа, самоактуализације и друго,
 2. активирање мисаоних процеса (анализе, синтезе, апстракције, генерализације и слично) као и
 3. развој креативних компоненти мишљења (флуентност, оригиналност, флексибилност, осетљивост за проблеме и друго).

 

На овај начин сам наставни процес је привлачнији и интересантнији, а ученици се оспособљавају за самостални рад. Успех коришћења проблемске наставе зависи од узраста, мотивисаности, претходних знања и искуства ученика, као и од припремљености и мотивисаности наставника. Зато се наставници темељно припремају, а припрема обухвата: избор и планирање наставних тема односно наставних јединица за примену проблемске наставе, избор проблема и припрема вођења ученика за њихово решавање, утврђивање начина мотивације ученика, припрема дидактичког материјала и наставних средстава.

 

Учење путем открића, односно учење путем истраживања којим се остварује напредак посебним начином вођења ученика да релативно самостално открију нове принципе, правила и законе, да структурирају чињенице које уче и да упознају методе решавања различитих проблема.

Ова врста рада ефикасна је у случајевима откривања нових принципа и појмова, при организовању чињеница у структуре односно када је могуће секвенцијално обрађивати одређене садржаје. Реч је о малим открићима, за разлику од концептуалних инвенција, које нису предмет учења путем открића у настави.

Процес откривања је резултат индуктивног и дедуктивног мишљења, при чему су наставникове инструкције основни инструменат усмеравања активности ученика. Реч је о релативно самосталном упознавању од стране ученика са новим чињеницама и генерализацијама које му раније ни на један начин нису саопштене. У процесу примене ове врсте учења доминирају трагалачке и хеуристичке активности ученика при усвајању општих правила учења, метода решавања проблема и постепено улажење у процес сазнавања.  Настава у чијој је основи учење путем открића утиче на: 

 • развијање интелектуалних способности ученика,
 • развијање унутрашње мотивације и истраживачког стила код ученика,
 • непрекидно буди радозналост,
 • условљава бољу ретенцију и трансфер стечених знања,
 • активира ученике и непосредно развија њихову способност за решавање проблема, стицање нових информација и др.

 

Приликом припремања градива и ученика за учење путем открића правилно се бирају инструкције које треба да подстичу развој индивидуалних диспозиција ученика, да усмеравају активност на структурирању знања на специфичан начин, доприносе да се материјал проучава у секвенцама и обезбеђују повратне информације ученика у процесу трагалачких активности. При креирању секвенци за проучавање предност треба давати оним садржајима који чине окосницу појмова структуре датог предмета, посебно доприносе разумевању основних поставки, начела и принципа.

 

6.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У БЛОКУ И ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Разред и одељење Образовни  профил Практична настава

Недељни фонд

Место извођења

практичне наставе

Број часова наставе у блоку Место извођења наставе у блоку
1-1 Хемијско-технолошки техничар / / 60+60 Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
1-2 Техничар за заштиту животне средине / / 60+60 Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
1-3 Техничар за.индустријску фармацеутску технологију / / 60+60 Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
1-4 Хемијски лаборант / / 60+60 Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
2-1 Хемијско-технолошки техничар / / 2х(30+30) Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
2-2 Техничар за заштиту животне средине / / 60+60+60 Сајам екологије, Завод за заштиту природе Србије, Топлана, Институт за земљиште, Инстут за кукуруз, РХМЗ, Green screen fest, DVD презентација-школа, Ацијe: Очистимо Србију и сређивање школског дворишта,  школска лабораторија
2-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију / / 30+30

30+30

Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
2-4 Хемијски лаборант / / 30+30

30+30

Школска лабораторија, Green fest, Фестивал здравља Сајам енергетике
2-х1 Израђивач целулозе и папира 7 / 60 Школска лабораторија,Фабрика хартије,Aвала Ада Сајам енергетике
3-1 Хемијско-технолошки техничар / / 60+60 Сајам екологије, Водовод, Сајам вода, Азотара, Green screen fest, Музеј Н.Тесле, Стаклара, Цементара, школска лабораторија
3-2 Техничар за заштиту животне средине / / 30+30

30+30

Сајам екологије, Рециклажно двориште, Депонија, Recan, DVD презентација-школа, Green screen fest, Институт за заштиту биља и животну средину, СЕТ рециклажа, ТМФ, Ада Циганлија, Акција сређивање школског дворишта, школска лабораторија
3-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију / / 30+30

30+30

Фестивал здравља, Школска лабораторија, Сајам Медицине, Завод, Хемофарм (Дубовац код Ковина), Биље Борча,школска лабортаторија
3-4 Хемијски лаборант / / 60+60 Сајам екологије, Водовод, Сајам вода, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, ТМФ, Факултет за физичку хемију, Музеј Н.Тесле, Anahem  laboratory, Презентација фотографија и предавање „Дифузија светлости кроз кристале“, школска лабораторија
4-1 Хемијско-технолошки техничар / / 60+60 Сајам екологије, Сајам енергетике, Рафинерија нафте Београд, Питура, Галеника клирит, Галеника фитофармација, Биопротеин, Беохемија, Anahem  laboratory, Фабрика хартије, Завон, школска лабораторија Школска лабораторија, Сајам вода, Рафинерија нафте Београд, Anahem laboratory, БИП, Институт за општу и физичку хемију
4-2 Техничар за заштиту животне средине / / 30+30

30+30

Сајам екологије, Лаб. отпадних вода-ЈКП Канализација, Green screen fest, Сајам вода, Агенција за заштиту животне средине, Anahem  laboratory, Топлана-центар за испитивање, квалитет и екологију, Рафинерија нафте Београд, Фабрика хартије, школска лабораторија
4-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију / / 60+60 Фестивал здравља, Сајам Медицине, Еlephant company, АЛИМС, Иванчић и син., Институт Торлак, Хемофарм огранак Шабац, школска лабораторија

 

4-4 60+60
4-1,5 Хемијски лаборант / / 30+30

30+30

Сајам екологије, Сајам енергетике, Рафинерија нафте Београд, Питура, Галеника клирит, Галеника фитофармација, Биопротеин, Беохемија, Anahem  laboratory, Фабрика хартије, Завон, школска лабораторија Школска лабораторија, Сајам вода, Рафинерија нафте Београд, Anahem laboratory, БИП, Институт за општу и физичку хемију

 

 

 

Напомена 1: Mожемо очекивати да се позиви за присуство и учешће у програмима београдских факултета и могућност организованих посета неких од београдских сајмова  реализују викендом.  У овим случајевима ће се ти дани водити као наставни, а ученици ће бити ослобођени наставе један дан у току радне недеље, што важи за оба подручја рада.

 

Напомена 2: У циљу реализације  наставе у блоку за II, III, IV разред оба подручја рада, планирана су максимално 3 обиласка фабрика ван

Београда, јер одређених производних погона нема у Београду, или их има али са застарелом технологијом. За такве обиласке планира се организован превоз ученика, који ће износити од 2000 до максимално 3000 дин. по ученику (за све обиласке укупно) за школску, 2017/2018. годину.

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 

Образовни профил: Хемијски лаборант

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Органска хемија Аналитичка хемија 30+30

30+30

III Инструментална анализа 60+60
IV Испитивање у технолошкој производњи Електроаналитичке методе 30+30

30+30

 

Образовни профил: Хемијско-технолошки техничар

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Органска хемија Аналитичка хемија 30+30

30+30

III Неорганска хемијска технологија 60
IV Органска хемијска технологија 60

 

Образовни профил: Техничар за козметичку технологију – оглед

Разред Назив предмета Број часова блока
IV Практична настава 90+90

 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Извори загађења животне средине 60+60
III Загађивање и заштита тла 30+30

Образовни профил: Техничар за индуст. фармац. технологију

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60+60
II Аналитичка хемија Органска хемија 30+30

30+30

III Технологија фармацеутских производа

Биохемија

30+30

30+30

IV Технологија фармацеутских производа 60+60

 

Образовни профил:Израђивач целулозе и папира

Разред Назив предмета Број часова блока
I Општа и неорганска хемија 60

 

Образовни профил: Пластичар

Разред Назив предмета Број часова блока
I Хемија 60

 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Разред и дељење  

 

Образовни профил

Практична настава Недељни фонд Место извођења практичне наставе Број часова наставе у блоку  

 

Место извођења наставе у блоку

1-7 Прехрамбени техничар 3+3+3 Школска лабораторија / /
1-8 3+3+3 / /
1-9 Техничар за биотехнологију 3+3 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Сајам Packteh expo-машинe и опремa за паковање, Школа – предавање: Опасност и заштита од пожара и електричног удара, Сајам ЕТНО хране и пића, Школа – DVD: Између магије и хемије, Фестивал науке, Штарк, школска лабораторија
1-п1 Месар 6+6+6 МAXI објекти, ИДЕА објекти, приватне кланице 60+60+60 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића,  Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Кланице: ПКБ Имес, Ђурђевић, Амбар, Фамис
1-п2 Пекар 6+6+6 МAXI објекти, школска пекара 60+60+60 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Скроз добра пекара објекти, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
1-п3 Пекар 6 МAXI објекти,

ИДЕА објекти, школска пекара

60 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
2-7 Прехрамбени техничар 4+4+4 Школска лабораторија 60+60+60 Фестивал здравља, Сајам Packteh expo-машинe и опремa за паковање, амбалажa…, Сајам  вода, Водовод, Сајам ЕТНО хране и пића, Арома, Doncafe, ТЕМПО, Житомлин, Ball packaging, ПФИ, школска лабораторија
2-8 4+4+4 60+60+60
2-9 Техничар за биотехнологију 3+3 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Сајам Packteh expo-машинe и опремa за паковање,

амбалажa…, Водовод, Сајам  вода, Сајам ЕТНО хране и пића, ТЕМПО, Житомлин, Арома, Doncafe, Ball packaging, ПФИ, школска лабораторија

2-п1 Месар 2x(7+7) МAXI објекти, ИДЕА објекти, приватне кланице 90+90 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића,  Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Кланице: ПКБ Имес, Ђурђевић, Амбар, Фамис
2-п2 Пекар 2x(7+7) Школска и прив.

пекаре

90+90 Приватне пекаре, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
3-7 Прехрамбени техничар 5+5 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Скробара, Сајам ЕТНО хране и пића, Житомлин, Штарк, Nestle,

ППТ презентација кварење, конзервисање и стандарди у храни, школска лабораторија

3-8 5+5+5 Школска лабораторија 60+60+60 Фестивал здравља, Скробара, Сајам ЕТНО хране и пића, Coca Cola, Јувитана, Штарк, Nestle, Фрувита, ППТ презентација кварење, конзервисање и стандарди у храни, школска лабораторија
3-9 Техничар за биотехнологију 5+5 Школска лабораторија 60+60 Фестивал здравља, Шећерана, Скробара, Јувитана, Сајам ЕТНО хране и пића, Фрувита, Фриком, Coca Cola, школска лабораторија
3-п1 Месар 2x(7+7) МAXI објекти, ИДЕА објекти, приватне кланице 120+120 Delhaize Serbia објекти, ИДЕА објекти, Сајам ЕТНО хране и пића,  Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Кланице: ПКБ Имес, Ђурђевић, Амбар, Фамис
3-п2 Пекар 2x(7+7) Школска и прив.

пекаре

120+120 Приватне пекаре, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
3-п3 Пекар 2x(7+7) Школска и прив.

пекаре

120+120 Приватне пекаре, Сајам ЕТНО хране и пића, школска пекара
4-7 Прехрамбени техничар 9+9 Школска лабораторија 60+60 ОДПФ Радмиловац, Фестивал здравља, Сајам ЕТНО хране и пића, Alltech Serbia, Врење шпиритана, Heineken пивара, БИП, Сајам вина, Фриком, школска лабораторија
 

4-8

 

9+9 Школска лабораторија 60+60
4-9 Техничар за биотехнологију 5+5 Школска лабораторија 60+60 ОДПФ Радмиловац, Фестивал здравља, Сирћетана, Сајам ЕТНО хране и пића, Alltech Serbia, Врење шпиритана, Heineken пивара, БИП, Сајам вина, Фриком, школска лабораторија
 

Напомена 1: Можемо очекивати да се позиви за присуство и учешће у програмима београдских факултета и могућност организованих посета неких од београдских сајмова реализују викендом. У овим случајевима ће се ти дани водити као наставни, а ученици ће бити ослобођени наставе један дан у току радне недеље, што важи за оба подручја рада.

 

Напомена 2: У зависности од одабира Изборних технологија за III и IV разред образовног профила Прехрамбени техничар, план реализације практичне наставе у блоку ће се сходно томе мењати.

 

Напомена 3: У циљу реализације практичне наставе у блоку за III и IV разред оба подручја рада, планирана су максимално 3 обиласка фабрика ван Београда, јер одређених производних погона нема у Београду, или их има али са застарелом технологијом. За такве обиласке планира се организован превоз ученика, који ће износити од 2000 до максимално 3000 дин. по ученику (за све обиласке укупно) за школску, 2017/2018. годину. За остале школске године обухваћене овим планом, тешко је предвидети ову суму.

 

Напомена 4: Глобални планови и програми за све наставне предмете са начинима остваривања принципа, циљева и исхода образовања за све образовне профиле дати су у Прилогу овог документа.

 

Образовни профил:  
Разред:  
Предмет:  
Просветни гласник:  
Циљеви наставе предмета:  
Годишњи фонд часова:  
Недељни фонд часова:  
Начин остваривања програма предмета:
Навести на који начин се реализује наставни процес (да ли су ученици подељене у две групе), где се реализује настава (кабинет, специјализована учионица, фискултурна сала, радионица…), да ли је у питању практична настава- теорија- вежбе;  Специфичности везане за садржај наставног предмета;
Садржај Циљеви учења за предмет или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Стандарди
Пример: Средњовековна књижевност кроз дела(погледати у сл.гласнику-просв. Прегледу али ане преписивати све! Изабрати оно што сматрате да је значајно)  

Ученик разуме, повезује, уочава узрочно последичне везе, анализира дела…

 

Израда семинарских, посета музеју, израда презентација

у групи, израда

диференцираних задатака,

 

Учествује у групном  раду, проналази материјал, чита,

 

Историја средњи век у Србији

Географија…

Филозофија али само у оквиру разреда подсетник да се конкретизује у глобалном планирању а

 

 

Писмено изражавање…

временски стоји у глобалним плановима!

 

7.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

 

Поред часова редовне наставе (теоријске наставе, наставе вежби и наставе у блоку), у школи се реализују и остали обавезни облици образовно – васпиног рада.

 

Остали обавезни облици образовно – васпитног рада који се реализују у школи су:

 • час одељенског старешине / заједнице
 • допунски рад
 • додатни рад
 • припремни рад
 • припремна настава.

 

7.1. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ / ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Програм рада одељенски старешина израђује самостално уз консултовање одељенске заједнице, педагога и тима одељенских старешина за ту годину.

 

Редни бр. Активност/подручје рада Циљ Начин реализације Динамика Носилац активности
1. Рад са ученицима o    Васпитно деловање усмерено на развој ученика према социјално позитивним облицима понашања

o    Помоћ у адаптацији на нову социјалну средину

o    Упознање ученика са неким важним карактеристикама рада наставника које могу бити значајне за кол. средин

o    Међусобно упознавање ученика и одељенског старешине

o    Упознавање са правилима понашања у школи /прочитати правилник

o    Помоћ у планирању рада одељ.зајед.

o    Професионално информисање/разговор о мотивима за избор позива и о карактеристикама избора позива

o    Утицај на развој зрелог понашања: упознај себе и друге људе/развијање реалне слике о себи и другима

o    Организација слободног времена ученика: укључивање у додатну наставу и ради личног напредовања и

Септембар

Октобар Током школске године Октобар – новембар Током школске године

Одељењски старешина

 

организовање слободног времена
o Разговор о успеху и изостајању са наставе
o Решавање проблема везаних за међуљудске односе
o Разговор о плану и циљевима екскурзије
o Социометриски упитник
o Разговор на одељенској заједници о карактеристичнним методама рада везаним за неки наставни предмет
2. Сарадња и кординација рада са предметним наставницима o    Успостављање комуникације између ученика и предметних наставника

o    Упознавање наставника са карактеристикама ученика које могу бити значајне за успех

o    Упознав.наставника са неким потребама ученика

o    Упознавање наставника са неким скривеним талентима и способностима ученика

o

o       o

o       o

Разговор са предметним наставницима о неким карактеристикама ученика које

могу бити значајне за успех Разговор са наставнц. о неким скривеним потребама ученика

Разговор са предметним наставницима о организовању ваннаставних актививности у одељењу

Помоћ у организовању за такмичење Упознавање наставника са неким социлалним односима у одељењу

3. Сарадња са родитељима ученика Комуникација у функцији правилног психофизичког развоја личности ученика o Разговори са родитељима у којим родитељи и одељенски старешина прате

постигнуте резултате, однос са друговима у одељењу и према наставницима

o У том процесу одељенски старешина сазнаје здравствене и породичне проблеме који могу утицати на успех ученика
4. Сарадња са стручном службом Размена сазнања у циљу јединственог деловања o Давање релевантних информација о ученицима
o Добијање података од стручне службе
o Заузимање јединственог приступа у решавању проблема учника и одељења
o Ангажовање стручних сарадника или других стручњака за теме из плана рада
одељенске заједнице
o Повезивање родитеља и стручне службе
5. Рад у стручним органима Верификација у складу са законом o Праћење реализације наставе – припрема, анализа и података за одељенска већа
o Извештавање већа о проблемима који су у надлежности већа
6. Вођење педагошке документације o Верификација у складу са законом o Ажурирање документације o o Доноси са учесницима план рада одељенске заједнице

Сарадња са директором, секретаром, стручним сарадницима и наставицима

o Вођење записника одељенских већа, родитљских састанака
o Давање података за статистику

 

Исходи часа одељенског старешине:

 • упознавање свих ученика са кућним редом школе и правилима понашања, режимом рада и распореда часова и других активности, утврђеним школским календаром за текућу школску годину и низом релевантних информација од значаја за свакодневно функционисање
 • непосредно помагање ученицима у конституисању одељенске заједбице и избор представника у вршњачком тиму и ученичком парламенту  промовисање значаја активног учешћа у вршњачком тиму и ученичком парламенту
 • упознавање ученика са Правилником о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања и са Протоколом о поступању у одговору на    насиље, злостављање и занемаривање
 • информисање свих ученика са Конвенцијом о правима детета
 • упознавање ученика са радом школског полицајца, ПП службе и школске библиотеке
 • упознавање са последицама неоправданог изостајања за ученика, за родитеља, за законског заступника, за одељење и школу у целини
 • упознавање свих ученика са актуелним пројектима, као и раније успешно реализованим пројектима наставника и појединих ученика и истицање значаја оваквог начина активирања свестраних појединаца
 • дискутовање о начинима очувања животне средине и континуирана едукација кроз посете трибинама, угледним и огледним часовима које промовишу бројне аспекте –вода, ваздух, тло, штетност употребе лекова, електромегнето зрачење
 • избор најбоље секције за појединог ученика и упознавање са планом и програмом са ваннаставним активностима, секцијама, терминима часова допунске и додатне наставе
 • упознавање ученика са значењем појмова толеранција, ненасилна комуникација, стереотипи и предрасуде, умеће добре комуникације, о породичним односима, о вредностима, о идентитету, о важности емоција у животу младих, као и о контроли беса, о саосећајности са другима, о зависности од интернета
 • оспособљавање ученика да препознају врсте облике и степена насиља (физичко, психичко, социјално, сексуално, информатичко) циљ је оснаживање ученика да износе лична запажања сазнања, ставове, искуства и критичке осврте у односу на злоупотребу алкохола, никотина и психоактивних супстанци
 • избор најефикаснијег стила учења (кинетички тип, визуелни тип и аудитивни тип)
 • дискутовање о последицама зависности од игара на срећу и коцку
 • да знају да опишу које су им врсте подршке у учењу најефикасније
 • заједничка анализа, успеха и владања уз активно сагледавање делотворних активности корака и мера, као и ревизију активности које нису дале очекиване резултате
 • упоређивање, прикупљање података, рангирање упознавање са статистичким извештајима о успеху и владању своје одељенске заједнице  упоређивање резултата успеха и владања ученика са другим одељењима истог разреда и у целини.
 • планирање и предлагање мера техника и метода на нивоу одељенске заједнице за боље образовне резултате
 • оспособљавање ученика да схвате значај кооперативног учења
 • вршњачке подршке и сарадње тимског рада и вршњачког туторства
 • упознавање са методама и техникама успешног учења
 • истицање да схвате сврху, смисао и важност доживотног образовања, као и благовременог професионалног информисања
 • упознавање ученика са значајем хуманитарног волонтерског и друштвено-корисног рада
 • упознавање ученика са традицијом школе са најзначјнијим датумима из њене историје и њеним бившим ђацима и наставницима
 • избор тумачење и упознавање са најинтересантијим текстовима школског часописа
 • упознавање ученика са претходним бројевима школским часописом Пипета и Бирета (до сада је изашло 19 бројева)
 • показивање изложбених паноа, најразличитијег тематског садржаја
 • показивање пехара, повеља, похвала, диплома, награда са такмичења у знањима у спорту (фотографије са значајних манифестација)
 • ангажовање у оплемењивању учионичког простора, ходника и дворишта школе
 • заједничка дискусија о значају радног, етичког и естетског васпитања у свакодневном животу и раду
 • образовни и васпитни значај екскурзије, матуре, излета, посета, учешћа у промоцији школе, учешће на сајму образовања, крос у такмичењима, квизовима, сајмовима књига, изложбама, трибинама, унијама средњошколаца, дебатама, радионицама, конференцијама …
 • упознавање са последицама породичног насиља и подизање свести о порасту истог
 • промоција здравих породичних односа – шта урадити уколико су права малолетника, жена, болесних и старијих неможних лица угрожена
 • упознавање са митовима који подржавају насиље било над мушкарцима или над женама (породица у лризи и дефицијентна породица)
 • оснаживање свих ученика да схвате значај свакодневне бриге о здравој исхрани, хигијенским навикама, личне хигијене и бриге о свакодневној нези тела и физичким активностима  технике радионичарског начина рада
 • сумирање ставова ученика трећег и четвртог разреда небезбедног понашања у саобраћају, пребрза вожња некоришћење сигурносних појасева, употреба мобилних телефона
 • обука о препознавању последица патолошког коцкања (гост-доктор)
 • упознавање са радом ЦЕПОрЕ, ЈАЗАСА, АСТРЕ, Центра за позитивни развој деце и омладине упознавање са програмом и Културног центра Чукарица и општине Чукарица.

 

7.2. ДОПУНСКИ РАД

 

Допунски рад са ученицима који стално или повремено заостају у савладавању образовно – васпитног рада и садржаја у редовној настави организује се по разредима. Нарочито ће бити заступљени општeобразовни предмети са посебним нагласком на ученике првог разреда. Циљ допунског рада је давање допунских знања неопходних за праћење редовне наставе из одређеног предмета.  План допунске наставе саставни је део Годишњег плана рада школе, сачињен од стране стручних већа и претежно заступа наставне области које у пракси ученици теже савладавају, или је за њихову реализацију потребан већи број часова од предвиђеног.

 

Допунски рад у организоваће се за ученике који имају сталних или повремених проблема у савлађивању садржаја у редовној настави. Садржаји који се реализују идентични су онима који се реализују на редовној настави. Прилагођавање ученицима за које је допунски рад организован, врши се у погледу ширине, дубине градива и поступака који се користе.

Општи задатак допунског рада је укључивање ученика, након пружања помоћи, у редовну наставу и даље успешно савлађивање исте. Избор ученика врши предметни наставник уз консултовање одељењског старешине и школског педагога.

Предметни наставник води евиденцију о допунском раду у књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног рада.

 

7.3. ДОДAТНИ РАД

 

Додатни рад са ученицима који показују већу заинтересованост за поједине предмете организује се по разредима. Циљ додатног рада је допуњавање већ обрађене наставне области, али са ширег аспекта и са већим бројем информација. Програми додатне наставе и оперативни планови саставни су део Годишњег плана рада школе.

Додатни рад реализоваће се за обдарене, талентоване ученике који испољавају изузетне способности у једној области. Циљ додатног рада је подстицање ученика на рад, стваралаштво, проширивање знања и развој вештина.

Полазећи од редовног плана и програма предметни професор-реализатор додатне наставе вршиће за одабране, евидентиране ученике, проширивање, обогаћивање садржаја и његово прилагођавање индивидуалном раду. При идентификовању талентованих ученика, наставници могу консултовати школског педагога.

У раду са талентованом децом сарађиваће се са Регионалним центром за таленте и Истраживачком станицом у Петници.

Садржај додатног рада који креира наставник поштујући интересовање и могућности ученика, евидентира се у књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног рада.

 

7.4. ПРИПРЕМАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СВЕ ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА И УПИС НА ФАКУЛТЕТ

 

За ове облике образовно – васпитног рада, програме израђују наставници на основу потреба и интересовања ученика, њихових образовних постигнућа.

Такмичења ученика имају за циљ да стимулишу активност ученика за дати предмет за који показују интересовања.

Циљ је да се открију ученици јаке мотивације и да се таквим ученицима да могућност да своја постигнућа одмере са својим вршњацима из других школа. На тај начин врши се позитивна селекција међу ученицима у оквиру школе.

 

7.5. ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ – ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Инклузивно образовање подразумева, да сва деца треба да добију:

 • квалитетно образовање у оквиру редовних школа без обзира на пол, национално, верско и социо-економско порекло, способности и здравствено стање. Истовремено, то значи да школе треба да се прилагоде образовним потребама деце, а не да се образују само она деца која могу да се уклопе у постојећи образовни процес.
 • Инклузија се ослања на принцип поштовања права на образовање. Свако дете има право на квалитетно образовање у складу са својим могућностима и способностима. Инклузивно образовање пружа могућност свој деци да буду део школске заједнице и тако се припреме да, као одрасле особе, равноправно учествују у друштвеном животу.
 • Под инклузивним образовањем подразумевамо образовни систем који је отворен за сву децу, а пре свега за ону која су, због свог маргинализованог друштвеног положаја или искључена из система образовања или им тај систем не пружа адекватну подршку као што су:
 • деца са сметњама у развоју,
 • деца која припадају различитим националним мањинама (пре свега ромска деца),  избегла и расељена деца,
 • деца без родитељског старања,
 • деца из социјално угрожених породица и
 • даровити ученици и ученици са изузетним способностима Стручни тим за инклузивно образовање сачињавају:
 • Педагог и психолог
 • Директор
 • Одељенски старешина
 • Одељенско веће

7.6. ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП-А

 

Као и прошле године, планран је инклузивни програм за све оне ученике који због неких својих специфичних, посебних потреба нису у могућности да прате и савладају предвиђени редовни програм. Посебна пажња се посвећује деци која долазе из разних специјалних школа, деци са сметњама у учењу, са поремећајима у понашању као и емоционалном функционисању, деци која имају различите развојне сметње, као и онима који потичу из социјално нестимулативних средина. Кроз сарадњу са свим непосредним учесницима образовно-васпитног процеса, врло битну сарадњу са родитељима, као и учешће свих оних који могу бити од помоћи у самом процесу реализације инклузивног програма, очекујемо исходе који ће бити у складу са постављеним циљевима.

 

Испитивање детета уписаног у школу 

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за обра-зовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује интерресорна комисија.

 

Прикупљање података и формирање документације о ученику 

Сви запослени у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама имају обавезу да прате развој и напредовање ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности.

Ако се у том поступку утврди да ученик не остварује очекиване исходе образо-вања и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда, приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за пружање додатне подршке у образовању и васпитању.

Ти подаци се прикупљају из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или ученика, стручњака ван образовне установе који добро познаје дете, односно ученика, од вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим ситуацијама, тестирање, као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других који познају дете, односно ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део документације.

На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и у сарадњи са наставником, одељењским старешином израђује педагошки профил ученика.

 

 Педагошки профил ученика 

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником.

Полазна основа за израду образовног или педагошког профила јесте члан 77. Закона о основама образовања и васпитања:

 • Вештине учења како се учи,
 • Социјалне вештине,
 • Комуникацијске вештине,  Самосталност и брига о себи.

Педагошки профил је концизан и прецизан опис ученика који ће обезбедити да се идентификују и процене јаке стране ученика и његове потребе за подршком у образовању. Идентификовање јаких и слабих страна ученика помаже тиму за пружање додатне подршке да планира потребе за подршком, као и врсте интервенција и ресурсе који ће омогућити напредак у образовању. Подаци у профилу се износе јасним, концизним и разумљивим језиком објективних чињеница, и морају се избегавати претпоставке, интерпретације, стручни термини и слично.

 

У оквиру одељка о вештинама учења и како се учи, прикупљају је подаци о: 

 • општим школским постигнућима,
 • текућем владању вештинама мишљења,
 • мотивацији ученика, представи о себи као особи која учи или ученику, ставови према школовању,
 • да ли ученик има сметње које лоше утичу на ученикова образовна постигнућа У области социјалних вештина, прикупљају се информације о:
 • учениковим односима са другим људима
 • способности личног прилагођавања различитим социјалним контекстима
 • школска пријатељства, као и врсте и начини игре/забаве са вршњацима (у појединим ситуацијама) а социјалне вештине/компетенције могу да укључе и начин поздрављања других особа, начин узимања речи током разговора, вештине одржавања разговора и сл.

У области комуникације, прикупљају се подаци о: 

 • модалитетима комуникације које ученик користи да прими информације од других и да да (пружи) информације другима,
 • евентуалном постојању сметњи везаних за слух, вид, говор или други вид комуникације (укључујући и невербалну), које утичу на његово укључивање и учешће у образовању,
 • да ли ученик у потпуности влада језиком на коме се школује.

Када је у питању самосталност и брига о себи, прикупљају се подаци о: 

 • начину обављања дневних обавеза и активности које се тичу учениковог учествовања у образовању,
 • евентуалном постојању сметњи везаних за самостално кретање и обављање дневних обавеза и да ли уочене моторичке, физичке и/или чулне сметње утичу на његово укључивање и учешће и напредовање у образовању.
 • укупном здравственом стању ученика, тј. да ли ученик има текућих здрав-ствених тешкоћа (постојање адекватне медицинске документације) и да ли оне утичу на укључивање у образовни процес.

 

Као последња област, прикупљају се подаци о утицају спољашњег окружења за учење, односно подаци о породичним и другим условима који могу да утичу на учење и напредовање ученика. 

На основу педагошког профила, идентификују се приоритетне области и потребе за подршком детету у образовно-васпитној установи.

 

Индивидуализован начин рада 

На основу педагошког профила ученика утврђују се: 

 • подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и
 • планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуали-зован начин рада) у образовно-васпитном, односно васпитно-образовном раду.

Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у установи остварују се путем:

 • прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд.),
 • прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а посебно приликом увођења нових садржаја, начина задавања задатака, праћења брзине и темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, постављања правила понашања и комуникације.

Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индиви-дуализован начин рада) у установи, уписују се у Образац 1 који је одштампан уз Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

 

Право на ИОП 

 Право на ИОП има сваки ученик који има потребу за додатном подршком у об-разовању и васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања, а нарочито ако ученик:

 • има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и емоционалном развоју),
 • има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелек-туалне или вишеструке сметње),
 • потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, еко-номски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи),  из других разлога остварује право на подршку у образовању.
 • ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образо-вање и васпитање.

 

Покретање иницијативе за утврђивање права на ИОП 

Иницијативу може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу процене потреба за ИОП-ом коју може да дâ:   одељењски старешина,

 • наставник/ица,        стручни сарадник/ица,          родитељи.

Када покретач иницијативе није родитељ, школа је дужна да писаним путем обавести родитеље или старатеље да је овај предлог покренут.

Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за доношење ИОП-а ако дете, односно ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због сметњи у развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних способности, могао да постигне или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. Предлог садржи образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на ИОП, као и доказе о претходно органи-зованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно учеником.

Родитељ, односно старатељ, својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са покретањем предлога за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово покретање као и да је сагласан да се приступи изради ИОП-а.

Изузетно, ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за израду ИОП-а, ни након предузетих мера од стране стручног сарадника, васпитача детета, односно нас-тавника ученика или стручног тима за инклузивно образовање, ради заштите детета, односно ученика, примењује се индивидуализовани начин рада, без ИОП- а.

Садржај ИОП-а 

ИОП је писани документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских препрека и индивидуализација рада са учеником нису довеле до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.

 ИОП садржи: 

 • личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације ученика,
 • циљ образовно-васпитног рада, односно промену која додатном подршком треба да се достигне у подручју у којем се планира додатна подршка,
 • операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности однос-но корака и њихов редослед на часовима у одељењу, као и опис и распоред рада изван групе, односно одељења, када је то потребно,
 • прилагођен начин рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад (ИОП 1) * прилагођен и измењен садржај образовноваспитног рада, исхода и стан-дарда постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете у школи, односно исходе тих активности које кроз поступан процес доводе до циља додатне подршке (ИОП 2), * лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних активности,
 • временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току планираних активности.

ИОП може да се донесе за део или област у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик похађа, као и за ваннаставне активности.

Врсте ИОП-а 

ИОП може да буде:

 • прилагођен начин рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад (ИОП 1) у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током обра-зовно-васпитног процеса, активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку,
 • прилагођен и измењен садржај образовно-васпитног рада, исхода и стан-дарда постигнућа (ИОП 2) у коме се, осим већ наведеног, прецизно планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прила-гођавање садржаја за један, више или за све предмете. Изузетно, за ученика који стиче образовање по (ИОП 2), осим наставног програма може да се измени и наставни план, на основу мишљења интерресорне комисије за про-цену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику,
 • обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностима (ИОП 3).

Доношењу ИОП 2-а са измењеним садржајем, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-1а са прилагођеним начином рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад, као  и прибављено мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику.

 

Израда и доношење ИОП-а 

Након добијања писане сагласности родитеља, а на основу предлога стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику, који израђује ИОП, педагошки колегијум школе доноси ИОП.

У школи, стручни тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке ученику чине:   одељенски старешина,

 • предметни наставник,
 • стручни сарадник,
 • родитељ, односно старатељ детета,
 • у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученику, на предлог родитеља, односно старатеља.

 Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а, у складу са Законом. 

 Примена ИОП-а 

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу школе. Наставник при планирању свог рада у групи, односно одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом. Изузетно, према потребама ученика, а на основу одлуке тима за пружање додатне подршке ученику,

ИОП може да се остварује и ван одељења у школи. У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне подршке ученику. Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику.

Оцењивање ученика за које је израђен ИОП, полагање завршног испита 

Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП-у, а у складу са прописом о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. Завршни испит21, стручну матуру22, односно општу матуру23 овај ученик полаже у складу са прописаним програмом завршног испита, односно матуре, у складу са њего-вим моторичким и чулним могућностима односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање додатне подршке ученику, а у складу са ИОП-ом.

 

Вредновање и измена ИОП-а 

 

Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом. Оно може бити:

 • Спољашње – које врши просветни саветник, односно саветник-спољни сарад-ник у току стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-педагошког надзора утврђује се испуњеност услова у поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП-а,
 • Вредновање ИОП-а унутар установе врши се кроз самовредновање стручног тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне продршке ученику, према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној по-треби, у првој години уписа тромесечно, а у свакој наредној години два пута у току школске године; резултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно образовање и педагошком колегијуму.

 

На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке ученику израђује предлог измене и допуне односно прилагођавања ИОП-а потребама ученика. Измена ИОП-а врши се у складу са напретком и развојем ученика: ако постигне планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим случајевима када настану промене у понашању ученика и у његовом окружењу.  Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.

На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП-ом, на предлог тима за инклузивно образовање, односно за пружање додатне подршке.

Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране активности одговарају потребама ученика, или да се резултати могу очекивати након одређеног периода рада. Време спровођења ИОП-а може се продужити, уз сагласност родитеља, односно старатеља ученика.

Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак ученика може остваривати применом индивидуализованог начина рада.

Већ дуги низ година посебна пажња се посвећује  препознавању  специфичних особености поједине деце и у складу са тим и специфичних потреба које се третирају у складу са основним принципима инклузивног образовања. У том континуираном процесу долази до трајних промена како у самом наставном процесу, тако и у педагошком приступу и организационој структури. Посебна подршка  се пружа деци са сметњама у учењу ( проблеми са дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом, поремећајем пажње…),  деци која имају различите развојне сметње, поремећаје у понашању и емоционалном функционисању, као и онима који долазе из социјално нестимулативних средина, специјалних школа, домова за незбринуту децу, дисфункционалнх породица… Кроз интензивну сарадњу са одељењским старешинама и предметним наставницима, као и са родитељима, односно старатељима, реализују се планирани циљеви. Врло често се у конкретни процес укључују  и други актери  чије учешће је сврсисходно ( сарадња са другим институцијама, Центрима за социјални рад, Домовима за незбринуту децу, Институтима за ментално здравље, основним, специјалним или неким другим средњим  школама из којих деца долазе..)

Хуманитарна организација „ Дечје срце „ реализује услугу Лични пратилац детета на територији града Београда, на основу уговора склопљеног са Градском управом града Београда – Секретаријатом за социјалну заштиту.

Теме састанака су унапређење услуге Лични пратилац детета, улога Личног пратиоца у школи, однос Личног пратиоца са дететом, као и однос Личног пратиоца са колективом школе.

У процес инклузије укључен је велики број ученика. Са поједином децом се ради по прилагођеном програму, односно по ИОП-у 1, а са другим ученицима по посебном програму и  са измењеним стандардима и исходима,  односно по ИОП-у 2.

Поред рада са децом кроз прилагођене или измењене програмске садржаје, све више се пажње посвећује веома бројној категорији деце са којом се ради индивидуализовано, прилагођавајући њиховим тренутним потребама  начин рада,  као и нека друга општеважећа правила.  Када се идентификују препреке напредовању појединих ученика, планирају се  и предузимају мере прилагођавања које ће их ублажити или отклонити.  Кроз  прилагођавање  простора  и  услова,  наставних  материјала,  метода, техника и облика рада,  као и начина испитивања и оцењивања, излази се у сусрет специфичним потребама ученика. Уколико се предузетим поступцима прилагођавања постигне очекивани напредак,  ти поступци  бивају интегрисани у редовни рад, а постојеће препреке су тиме превазиђене. А када ова почетна индивидуализација не доведе до напретка, стручни тим за инклузивно образовање покреће поступак разматрања, анализе образовне ситуације ученика, као и израде педагошког профила и плана прилагођавања. Уколико се деси да су све примењене мере неадекватне и да нису дале очекивани резултат, приступа се доношењу одлуке о изради ИОП-а са прилагођеним програмом. Када су и прилагођени програми презахтевни ,  прелази се  на следећи ниво, ниво  измене прописаних исхода и стандарда из оних предмета или области у којима није постигнут очекивани  напредак. Али, овом последњем кораку мора претходити одлука  Интерресорне комисије. У целом овом процесу, евалуација  је  незаобилазна и врло битна и обавља се у првој години уписа свака три месеца, а у наредним годинама на крају полугодишта и школске године.

Полазна    основа за израду свих индивидуалних програма је израда педагошког профила ученика. Стручни сарадници координирају израду прикупљајући основне информације о детету и  сарађујући са одељењским старешинама и предметним наставницима. Врло је важно издвојити  јаке стране и интересовања, као  и проблеме у учењу који се потом идентификују кроз потребу за подршком. Основни сегменти педагошког профила ученика су посебно дефинисани и односе се на пет битних категорија.  Прва обухвата све важне информације о процесу учења – о општим школским постигнућима, о специфичностима и разликама између образовних потреба конкретног ученика и типичних вршњачких потреба, о уоченим сметњама и начинима на које утичу на образовна постигнућа, о вештинама мишљења, као и о мотивацији ученика и његовим ставовима према самом школовању.  Други сегмент се односи на социјалне вештине, на способност прилагођавања различитим социјалним ситуацијама, на однос са другим људима, а пре свега са вршњацима, као и на ставове ученика и слику о себи. Трећи сегмент обухвата комуникацијске вештине, а четврти се односи на самосталност ученика и бригу о себи. Последњи, пети сегмент везује се за утицај спољашњих фактора на процес учења, пре свега имајући у виду породичну ситуацију и услове који могу подстицајно утицати на сам процес учења и напредовања.

На самом крају, након што исцрпнијег дефинисања свих ових сегмената, приступа се идентификовању приоритетних области и потреба за подршком, а понекад и додатној подршци за коју је потребно мишљење интерресорне комисије.

Вредновање ИОП-а се врши кроз самовредновање стручног тима за инклузивно образовање и тима за пружање додатне подршке ученику, а на основу резултата вредновања  израђује  се предлог измена или допуна прилагођених  конкретним  потребама и  у складу са напретком и развојем ученика.

 

7.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Активности Време реализације Носиоци
Формирање Тима за инклузивно образовање Јун Директор
Израда програма рада Тима и подела задужења Август Тим
Израда акционог плана на нивоу школе Септембар Тим
Информисање:

–          Наставниког већа (опште информисање);

–          Педагошког колегијума (детаљније информисање);

–          Стручних већа (детаљније информисање, увежбавање писања ИОП-а, размена искустава);

–          Савета родитеља

–          Школског одбора

–          Ученичког парламента

 

Август

 

Септембар

 

Септембар/октобар

 

 

Септембар/октобар

 

Педагог, Тим

 

ПП служба/Тим

 

Тим

 

 

Тим

Уношење података у документацију школе; 15. септембар Тим

 

Идентификовање деце којима је потребан ИОП; Септ./окт. и током године Наставници, тим

 

Прикупљање података од еци за коју је потребна израда ИОП-а; Септ./окт. и током године Наставници, тим
Формирање базе података; Октобар, током године Тим
Ажурирање података; Током године Тим
Формирање малих тимова; Током године Тим
Консултације стручног тима са ИОП тимовима за конкретно дете; Током године Стручни тим/ИОП тим
Писање захтева и објашњења интерресорној комисији; Током године Тим
Сарадња са другим стручним установама (ЦСР, Завод за говорну патологију, Развојно саветовалиште, Дом здравља, Институтза неурофизиолошке поремећаје,

Специјалном школом „Милоје Павловић“);

Током године Тим
Сарадња са тимовима других школа; Током године Тим
Иницирање стручне помоћи са стране – Педагошки асистент, дефектолози, волонтери; Током године Тим
Набавка наставних средстава и помагала; Током године Директор
Праћење напрдовања ученика који су учили по ИОП-у; Током године Тим
Сарадња са родитељима – индивидуално и у групи; Током године Тим, ПП слуужба
Иницирање даљег стручног усавршавања  колектива Током године Тим, ПП служба
Набавка стручне литературе; Током године Директор
Извештај о раду Тима; Август Тим
Предлози за рад у наредној години; Август тим

 

Чланови Тима за инклузију су: Директор школе, психолог школе, педагог школе, одељењски старешина и чланови одељењског већа.

 

7.8. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

 

У циљу обезбеђења јединства у остваривању утврђених образовно-васпитних задатака и циљева оствариће се стална, систематска сарадња школе и одељењских старешина са родитељима ученика преко родитељских састанака одељења који ће се одржавати према потреби, а најмање пет пута у току школске године, и то:

 1. на почетку школске године (септембар)
 2. на крају првог наставног периода (новембар)
 3. на крају првог полугодишта (јануар)
 4. на крају трећег наставног периода (април)
 5. на крају школске године (јун)

У оквиру појачаног васпитног рада сарадња са родитељима одвијала се кроз индивидуални педагошки рад са ученицима, а према потреби и саветодавни са родитељима. Као и ранијих година мотивација, самопоуздање ученика, однос према обавезама обезбеђен је квалитетном интеракцијом која се кроз термин „отворена врата“ реализује до краја маја школске године.  Благовремено се указивало на тешкоће како у образовном, тако и у васпитном процесу.

Сви чланови Одељењског већа уз наглашену организациону и педагошку улогу одељењског старешине реализовали су током званичних и ванредних Одељењских већа бројне тешкоће и застоје.

Тим  за превенцију насиља се посебно истакао као координатор у појачаном васпитном раду, а сарадња са саветом родитеља  била је делотворна, потпуна и конструктивна. Свака ситуација је детаљно анализирана са јасном циљем и активности.

 

7.9. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 

Организација друштвено корисног рада

 

Садржаји програма Активности ученика   Активности наставника  Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма
Друштвене активности Израда паноа, зидних новина, посете, изложбе,  уређивање школског дворишта, учешће у акцијама локалне

заједнице

 

-усмерава

-наводи -ствара ситуацију -сугерише -поставља проблем -подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

Дијалошка, текстуална, метода писаних радова, излагање, демонстративна,систематско посматрање, пралтични рад, илустративна, експериментална, пронцип очигледности Сарадња са локалном заједницом Развијање свести о здравом начину живота, поштовање разлика и уважавање својих и туђих потреба, изграђивање личних критичких ставова
Техничке активности Израда честитки, израда модела, уређење простора, израда васкршњих и новогодишњих украса Развијање креативности, стваралачког рада, уредности, прецизности,изграђивање личних критичких ставова
Хуманитарне активности Прикупљање помоћи, учешће у хуманитрним акцијама, помоћ ученицима који Развијање хуманости, Поштовање разлика и туђих потреба, развијање такмичарског духа
слабије напредују,

Спровођење акције

Црвеног крста

 

Спортске активности  такмичење у спортским вештинама, учешће

у кросу,

 

Развијање такмичарског духа, Развијање моторичке спретности и физичких способности
Културне активности Посете музеју, биоскопу, позоришту, библиотеци, …. Развијање опште културе, Развијање и подстицање стваралачке активности, развијање маште оригиналности и  смисла за лепо,оспособљавање ученика за испуњење слободног времена садржајима из области културе, науке, технике, уметности,….
Дежурство ученика Дежурство које ученици обављају у холу школе Развијање уредности, прецизности, изграђивање односа према школи и организацији рада школе

 

 

 

8.ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА И ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

 

Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног предмета, као и кроз факултативне активности развија способност за препознавање проблема, вештине планирања акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче самоиницијативу и предузетнички дух ученика.

 

Циљ Активност Носилац активности
1. Развијање способности за препознавање проблема –  Анализа поштовања права ученика;

–  Дебате о друштвеним проблемима (дискриминација и сл); – Анкетирање ученика о интересовањима и предлозима секција чији рад треба покренути у школи.

-Наставници грађанског васпитања на часовима обавезне наставе у II разреду;

-Наставник филозофије

– Одељењске старешине и стручни сарадник, психолог

2. Развијање вештине планирања акција за решавање проблема – Израда плана акције, нацрта пројекта и реализација пројекта у оквиру наставе ГВ за II разред; – Израда годишњег плана рада

Ђачког парламента;

– Подстицање на праћење сајтова на којима се објављују конкурси за ђачке пројекте.

– Наставници грађанског васпитања; – Председник Ђачког парламента уз подршку директора и стручног сарадника, психолога;

– Стручни сарадник, психолог, наставници грађанског васпитања, други предметни наставници

3. Развијање вештине за тимски рад, конструктивну комуникацију, толеранцију, поделу дужности и одговорности –  Групни облик рада у оквиру обавезне и изборне наставе – грађанског васпитања, технолошких група предмета, хемије, географије, историје;

– Организовање тимова вршњачких едукатора за промоцију здравих стилова живота

–  Предметни наставници;

–  Стручни сарадник, психолог.

4. Подстицање самоиницијативе ученика -Подршка акцијама ђачког парламента;

– Похваљивање ученика који покрећу иницијативе за школске акције.

– Предметни наставници, стручни сарадници и директор према својим личним компетенцијама и афинитетима;

– Наставничко веће на предлог одељењског старешине.

5. Развијање предузетничког духа ученика – Подршка организовању спортских турнира;

– Пружање помоћи у организовању хуманитарних акција;

-пружање помоћи у самосталном обављању практичне наставе код социјалних партнера

-Наставници физичког васпитања; наставници предузетништва и технолошке групе предмета

–  Директор;

– Стручни сарадник, психолог.

 

 

8.1. СЕКЦИЈЕ

 

На основу исказаних интересовања ученици се опредељују за рад у секцијама. У школи ће радити секције спортског друштва, културноуметничког друштва, и секције друштвених наука. Основни смисао који рад у секцијама треба да испуни је: задовољење интересовања ученика  за одређену област науке као и проширивање знања, неговање другарског односа између ученика, развијање смисла  за рад у тиму, неговање самодисциплине и одговорности. Учешћем у такмичењима  развија се такмичарски дух, задовољство због победе као и спремност да се прихвати пораз.

Рад у секцијама организоваће наставници који имају склоност и довољно знања за одређену област. Секције ће радити према утврђеном програму који је саставни део овог плана.

Опредељење ученика за рад у секцијама обавиће се на почетку школске године. Ученицима ће бити омогућено да током школске године мењају своја опредељења. Избор ученика за рад у секцијама обавиће наставници задужени за рад секција

У школи ће радити следеће секције:

 

Назив секције Наставник
Библиотечко-литерарна Сиљановић Бранислава
Драмско-рецитаторска Марковић Катарина, Унковић Митровић Виолета, Јанковић Маја
Фотографско-литерарна Манојловић Ивана, Унковић Митровић Виолета, Мићић Бранка
Шах Љиљак Славка
Ликовна Цветковић Милош
Историја Станковић Витомир
Рачунарско-информатичка Тасић Милена
English workshop Станкић Бојана
Новинарска Митровић Иванов Весна
Јапанизам Јефтић Весна
Еколошка Вучковић Милка, Авејић Славица, Павковић Анита
Фудбал Вукелић Горан
Стони  тенис Латиновић Зденка
Кошарка Марковић Кристинка
Рукомет Јоксимовић Зорица
Одбојка Латиновић Зденка
Атлетика Јоксимовић Зорица
Спортска гимнастика Јоксимовић Зорица
Музичко – Хор Милијић Игор
Ученичка компанија Ранковић Драгана, Вучуровић Марица
Професионална орјентација Станкић Бојана
Хемијска Димитријевић Станојковић Јелена
Креативна технологија Недић Славенка, Друловић Даница
Фолклор Јоксимовић Зорица

 

 

8.2. ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА

 

8.2.1. ПЛАН  РАДА БИБЛИОТЕЧКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: Библиотечко-литерарна
Циљеви наставе секције: –  проширивање знања из књижевности и библиотекарства;

–  развијање и неговање језичке културе;

–  подстицање ученика на правилно коришћење говорног и писаног језика;

–  неговање опште културе;

–  стварање и развијање осећаја за вредност језика и културе;

–  развијање креативних способности ученика;

–  оспособљавање за ефикасно обављање библиотечких послова.

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције: Садржаји секције се реализују у библиотеци
Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност библиотеке Ученици ће бити у стању да:

    oбављају послове везане за  библиотечку делатност (смештање књига, издавање и враћање књига, проналажење књига, каталогизација, сређивање полица, инвентарисање, санирање оштећених књига;)

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални, индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,дискусија, израда паноа, посета

изложбама, библиотекама и сајмовима

•       Учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

 

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање Остале секције

Литерарна и културна делатност     описују своја размишљања, расположења, емоције, ставове; (упознавање писаца и  

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални,

 

    Учествује самостално, у групном раду, повезује

Српски језок и књижевност Ликовна култура

дела,говорне и писане вежбе) самостално доносе закључке везане за изговорено или написано;(посане вежбе, културолошке норме) изражавају критичко мишљење; (упознавање писаца и дела,говорне и писане вежбе, одабир тема за дискусије)  процењују вредности културних садржаја; (посета изложбама, библиотекама и сајмовима)  праве разлику између уметнички вредних дела и шунда;(читалачка писменост, новине у издаваштву)

примењују своју креативност; (израда паноа и писање

текстова)  попуњавају или пишу у складу са језичким правилима формуларе, уплатнице, молбе, пријаве…;  обогаћују осећај за естетику; (естетско уређење простора)  развијају хуманост. (помоћ у хуманитарним акцијама, вршњачка едукација)

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,дискусија, израда паноа, посета

изложбама, библиотекама и

сајмовима

 

 

знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада практично примењује стечена знања активно учествује у раду

самопроцењује  напредак

 

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

8.2.2. ПЛАН  РАДА ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: Драмско-рецитаторска секција
Циљеви наставе секције: -продубљивање и проширивање знања и умења у језичким активностима

-неговање говорне културе

-упознавање културног, литерарног и позоришног наслеђа

-развијање креативних способности ученика

-оспособљавање ученика за даље образовање и самообразовање

-развијање љубави према техникама класичног позоришта али и савременим облицима театра

-стварање и развијање осећаја за вредновање уметничког дела

-оспособљавање за успешну реализацију уметничког дела

Годишњи фонд часова: 35
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинету ликовне културе

Садржај Циљеви учења за секцију или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

 

 

Рецитаторска делатност (говорне вежбе, вежбе дикције, вежбе

темпа и ритма)

 

Драмска делатност (вежбе покрета и геста, стилови и жанрови, грађење лика и карактера, вежбе

Ученици ће бити у стању:

•Да стекну и развију сигурност и самопоуздање

• Да развију комуникацијске вештине, јасно изражавање и активно слушање

•   Да изразе своја осећања вербално и невербално кроз гест, мимику, покрет

• Да боље разумеју, доживе и створе текст

• Да креирају и изведу

Облици рада:  Фронтални, индивидуални, групни, радионичарски

 

Методе рада: 

Дијалошка, стваралачка, рад на тексту, демонстрација

Пролазећи кроз програм драмских радионица, ученици се:

 

•       Oспособљавају за обављање сценских задатака (вођење програма, рецитовање,

глума)

•       Повезују знања са свакодневним животом, стичу вештине практичног рада

•       Активно учествују у раду

Српски језик и књижевност Музичка култура

Ликовна култура

Иторија

Грађанско васпитање

Остале секције

ипровизације, форум театар,

процесни театар)

 

уметнички садржај Да самостално представе своје идеје у некој позоришној форми

Да креативно изразе свој доживљај света

Да активно и стваралачки приступе решавању проблема

Да активно учествују у стваралачком процесу Да развију осећај одговорности и заједништва

Самопроцењују  напредак

 

 

8.2.3. ПЛАН  РАДА ФОТОГРАФСКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција: Фотографско-литерарна секција
Циљеви наставе секције: •       Упознавање ученика са принципима фотографије као посебне области у уметности

•       Упознавање улогом фотографије у филму и музичким спотовима

•       Упознавање ученика са техникама писања

•       Упознавање ученика са разним визуелним и писаним уметностима

•       Посећивање галерија, музеја и других простора и манифестација који су у вези са културом и уметношћу

•       Оспособљавање ученика да уочавају детаље, али да уочено уклопе у ширу целину

•       Стварање и развијање осећаја за вредновање уметничког дела

•       Развијање критичког односа према уметности

•       Развијање креативнх  способности ученика

•       Оспособљавање ученика да одговоре на задату тему у писаној и визуелној форми

 

            Указивање на тесну повезаност свих уметности

 

Годишњи фонд часова: 35
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинету 52, у школском дворишту и у галеријама и осталим просторијама предвиђеним за изложбену активност.  

Садржај   Циљеви учења секције или исходи  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

 

Фотографија:

 

•     Светло (завесица, бленда, природа светла, улога контраста)

•     Композиција (правило трећина, златни пресек, линије, ритам, динамика)

•     Терен (слободно  и тематско фотографисањем посећивање изложби и културних дешавања)

•     Пракса (примена теорије)

•     Анализа (анализа фотографија, филмова, спотова и домаћих задатака) Литерарна делатност:

 

Ученици ће бити у стању:

 

•     да  користе ручна подешавања на           фотоапарату, а самим тим се оспособе да то знање примене на било који фотографски/мобилни

уређај;  

•     да искористе подешавања на апаратима која се односе на светло и да употребе разне исворе светла како би фотографија била што боља  

•     да знају да примене основна правила  композиције у фотографисању и анализи визуелних садржаја

•     да истанчаније примећују детаље и свет око себе

•     да читају језик визуелне уметности

•     да осмисле причу коју ће

 

Облици рада: 

 

Фронтални, индивидуални, групни, радионичарски

 

 

 

 

Методе рада: 

 

Дијалошка, стваралачка, креативно писање, фотографска метода,

 

Ученици ће имати следеће активности:

 

•     Фотографисање

•     Писање

•     Посећивање изложби

•     Планирање изложбе

•     Израда рециклираног папира

•     Гледање филмова и спотова

•     Креативно испољавање

•     Тимски рад

•     Фотографисање битних школских

манифестација

 

 

Корелација са следећим предметима и секцијама: 

 

•   Српски језик и књижевност

•   Музичка култура

•   Физика

•   Хемија

•   Ликовна култура и секција

•   Историја

•   Грађанско васпитање

•   Еколошка секција

•   Драмска секција

•   Новинарскобиблиотечка

секција

 

 

•     Креативно писање (писање текста на основу фотографије и фотографија на основу написаног текста; остале технике креативног писања)

•     Анализа изабранх књижевних дела која се могу довести у тесну везу са фотографијом ( Васко Попа, Данило

Киш, Џорџ Орвел и

Антонио Табуки)

•     Анализа домаћих задатака

Припрема изложбе:

•     Припрема рециклираног папира за штампање

•     Избор фотографија и текстова

•     Планирање постављања садржаја

испричати фотографијом

•     да пишу оно што фотографишу, и да фотографишу оно што пишу

•     да стекну увид у тесну повезаност разних уметности – музике, фотографије и књижевности; филма, фотографије, књижевности и глуме; писања и фотографије

•     да изразе своје креативне потенцијале

•     да упознају правила понашања фотографа (законске регулативе о фотографисању), а самим тим и одговорности

•     да стекну ширу слику о хуманим погледима на свет и да вежбају међусобну толеранцију

•     да стекну и развију сигурност и самопоуздање

 

 

 

8.2.4. ПЛАН  РАДА ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција:                                                                             Шаховска секција
Циљеви наставе секције: -развијање интересовања за шаховску игру код ученика

-развијање начела фер-плеја и уважавање туђег мишљења

-изграђивање тимског духа као и јачање индивидуалности

-стимулисање маште,креативности,радозналости

-оспособљавање ученика за логичко размишљање

-развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха -јачање и учвршћивање социјалних искустава

Годишњи фонд часова: 24
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинету грађанског васпитања

Садржај Циљеви учења за секцију или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност шаховске секције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    Овладавање основним законитостима и принципима шаховске игре

•    Примена теоретских знања у шаховској игри

•    Усвајање начела лепог понашања

•    Уважавање противника и туђег мишљења

•    Развијање такмичарског духа

 

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални, индивидуални и рад у паровима

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација,

разговор, дискусија, решавање проблема

и игровна активност

 

 

•       Самостално и активно учествује у раду

•       Практично примењује стечена знања кроз игру

•       Размењује мишљење са другим ученицима и наставником

•       Процењује свој напредак као и напредак осталих ученика

•       Пружају подршку једни

•       Социологија

•       Психологија

•       Логика

•       Математика

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Остале секције

другима кроз такмичење
Делатност шаховске секције Ученици ће бити у стању да:

•       Овладају основним техникама и принципима шаховске игре

•       Лакше доносе одлуке у свакодневном животу

•       Изражавају критичко мишљење као и толеранцију према противнику

•       Вреднују свој напредак и јачају мотивацију за постизање успеха

•       Преносе своја знања и искуства другим ученицима

•       Подстичу радне навике, истрајност и упорност

 

 

 

8.2.5. ПЛАН  РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција:                                                                             Ликовна секција
Циљеви наставе секције: –  проширивање знања из ликовног стваралаштва;

–  развијање и неговање ликовне културе;

–  подстицање ученика на правилно коришћење говорног и писаног језика;

–  неговање опште културе;

–  стварање и развијање осећаја за вредновање ликовних дела;

–  развијање креативних способности ученика;

 

– оспособљавање за ефикасну реализацију ликовног дела.
Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинету ликовне културе

Садржај Циљеви учења за секцију или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност

ликовне секције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    проширивање знања из ликовне и примењене уметности

•    практично и теоретско овладавање  цртачким, сликарким, графичким и вајарским техникама

•    упознавање са материјалима који се користе у ликовној уметности и њиховом применом.

 

 

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор, дискусија, израда ликовних радова, посета

изложбама

 

 

•       Учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

 

Српски језик и књижевност Библиотечколитерарна секција

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

Ликовна и културна делатност Ученици ће бити у стању да:

•       описују своја размишљања и ставове (упознавање уметника и

дела)

•       самостално представљају своје идеје

и ставове у некој ликовној техници

•       изражавају критичко

 
мишљење о ликовним достигнућима кроз историју уметности
процењују вредности културних садржаја (посете изложбама, музејима)
примењују своју креативност (израда)
обогаћују осећај за естетику (естетско уређење простора)

 

 

 

8.2.6. ПЛАН  РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни  профил:    Обухваћени   сви  профили
Разред:    Први, други, трећи  и  четврти
Секција:    Историјска секција
 

 

Циљеви   наставе  предмета:

-Проширивање   знања  из  историје

-Развијање  и  неговање  националне  свести

-Подстицање  ученика  на  анализирање  историјских  извора

-Неговање  опште  културе

-Очување  и  неговање  тековина  српског  народа

-Очување  и  неговање  културно  историјских  споменика

-Развијање  креативних  способности  ученика

Годишњи  фонд  часова:                                                            30
Начин  остваривања  програма  секције: Садржаји  секције  се  реализују  у  учионици,музеју,аехеолошком  локалитету,архиву

 

Садржај  тема Исходи   учења   за  секцију Начин  остваривања  садржаја  програма(облици  и  методе  рада) Активност  ученика Корелација
Делатност  историјске  секције Ученици   ће  знати  да  повезују  историјске  догађаје Фронтални, индивидуални   и  групни Ученици  самостални  или  у

групама анализирају  одређене  историјске  догађаје

-Ликовна  култура

-Српски  језик  и  књижевност

-Филозофија

-Социологија

-Устав  и  права  грађана

-Грађанско  васпитање

-Музичка  уметност

Обилазак  културно  истотијских  споменика ,утврђења,манастира  и  цркава,архива,библиотека и  установа  које  имају  историјски  значај Ученици   ће :       знати  значај  очувања  културно  историјски  споменика

– знати  да  самостално  или  у  групама  описују  историјске  догађаје  везане  за  културно  историјске  споменике(израда

паноа) -разумети  историјску  повезаност  српског  народа  и  осталих европских  народа

-знати  да  изражава  критичко  мишљење   према

Фронтални,индивидуал ни  и  групни -Описују    појединачно  или  у  групама  историјске  догаћаје  ,везане  за  културноисторијске  споменике  или  утврђења  која  посећују,а  самим  тим изражавају  критички  став  према  тим  догађајима. Ученици  ће  упоређивати  српску  и  европску  историју у  одређеној  епохи. -Ликовна  култура

-Српски  језик  и  књижевност

-Филозофија

-Социологија

-Устав  и  права  грађана

-Грађанско  васпитање

-Музичка  уметност

одређеним  историјским  догађајима

-знати  значај  архива  у  историјским  истражиавањима

 

 

8.2.7. ПЛАН  РАДА РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција: Рачунарско – информатичка  секција  
Циљеви наставе предмета: –  проширити знања из информатике;

–  развити и неговати дигиталне компетенције;

–  развити свест о „дигиталном грађанству“;

–  развити свест о безбедности на интернету;

–  развити креативне способности ученика;

–  оспособити ученике да праве сопствене сајтове.

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма предмета:

Садржаји секције се реализују у кабинетима за информатику и енглески језик

Садржај Циљеви учења за предмет или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

– Рачунарски систем – упознавање са деловима и  Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и ОБЛИЦИ РАДА:

фронтални, парови, индивидуални и групни

    Учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче

Српски језик и књижевност Библиотечколитерарна секција
њиховом

функцијом

 

–                  Безбедност на интернету

 

-Прављење школског ученичког сајта

-Израда Блога

 

–                  Обрада текста одговарајућим

алатима

 

 

 

 

 

 

изражавања свог мишљења

•    Стицање основних знања и оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са развојем савремене науке, економије, технике и технологије

•    Оспособљавање младих за доношење одлука које су предности и недостаци савремених система комуникације, посебно са освртом на остављање личних података, фотографија, комуницирање са непознатим особама

•    Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса

•    Стицање квалитетних знања и вештина и информатичке писмености неопходних за рад у савременом друштву.

 

 

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор, дискусија, израда сајта, блога

 

 

вештине практичног рада практично примењује стечена знања активно учествује у раду самопроцењује

напредак

 

Еколошка секција

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

8.2.8. ПЛАН  РАДА ENGLISH WORKSHOP СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: ENGLISH WORKSHOP
Циљеви наставе секције: Развијање љубави према енглеском језику, али и према језику као општој појави везаној за човека. Развијање осећаја за вредност различитих језичких система.

Продубљивање и проширивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на енглеском језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање Усвајање говорног језика, неговање правилног изговора и интонације, разумевање говора, овладавање техником информативног читања, ширење опште културе.

Развијање “меких“ вештина: логичког, критичког мишљења, тимског рада, креативности и  вештина комуникације и презентације, јавног наступа

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинету за енглески језик, на терену  и преко Едмода

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Обележавање Европског дана језика,  припрема програма за Дан школе, избор две веће теме и

детаљан рад на њима

Ученици ће моћи да :

– развијају интересовање и љубав према енглеском језику, као и осећај за праве вредности енглеског језика и културе.

-развију свест о потреби сталног, целоживотног учења и неговања својих различитих стечених компетенција на страном језику.

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована комуникативна

Рад на тексту, разговор, дискусија, израда паноа, посета

изложбама, библиотекама и

•       Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија „меке“ вештине, креативност

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       Српски језок и књижевност

•       Ликовна култура

•       Музичка култура

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Предузетништво

•       Екологија

•       Остале секције

 

 

 

Ученици ће бити у стању да:    – самостално продубљују и шире различита знања и вештине попут разумевања, читања, писања, .превођења, говора на

енглеском језику.

сајмовима

 

 

 

 

самопроцењује  напредак
Прикупљање и обрада материјала Припрема паноа и презентација, објављивање радова  Квиз знања

 

Обележавање

Светског дана књиге

 

Шекспир и ми

 

Језик и култура говора

 

 

Обележавање

Светског дана толеранције  и културног диверзитета

описују своја размишљања, расположења, емоције, ставове; (упознавање писаца и дела,говорне и писане вежбе) самостално доносе закључке везане за изговорено или написано;(посане вежбе, културолошке норме) изражавају критичко мишљење; (упознавање писаца и дела,говорне и писане вежбе, одабир тема

за дискусије)  процењују вредности културних садржаја; (посета изложбама, библиотекама и сајмовима)  праве разлику између уметнички вредних дела и шунда;(читалачка писменост, новине у издаваштву)  примењују своју креативност; (израда паноа,презентација и писање

текстова)  попуњавају или пишу у складу са језичким

 

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована комуникативна

Рад на тексту, разговор, дискусија, израда паноа, презентација, посета

изложбама, библиотекама и

сајмовима

 

 

 

Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија „меке“ вештине, креативност практично примењује стечена знања активно учествује у раду развија одговорност и вештине потребне за тимски рад самопроцењује

напредак

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Предузетништво

Екологија

Остале секције

 

правилима формуларе, уплатнице, молбе, пријаве…;
 обогаћују осећај за естетику; (естетско уређење простора)
 развијају хуманост. (помоћ у хуманитарним акцијама, вршњачка едукација)

 

8.2.9. ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција: Новинарска секција
Циљеви наставе секције: -развијање интересовања за шаховску игру код ученика

-развијање начела фер-плеја и уважавање туђег мишљења

-изграђивање тимског духа као и јачање индивидуалности

-стимулисање маште,креативности,радозналости

-оспособљавање ученика за логичко размишљање

-развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха -јачање и учвршћивање социјалних искустава

Годишњи фонд часова: 24
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинету грађанског васпитања

Садржај Циљеви учења за секцију или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност новинарске

секције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    Овладавање основним законитостима и принципима шаховске игре

•    Примена теоретских знања у шаховској игри

•    Усвајање начела лепог понашања

•    Уважавање противника и туђег мишљења

•    Развијање такмичарског духа

 

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални, индивидуални и рад у

паровима

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација,

разговор, дискусија, решавање проблема

и игровна активност

 

 

Самостално и активно учествује у раду

Практично примењује стечена знања кроз игру

Размењује мишљење са другим ученицима и

наставником Процењује свој напредак као и напредак осталих ученика

Пружају подршку једни другима кроз такмичење

Социологија

Психологија

Логика

Математика

Историја Грађанско васпитање Остале секције

Делатност новинарске секције Ученици ће бити у стању да:

•       Овладају основним техникама и принципима шаховске игре

•       Лакше доносе одлуке у свакодневном животу

•       Изражавају критичко мишљење као и толеранцију према противнику

•       Вреднују свој напредак и јачају мотивацију за постизање успеха

•       Преносе своја знања и искуства другим ученицима

•       Подстичу радне навике, истрајност и упорност

 

 

 

 

Динамика САДРЖАЈ РАДА Задужени
СЕПТЕМБАР

Формирање групе

Договор око термина одржавања новинарске секције

Куцање обавештења о термину и обавештења о присупању нових чланова

Одржавање првог састанка са старим и новим члановима

Предавање на тему „Шта значи добра вест?“

Разлике између вести, извештаја и чланака

Руководилац секције Чланови секције
ОКТОБАР

Планира се најмање два састанка месечно. На првом састанку прочитати ученицима шта су познати новинари рекли о писању интервјуа.

Читање откуцаних радова ученика везаних за школске вести

Скупљање предлога за тему новог броја која ће бити реаспрострањена на неколико страна

Читање занимљивих, прикупљених текстова занимљивих за рубрику  културе у оквиру и ван школе (музика, мода…)

Руководилац секције Чланови секције
НОВЕМБАР

Предавања на тему новинарских жанрова као што су: путопис, репортажа, чланак,

фељтон, коментар… предавање води Весна Митровић Иванов

Прикупљање прозних текстова из књижевности као и поезије

Формирање групе за одабир радова и рубрика које ће бити у наредном часопису Одржаће се најмање два састанка

Руководилац секције Чланови секције
ДЕЦЕМБАР – –

Ученици су донели текстове које ће презентовати за рубрику „Из ђачке радионице“

Одабир најбољих „рецепата“, савета и експеримената

Одабир најбољих текстова за тему броја и одређивање броја страна у часопису које ће бити посвећене теми броја. Одржаће се три састанка

Руководилац секције Чланови секције
ЈАНУАР – –

Одржаће се два састанка

Одабраће се најбољи интербјуи и текстови за рубрику актуелности. Редакција врши селекцију свих одабраних текстова за рубрике и распоређује их по странама Доноси се одлука које фотографије ће побољшати графички дизајн листа Учаници се задружују за куцање часописа према броју страна. Када се заврши куцање и убацивање фотографија, уредници врше лектуру и коректуру часописа, затим то пребацују у ПДФ формат.

Комисија одлучује коју ће понуду школал да прихвати за штампање часописа и часопис се предаје на штампу

Часопис излази за школску славу Свети  Сава

Руководилац секције Чланови секције
ФЕБРУАР На првом састанку ученици коментаришу и критикују претходни број, а на другом се бира нова тема броја Руководилац секције Чланови секције
МАРТ

Читање текстова и одабир најбољих за тему броја

На другом састанку прикупљање актуелности из спорта и културе

На трећем састанку одабир најбољих текстова за рубрику „Из ђачке радионице“

Руководилац секције Чланови секције
АПРИЛ

На првом састанку избор најбољих чланака за часописа као и најбољих песама за рубрику лирика

На другом генерални одабир: најбољих интервјуа, експеримента, актуелности…. На трећем састанку и четвртом ученици куцају нови број

Руководилац секције Чланови секције
МАЈ

Ученици коментаришу нови број који је изашао и дају се нови предлози за рубрике

Предлаже се нова тема броја и рубрике

На једном од састанака врши се одабир најбољих текстова за сталне рубрике и најбољих фотографија, међу којима ће бити и фотографије матураната

Руководилац секције Чланови секције
ЈУН

Ученици доносе часопис који  су откуцали према договореном редослелду страна. Уредници врше коректуру, лектиру листа и пребацују материјал часовписа у ПДФ формат. Након изабране понуде штампа се нови број Руководилац секције Чланови секције

 

 

 

8.2.10. ПЛАН  РАДА ЈАПАНИЗАМ СЕКЦИЈЕ

 

Ваннаставна активност                                             Jaпанизам – клуб љубитеља источноазијских култура
Разред:                                                                              Први, други, трећи, четврти
Циљеви ваннаставне активности: Циљ клуба је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим активностима везаним за источноазијску културу, упознавање културног наслеђа створеног на простору Источне Азије и проширивање хоризоната и интересовања ученика.
Исходи ваннаставне активности: Ученици стичу шири увид у тековине источноазијске културе, оснажују се да се опробају у различитим креативним активностима, развијају тимски дух и интересовања.
Годишњи фонд часова:                                                Најмање 10
Месечни фонд часова:                                                 Најмање 1
Начин остваривања програма ваннаставне активности: Састанци чланова клуба најмање једном месечно, евентуално посете релевантним догађајима у граду
Састанци клуба реализују се у кабинету за енглески језик или у учионици која је доступна, најмање један час месечно. Састанци се одржавају петком у преподневној смени од 13.15 до 14.00.
Ваннаставну активност воде и организују сами чланови, а модерира наставник Весна Јевтић.
Септембар              Формирање клуба                                  
Октобар/новембар/децембар Уметност манге (проучавање/израда плаката)
Јануар/фебруар К-поп/ Ј-поп, популарна музика Источне Азије, слушање популарне музике за младе и размена искустава
Март Бонсаи, лепота малих биљака, проучавање технике израде бонсаија
Април Тај необични свет јапанских симбола (кратко упознавање са јапанским језиком)
Мај/јун Пројекција аниме филмова по избору, са дискусијом

 

 

 

8.2.11. ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција: Еколошка секција
Циљеви наставе секције:

изградити што бољи однос према природи и животној средини,  схватање значаја очувања здраве планете кроз развој хармоничног односа између човека и природе развијање  еколошке културе код сваког појединца (еколошки прихватљивог – пожељног понашања),  првенствено код ученика кроз едукацију упознавање са основним проблемима угрожавања животне средине, појединих њених делова и принципа њихове заштите
развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити, обнови и унапређењу животне средине
развијање одговорности ученика за очување природе, уметничког и културног наслеђа
развијање колективног одоса у остваривању програма заштите и очувања животне средине
Годишњи фонд часова: 24

 

Начин остваривања програма секције: Садржаји секције се реализују у кабинету  
Садржај Циљеви учења за секцију или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност еколошке секције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•       развијање способности процене стања средине у којој живе, непосредном природном и друштвеном окружењу

•       проценивање последица загађивања животне

средине

•       интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради  постизања

одговарајућих сазнања

•       систематизација, корекција, проширивање и повезивање искуства и знања са новим знањима о природи

•       развијање способности системског размишљања, флексибилности

•       естетско, еколошко и хигијенско уређивање школског простора и околине

•       живот и рад у чистој и здравој средини

•       развијање одговорног односа према природи и непосредном окружењу

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални, индивидуални, групни

и рад у паровима

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација,

разговор, дискусија, решавање проблема и

активност

 

 

•       уређивање и одржавање унутрашњег простора школе

•       уређивање и одржавање школског дворишта и зелених површина

•       праћење односа ученика и запослених према животној средини

•       посета културним институцијама

•       хуманитарне акције

•       едукација ученика обележавањем значајних датума,  везаних за

заштиту животне средине

 

 

Биологија

Екологија

Географија

Хемија

Микробиологија

Остале секције

Делатност еколошке секције упознавање младих са законским регулативама о очувању животне средине,  
 проблемима загађивања животне средине од различитих извора загађења и
примени алтернативних извора енергије

 

 

8.2.12. ПЛАН РАДА ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: ФУДБАЛ
Циљеви наставе секције: –                      развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

–                      развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–                      развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности – поштовање правила игре

–                      уважавање противника,суиграча,судија званичника и гледаоца

–                      развијање фер плеја

–                      одбацивање корупције,дроге,расизма,насиља и допринесе зближавању младих

Годишњи фонд часова: 35
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Припрема за такмичење Ученици ће бити у стању да:

•       Поштују правила игре

•       Уважавају противника,своје суиграче и судије

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу

•       Стварање навика за систематско вежбање и спортски тренинг

ОБЛИЦИ РАДА: ПРАКТИЧНИ РАД: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

 

 

 

упознавање са члановима тима проналажење одговарајућег места у тиму побољшање технике и

тактике побошање психофизичких способности

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање Остале секције

ТАКМИЧЕЊА •       Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку школске године,ослањајучи се на републички календар

•       Унутар одељенско такмичење

•       Првенство школе

•       Општинско првенство

•       Градско првенство

•       Регионално првенство      Републичко првенство

•       Међународно такмичење

•       Олимпијада младих

 

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад(пријатељске

утакмице)

 

 

 

Доприноси стварању победничког духа практично примењује стечена знања у интересу екипе активно учествује у раду

тима и кад није у игри промовише интересе фудбала и фер плеја

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

8.2.13. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА СТОНИ ТЕНИС

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: Стони тенис
Циљеви наставе секције: –  развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

– развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–  развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности – поштовање правила игре

–  уважавање противника,суиграча,судија званичника и гледаоца

–  развијање фер плеја

–  одбацивање корупције,дроге,расизма,насиља и допринесе зближавању младих

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Основни став у

стоном тенису

 

Техника држања

рекета

 

Техника сервирања

Ученици ће бити у стању да:

 

•       Поштују правила игре

 

•       Уважавају противника,своје суиграче и судије

 

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу Стварање навика за         систематско вежбање и  спортски тренинг

ОБЛИЦИ РАДА:

 

ПРАКТИЧНИ РАД:

фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

 

 

•       упознавање са члановима тима

 

•       побољшање технике и тактике

•       побошање

психофизичких

способности

 

•       Српски језик и књижевност

•       Ликовна култура

•       Музичка култура

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Остале секције

 

Техника бекенд и

форхенд ударца

 

Игра у паровима

 

 

Игра у нападу и

одбрани – тактика

 

Игра са применом правила

 

ТАКМИЧЕЊА

 

 

Развијање личне креативности Развијање правилног схватања и односа према спорту и спортским

активностима Управљају својим поступцима,темпераментом, мотивима и емотивним стањима

•       Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку школске године,ослањајући се на републички календар

•       Унутар одељенско такмичење

•       Првенство школе

•       Општинско првенство

•       Градско првенство

•       Регионално првенство      Републичко првенство

•       Међународно такмичење

•       Олимпијада младих

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад: фронтални, индивидуални

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад(пријатељске

утакмице)

 

 

 

 

Доприноси стварању

победничког духа

 

практично примењује стечена знања

промовише интересе

стоног тениса и фер плеја

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање Остале секције

 

8.2.14. ПЛАН РАДА  КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: КОШАРКА
Циљеви наставе секције: –                      развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

–                      развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–                      развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности – поштовање правила игре

–                      уважавање противника,суиграча,судија званичника и гледаоца

–                      развијање фер плеја

–                      одбацивање корупције,дроге,расизма,насиља и допринесе зближавању младих

 

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Држање,хватање и

додавање лопте

 

Разни облици

вођења лопте

 

Зонска игра у

нападу и одбрани

 

Шутеви на кош из игре и са линије слободних бацања

Ученици ће бити у стању да:

 

•       Поштују правила игре

 

•       Уважавају противника,своје суиграче и судије

 

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу

•       Стварање навика за         систематско вежбање и 

спортски тренинг

ОБЛИЦИ РАДА:

 

ПРАКТИЧНИ РАД: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

 

 

•       упознавање са члановима тима

•       проналажење

одговарајућег места у тиму

•       побољшање технике и тактике

•       побошање

психофизичких

способности

 

 

Српски језик и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање Остале секције

Контранапад и спречаванје

контранапада

 

Игра под кошем

 

Игра у нападу и

одбрани – тактика

 

Игра са применом правила

 

ТАКМИЧЕЊА

 

 

Развијање личне креативности Развијање правилног схватања и односа према спорту и спортским

активностима Управљају својим поступцима,темпераментом, мотивима и емотивним стањима

•       Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку школске године,ослањајући се на републички календар

•       Унутар одељенско такмичење

•       Првенство школе

•       Општинско првенство

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад(пријатељске

утакмице)

 

 

 

•       Доприноси стварању победничког духа

•       практично примењује стечена знања у интересу екипе

•       активно учествује у раду тима и кад није у игри

•       промовише интересе кошарке и фер плеја

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

Градско првенство
Регионално првенство
Републичко првенство
Међународно такмичење
Олимпијада младих

 

8.2.15. ПЛАН РАДА РУКОМЕТНЕ  СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција:                                                                                    РУКОМЕТ  
Циљеви наставе секц ије: –                  развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

–                  развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–                  развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности – поштовање правила игре

–                  уважавање противника,суиграча,судија званичника и гледаоца

–                  развијање фер плеја

–                  одбацивање корупције,дроге,расизма,насиља и допринесе зближавању младих

Годишњи фонд часов а: 35
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Држање,хватање и

додавање лопте

 

Разни облици

вођења лопте

 

Постављање играча

у нападу и одбрани

 

Разни облици шутева на гол

Ученици ће бити у стању да:

 

•       Поштују правила игре

•       Уважавају противника,своје суиграче и судије

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу

•       Стварање навика за         систематско вежбање и

спортски тренинг

ОБЛИЦИ РАДА:

 

ПРАКТИЧНИ РАД: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

упознавање са члановима тима проналажење одговарајућег места у тиму побољшање технике и

тактике побошање психофизичких способност

Српски језик и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање Остале секције

Противнапад и спречавање

противнапада

 

Казнени шутеви(седмерац, деветерац)

 

Игра у нападу и одбрани са играчем више и мање

 

Игра са применом правила

 

ТАКМИЧЕЊА

 

 

Развијање личне креативности Развијање правилног схватања и односа према спорту и спортским

активностима Управљају својим поступцима,темпераментом, мотивима и емотивним стањима

•       Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку школске године,ослањајући се на републички календар

•       Унутар одељенско такмичење

•       Првенство школе

•       Општинско првенство

•       Градско првенство

•       Регионално првенство      Републичко првенство

•       Међународно такмичење

•       Олимпијада младих

 

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад(пријатељске

утакмице)

 

 

 

Доприноси стварању победничког духа практично примењује стечена знања у интересу екипе активно учествује у раду тима и кад није у игри промовише интересе рукомета и фер плеја

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

8.2.16. ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: Одбојка
Циљеви наставе секције: –                  развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

–                  развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–                  развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности – поштовање правила игре

–                  уважавање противника,суиграча,судија званичника и гледаоца

–                  развијање фер плеја

–                  одбацивање корупције,дроге,расизма,насиља и допринесе зближавању младих

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Основни одбојкашки став

 

Одбијање лопте прстима и

чекићем

 

Додавања лопте одбијањем прстима или

чекићем

 

 

Ученици ће бити у стању да:

 

•       Поштују правила игре

 

•       Уважавају противника,своје суиграче и судије

 

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу

•       Стварање навика за         систематско вежбање и 

спортски тренинг

ОБЛИЦИ РАДА:

 

ПРАКТИЧНИ РАД:

фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

 

 

•       упознавање са члановима тима

•       проналажење

одговарајућег места у тиму

•       побољшање технике и тактике

•       побошање

психофизичких

способности

 

•       Српски језик и књижевност

•       Ликовна култура

•       Музичка култура

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Остале секције

 

Техника

смичирања

 

Развијање личне креативности

 

Развијање правилног схватања и

 

ОБЛИЦИ РАДА:

Практични рад:

 

    Доприноси стварању победничког духа

•       Српски језок и књижевност

•       Ликовна култура

Игр на мрежи

 

Игра у нападу и

одбрани – тактика

 

Игра са применом правила

 

ТАКМИЧЕЊА

 

 

односа према спорту и спортским активностима

 

Управљају својим поступцима,темпераментом,

мотивима и емотивним стањима

 

•       Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку школске године,ослањајући се на републички календар

•       Унутар одељенско такмичење

•       Првенство школе

•       Општинско првенство

•       Градско првенство

•       Регионално првенство      Републичко првенство

•       Међународно такмичење

•       Олимпијада младих

 

фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад(пријатељске

утакмице)

 

 

практично примењује стечена знања у интересу екипе активно учествује у раду

тима и кад није у игри промовише интересе

одбојке и фер плеја

 

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

8.2.17. ПЛАН РАДА АТЛЕТСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција:                                                                                   АТЛЕТИКА
Циљеви наставе секције: –                      развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

–                      развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–                      развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности – поштовање правила игре

–                      уважавање противника,суиграча,судија званичника и гледаоца

 

–  развијање фер плеја

–  одбацивање корупције,дроге,расизма,насиља и допринесе зближавању младих

Годишњи фонд часова: 20
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање и на тениском терену-шљаци

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Разне технике трчања:

-на кратке стазе

-на дуге стазе -на средњим пругама -штафетно

(4×100м)

-стартно

-у кривини

-у финишу -ниски и високи старт

Ученици ће бити у стању да:

 

•       Поштују правила  

 

•       Уважавају противника,своје сувежбаче

 

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу

•       Стварање навика за 

       систематско              вежбање              и 

спортски тренинг

ОБЛИЦИ РАДА:

 

ПРАКТИЧНИ РАД: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

 -метод оптерећења

 

 

•       упознавање са члановима атлетског тима

•       проналажење одговарајуће дисциплине

•       побољшање технике и тактике

•       побошање

психофизичких

способности

 

 

Српски језик и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање Остале секције

 

 

Бацачке

дисциплине

-кугла(6кг и 4кг)

 

 

Скакачке дисциплине: -у даљ(увинућем и корачна техника)

-у вис(маказице и леђна техника)

Развијају и усавршавају

психомоторичке функције(брзину,снагу, издржљивост,окретност,спретност, координацију)

Развијање правилног схватања и односа према спорту и спортским активностима Управљају својим поступцима,темпераментом,

мотивима и емотивним стањима

 

    Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку школске године,ослањајући се на републички календар

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад

 

 

 

•       Доприноси стварању победничког духа

•       практично примењује стечена знања у интересу екипе

•       активно учествује у раду тима и кад није у тој дисциплини

•       промовише интересе атлетике

 

Српски језик и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

ТАКМИЧЕЊА

Првенство школе

Општинско првенство

  Градско првенство
Регионално првенство
Републичко првенство
Међународно такмичење

 

Олимпијада младих

 

 

8.2.18. ПЛАН РАДА СПОРТСКО ГИМНАСТИЧКЕ  СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција:                                                                     СПОРТСКА  ГИМНАСТИКА  
Циљеви наставе секције: –                      развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

–                      развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–                      развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,брзинеиздржљивости,спретности

–                      уважавање противника,сувежбача,судија званичника

–                      развијање позитивних навика,оспособљавање за самостални рад и самоконтролу у одржавању кондиције,јачању       здравља и нези тела

 

Годишњи фонд часова: 35
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Вежбе на тлу: Ученици ће бити у стању да: ОБЛИЦИ РАДА:     упознавање са     Српски језик и

 

-разне варијанте колутова напред и назад

-став о шакама

-окрети

-скокови(дечији, мачији,далеко – високи)

-премет странце

(звезда)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Изводе прописане елементе и саставе на тлу и справама

•       Уважавају противника,своје сувежбаче и судије

•       Развијају достојанствени однос према победи као и према поразу Стварање навика за         систематско вежбање и  спортски тренинг

 

ПРАКТИЧНИ РАД:

фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

 

 

 

 

члановима тима побољшање технике

побошање психофизичких способности

 

књижевност Ликовна култура

Музичка култура Грађанско васпитање Остале секције

 

 

Вежбе на справама:

 

греда(ваге,поскоци, скокови) -двовисински разбој(ковртљаји у упору и разножно) -прескок(коњзгрчка,разношка,

Склонка

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА

 

 

 

Развијају личне креативности

и способности стваралаштва

 

Развијају  истрајност,

упорност,

издржљивост,сналажљивост Развијају правилно схватање и однос према спорту и спортским активностима Развијају осећај и смисао за

лепо

 

    Такмичења се спроводе по програму који се утврђује на почетку

школске

године,ослањајући се на

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад:

фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација,

разговор,практичан рад

 

 

 

Доприноси стварању победничког духа практично примењује стечена знања у интересу екипе активно учествује у раду,пружа подршку и сарадњу  сувежбачима промовише значај

гимнастике

 

Српски језок и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

републички календар
Градско првенство
Међуокружно првенство
Републичко првенство

 

Олимпијада младих

 

8.2.19. ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ – ХОР

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи, четврти
Секција:                                                                             Музичка секција
Циљеви наставе предмета: –  развијање интересовања за музичку уметност;

–  упознавање музичке традиције и културе свог и других народа;

–  неговање опште културе;

–  стварање и развијање осећаја за вредновање музичких дела;

–  развијање креативних способности ученика;

–  оспособљавање за ефикасну реализацију музичког дела.

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма предмета:

Садржаји секције се реализују у кабинету ликовне културе

Садржај Циљеви учења за предмет или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност музичке

секције

 

 

 

 

 

 

•    развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем и учествовањем у школском ансамблу

•    подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор, дискусија, развој вокалне технике ,

•       Учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

Српски језик и књижевност Библиотечколитерарна секција

Ликовна култура

Историја

Грађанско васпитање

 

 

 

 

 

музицирање

•    развијање навика слушања музике, оспособљавање за разумевање музичких порука

•    подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање

музике)

•    развијање критичког мишљења

посета концертима

 

 

самопроцењује  напредак

 

Остале секције

 

Исходи музичке секције Ученици ће бити у стању да:

•       обогаћују музички укус на најбољи могући начин

•       изражавају критичко мишљење о музичком делу

•       процењују вредности културних садржаја (посете концертима, гледање разних музичких манифестација путем медија)

•       дискутују о ономе што су чули и видели

 

 

8.2.20. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИЧКУ КОМПАНИЈУ

      

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Четврти
Секција:                                                                 Предузетништва. Ученичка компанија
Циљеви наставе предмета: –  проширивање и презентација предузетничких способности;

–  развијање и неговање предузетништва;

–  подстицање ученика на правилно коришћење говорног и писаног језика;

–  неговање опште културе;

–  стварање и развијање осећаја за вредновање предузетничких идеја;

–  развијање креативних способности ученика;

–  оспособљавање за ефикасну реализацију предузетничких идеја.

Годишњи фонд часова: 96
Начин остваривања програма предмета:

Садржаји секције се реализују у кабинету предузетништва и такмичарским локацијама

Садржај Циљеви учења за предмет или исход Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност  секције

предузетништва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    проширивање знања из предузетништва

•    практичан и теоретски приказ пословног плана

•    разрада пословне идеје

•    презентација пословне идеје

•    развој тимског рада

•    развој такмичарског духа

•    процена вредности пословне идеје

 

ОБЛИЦИ РАДА:

Теорија: фронтални,

индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор, дискусија, израда пословног плана, посета  такмиченјима и практичан рад у кабинету

 

•       Учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

•       оствариванје успеха на личном плану

Српски језик и књижевност Општа култура Организација послованја Предузетништво
Ученичка компанија Ученици ће бити у стању да:

    описују своја размишљања и ставове (препознаванје,

 
разрада и презентација предузетничке идеје)
самостално представљају своје идеје и ставове пред комисијом и публиком
изражавају критичко мишљење о

предузетничким идејама осталих учесника

процењују ниво такмиченја
примењују своју креативност (израда)
обогаћују осећај за предузетништво

    

 

8.2.21. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: Професионална оријентација, каријерно вођење и саветовање
Циљеви: -подршка професионалном развоју свих актера васпитно образовног рада школе – ученика основних школа, наших потенцијално будућих  ђака, ученика наше школе и наставника школе.

-припрема ученика за самостално одлучивање у области даљег образовања и избора будуће професије

 

-оснаживање свих актера образовно-васпитног процеса за укључивање у активности каријерног вођења и саветовања;

 

-упознавање личних одлика ученика од значаја за избор занимања (професионалних интересовања, образовних аспирација, црта личности, општих и посебних способности, навика, доминантних ставова и вредности);

 

-развијање властитих потенцијала, способности, вештина и компетенција, интересовања и реалистичне слике о себи, развијање предузетничког духа;

 

 

 

-информисање о захтевима различитих професија и могућностима даљег образовања и запошљавања;

 

.повећање свести о потреби и мотивације за самостално доношење одлука о даљем образовању и избору будуће професије.

 

.развијање “меких“ вештина: логичког, критичког мишљења, тимског рада, креативности и  вештина комуникације и презентације, јавног наступа

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма :

Садржаји  се реализују у школи, другим школама и установама,кроз активности за КВИС  

Садржај тема Исход учења  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Личне особине (самоспознаја)од значаја за избор будућег занимања Информисање о захтевима различитих професија

 

„Пронађи праву формулу“ –пројекат намењен ученицима

основних школа

 

Припрема Еколошког

сајма науке у ДКЦБ-у

 

Сарадње са општином Чукарица  и различитим институцијама ( на пр. Достигнућа младих,

Euroguidance центар,

Ученици ће моћи да :

. развијају свест о потреби да се правилно информишу о значају избора будуће професије

-развију свест о потреби сталног, целоживотног учења и неговања својих различитих

вештина и  компетенција

 

Ученици ће бити у стању да:    – самостално продубљују и шире различита знања и вештине,

.развију самопоуздање, осећај за добру организацију, одговорност и др.

Развију вештине потребне за јавни наступ, дигиталне компетенције и др.

 

 

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована комуникативна

разговор, дискусија, израда паноа, припрема излагања и

посета  сајмовима

 

 

 

 

•       Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија „меке“ вештине, креативност

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

 

•       Српски језок и књижевност

•       Ликовна култура

•       Музичка култура

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Предузетништво

•       Екологија

•       Остале секције

 

ДКЦБ), као и вишим школама и факултетима, које подржавају програме о КВиС-у  Учешће на семинарима, конференцијама, конкурсима и такмичењима за школе, и ученике и наставнике.
Прикупљање и обрада материјала Припрема паноа и

презентација

 

Припрема  за такмичења „Пословни изазов“, 

 

 

Припрема за такмичење ученичких компанија (Достигнуће младих)

Развијање „меких“ вештина, дигиталне вештине и  рада у тиму

 

 

самостално доносе закључке везане за изговорено или написано; изражавају критичко мишљење;   процењују своје способности и вештине, као и

релевантност информација;

примењују своју

креативност; (израда паноа, презентација и писање текстова)  попуњавају или пишу у складу са језичким правилима формуларе, уплатнице, молбе, радне биографије и сл.

 

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована комуникативна

разговор, дискусија, израда паноа, презентација, посета другим школама и установама које подржавају КВИС.,као и  сајмовима и презентацијама виших школа и факултета

 

 

 

Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија „меке“ вештине, креативност практично примењује стечена знања активно учествује у раду развија одговорност и вештине потребне за лидерство или тимски рад самопроцењује  напредак

стиче самопоуздање

 

Српски језок и књижевност Енглески језик Грађанско васпитање

Предузетништво

Екологија

Технолошка група предмета

Остале секције

 

 

8.2.22. ПЛАН РАДА ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ

 

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први
Секција: Хемијска
Циљеви наставе секције: –  проширивање знања из хемије

–  развијање вештина везаних за хемијску лабораторију

–  подстицање ученика на лабоаториски рад

–  стварање и развијање способности руковања са лабораторијским прибором

–  развијање креативниости,самосталности и способности за тимски рад

–  оспособљавање за ефикасно обављање лабораторијског рада

Годишњи фонд часова: 30
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у хемијској лабораторији

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност  Ученици ће бити у стању да:

    oбављају послове везане за  хемијску лабораторију(самостално извођење огледа уз корићење прибора и хемикалија)

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

 

експериментални рад демонстрација,

разговор,дискусија

 

 

•       учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

 

 

аналитичка хемија органска хемија Остале секције
Експериментална делатност

правилно рукује са прибором, посуђем и хемикалијама самостално доносе закључке везане за урађене огледе разумеју хемијске процесе

 

повезују хемијске реакције са урађеним огледима  правилно користе упутство

за рад  развијају спретност и брзину у раду

учествују на

манифестсцијама везаним за презентацију школе

 

 

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

експериментални рад

у хемијској

лабораторији

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,дискусија, израда препарата, учествовање у експерименталном раду у школи и ван

ње

 

 

 

учествује самостално, у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада практично примењује стечена знања активно учествује у раду самопроцењује

напредак

 

аналитичка хемија органска хемија

Остале секције

 

 

8.2.23. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА КРЕАТИВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција: КРЕАТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
Циљеви наставе секције: Продубљивање и проширивање знања и умећа везаних за хемијске технологије, оспособљавање за даље образовање и самообразовање, развијање и образлагање критичког мишљења,подстицање и развијање кретаивности,овладавање вештинама комуникације и рада у групама,развијање опште културе,развијање свесности значаја појединца у очувању животне средине
Годишњи фонд часова: 90
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у кабинетима технолошке групе предмета и на терену

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Делатност секције Креативна

технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Овладавање техником декупаж,стицање вештина неопходних за израду креативне амбалаже,

•   Изражавање критичког мишљења

•   Примењују своју креативност; (израда паноа,презентација и писање текстова)

•   Дају иницијативу и самостално се организују у уређењу кабинета

•   Користе комуникационе технологије у сакупљању научних информација  

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

 

МЕТОДЕ РАДА: комбинована комуникативна

Рад на тексту, разговор, дискусија, израда паноа, посета

изложбама, биоскопима и сајмовима,практичан рад,истраживачки

рад,радионица

 

•       Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада, развија креативност

•       практично примењује стечена знања

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

•       Ликовна култура

•       Музичка култура

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Предузетништво

•       Екологија

•       Остале секције

•       Органска хемијска технологија

•       Неорганска хемијска технологија

•       Заштита и загађивање воде,земље и

 

 

 

 

 

 

 

•   Овладавају практичним радом у изради декоративне козметике

•   Процењују могуђност пласирања производа и стицања материјалне надокнаде

    ваздуха
Припрема ученика за упис на факултет  

•   Повезивање предходно стеченог знања.

•   Самостално ради тестове за пријемне испите

•   Изражава критичко мишљење

•   Примењује разне методе учења

•   Користи комуникационе технологије у сакупљању научних информација

•   Процењује сопствене резултате и резултате других

•   Схвата  важност утицаја тачног прорачуна на решевање тестова

ОБЛИЦИ РАДА:  индивидуални и групни

МЕТОДЕ РАДА: комбинована комуникативна

 

•       Учествује самостално или у групном раду, повезује знања са свакодневним животом, стиче вештине практичног рада

•       активно учествује у раду

•       самопроцењује  напредак

 

Општа и неорганска хемија

Органска хемија

Технолошке операције

Неорганска хемијска технологија

Органска хемијска технологија

Математика

 

8.2.24. ПЛАН РАДА ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ

Образовни профил: Обухваћени сви профили
Разред: Први, други, трећи и четврти
Секција:                                                                                    ФОЛКЛОР  
Циљеви наставе секције: – развијање свестране личности у којој владају хармонијски односи тела и духа

-развијање и очување традиције и културе свог народа

-развијање креативних способности ученика

– развијање и неговање физичке културе и стварање навика за активно учешће у спорту

–   развијање и усавршавање психомоторних функција-снаге,окретности, издржљивости,спретности -развијање смисла да своја осећања и тежње изразе игром,покретом

Годишњи фонд часова: 35
Начин остваривања програма секције:

Садржаји секције се реализују у сали за физичко васпитање и свечаној сали

Садржај тема Исход учења за секцију  Начин остваривања садржаја програма 

(облици и методе рада)

Активност ученика   

 

Корелација

 

Народне игре из

централне Србије

 

 

Народне игре из централне и

западне Србије

 

Игре из источне

Србије и Врања

 

Народне игре из

Војводине

 

Народне игре са

Ученици ће бити у стању да:

 

*Примењују нове плесне кораке,савладају нове кореографије

 

*Упознају богато културно наслеђе свога народа *Развијају смисао за

изражавање лепог кроз покрет *Развијају љубав према сопственом народу

Уважавају индивидуалности других играча 

ОБЛИЦИ РАДА:

 

ПРАКТИЧНИ РАД: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА: 

-метод информација

-метод обуке

-метод оптерећења

 

 

•       упознавање са члановима секције

•       проналажење

одговарајућег места у играчком тиму

•       побољшање технике играња

•       побошање

психофизичких способности

•       организују здраве и културне разоноде младих

 

•       Српски језик и књижевност

•       Ликовна култура

•       Музичка култура

•       Историја

•       Грађанско васпитање

•       Остале секције

 

Косова

 

Народне игре из

Црне Горе 

 

 

 

•       Развијају достојанствени однос

•       Стварање навика за         систематско           вежбање спортски тренинг

и   
 

Народне игре из

Босне и

Херцеговине

 

Народне игре из

Хрватске и

Македоније

 

Народне игре из

Бугарске

 

Развијање личне

креативности и оригиналности

 

Развијање правилног схватања и односа према спорту и спортским активностима

 

ОБЛИЦИ РАДА: Практични рад: фронтални, индивидуални и

групни

 

МЕТОДЕ РАДА:  Демонстрација, разговор,практичан рад

 

 

 

Доприноси стварању  духа заједништва и смисла за културно опхођење према људима практично примењује стечена знања у интересу играчког тима активно учествује у раду

тима и кад није у игри промовише интересе фолклора

Српски језик и књижевност Ликовна култура

Музичка култура

Историја Грађанско васпитање

Остале секције

 

 

9.ПРАЗНИЦИ, ТАКМИЧЕЊА, ИЗЛОЖБЕ И СМОТРЕ

 

Градско првенство у спортским такмичењима за ученике средњих школа крај  септембра
Дан школе 20. октобар.
Спортска такмичења поводом дана школе 20. октобар
Дан просветних радника 08. новембар
Светосавски квиз и забава за ученике у школи  27. јануар
Дан Светог Саве – школска слава. 27. јануар
Фестивал младости мај
Два кроса:       јесењи крос

пролећни крос

октобар   април
Школска такмичења:

Математика

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Хемија

Биологија

Технолошке групе предмета

Историја

Спортска такмичења

април, мај

 

 

 

9.1. ТАКМИЧЕЊА

 

Ученици школе традиционално показују интересовање на такмичењима које организује Министарство просвете и науке и Удружење прехрамбених школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране.

 • Школа ће учествовати на Републичком такмичењу ученика прехрамбене струке у организацији Министарства просвете и Удружења школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране.
 • Такмичење пекара у оквиру манифестације Пекарски дан у организацији Млинпек завода, Нови Сад (Једнодневна конференција са мини сајмом) у Мастер хали новосадског сајма или Пекаријада у организацији компаније Lesaffre Srbija у њиховом Пекарском центру на Новом Београду
 • Такмичење пекара у изради славског колача за школску славу Свети Сава у просторијама школске пекаре
 • Ученици школе учествоваће на Републичком такмичењу из математике за школе подручја рада пољопривреда производња и прерада хране
 • У оквиру роштиљаде такмичи ће се ученици из образовног профила месар o Републичко такмичење из хемијске технологије у организацији Министарства просвете o Републичко такмичење из опште и неорганске хемије у организацији Министарства просвете
 • Ученици Школе учествоваће и на свим другим такмичењима која су у организацији Министарства просвете РС и Удружења школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране.

 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊЕ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Фудбал, Рукомет,

Атлетика, Кошарка,

Одбојка, Мали фудбал

•              Унутар одељенско такмичење

•              Првенство школе

•              Општинско првенство

•              Градско првенство

•              Регионално првенство          Републичко првенство

•              Међународно такмичење

•              Олимпијада младих

 

 

Спортска гимнастика •       Градско првенство

•       Међуокружно првенство

•       Републичко првенство

•       Олимпијада младих

 

Пливање     Градско првенство
Полумаратон – штафета
МАТЕМАТИКА 
За подручје рада –

Пољопривреда, производња и прерада хране

•     Школско такмичење

•     Републичко такмичење

 

За оба подручја рада •     „ Мислиша“

•     „ Кенгур“

•     „ Кенгур без граница“

ИСТОРИЈА •     Школско такмичење

•     Општинско такмичење

•     Градско такмичење

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК •     Школско такмичење

•     Градско такмичење

•     Републичко такмичење

•     „ Magical mystery tour“ – тура на Ади

СРПСКИ ЈЕЗИК И

КЊИЖЕВНОСТ

•     „ Књижевна олимпијада“

Школско такмичење

Градско такмичење

Републичко такмичење

•     Литерарни конкурси

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
За све образовне профиле подручја рада –

Пољопривреда производња и прерада хране

•     Школско такмичење

•     Републичко такмичење

ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА

За подручје рада Хемија, неметали и графичарство

•     Школско такмичење

•     Републичко такмичење

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА •     Школско такмичење

•     Републичко такмичење

ФИЛОЗОФИЈА  „ Филозофска олимпијада“

 

9.2. ИЗЛОЖБЕ

 • Изложбе ликовних радова на нивоу Школе и града
 • Дани Европске баштине (Идустријско наслеђе; Заштита и ревитализација) – септембар
 • Изложба „Месец здраве хране“ – октобар
 • Изложба поводом светског дана борбе против пушења – 31. јануар
 • Дан планете Земље – 22. април
 • Светски дан заштите животне средине – 05. јуни

9.3. ФЕСТИВАЛИ

 • Фестивал здравља, јесењи (септембар) и пролећни (март или април)
 • Green fest – Међународни фестивал зелене културе, новембар  Фестивал науке, децембар

 

9.4. САЈМОВИ

 • Међународни сајам Packteh Expo Balkan (машине и опрема за паковање и амбалажу; све врсте амбалаже, материјала, средстава, помоћних средстава и готових производа), септембар
 • Међународни сајам Conbak Expo Balkan (Машине, опрема, сировине, адитиви и зачини за пекаре, кондиторе и угоститељство), септембар,
 • Међународни сајам Fruveg Expo Balkan (Међународни специјализовани сајам технологије за прераду и складиштење воћа и поврћа), септембар
 • Међународни сајам Higijena u industriji Expo (Опрема и материјали за хигијену у индустрији), септембар
 • Међународни сајам заштите животне средине ECOFAIR, октобар
 • Међународни сајам енергетике, октобар
 • Међународни сајам медицине, октобар
 • Међународни сајам вода, новембар
 • Сајам ЕТНО хране и пића, новембар
 • Сајам вина – BEOWINE, фебруар
 • Међународни сајам образовања, март
 • ECO Expo, март
 • Међународни сајам технике и техничких достигнућа (UFI), мај

9.5. СМОТРЕ

 Фестивал младих- Београд , мај

9.6. ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ ЗА МАТУРАНТЕ

 • За ученике завршних разреда организоваће се, свечано матурско вече
 • Свечана подела диплома је планирана за јун и обавиће се у просторијама школе.

9.7. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ

У складу са Законом о средњем образовању и обавезом средње школе да подстиче професионални развој ученика у складу са индивидуланим могућностима и друштвеним потребама, одговарајуће службе ангажоваће се на:

 • потпуном и правовременом информисању ученика и њихових родитеља са организационом структуром образовног система;  упознавању способности, могућности и интересовања ученика;
 • оспособљавању ученика за планирање свог професионалног усмерења;
 • избору адекватног занимања у оквиру кога ће се остварити професионални успех и задовољство, а на бази усклађености објективних могућности, потреба и наклоности према одређеној струци.

 

Садржај програма професионалне оријентације реализоваће се перманентно током школске године, у оквиру различитих видова васпитнообразовног рада, а у сарадњи са родитељима, стручним институцијама, предузећима, установама,

За професионално информисање и усмерење користиће се фронтални, групни и индивидуални  облик рада уз визуелна, аудитивна и аудиовизуелна средства.

 

Ученици ће бити упознати са:

 • образовним профилима за које могу да се определе,
 • наставним плановима и програмским садржајима,
 • могућношћу примене стеченог знања,
 • организационом и програмском структуром вишег и високог образовања,
 • реформом вишег и високог образовања,     факторима од којих зависи продуктивност рада,                  предузетништвом.

 

 • Уз информисање радиће се и на развијању позитивних ставова према раду, развијању културе рада, свести о друштвеној и индивидуланој вредности рада.
 • Остваривање задатака вршиће се кроз утврђивање психофизичких способности и склоности, стварање услова за њихов оптимални развој, оспособљавање за реалну процену својих могућности.
 • За професионалну оријентацију користиће се материјали, брошуре и литература које Школа поседује или у сарадњи са другим институцијама добије као информативни и пропагандни материјал.
 • За информисање ученика основне школе биће издати пропагандни плакати, а у појединим случајевима (где постоје услови) користиће се и видео запис и фотодокументација.
 • За ученике завршних разреда органиоваће се посета Сајма образовања у Београду
 • Школа ће бити представљена ученицима основних школа на Сајму професионалне оријентације који се, у организацији Националне службе за запошљавање, одржава у мају 2014. године.
 • Важне информације од значаја за професионалну оријентацију, како ученика основних тако и ученика наше школе биће постављене и на званичном сајту школе .

 

9.8. РЕГИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

 

У складу са настојањима да се школа интернационализује, подстиче се учешће ученика и наставног особља школе у међународним пројектима.  Школа ће, као и претходних година, уложити напоре да буде учесник или координатор међународних пројеката. Након бројних реализованих („Језик више за Европу“, „Милева Марић-Ајнштајн – знаменита Српкиња“, „Пронађи праву формулу“, „ПОКО“, „Развионица“, „Оpen Discovery Space”, „Food for All“, „Girls Can Do It – You And Me In IT“, бројни e-Twinning пројекти), Хемијско-прехрамбена технолошка школа ће у 2018. години реализовати Еразмус+ пројекат „Learning To Support Inclusion” којим се обезбеђује стручна обука наставника школе у иностранству.

 

План и програм рада Тима за реализацију  ЕRAZMUS+ пројекта

Learning to support inclusion (LSI)“

 

Активности Време/место
 1.    ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ

Пре одласка на стручно усавршавање ТИМ ЗА ПОДРШКУ који чине директор школе, наставник информатикепедагошки саветник-координатор пројекта као особа са највише искуства у писању и реализацији пројеката, пружиће подршку учесницима. Након проведеног одређеног стручног усавршавања и сви чланови Тима за реализацију квалитета пројекта укључиће се постепено у помоћ колегиницама/колегама при реализацији стручног усавршавања. У овој фази пројекта Тиму за подршку прикључиће се и књиговођа/рачуновођа школе.

АКТИВНОСТИ                                                                                                     ОСОБА  ЗА ПОДРШКУ

Предрегистрација/регистрација стручног усавршавања                             координатор пројекта

Резервација и куповина авионских/аутобуских карата                        директор,рачуновођа,                                                                                                                                                                координатор пројекта

Организација смештаја и плаћање истог                                                      директор,рачуновођа,

координатор пројекта

Здравствено и путно осигурање учесника                                                   директор,рачуновођа,

координатор пројекта

Менторисање и подршка током усавршавања                                            координатор пројекта

Контакт особа током реализације усавршавања                                     координатор пројекта Подршка за употребу WEB 2.0.алата током припреме за                         координатор пројекта одлазак на стручно усавршавање

Контакт особу током стручног усавршавања учесници ће моћи контактирати договореним каналима: –   телефонски позиви

–          смс поруке

–          e-mail поруке

–          Вибер поруке

–          Facebook  поруке

–          Skype  позиви

–          eTwinng позиви

Контакт особа (координатор пројекта) је обавезна разменити све потребне информације и податке пре поласка појединог учесника на стручно усавршавање, али и проверити функционалност истих.

новембар,

2017

 

 

 

 

 

 

децембар
 2. МОБИЛНОСТ НАСТАВНИКА

Једна наставница / професор прехрамбене групе предмета иде у Словенију на курс „ Preventing early sckool leaving“. Две наставнице (професор информатике и професор енглеског језика) иду на курс у Праг под називом  „Special Needs Children“  где би требале научити како помоћи интеракцији деце у разреду са нагласком на прихватање различитости.

 

Мај 2018

Мај 2018

 

 

Све три наставнице имају у својим одељењима ученике са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу.

Натставник  прехрамбене групе предмета  иде на курс „Teaching creativity in schools, inspired by Edward se Bono“ , у Словенију како би стекла компетенције употребе различитих алата и подизање критичне свести.

Један наставник  (професор хемије- заменик координатора  Тима за ненасиље) усавршава се у Италији на курсу   „Build a Safe Environment – Stop Bullyng“ .

Развој и побољшање дигиталних компетенција запослених:

Две наставнице (професор технолошке групе предмета/помоћник директора и професор прехрамбене групе предмета/помоћник директора) похађаће курс  „ICT in education“ у Чешкој (Праг).

Европска димензија школе:

Директор школе и наставник физичког васпитања похађаће курс  „International projects in every day school life“  у Италији (Милано).

 

Март 2018

 

Март 2018

 

 

Април 2018

 

 

Март 2018

3. Наша школа као одговорна образовно-васпитна установа искористиће у највећој мери вештине и искуство стечено учешћем наших радника на стручним усавршавањима у инострансву. Унапредићемо наше педагошке структуре за подршку ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу, али и не само њима. Деловаћемо на сваког појединца школе као будућег младог човека, активног члана Европске заједнице.

Према Европском развојном плану школе деловаћемо на:

РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА:

Наставници ће одржати низ радионица за колегинице/колеге како би деловали на прихватање нових метода учења и подучавања, а све за ПОВЕЋАЊЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу. Радионице ће бити саставни део Школског програма.

Радионица 1. Циљна група: наставници општеобразовних предмета

Радионица 2. Циљна група: наставници стручних предмета подручја рада Хемија, неметали и графичарсво

Радионица 3. Циљна група: наставници стручних предмета подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Све нове методе учења и подучавања наставници ће континуирано примењивати у свакодневној настави са ученицима са тешкоћама у учењу (укључијући и индивидуални рад у ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ).

Наставници ће покренути ученике уз помоћ „de Bonove“ методе на осетљивост око себе, покретљиво мишљење које треба развијати од препознавања, преко разумевања до способности самосталног  уочавања, формулисања и решавања проблема. Нове методе учења и подучавања имплементираће се у наставу како би се појачале кључне компетенције.

Покренућемо пројекат „ ДЕБАТА“ који ће бити саставни део Школског програма. Ученици ће реализовати минимално три дебате са ученицима српских и европских школа. Укључивањем европских школа повећали бисмо евреопску димензију Школе. Ученици ће учествовати у РАДИОНИЦАМА КРЕАТИВНОГ МИШЉЕЊА.

Ученици ће стечена знања применити у решавању сукоба и сарађивати са педагошко-психолошком службом школе. Наставу и школско окружење желимо обликовати како би било безбедно за све ученике. Да би смо то успели наставницима је потребна креативност у изградњи безбедног окружења. Осећамо потребу за повећењем компетенција за превазилажење конфликта и прихватање различитости.

 

 

 

Школска година

 

 

 

 

 

 

2017/2018.

 

У школи ће се реализовати:

Ликовне радионице

Драмско-ликовни пројект (осмишљен на тему новостечених компетенција)

Такмичење за лого пројекта

Израда визуелног идентитета пројекта

РАЗВОЈ И ПОБОЉШАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ:

Одабрана стручна усавршавања промовишу повезивање ИКТ-а са свакодневним животом. Подстичу наставнике на израду самосталних електронских наставних материјала прилагођених појединцу. Коришћење и употреба информационо-комуникационих технологија омопгућава прилагођавање наставних садржаја потребама сваког ученика (индивидуализација), као и прилагођавање времена и места учења и подучавања. ЕВРОПСКА ДИМЕНЗИЈА ШКОЛЕ:

Активности које ће се спровести:

Аплицирање за К1 и К2 пројекте

Покретање нових  eTwining  пројеката

Наставак започетих  eTwining  пројеката

Подизање Школе на већи међународни ниво разменом ученика

Сви наставници, сарадници пројекта, као и директор школе, укључени су у  eTwining . Активности на  eTwining порталу организоваће координатор пројекта, а у активностима ће учествовати сви наставници укључени у пројекат.

АКТИВНОСТИ НА  eTwining :

-активно укључивање учесника у пројекту у РАДИОНИЦЕ О ЕТВИНИНГ ПОРТАЛУ и употреба  TwinSpacea

– активно укључивање учесника у пројекту у бар једном  LEARING EVENTU чија се тема уско веже уз тему пројекта.  LearningEvent  о осам кључних компетенција одржаће координатор пројекта (предвиђено време одржавања је јесен 2018.год.) и учесници пројекта ће присуствовати и на њему.

-активно учествовање у  eTwining  пројекту Школе по називом „Знамо знање дати/делити“.

Тема пројекта. Популаризација знања вертикалном корелацијом садржаја применом видео конференција у настави с циљем преобликовања ученичких предконцепција у образовне концепте. Пројекат ће се реализовати повезивањем тема из природних наука.

-Отварање  eTwining  пројекта по истим називом као и Пројекат. Укључивање свих учесника пројекта, повезивање са наставницима из Србије и Европе, као и размена мишљења и искустава.

Укључивање учесника пројекта у собе за наставнике, отварање властитих соба и подстицање на отварање и покретање сопствених пројеката чије ће теме бити везане уз тему и овог пројекта и потреба Школе.

4. ДИСЕМИНАЦИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

Дисеминацијске активности обавезни су реализовати сви учесници пројекта након реализованог стручног усавршавања. Дисеминацијске активности ће организовати ДИСЕМИНАЦИЈСКИ ТИМ, али и самостално сви учесници стручног усавршавања. Квалитет и квантитет дисеминацијски активности пратиће ТИМ ЗА ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЈЕКТА.

 

 

 

Школска година

2017/2018
ШКОЛСКИ НИВО:         

АКТИВНОСТИ                                                                                                                  ОСОБА  ЗА ПОДРШКУ

Стручна већа (према Годишњем плану Школе)                     сви учесници пројекта Родитељски састанци (према плану рада одељенског старешине)    сви учесници пројекта-

одељенске старешине,Савет родитеља                      директор школе

Огласна табла                                                                                                           руководилац подручја рада,

Излагање на наставничком већу                                                                          координатор пројекта

Радионице за заинтересоване наставнике по областима                               сви учесници пројекта

Извештаји у школском часопису                                                                           наставник енглеског језика Обавештења и извештаји на сајту школе                                                         руководилац подручја рада

ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА, ГРАД БЕОГРАД:

АКТИВНОСТИ                                                                                                                      ОСОБА  ЗА ПОДРШКУ

Градски активи наставника по областима                                                              сви учесници пројекта

Градски активи директора                                                                                         директор школе

Модуларно стручно усавршавање наставника информатике                      координатор пројекта

*Модул под називом „Међународни пројекти у средњој школи“ организоваће се у сарадњи са Друштвом за информатику Србије-секција за град Београд

Минимално два члакна у новинама                                                                   директор, координатор пројекта

Летци, флајери, рекланми материјал                                                                 сви учесници пројекта

Организација Стручног  скупа                                                                               сви учесници пројекта

НАЦИОНАЛНИ НИВО:

АКТИВНОСТИ                                                ОСОБА  ЗА ПОДРШКУ Републички сусрети директора                                             директор школе

еТвининг радионице                                                                                        сви учесници пројекта   еТвининг вебинари                                                                                           сви учесници пројекта   отварање новог  еТвининг                                                                              сви учесници пројекта   пројекта под истим називом

Минимално два чланка у новинама                                                           директор, координатор пројекта

Минимално једно појављивање на ТВ-у                                                   сви учесници пројекта

Излагање на минимално две конференције                                            сви учесници пројекта Организација Стручног  скупа                                                        сви учесници пројекта

Фејсбук страница пројекта                                                              координатор пројекта

Web сајт  пројекта                                                                             наставник енглеског језика Завршна конференција пројекта                                                  сви учесници пројекта

ЕВРОПСКИ НИВО:

Видео конференције са европским школама.

 

 

 

 

 

 

 

10.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

 

10.1.ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

 

Сарадња одељењског старешине

Одељењски старешина током школске године одржава најмање четири родитељска састанка. На првом родитељском састанку се бира представник одељења за Савет родитеља. За индивидуалну сарадњу са родитељима одељењски старешина  планира „отворена врата, термине за пријем родитеља

Сарадња предметног наставника са родитељима

Предметни наставник треба да упозна родитеље са специфичностима учења свог предмета, указујући на то који вид помоћи  је потребан ученику како би лакше савладао градиво (допунска, додатна настава и сл.).

Сарадња директора са родитељима

Директор упознаје родитеље са законским прописима и могућностима за упис ученика, води  састанке Савета родитеља  и  обавља индивидуални пријем родитеља.

Сарадња педагога са родитељима

Педагог прати напредовање ученика, социјално-породичне прилике и  успех ученика. Индивидуално сарађује са родитељима ученика који теже уче, изостају са наставе или имају здравствене проблеме. Учествује у раду Савета родитеља-даје мишљења, сугестије, извештаје. анализе.. Код ученика који имају 8 неоправданих изостанака заказује се појачан васпитни рад, коме присуствују: ученик, родитељ, одељенски старешина и педагог.

Сарадња секретаријата и администрације са родитељима

Секретаријат врши издавање свих врста званичних докумената (потврда, уверења, сведочанстава, диплома), пријем докумената за полагање испита (разредних, поправних, завршних, матурских) и све друге послове од интереса за ученика.

У узрасном периоду на коме се налазе ученици наше школе, између 15 и 19 година, значај и улога породице у којој одрастају је веома важна, а односи неретко испуњени недовољним разумевањем и проблемима. Циљ школе је да породицу укључи у свој рад  као партнера у образовно васпитном процесу.

Превасходни интерес породице је адекватан развој њихове деце, па је школа својим програмом предвидела редовно информисање родитеља о образовном напредовању, понашању и односима које ученици граде у школској средини.

Савет родитеља сматрамо веома значајним телом које укључујемо у доношења одлука на које родитељи могу да утичу.

 

Активности Носиоци активности
1. Одржавање редовних родитељских састанака: септембар, новембар, јануар, април, јун Одељењске старешине
2. Индивидуално праћење напредовања доласком родитеља у школу Одељењске старешине; психолог
3. Писмено обавештавање родитеља о проблемима у понашању или напредовању Одељењски старешина; психолог
4. Планирање мера за превазилажење проблема у похађању, понашању или образовном напредовању Одељењски старешина; психолог; директор; Тим за заштиту ученика од насиља
5. Сарадња са родитељима на изради педагошког профила Психолог; одељењски старешина; Стручни тим за ИО
1. Сарадња са родитељима на изради ИОП-а Стручни тим за ИО
2. Психолошко саветовање са родитељима о развојним проблемима и васпитног стила Стручни сарадник, психолог
3. Професионална оријентација – информисање, саветовање, посредовање, припрема ученика за полагање пријемних испита Стручни тим за каријерно вођење
4. Трибине о професионалној оријентацији и здравим стиловима живота Стручни сарадник, психолог
5. Анкетирање у вези са самовредновањем рада школе Тим за самовредновање

 

 

11.ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈA

 

Екскурзије су посебан облик образовно-васпитног рада који се реализује по утврђеном програму и препорукама МП у циљу стицања додатних знања и искуства из различитих области које су блиске или само допуњавају наставни програм. Посебан значај школских екскурзија је дружење и социјализација ученика.

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ

Упознавање културног наслеђа и приврдних достигнућа нашег народа и других народа Европе.Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини.Посета приврдним субјектима хемијске и прехрамбене струке,ради спознавања процеса рада и подсећања на теоријска знања која су стечена у школи.

Развијање интересовања за природу и развијање еколошких навика. Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева. Развијање позитивног односа према спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, схватање значаја здравља и здравих стилова живота и подстицање позитивних емоционалних доживљаја.

Екскурзија за ученике другог, трећег и четвртог разреда за школску 2017/2018. годину планирана је за април 2018. године. Цео поступак који је предвиђен Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за средње школе („Службени Гласник РС“- Просветни гласник бр. 1/2009) који је донео Министар просвете РС је биће реализован и биће извршен избор агенције по огласу.

 

НОСИОЦИ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:

 

 • Комисија за екскурзије
 • Директор школе
 • Одељењска и стручна већа
 • Наставничко веће
 • Одељењски старешина
 • Савет родитеља
 • Стручни вођа екскурзије

 

Разред Програмски садржај трајање време извођења
Први разред не планира се извођење екскурзије
Други разред Западна Србија 2 наставна дана Април
Трећи разред – четворогодишње школовање Београд-Будимпешта – Праг – Београд Београд – Будимпешта – Беч – Београд најмање  3 наставна дана Април
Трећи разред – трогодишње школовање  

Београд-Будимпешта – Сент Андреја –

Београд

најмање 2  наставна дана Април
Четврти разред Београд – Северна Грчка – Београд најмање 4 наставна дана Април

 

Планира се  посета и обилазак  фабрика из области хемијске и прехрамбене струке у земљи и иностранству

12.ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ

 

Циљеви еколошког програма:

 • развој еколошке свести код сваког појединца, првенствено код ученика кроз едукацију и неформално образовање         подизање нивоа свести о очувању животне средине, биодиверзитета и одрживом развоју
 • живот и рад у чистој и здравој средини

Еколошко образовање треба да пружи знања о основним еколошким питањима савременог друштва и о еколошким вредностима, затим да развија критички став према деградацији животне средине и указује на неопходност рационалног коришћења природних ресурса. Важан корак у том образовању је упознавање младих са законским регулативама о очувању животне средине,  проблемима одлагања отпада и потрошњом енергије.

Извори знања о еколошким вредностима су различити. Често је то непосредна стварност, окружење као што су породица, школа, средина у којој се ученик развија. Затим, извор знања могу бити и школски уџбеници, романи, штампа, телевизија, наставна средства и објекти.

Садржаји из области заштите и унапређења животне средине реализују се у оквиру редовне наставе, затим у оквиру слободних, ваннаставних активности као и кроз различите културне и јавне делатности школе.

Еколошки садржаји се у највећем проценту прожимају кроз наставне предмете природних наука. Програми биологије и екологије и заштите животне средине омогућавају да ученици развијају осећање одговорности према стању животне средине, схватањем степена угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању. Кроз наставне садржаје ученици добијају информације о загађености ваздуха, вода, земљишта, хране као и о последицама загађености животне средине по живи свет. Развијање еколоске свести и културе, разумевање положаја и улоге коју човек има у биосфери кроз овај наставни садржај могуће је у свим образовним профилима.

 

Општеобразовни предмети  пружају еколошка знања у својим оквирима. Наставни садржаји предмета српски језик и књижевност реализују се
кроз књижевна дела о угрожености животне средине, односу човека према природи путем усмених говорних вежби, дискусија, разговора,
израдом писмених састава.

 

У оквиру страног језика радиће се на текстовима који третирају однос према животној средини и разговором о заштити и унапређењу животне
средине у земљама чији језик изучавају.
Кроз уметност ученици се анализом насеља и природних предела са естетског аспекта оспособљавају да процењују стање средине у којој живе и
да је мењају.

 

У оквиру наставе физичког и здравственог васпитања ученици се упознају са хигијеном тела и средине као и са активностима које се могу
упражњавати у природи ради јачања здравља и физичких могућности.
Наставни програм физике конципиран је тако да ученици кроз упознавање закона физике схватају  повезаност физичких појава и екологије и
заштите животне средине. Предмет проучавања физике су и елементи животне средине : радиоактивност и рендгенско зрачење,  бука.

 

Кроз наставу хемије проучавају се елементи животне средине који могу бити и њени загађивачи. Многобројне супстанце се користе а затим и
одбацују у свакодневном животу. Тако оне  постају опасни загађивачи чије складиштење и одлагање  захтева познавање њихових хемијских
својстава.

 

Кроз наставни садржај географије ученици се упознају са елементима биосфере, климатским појасевима,  демографијом, проблемима
урбанизације и производње хране.  Та знања су неопходна за разумевање последица загађивања животне средине,  глобалног загревања и
климатских промена.

 

Програми технолошких предмета испуњени су садржајима везаним за изворе и начине загађивања животне средине, загађивања хране као и
последице загађивања сваког технолошког процеса.

 

У оквиру наставног програма образовног префила техничар за заштиту животне средине највећи део стручних предмета има еколошке садржаје:
испитивање земљишта, вода и ваздуха, прерада и одлагање чврстог отпада и отпадних вода.  Они оспособљавају ученике да прате , мере и
анализирају загађиваче животне средине, а затим да  предузимају мере превенције и заштите.

 

Програм естетског еколошког и хигијенског уређења школе

 

У циљу подстицања и развијања свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене, развијању одговорности ученика за очување
уметничког наслеђа, културне баштине, стварање  критеријума и умеће вредновања биће сачињен Програм естетског еколошког и хигијенског
уређења школе чији ће се садржај реализовати током школске године.  

 

Програм обухвата следеће активности:

 1. уређивање и одржавање ширег простора
 2. уређивање и одржавање унутрашњег простора школе
 3. посете културним институцујама
 4. хуманитарне активности
 5. едукација ученика

 

Уређивање и одржавање ширег простора:

 • уређивање простора испред школе (службени улаз)
 • естетско и функционално уређивање улазних простора за ученике
 • одржавање и нега свих зелених површина
 • уређивање дворишта са свим пратећим објектима у хигијенском, естетском и еколошком смислу

Уређивање и одржавање унутрашњег простора школе

 • опремање, уређивање и одржавање просторија у школи као естетској целини
 • оплемењивање школског простора цвећем и цветним аранжманима, сликама и одговарајућим репродукцијама
 • уређивање простора намењеног излагању освојених диплома и признања
 • естетско уређивање схема, графикона, фотографија, штампаних текстова о раду и резултатима рада школе
 • одржавање хигијене свих радних места и простора
 • постављање клупа и жардињера у холовима зграде

 

 

Едукација ученика

 • обележавање дана везаних за заштиту животне срњедине , Дан планете Земље 22. април
 • припрема текстова о загађивању и заштити животне средине за школски часопис

 

13.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ – УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Општег и Посебног протокола о заштити деце – ученика од насиља, злостављања и занемеривања, Школа је формирала Тим и сачинила Програм заштите Деце – ученика од насиља. Безбедности ученика у школи посвећује се посебна пажња.

 

13.1.ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

 

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета; Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу, наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и да обезбеди заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.

Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол за заштиту деце/ ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама (у даљем тексту: Посебни протокол).

Посебни протокол операционализује поступање у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања и пружа оквир за превентивне активности ради унапређења степена заштите деце/ ученика.

Насиље можемо дефинисати као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног и/или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ ученика.

 

Циљеви Програма:

 

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања међу ученицима и запосленима у Школи
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања
 • Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља
 • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља (Директор школе, Наставничко веће, Школски одбор, Савет родитеља, Ученички парламент)
 • Спровођење поступака и реаговање у ситуацијама када се насиље догоди.
 • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
 • Саветодавни рад са ученицима у циљу ублажавања последица насиља

 

Министарство просвете РС је у јануару 2009. год. представило Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно- васпитним установама, који је представљао основу и обавезу да школа проблем насиља комплексно сагледа и сачини свој Програм заштите од насиља.

 

13.2.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Задаци:

 

 • Подизање нивоа свести запослених и ученика када је у питању вршњачко насиље
 • Едукација о насиљу (узроци, појавни облици, последице)
 • Рано уочавање и заједничка акција у циљу вршњачког насиља у школи
 • Превентивне активности у циљу смањења насиља у школи
 • Сарадња са надлежним службама (Центар за социјални рад, Полиција, Здравствени центар, Медији,…)
 • Превенција насиља у образовно-васпитној установи је скуп мера и активности које имају за циљ стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.
 • Истраживања показују да су следећи фактори веома битни за спровођење превентивних активности:
 • обухватити све учеснике у животу и раду установе
 • усмерити активности на изградњу позитивне климе у установи
 • „нулта толеранција“ насиља уз подстицање позитивног понашања
 • што веће укључивање деце у планирање и реализацију превентивних и интервентних активности

 

13.3.ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

 

Превентивне активности требало би да допринесу да деца/ ученици:

 

 1. прихвате и науче вештине потребне за живот у колективу
 2. да се осећају заштићено и сигурно
 3. да успешније уче
 4. да буду одговорнија и да науче да управљају сопственим понашањем у конфликтним ситуиацијама (контрола импулса и конструктивно решавање сукоба)
 5. да прихвате и разумеју своја негативна осећања попут: љутље, фрустрације, разочарења, и слично
 6. да науче да заштите своја и поштују права других
 7. да прихвате и разумеју разлике, да сарађују и раде у тиму

 

Такође, превентивне активности требало би да допринесу да одрасли (радници установе, родитељи):

 

 • преузму одговорност за стварање и одржавање подстицајног и толерантног окружења у установи
 • развијају ненасилне стилове комуникације и односа са другима
 • уважавају различитост и негују сарадњу
 • усвајају и примењују практична знања и вештине за конструктивно превазилажење сукоба  рано уоче и конструктивно се супротставе различитим облицима насиља у установи.

 

Програм за заштиту од насиља садржи ПРЕВЕНТИВНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ, са јасно дефинисаним циљевима, носиоцима активности, динамиком  деловања и начинима праћења реализације.

 План превентивних активности

 

Активности Циљ  активности Носиоци активности Динамика Праћење реализације
1. Упознавање

Насатавничког већа са

Посебним протоколом

– Да се наставници упознају са правном регулативом заштите ученика од насиља –       Педагог Септембар/ октобар Записник са седнице Наставничког већа, сa састанака чланова тима
2. Анализа стања у установианкетирање ученика и запослених – Да се утврди какво ја стање када су у питању безбедносни ризици –          Чланови тима

–          одељењске старешине

Септембар-новембар Анкете, извештај о резултатима анкете
3. Упознавање са правилима понашањa и кућним редом школе – Да се код ученика развија свест о правилима и одговорностима заједничког живота –       Одељењске старешине септембар Књига евиденције (Дневник)
4. Упознавање запослених у школи, посебно са интервентним активностима До краја новембра
5. ”Тренинг за вршњачке медијаторе“ Развијање способности и вештина код ученика за посредовање у сукобима –       едукатор октобар
6. Предавање за наставнике  „Малолетничка деликвенција” Едукатор-психологинспектор МУП-а децембар Записник са седнице наставничког већа
7. Развијање и неговање богатства културе различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности Развијање толеранције и међусобног уважавања

Одељ. Старешине

Педагог

Проф. грађ. васп.

Предметни професори

Током године Дневник
8. Организовање разговора, трибина, представа, изложби о заштити ученика од насиљa

Одељ. старешине, проф.грађ.васпитања У току школске године Панои
9. Организовање социјалног живота   (секције, екскурзије, излети, такмичења, хуманитарне акције и сл.) Развијање позитивних социјалних мотива и

вештина

Одељ. Старешина

Предметни наставници

Током године Дневник о осталим облицима образовно васпитног рада, Извештај о раду школе…
10. Сарадња са школама Током године
11. Евалуација Програма кроз преглед документације, интерна истраживања, израда Извештаја, Програма за нову школску годину

Педагог

Чланови тима

Јун-август

 

 

 

14.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА

 

У школи ће бити организован  рад на заштити и унапређењу здравља ученика.

 

Садржај рада из ове области састојаће се:

 

 • у систематском прегледу ученика I и III разреда и стоматолошком прегледу ученика I разреда (према плану Дома здравља),
 • у санитарном прегледу ученика образовних профила:
 • пекар
 • месар
 • техничар за биотехнологију
 • прехрамбени техничар
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију.
 • у едукацији ученика на почетку школске године о неопходности поседовања и коришћења радне униформе ученика са посебним акцентом на ученике претходно наведених образовних профила који обављају практичну наставу и наставу у блоку у производњи где је управо овај фактор предуслов учешћа у било којим активностима исте,
 • праћењу здравственог стања сваког ученика од стране професора физичког васпитања
 • заштити целокупне животне средине тј. школских просторија и објеката и простора ван школе где ученици уче и проводе време ван часова,   раду на одељењским заједницама који ће помоћи педагог школе, професор биологије, медицински радници…
 • у оглашавању путем зидних новина које би биле постављане једном месечно са актуелним садржајем из области заштите менталног и физичког здравља.

 

Циљеви програма здравственог васпитања ученика су:

 

 • стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима
 • унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље
 • развијање свести о неопходности свакодневне бриге о физичком, психичком и емоционалном здрављу
 • развијање способности препознавања ризичних стилова живота (секте, наркоманија, алкохолизам)  развијање самосвесности
 • развијање самопоуздања у односу на здравље и стилове живота
 • развијање способности истрајног, континуалног и благовременог бављења спортом
 • остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.
 • стицање знања, формирање ставова о значају покрета, кретања и вежби у превенцији болести и лечења  Предност бављења рекреативним спортом

Програмом ће бити обухваћени ученици од првог до четвртог разреда.

 

Програм рада здравственог васпитања

 

Област Садржај рада Начин и облик рада Носиоци Праћење реализације

УР                НУ

Превенција болести зависности – „Реализација програма здравствене заштите

„Израда паноа о штетности пушења: у учионици и осталим просторијама школе (литерарарни радови, ликовни радови, цртежи, поруке, фотографије…)

–  Теме за час О. З :

–  Између пушења и здравља дилеме нема- бирам здравље o Како не пропушити o Како се чува здравље

– Едукација родитеља

– Ставови нашег друштва према никотину и шта указује на потенцијалне пушаче

Према

програму

 

Предавања,

радионице

 

Родитељски састанак, разговор

–          Одељ.

старешине, предметни наставници

–          О. С, здравствени радник, стручни сарадник

–          О. С; Стручни сарадник Црвеног крста

 
–  Израда паноа о штетности алкохола

–  Тема за ЧОС– Болести које проузрокује алкохолизам

– Како рећи НЕ  алкохолу

–  Можемо ли се забављати и без алкохола

–  Едукација родитеља:

– Неприхватљив однос према алкохолу

Разговор,

предавање

 

Предавање,

разговор

 

Наставник

биологије

 

О.С., стручни сарадник

 

 

Израда паноа СТОП ЗА ДРОГУ у холу школе

ЧОС- Утицај дроге на здравље и живот човека

1. Како рећи НЕ дроги

Разговор са инспектором MUP- одељење за наркотике Реализација часова биологије са темама:

-Породица и друштво

-Деликвенција

-Болести зависности

Едукација за родитеље

Тема за родитељски састанак

„ Како препознати дете које узима дрогу и шта родитељи могу да учине“

Упознавање социјалне проблематике злоупотребе наркотика

Едукација наставника на тему : „Превенција болести зависности и улога наставника“

 

 

Здравствени радник, инспектор

МУП-а

 

Здравствени

радник          или

представник

МУП-а

Наставник ликовне културе, одељ.

старешина

 
У здравом телу здрав дух – Значај покрета, кретања и вежби у превенцији болести

-Значај покрета, кретања и вежби у лечењу

– Предност бављења рекреативноим  спортом

Предавања,

радионице

 

Наставник физичког, биологије, одељ. старешина  
МАЛОЛЕТНИЧКА  ДЕЛИКВЕНЦИЈА 1.       Развијање код ученика љубави за стицање знања

2.       Развијање код ученика љубави за нова интересовања, креативне потенцијале и способности

3.       Развијање осећаја                припадноси      школском колективу

4.       Интезивирати рад слободних активности и укључивање ученика у различите активности у школи

5.       Идентификовање ученика са поремећајIма у понашању (изостајање из школе-неоправдано

•   крађа

•   лаж

•   бежање од куће

•   вербална агресија

•   честа физичка агресивност

Разговори, сви наставници  
•  скитња

•  припадање девијантним групама

•  Израда евиденционих листа и евидентирање ученика са поремећајима у понашању

•  Интезивирање тимског рада наставника и стручних сарадника на васпитном раду  Теме за родитељски састанак:

•  Похвала, награда, грдња и казна

•  Слободно време детета

•  Породична клима и њен утицај на развој детета

 

У оквиру школског програма као документа на основу кога се реализује Развојни план наше школе у  наредном периоду биће планиран организован и реализована едукација,  трибине, семинари и тематски часови на унапређењу и заштити здравља свих ученика.

 

ДИНАМИКА АКТИВНОСТ ЗАДУЖЕНИ
 

СЕПТЕMБАР

Анализирање извештаја након систематског  прегледа свих ученика првог и трећег разреда оба подручја рада

 

Прикупљање неопходне документације за ученике који подлежу ослобађању од наставе физичког васпитања

Упознавање са специфичностима појединаца кроз разредна већа (спортисти) учесници секција и ученици који имају хроничне здрвствене тешкоће.

Едукација кроз семинаре –Сачувајмо здравље

Сарадња са невладином организацијом АСТРА и упознавање са последицама трговине људима са посебним акцентом на трговину женама и децом

Едукација о родној равноправности

Одељенске старешине, руководиоци подручја рада, сви наставници физичког васпитања, школски лекар и медицинско особље

Одељенске старешине, психолошко-педагошка служба, наставници физичког васпитања, лекари специјалисти по потреби.

 

Одељенски старешина, психолошко-педагошка служба, руководиоци подручја рада

 

 

Лекар дома здравља,психолог дома здравља и медицинско особље, ученици другог разреда

 

 

ОКТОБАР

 

Сарадња сa АИСЕком и радионице на тему покрену своју будућност ,

едукација кроз радионице, трибине, дискусију

Радионица о родној равноправности

Упознавање ученика са значајем светског дана борбе против породичног насиља ( за очување емоционалног и психичког здравља малолетника)

 

 

Центар за развој деце и омладине, представници АХСЕКа, наставници грађанског васпитања, ученици трећег и четвртог разреда Центар за позитиван развој деце и омладине Инспектори МУП-а, педагог и представници вршњачког тима.

 

Представници ЦЕПОРЕ, сарадници и едукатори

 

 

 

НОВЕМБАР

 

 

Сарадња са свим организацијама и Министарством просвете поводом

01.децембра,  као светског дана борбе против АИДС

 

Часови на тему: заштите репродуктивног здравља, полно преносивих болести, заштита од нежељене трудноће

 

Упознавање свих ученика о ризицима од коцкања и упознавање свих ученика са институцијама и појединцама који се баве овом темом

 

одељенске сатрешине, заинтересовани ученици представници

 

полазници семинара сачувајмо здравље, као и други заинтересовани ученици.

 

Лекари дневне болнице у Пауновој улици

ДЕЦЕМБАР Упознавање са свим организацијама које се баве борбом против АИДС

(психолошђка подршка, групе самопомоћи, бесплатна правна помоћ (WWW.AIDSSUPPORT.ORG)

Упознавање ученика са последицама деловања секти поводом Светског дана борбе против секти 26. јануара

 

Едукација о здравој исхрани-принципи здраве исхране

Представници Министарства просвете и чланови невладиних организација

 

Представници МУП-а

 

Сарадници виших школа и факултета, наставници прехрамбене групе предмета

ЈАНУАР Упознавање националне културе, традиције, обичаја

Упознавање националне уметности, музике, етике

Радионоце на тему значаја читања, за целоживотно образовање

Наставници веронауке,  историје и географије, насзтавници грађанског васпитања, наставници социологије

Наставници ликовне и музичке културе

Представници КЦ Чукарица

ФЕБРУАР Упознавање других култура и обичаја

Развијање комуникацијских вештина и тимског рада

Штетност употребе лекова за појединца и животну средину

Представници АСЈЕК-а у саради са

Министарством омладине и спорта

Наставници технолошке групе предмета

МАРТ Или пијеш или возиш, (радионице, трибине или дискусије)

Упознавање свих ученика са значајем  активнијег укључивања у крос и маратон у априлу сваке године

Представници ЦЕПОР-е, сарадници МУП-а, школски полицајац

Сви наставници физичког васпитања и

Подаци о заступљености жена у партиципацији одељенске старешине Представници Општине
АПРИЛ Упознавање ученика са светским Даном борбе против алкохолизма

Упознавање ученика са светским Даном борбе против аутизма

Значај  свакодневне физичке активности за сваког појединца

Лекари Дома здравља

Тематске представе у Центру за културу

Палилула-Браћа Стаменкловић, Ресавска

Представници Више школе за спорт

МАЈ

 

Едукација на тему безбедност у саобраћају

 

Значај животне средине за очување здравља младих

Пирамида правилне исхране

Представници Градски секретаријат за

саобраћај, родитељ-гост Чланови еколошке секције

Чланови секција и наставници прехрамбене групе предмета

ЈУН Комуникација-принципи успешне комуникације и њен значај за живот школе

Огледни час на тему „Како се осећате на 7. часу“

 

Како проводите слобоно време-анкета

Психолог, педагог, наставници грађанског васпитања

Наставници српског језика, педагог и ученици трећег разреда часу

Све одељенске старешине и ученици

 

 

15.УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

ПРОГРАМ РАДА 

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења. Радом Ђачког парламента руководи председник.

Циљ рада Ученичког парламента је старање о поштовању права ученика у школи и унапређење квалитета рада школе.

 

Задаци рада Ученичког парламента су:

 

 1. давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 2. разматрање односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника и школског етоса;
 3. обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента; 4. активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању рада школе;
 4. предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одобра.

 

Начин спровођења програма Ученичког парламента

 

Своје активности Ученички парламент спроводи самостално уз помоћ и подршку најкомпетенијих наставника за одређену област, директора, секретара, стручних сарадника, родитеља и локалне самоуправе. Ради унапређења свог рада Ђачки парламент остварује сарадњу и са другим ученичким организацијама, пре свега у локалној средини, али и у држави, као и са организацијама цивилног друштва.

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Време реализације Активности Начин реализације: Носиоци реализације
Септембар  

Избор председника и заменика Ученичког парламента.

Формирање радних група.

Избор представника у Школски одбор

 

Састанак Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента,

координатор Ученичког парламента

Септембар

 

Реализација планираних активности: размена и набавка уџбеника, учешће у планирању и организације екскурзије.

Организација спортских активности и других културних манифестација.

Школске акције Чланови Ученичког парламента
Септембар – јуни Здрави стилови живота – борба против насиља Школске акције Чланови Ученичког парламента
Септембар – јун Побољшање положаја ученика у школи Иницијативе УП, учешће председника УП у раду Стручних органа Школе, састанак УП Председник УП, чланови УП
Септембар – јун Учешће у хуманитарним акцијама Организација школских акција и укључивање у шире хуманитарне акције Чланови УП
Септембар – јун Сарадња са УП – а у граду и унијом Ученичких парламената

Србије УПС

Заједнички састанци, заједничке активности Чланови УП
Септембар – јун Сарадња са организацијама за младе Заједничке акције, учешће у организованим акцијама Чланови УП
Јануар – мај Учешће у организације матурске вечери Заједничка акција матураната- чланова УП Чланови УП

 

 

16.ВРШЊАЧКИ ТИМ

 

План активности Вршњачког тима 

 

Све активности Вршњачког тима усмерене су ка неговању правих, истинских вредности, са циљем развијања толеранције и добре комуникације међу вршњацима, и сузбијања насиља и насилничког понашања у школи и ван ње.

Од септембра 2017.године до јуна 2018.године планирамо да : –            формирамо Тим, изаберемо представнике Тима

 • окупљамо се по потреби, са новим предлозима и идејама,
 • покренемо пројекат „ИЗ НАШЕГ УГЛА“, објавимо конкурс за ђачке радове,
 • организујемо пано изложбу за Дан школе,
 • бавимо се хуманитарним радом, промовишемо солидарност и толеранцију,
 • утичемо једни на друге примерима добре праксе,
 • вршимо вршњачку едукацију,
 • организујемо Таленат шоу,
 • повежемо се и сарађујемо са Ученичким парламентом, као и секцијама и тимовима наше школе
 • сарађујемо са другим школама и институцијама културе, са ДКЦБ и Канцеларијом за младе наше општине и града.

 

Планом смо оквирно предвидели реализацију састанака и радионица са циљем да се ученици школе међусобно боље упознају, друже, помажу, сарађују, размењују знања и искуства, а свим тим активностима се супротставе насиљу и насилничком понашању, истовремено развијајући своју креативност и различите вештине.

17.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 

17.1.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

 

Школа са локалном самоуправом сарађује развијајући партнерске односе и сарадњу. Непосредан утицај локална самоуправа, осим преко финансирања материјалних трошкова школе, остварује преко своја три представника у Школском одбору. Они учествују у дикусији и усвајању свих школских докумената и доношењу свих одлука. Школа настоји да се преко њих, као и у директној сарадњи директора са представницима локлне самоуправе превазиђу озбиљни проблеми у финансирању, нарочито развојних активности школе, који већ доста дуго постоје због степена економске развијености општине.

Користиће подршку локалне самоуправе за своје активности, школа истовремно пружа подршку развоју културе, спорта и грађанских иницијатива у својој локалној средини доприносећи унапређењу квалитета живота за све грађане.

 

 

Активност

Носилац активности из школе
1. Сарадња у вези са обезбеђивањем материјалних услова рада школе Директор

ШО

2. Сарадња у вези са креирањем мреже школа у општини Директор

ШО

3. Организовање одласка ученика на семинаре у ИС Петница Директор
4. Организовање семинара за наставнике у школи Директор
5. Обезбеђивање средстава за учешће наших ученика на окружним такмичењима Директор
6 Организовање такмичења у нашој школи Директор
7. Учешће у Ноћи Музеја СВ за уметност и језик и комуникацију
8. Сарадња на еколошким пројектима Еколошка секција Ђачки парламен
9. Сарадња у организацији спортских догађаја у граду СВ за физичко васпитање Ђачки парламент
10. Прослава Дана општине СВ за језик и комуникацију, Драмска секција

 

17.2.САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ

 

За остваривање програмских садржаја школа ће остваривати сарадњу са предузећима, установама, организацијама, институцијама у Београду и Републици.

 

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У БЛОКУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 1. ПЕКАР
 • БПИ д.о.о.
 • VULCANO SAT d.o.o. (ПЕКАРA ТАЗЕ)
 • МОЈА ПЕКАРА
 • БЕОГРАДСКИ ХЛЕБ д.о.о. (VEROPOULOS, SUPERVERO) v ПЕКАРА КИМ д.о.о.
 • CАМY d.o.o. (ПЕКАРА ДУШАН)
 • ПЕКАРА И ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ЛАВ д.о.о.
 • NBGP PROPERTIES D.O.O. (Пекара хотела Crowne Plaza)
 • ПЕКАРА ЖИЛЕ
 • ПЕКАРА MaJo
 • АЛИМПИЈЕ ПЕКАРА д.о.о.
 • ПЕКАРА ВИКА д.о.о.
 • ТРГОЦЕНТАР д.о.о. (СКРОЗ ДОБРА ПЕКАРА) v ПЕКАРА VOILA
 • ТПЦ ОРАШАЦ д.о.о.
 • DELHAIZE SERBIA d.o.o. Ø MAXI објекти Ø ТЕМПО објекти v MERCATOR – S. d.o.o.
  • IDEA објекти
 1. МЕСАР

 

 • DELHAIZE SERBIA d.o.o. Ø MAXI објекти
  • ТЕМПО објекти

 

MERCATOR – S. d.o.o.

 • IDEA објекти
 • Рода објекти
 • ИНДУСТРИЈА МЕСА ПКБ ИМЕС д.о.о. v ИНДУСТРИЈА МЕСА „ЂУРЂЕВИЋ“ v ИНДУСТРИЈА МЕСА АМБАР д.о.о.
 • ИНДУСТРИЈА МЕСА FAMIS Cо. d.o.o.
 • ДОМАЋА ТРГОВИНА д.о.о. (Арома маркети)

 

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:

 

 1. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР И ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

 

 • ОГЛЕДНО ДОБРО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА „РАДМИЛОВАЦ“
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • AД БИП – БЕОГРАД v ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА v ПФИ д.о.о.
 • PACKSOL d.o.o.
 • ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА д.о.о.
 • ФРИКОМ д.о.о.
 • ЖИТО БАЧКА д.о.о.
 • БИП Сирћетана v NESTLE v ШТАРК А.Д.
 • DR OETKER
 • CC HBC Zemun A.D. (Coca Cola) v HEINEKEN – ПИВАРА НОВИ САД v ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЈЕДИНСТВО А.Д.
 • А.Д. ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА
 • А.Д. ИМЛЕК
 • STRAUSS ADRIATIC d.o.o. (DONCAFE) v SL JUVITANA d.o.o.
 • ФРУВИТА д.о.о.
 • ALLTECH SERBIA d.o.o.
 • BALL PACKAGING EUROPE BELGRADE Ltd. v БРАВО ПРОДУКТ

ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ – ДВД ЧУКАРИЦА

 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • GREEN SCREEN FEST
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

 

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА, 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ  И НАСТАВА У БЛОКУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

 1. ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
 • АВАЛА АДА
 • МУЗЕЈ МИНЕРАЛА – ПМФ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

 

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

 1. ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
 • ГАЛЕНИКА КЛИРИТ Д.О.О.
 • ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО
 • ANAHEM LABORATORY
 • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА ХИП АЗОТАРА v ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА

HOLCIM (SRBIJA) DOO v ЈКП  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА v ПИТУРА Д.О.О.

 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ – ДВД ЧУКАРИЦА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 • МУЗЕЈ МИНЕРАЛА – ПМФ

 

 1. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
 • ANAHEM LABORATORY
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
 • ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 • МУЗЕЈ МИНЕРАЛА – ПМ

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
 • RECAN
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 • AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
 • ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
 • ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА (РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ И ГРАДСКА ДЕПОНИЈА) v СЕТ РЕЦИКЛАЖА v PWW DEPONIJA d.o.o.
 • ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БЕОГРАД
 • ЈП АДА ЦИГАНЛИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 • МУЗЕЈ МИНЕРАЛА – ПМФ

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

 

 • ЗАВОН Д.О.О.
 • HEMOFARM
 • ZORKA PHARMA, HEMOFARM KONCERN v БИЉЕ БОРЧА Д.О.О.
 • ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ ТОРЛАК
 • ELEPHANT Co. (Strong nature) v ИВАНЧИЋ И СИНОВИ д.о.о.
 • АЛИМС – Агенција за лекове и медицинска средства Србије
 • МУЗЕЈ МЕДИЦИНЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 • МУЗЕЈ МИНЕРАЛА – ПМФ

 

НАПОМЕНА: Реализација наставе у блоку посетом фабрикама са седиштем ван Београда планира се и као својеврстан целодневни излет за ученике. Самим тим настава у блоку поред уско стручног поприма и општеобразовни и културолошки карактер.

План ђачких екскурзија обавезно подразумева и посете фабрикама које су у оквиру руте путовања, те се и овом приликом општеобразовни и културолошки преклапају са уско стручним образовним карактером.

 

За остваривање културних и других садржаја школа ће сарађивати са:

 

 • Домом здравља
 • Градским заводом за јавно здравље Београд
 • Центром за социјални рад
 • Локалним медијима- радио и ТВ станицама
 • Домом културе
 • Музејима
 • Осигуравајућим друштвом „Сава“
 • Канцеларијом за младе
 • Црвеним Крстом

18.ПРОГРАМИ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

Школа ће перманентно током школске године радити на информисању ученика, родитеља, осталих субјеката са циљем изношења позитивних активности и добрих резултата како би обезбедила потребну подршку у раду, а посебно са циљем обезбеђивања интересовања ученика основних школа за упис у неки од „наших“ образовних профила.

 

ПЛАН  ЗНАЧАЈНИХ МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ

 

Интерни маркетинг

 

Време Врста активности Циљ Носиоци посла
Септембар Свечани пријем ученика првог разреда и родитељски састанци за сва одељења Упознавање родитеља са школским прописима, планом рада, прикупљање података у вези набавке уџбеника, организовању екскурзије, социјалном статусу ученика Директор, стручни сарадници, секретар, одељењске старешине
Октобар Медијско праћење јесењег кроса, спортских активности и приредбе поводом  Дана школе Представити локалној средини културнозабавне активности које су развијене у школи Директор, секретар, стручни сарадници, професори физичког васпитања, музичке уметности, ликовне културе и српског језика
Јануар Медијско праћење квиза, приредбе и других активности у вези прославе Светог

Саве – школске славе

Представити локалној средини културнозабавне активности које су развијене у школи Директор, домаћин славе, стручни сарадници, професори историје, музичке уметности, ликовне културе и српског језика
Април-јуни пролећни крос, прослава  матурске вечери, свечана додела диплома, резултати на такмичењима, , Фрестивал младих… Повећати заинтересованост ученика основних школа за упис за наредну школску години Директор, стручни сарадници, секретар, наставници српског

језика, ликовне културе и

информатике

Током целе школске године Стална поставка и ажурирање сајта школе Информисање ученика родитеља и осталих заинтересованих о школи o наставним плановима и програмима и актуелним дешавањима, дому ученика. Омогућавање интерактивне комуникације школе са ученицима и родитељима. Администарцију сајта раде професори информатике и математике, као сарадници и објавлјивачи остали заинтертесовани наставници  ученици

 

 

 

Екстерни маркетинг

 

Време Врста активности Циљ Носиоци посла
Током целе школске године Стална поставка и ажурирање сајта школе Информисање ученика родитеља и осталих заинтересованих о школи o наставним плановима и програмима и актуелним дешавањима, дому ученика. Омогућавање интерактивне комуникације школе са ученицима и родитељима. Администарцију сајта раде професори информатике и математике, као сарадници и објавлјивачи остали заинтертесовани наставници  ученици
Током целе школске године давање информација и приказивање делатности школе у средствима јавног информисања локалне и шире заједнице (упис ученика у први разред,  спортски турнири организовани у школи, успех на такмичењима,  посете, прослава Дана светог Саве и Дана школе, свечана додела диплома и матурантско вече Информисање ученика, родитеља и јавности у окружењу о раду, и постигнућима школе и истицање предности и погодности које ученици наше школе могу имати Директор, наставници, разредне старешине. У школи ће се формирати тим за јавно информисање.
септембароктобар давање информација које се односе на екскурзије Директор и разредне старешине
април-мај Припрема материјала, израда и дистрибуција информатора за упис ученика у први разред наредне школске године информисање ученика 8. разреда основне школе о условима школовања, смештаја и исхране у нашој школи са домом ученика, могућностима запослења и даљег школовања после завршетка школовања. , наставници информатике, српског језика и ликовне културе.
март,  април Представљање школе и  образовних профила по основним школама у граду и ширем окружењу (организовање Дана отворених врата).

 

информисање ученика 8. разреда основне школе о условима школовања, смештаја и исхране у нашој школи са домом ученика, могућностима запослења и даљег школовања после завршетка школовања. директор, група наставника и васпитача, стручни сарадници
Током целе школске године Давање информација о учешћу школе у пројектима, опремање школе

 

Правилно информисање јавности, о значајним пројектима за  унапређивање рада школе и развоја стратегије Директор, стручни сарадници, и наставници који учествују у пројектима
април-мај Фестивал младих представљање школе на пољу  развоја ученика у  културном, естетском смислу Професори српског језика, музичке уметности, ликовне културе, екологије,

 

 

19.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

 

Обавезно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника као и услови и поступак напредовања и стицања звања одвијаће се у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, («Сл. гласник РС», бр. 13/2012 и 31/2012).

 

ЦИЉ:

 

 • Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника подразумева усвајање нових и развој постојећих наставничких компетенција неопходних за реализацију васпитно-образовног процеса и унапређење истог.
 • У школској 2012/2013. години наставници и стручни сарадници су се стручно усавршавали на стручним семинарима (ван школе) и развијали компетенције, пре свега, за уже стручну област, али и за комуникацију и сарадњу, поучавање и учење и подршку развоју личности детета и ученика.
 • Стручно усавршавање је остварено и кроз различите активности у школи: угледни часови, часови тематске наставе, учешће у пројектима у школи и ван школе, излагања на Наставничким већима, прикази активности и сл.

 

Снаге школе у вези са стручним усавршавањем и напредовањем:

 • наставници и стручни сарадници који желе да уче и да се професионално развијају
 • стручни сарадници који подстичу увођење иновација у реализацији образовно-васпитног рада и подстичу наставнике на професионални развој
 • развијена информатичка писменост наставника и стручних сарадника који се окрећу похађању електронских семинара
 • ученици који радо учествују у пројектима/програмима школе, као и у међушколским пројектима и такмичењима и прихватају нове активности у раду наставника/школе
 • хоризонтално учење – размена искустава и спремност наставника и стручних сарадника да буду реализатори стручног усавршавања на нивоу школе.

 

Слабости школе:

 • раздвојеност објекта школе, тешкоће у организовању састанака стручних органа и тимова школе           недовољно финансијских средстава за организовање стручног усавршавања у свим областима.

 

Циљеви у стручном усавршавању запослених, тј. унапређивању рада установе:

 • развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради остваривања активности из Развојног плана школе
 • примена наученог у свакодневном раду и побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада  унапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима   побољшање успеха ученика на завршном испиту
 • повећање компетенција наставника и стручних сарадника за примену ИКТ-а       побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи.

Приоритетне области стручног усавршавања:

 • инклузија деце и ученика са сметњама у развоју,
 • комуникацијске вештине,
 • учење да се учи и развијање мотивације за учење,
 • јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем,  информационо-комуникационе технологије.

 

Усклађеност са потребама појединаца и циљевима и могућностима саме установе

У својим личним плановима професионалног развоја наставници су истакли да желе да развијају компетенције за уже стручну област, комуникацију и сарадњу, поучавање и учење и подршку развоју личности детета и ученика.

 

Усклађеност са Развојним планом школе и Планом самовредновања

Развојним планом школе за 2013/2014. годину предвиђено је развијање области: Настава и учење, Подршка ученицима, Етос и Ресурси. Професионални развој наставника и стручних сарадника, као и активности за развијање успешне комуникације међу запосленима су најважнији задаци.

Планом самовредновања за 2013/2014. годину обухваћене су области:

 

 • Настава и учење, предмет самовредновања: Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу и Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
 • Етос, предмет самовредновања: Регулисани су међуљудски односи у школи и Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу .
 • Ресурси, предмет самовредновања: Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.

 

Активности из Развојног плана школе и активности предвиђене Планом самовредновања су повезане, а део који се односи на професионални развој наставника и стручних сарадника усклађен је са осталим циљевима и задацима. Наставници и стручни сарадници ће се професионално развијати и кроз примену наученог допринети развијању образовних постигнућа, успешнијем учењу и бољем успеху ученика.

Добра комуникација међу запосленима и између наставника и ученика је важан услов успешне школе, па је развијање ове компетенције (К4) уз компетенцију за поучавање и учење (К2) главна одредница и у Плану стручног усавршавања.

 

Екстерно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника  реализоваће се  по програму сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника  објављеном у Каталогу за школску 2017/2018. и 2018/19. годину и осталим облицима стручног усавршавања акредитованим од стране Завода за унапређење образовања и васпитања. Наставници и стручни сарадници су у обавези да похађају програме стручног усавршавања који се организују на нивоу установе у скалду сапотребама и приоритетима школе.

 

Интерно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника реализоваће се у скаладу са Интерним Правилником о вредновању сталног стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности.

 

Акциони план тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању

 

Активност Време реализације активности Начин реализације Носиоци активности
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Прикупљање података и формирање базе података о семинарима које су запослени похађали *  

Увидом  у досије запослених у  сарадњи са административним радником школе

мр Биљана Марић  Биљана Чеврљаковић

Драгана Ранковић

Жаклина Каваја

Катарина Марковић

Латиновић Зденка

Милена Тасић

Миленија Јоксимовић

Сања Николин

Славица Авејић Татјана Митровић  мр Татјана Сербез

 

Сарадња са библиотекаром ради прибављања списка о часописима и стручној литератури која се налази у школи

 

*  

Увидом у постојеће часописе и стручну литературу, библиографија

 

Сања Николин Славица Авејић

мр Татјана Сербез

 

 

Подела упитника запосленим наставницима и стручним сарадницима о семинарима које би желели да похађају(првенствено које компетенције треба да

развијају)

 

* Увидом у каталог акредитованих семинара.

 

мр Биљана Марић  Биљана Чеврљаковић

Драгана Ранковић

Жаклина Каваја

Катарина Марковић

Латиновић Зденка

Милена Тасић

Миленија Јоксимовић

Сања Николин

Славица Авејић

Татјана Митровић

 

Анализа упитника * Обрада и                 презентација резултата

 

мр Биљана Марић  Биљана Чеврљаковић мр

Татјана Сербез

 

 

 

Присуствовање презентацијама уџбеника и сарадња са издавачким кућама

 

* * * * Посета презентацијама

 

 

Сви чланови тима

 

 

 

 

Учешће на одабраним семинарима

 

 

* * * * * * * * * * Учешће на семинару

 

Сви заинтересовани

 

Коришћење интернета и откривање нових информација са различитих сајтова ради сазнавања више појединости о иновацијама у настави и њихова примена * трибина унутар установе Педагог и група наставника
Примена наученог са семинара * * * * * * * * * – у настави

-као предавање члановима одељењског

већа

-одржавање       огледног предавања

Сви наставници и стручни сарадници
 

Уношење у базу података сертификата о новим семинарима које су колеге похаћали.

 

 

* * * * * * * * * * Уношењем      података     у

базу и увид у исту

мр Биљана Марић  мр Татјана Сербез
Сарадња са стручним активима на нивоу општине и града ради прибављања информација о њиховим активностима и учешћа у истим.

 

 

* * * * * * * Сарадња са активима

 

Наташа Парезановић

мр Биљана Марић

 

Идентификовање акредитованих облика стручног усавршавања без котизације за учешће * * * * * * * * * * Претраживање сајтова и портала на Интернету Сви чланови тима за своје стручне области
Реализација пројекта Open

Discovery Spac“

* * * * * * * * * * Конференције, трибине, размена електронских наставних материјала са школама учесницама пројекта Сви заинересовани  наставници и стручни

сарадници (координатори  пројекта за школу:  мр Биљана Марић и

Весна Јефтић)

Наставити и проширити започету сарадњу са О.Ш. „Ђорђе Крстић“ и другим школама са општине Чукарица учесницама пројекта

Професионална оријентација у Србији (реализује Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта), у оквиру модула „Реални сусрети“ а акценат ставити на радионицу „Посета средњој школи“.

* * * * * Сви наставници и  стручни  сарадници
Реализација пројекта „Синергија знања“ * * * * Интерно усавршавања наставника (онлај учење) мр Биљана Марић  (подржано од стране Синдиката образовања Хемијско-прехрамбене технолошке школе)
 

Ажурирање базе података

 

* * Увид у базу података

 

мр Биљана Марић  мр Татјана Сербез
Подношење извештаја о раду у протеклој години

 

 

* Упознавањем

Наставничког већа са досадашњим радом

 

мр Биљана Марић

 

 

Према Европском развојном плану школе деловаћемо на:

РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА:

Наставници који су учествовали у мобилностима ЕRAZMUS+ пројекта, одржаће низ радионица за колегинице/колеге како би деловали на прихватање нових метода учења и подучавања, а све за повећање успешности ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу.

Радионица 1. Циљна група: наставници општеобразовних предмета

Радионица 2. Циљна група: наставници стручних предмета подручја рада Хемија, неметали и графичарсво

Радионица 3. Циљна група: наставници стручних предмета подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Све нове методе учења и подучавања наставници ће континуирано примењивати у свакодневној настави са ученицима са тешкоћама у учењу (укључијући и индивидуални рад у допунској настави).

 

20.ИКТ У НАСТАВИ

 

Информационо-комуникациона технологија (eng. ICT – Information and Communication Technologies) дефинише се као комбинација информатичке технологије с другим технологијама, посебно комуникационом технологијом. На слици 1 дат је приказ положаја информационо комуникационих технологија у настави, однос са осталим факторима процеса образовања и међусобне утицаје.

 

Слика 1. Полодај инторматичко комуникационих технологија у наставном процесу

Mоже се закључити да важан део информацијског друштва, али и друштва знања, јест коришћење ИКТа у образовању где се ученици сусрећу с начином рада нових технологија и преко њих с радом друштва у целини.

 Учење потпомогнуто информационим технологијама подразумева: компјутерски подржано учење, компјутерски подржано истраживање и учење на даљину. Најзаступљенији облик учења је учење у истом времену и на истом месту. Оно се реализује у мултимедијалним учионицама које су опремљене рачунарима повезаним у локалну мрежу и на Интернет, пројектором, телевизором, графоскопом, камером.

 

Примена информационих технологија у образовању на глобалном нивоу може се поделити у следеће три категорије:

 • индивидуално учење и поучавање: вежбање и понављање при стицању знања и вештина, помоћ у претраживању информација и приступ базама података, комуникација са стручњаком на одабраном подручју, обрада текста и рачунарских таблица, симулација модела рада сложених физичких система у сврху разумевања, деловање система.
 • групно учење и поучавање: комуникација електрониском поштом (ученик, учитељ, родитељ), програмска подршка за презентацију резултата рада у групном раду, видео презентације, програмска подршка за видео конференције удаљеним групама у сарадничком раду и комуникација међу удаљеним локацијама.
 • педагошка документација: евиденције – праћење ученика, евиденције на новоу разреда, евиденције на нивоу школе, административни послови подршка рада правне службе, рачуноводства и сл.

 

У условима где савремене технологије заузимају централно место, мења се улога наставника, нарочито у вођењу и организацији наставе. Наставник се оспособљава како да на најбољи начин осмисли, искористи или направи мултимедијални материјал, а уместо предавача, добија улогу оног који помаже и води ученика кроз процес учења.

Поред тога што се очекује од наставника да уме да користи ИКТ, треба да познаје и начине на које електронска настава и електронско учење могу унапредити процес стицања знања (UNESCO, 2008). Готово свака земља данас у својим стратешким документима говори о Е-леарнингу и примени ИКТ у својим образовним системима Иако се ради на стандардизацији, регионалним и глобалним иницијативама, већ имамо и установе које и више од декаде раде на примени ИКТ у образовању.

Информатичка  технологија  у  данашње време је изменила образовну технологију свих предмета и представља један аспект интегрисаног учења у којем се информатика проводи кроз све предмете васпитно-образовног процеса и на тај начин се продубљује квалитет примања и усвајања знања.

Употреба рачунара у настави за време учења код ученика утиче на: мотивацију за учење, способност логичког мишљења, успех у школовању, способност самоизражавања, метакогнитивне способности, развија ставове за откривање грешака, развија кооперативност, развија осећај одговорности и даје ученику непосредну повратну информацију.

 

У нашој школи се изузетна пажња поклања увођењу ИКТ-а у наставу кроз обуке наставника, које организује Тим за праћење стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора. Развој информатизационог друштва као једне од приоритетних активности у наредном периоду, намеће потребу за интензивирањем напора да се ИКТ у значајнијој мери интегрише и у сам наставни процес

 

21.АКТИВИ И ТИМОВИ

 

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

 1. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

 1. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ

 

 1. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 2. TИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 

 1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
 2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЉЊА

 

 1. ТИМ ЗА ЕКОЛОГИЈУ-ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 1. ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

 

 1. ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА

 

21.1.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Председник: Марић Биљана

Димитријевић Станојковић Јелена

Стојичић Весна

Јанковић Маја

Јоксимовић Зорица

Жужа Снежана

Цветковић Милош

Мићуновић Миљан

Чеврљаковић Биљана

Вукосављевић Слађана

Гојковић Тихана

Ђурић Радовановић Слађана

Представник јединице локалне самоуправе – Општине Чукарица Миљковић Златко

Два представника из реда Савета родитеља: Стоичић Ксенија 2-1 и Георгиев Јасмина 4-1 Два представника из Ученичког парламента: Павловић Лука  4-2 и Гагић Весна 4-8

 

План рада стручног актива за развојно планирање

Акциони план развојног планирања за школску 2017/2018. годину  бавиће се наставним процесом у целини, а посебно  инклузијом као обликом идндивидуалног рада са децом.

Друга област којом ћемо се бавити је борба против разних врста насиља, како би се смањило насилно понашање ученика у школи и ван ње.

Основни циљеви који треба да су на неки начин увек ту:

ублажавање отпора ученика према школи, проналажење алтернативних делатности насилном понашању, примена нових сазнања у циљу спречавања насиља, као на пример самовредновање као вид сазревања  личности и начин преиспитивања сопствених поступака, упознавање ученика са законским забранама које се односе на насиље, уношење иновација у наставу.

 

Област деловања Циљеви

 

Активност

 

Носилац активности

 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Израда и реализација пројеката + + + Формирање тима;

едукација

чланова тима и подела

задатака; праћење

конкурса и израда пројеката

Окупљање заинтересовани х за рад у овом тиму; праћење конкурса и израда пројеката Тимови састављени од представника стручног већа и свих заинтересовани

х

Мултимедијалне учионице;

Опремање кабинета

+ + + + + + + + + + + + Побољшање квалитета наставе Упућивање захтева

општинским, градским и државним службама

надлежним за

опремање школе

Управа школе са одабраним сарадницима

 

Едукација наставника;

Наставни процес

+ + + + + + + + + Примена нових метода

у нставном процесу

Усавршавање наставника Наставници у сарадњи са

Тимом за стручно

усавршавање

наставника и стручних сарадника

Етос (ученици) + + + + Утврдити очекивања ученика и

већи степен прихватања школе

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда анкетних листова да би се

испитало колики је степен

осећања

правичности,

равноправности и подршке ученицима

Тим и психолог у сарадњи са ученицима
+ + + + + +  

Вршњачка едукација као облик

уважавања

ученика

 

Информисати

ученике да је то

знак високог степена

солидарности и социјализације; дати им

конкретне

задатке

 

Едукативне радионице –

визуелни

облици комуникације

Предавачи,

Ученички парламент и

успешни ученици

Превенција насиља + + + + + + + + + + + + Смањењ

насилног и агресивног понашања ученика

Трибине, радионице, предавања

инспектора за малолетничку деликвенцију

Психолог, педагог, Тим за превенцију насиља
Етос (наставници) + + + + + + + + + + + + Побољшати међуљудске односе

 

Организација наставника

 

 

Управа школе, синдикати, тимови
+ + + + + + + + + + + + Развијање културних потреба наставника Подизање нивоа аспарације

наставника

 

 

Управа, синдикати и наставници
Популаризација школе и уписна политика + + + + + + + Повћање броја ученика и проширење

образовних профила

Презентација информације о

раду и успесима школе

Управа школе,

Тим за маркетинг

 

21.2.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Председник: Симић Александра

Ратковић Мирјана

Сербез Татјана

Вукосављевић Слађана

Димитријевић Снежана

Стојичић Весна

Павловић Снежана

Унковић Митровић Виолета

Ђуровић Марија

Остојић Весна

Јоксимовић Зорица

Биочанин Драгиша

Каваја Жаклина

Јевтић Весна

Спарић Љиљана

Чеврљаковић Биљана

 

План рада стручног актива за развој школског програма

 Надлежности:

 

 • Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;  Припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
 • Процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;
 • Учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
 • Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
 • Прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;  Обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора.

 

План рада актива за развој школског програма

 

Активност Време реализације активности Начин реализације Носиоци активности
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Формирање стручног актива

Усвајање плана рада

Подела улога члановима актива

ИОП као саставни део

Школског програма

Избор  иновација предвиђених за реализацију у оперативним плановима

* * Састанак стручног актива, увид у планове рада наставника, предавање ИОП Директор школе, Чланови стручнг актива ШП, педагог, психолог и члан тима за инклузију
Прикупљање података о / * * * * * * * * * Увид у разредне Чланови актива ШП

 

евентуалним одступањима за предходни месец

Реализација школског програма по разредима

 

књиге, књигу дежуства и педагог
Извештавање о реализацији Школског програма на крају првог полугодишта * Израда и извештаја и презентација на седници

Наставничког већа

Координатор или задужени члан стручног актива
Реализација наставних јединица предвиђених за превенцију насиља * * * Психолог у сарадњи са одељенским старешинама

Посете ЧОС

Трибине

Психолог, Чланови стручног актива
Праћење увођења иновација

Прикупљање предлога за израду новог Школског програма

* * * Посете часовима и увид у припреме Педагог и сви чланови стручног актива
Извештај о реализацији

Школског програма

Припреме за креирање и усвајање новог Школског програма

* * * Чланови тима пишу извештај

Презентација на седници Савета родитеља, Школског одбора, Ђачког парламента и Наставничког

Чланови актива ШП
већа
Праћење активност наставника и ученика у наставном процесу * * * * * * Посета часовима Директор, помоћник директора, педагог, психолог
Анализа праћења активности наставника и ученика у наставном процесу * * * * * Дискусија на одељенским већима

Приказ праћења на

Наставничком већу

Координатор актива и задужени члан

 

21.3.ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА

Координатор: Авејић Славица

Ђурић Радовановић Слађана

Сербез Татјана

Јоксимовић Миленија

Пантелић Срећко

Латиновић Зденка

Марковић Катарина

Митровић Татјана

Николин Сања

Ранковић Драгана

Марић Биљана

Чеврљаковић Биљана

Тасић Милена

Алемпијевић Златица

 

План рада Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању 

 

Обавезно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника као и услови и поступак напредовања и стицања звања одвијаће се у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, («Сл. гласник РС», бр. 13/2012 и 31/2012).

 

ЦИЉ:

Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника подразумева усвајање нових и развој постојећих наставничких компетенција неопходних за реализацију васпитно-образовног процеса и унапређење истог.

У школској 2016/2017. години наставници и стручни сарадници су се стручно усавршавали на стручним семинарима (ван школе) и развијали компетенције, пре свега, за уже стручну област, али и за комуникацију и сарадњу, поучавање и учење и подршку развоју личности детета и ученика.

Стручно усавршавање је остварено и кроз различите активности у школи: угледни часови, часови тематске наставе, учешће у пројектима у школи и ван школе, излагања на Наставничким већима, прикази активности и сл.

 

Снаге школе у вези са стручним усавршавањем и напредовањем:

 • наставници и стручни сарадници који желе да уче и да се професионално развијају
 • стручни сарадници који подстичу увођење иновација у реализацији образовно-васпитног рада и подстичу наставнике на професионални развој
 • развијена информатичка писменост наставника и стручних сарадника који се окрећу похађању електронских семинара
 • ученици који радо учествују у пројектима/програмима школе, као и у међушколским пројектима и такмичењима и прихватају нове активности у раду наставника/школе
 • хоризонтално учење – размена искустава и спремност наставника и стручних сарадника да буду реализатори стручног усавршавања на нивоу школе.

 

Слабости школе:

 • раздвојеност објекта школе, тешкоће у организовању састанака стручних органа и тимова школе  – недовољно финансијских средстава за организовање стручног усавршавања у свим областима.

 

Циљеви у стручном усавршавању запослених, тј. унапређивању рада установе:

 • развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради остваривања активности из Развојног плана школе
 • примена наученог у свакодневном раду и побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада – унапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима
 • побољшање успеха ученика на завршном испиту
 • повећање компетенција наставника и стручних сарадника за примену ИКТ-а – побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи.

 

Приоритетне области стручног усавршавања:

 • инклузија деце и ученика са сметњама у развоју,
 • комуникацијске вештине,
 • учење да се учи и развијање мотивације за учење,
 • јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем, – информационо-комуникационе технологије.

 

Усклађеност са потребама појединаца и циљевима и могућностима саме установе

У својим личним плановима професионалног развоја наставници су истакли да желе да развијају компетенције за уже стручну област, комуникацију и сарадњу, поучавање и учење и подршку развоју личности детета и ученика.

 

Усклађеност са Развојним планом школе и Планом самовредновања

Развојним планом школе предвиђено је развијање области: Настава и учење, Подршка ученицима, Етос и Ресурси. Професионални развој наставника и стручних сарадника, као и активности за развијање успешне комуникације међу запосленима су најважнији задаци.

Планом самовредновања обухваћене су области:

 • Настава и учење, предмет самовредновања: Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу и Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
 • Етос, предмет самовредновања: Регулисани су међуљудски односи у школи и Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу .
 • Ресурси, предмет самовредновања: Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.

Активности из Развојног плана школе и активности предвиђене Планом самовредновања су повезане, а део који се односи на професионални развој наставника и стручних сарадника усклађен је са осталим циљевима и задацима. Наставници и стручни сарадници ће се професионално развијати и кроз примену наученог допринети развијању образовних постигнућа, успешнијем учењу и бољем успеху ученика.

Добра комуникација међу запосленима и између наставника и ученика је важан услов успешне школе, па је развијање ове компетенције (К4) уз компетенцију за поучавање и учење (К2) главна одредница и у Плану стручног усавршавања.

 

Екстерно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника  реализоваће се  по програму сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника  објављеном у Каталогу за школску 2016/2017. и 2017/2018  годину и осталим облицима стручног усавршавања акредитованим од стране Завода за унапређење образовања и васпитања. Наставници и стручни сарадници су у обавези да похађају програме стручног усавршавања који се организују на нивоу установе у скалду са потребама и приоритетима школе.

 

Интерно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника реализоваће се у скаладу са Интерним Правилником о вредновању сталног стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности.

 

Акциони план тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању

 

Активност Време реализације активности Начин реализације Носиоци активности
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Прикупљање података и формирање базе података о семинарима које су запослени похађали *  

Увидом  у досије запослених у  сарадњи са административним радником школе

Руководилац Тима

 

Подела упитника запосленим

наставницима и стручним сарадницима о семинарима које би желели да похађају(првенствено које компетенције треба да развијају)

* Увидом у каталог акредитованих семинара.

 

Чланови Тима
Анализа упитника * Обрада и презентација резултата Руководилац Тима и

чланови Тима

 

Присуствовање презентацијама уџбеника и сарадња са издавачким кућама

* * * * Посета

презентацијама

 

 

Сви чланови тима

 

 

Учешће на одабраним семинарима

* * * * * * * * * * Учешће на семинару

 

Сви

заинтересовани

 

Коришћење интернета и откривање нових информација са различитих сајтова ради * трибина унутар установе Педагог и група наставника

 

сазнавања више појединости о иновацијама у настави и њихова примена
Примена наученог са семинара * * * * * * * * * – у настави

-као предавање члановима одељењског већа  -одржавање огледног

предавања

Сви наставници и стручни сарадници
 

Уношење у базу података сертификата о новим семинарима које су колеге похаћали.

* * * * * * * * * * Уношењем података у базу и увид у исту Руководилац Тима

 

Сарадња са стручним активима на нивоу општине и града ради прибављања информација о њиховим активностима и учешћа у истим. * * * * * * * Сарадња са активима

 

Наташа  Парезановић

и

Руководилац Тима

 

Идентификовање акредитованих облика стручног усавршавања без котизације за учешће * * * * * * * * * * Претраживање сајтова

и портала на Интернету

Сви чланови тима за своје стручне области
Реализација републичких и међународних пројеката у којима школа учествује * * * * * * * * * * Конференције, трибине, размена електронских наставних материјала са школама учесницама пројекта Сви заинересовани  наставници и стручни  сарадници и координатори  пројеката за
школу
Реализација пројекта мобилности за школе, стручно образовање и образовање одраслих програма Еrazmus+. * * * * * * * * * * * Интерно усавршавање наставника мр Биљана

Марић, Сви заинересовани  наставници

Реализације обуке за основни ниво дигиталних компетенција * * * Интерно усавршавање наставника Сви заинересовани  наставници и стручни сарадници
 

Ажурирање базе података

* * Увид у базу података

 

Руководилац Тима

 

Подношење извештаја о

раду у протеклој години

 

 

* Упознавањем

Наставничког већа са

досадашњим радом

 

Руководилац Тима

 

 

 

21.4.ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ

Координатор: Ђуровић Марија

Рибар Јелена

Михајловић Соња

Ракић Љубомировић Марија

Лемаић Наташа

Петровић Данијела

Марковић Смиља

Стојичић Весна

Вукелић Горан

Пешић Гордана

 

План рада Тима  за школски маркетинг

Тим за маркетинг ће у школској 2017./2018.години подржавати све пројекте и активности које помажу промовисање школе .

Учествоваћемо на Сајмовима образовања и Сајмовима средњих школа ,где заједно са нашим ученицима изводимо интересантне огледе и делимо промотивни материјал (рекламне флајере).

Сакупљање и објављивање чланака везаних за све активности ученика и наставника, које благовремено треба поставити на школски сајт,такође је активност, која се одвија током целе године.

Израда рекламног материјала је неопходна,јер смо потрошили флајере,а могли би да убацимо и  календаре или хемијске оловке са логом школе.

 

21.5.СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Координатор: Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Одељењски старешина

Жикић Вишња

Галовић Љиљана

Јовановић Милица

Чланови Одељењског већа

 

 План рада Стручног тима за инклузивно образовање

И ове школске године  планиран је инклузивни програм за све оне ученике који због неких својих специфичних, посебних потреба нису у могућности да прате и савладају предвиђени редовни програм. Посебна пажња се посвећује  деци са сметњама у учењу, поремећајима   у понашању као и емоционалном функционисању, деци која имају различите развојне сметње, као и онима који потичу из социјално нестимулативних средина, или из неких других разлога остварују право на подршку у образовању.               Кроз сарадњу са свим непосредним  учесницима образовно-васпитног процеса, врло битну сарадњу са родитељима, као и учешће свих оних који могу бити од помоћи у самом процесу  инклузије, очекујемо успешну реализацију.

 

Време реализације Активности Сарадници
Септембар Упознавање са карактеристикама нових ученика:

– кроз рад Одељењских већа чији је основни циљ издвајање ученика са различитим специфичностима, који би морали бити посебно третирани

-кроз сарадњу са родитељима

– упознавање наставника са ученицима са посебним потребама  већ  укљученим  у

Наставници

Одељењске старешине

 

Родитељи

 

процес инклузије

– прикупљање свих релевантних података о новим ученицима ради израде педагошких профила          ( кроз разговоре са самим дететом, са родитељима- старатељима,  одељењским старешинама, наставницима који су упућени на конкретну децу, као и свим оним особама које су учествовале у процесу праћења и чије искуство  може бити драгоцено)

 • организовање појединачних тимова ради осмишљавања конкретних стратегија – пружање подршке наставницима који се осећају несигурним у сусрету са неким новим ситуацијама

-обезбеђивање подршке деци укљученој у процес инклузије и кроз саветодавни рад – организовање Стручног тима за инклузију- координација активности и повезивање  са  Педагошким колегијумом ради разматрања, односно, усвајања предложених индивидуалних образовних планова

Психолози и педагози из

ОШ

Социјални радници

Васпитачи

Лекари

 

Наставници

 

Педагог

 

Наставници

 

Директор

Октовар-Јун Праћење процеса инклузије и евалуација:

 

–                  кроз свакодневну сарадњу са наставницима, одељењским старешинама,  као и повремену сарадњу са родитељима и контакт са самим дететом, проверавају се ефекти установљених стратегија, и у складу са тим осмишљавају наредни кораци            – даљи рад у оквиру малих тимова за инклузију- на основу евалуације  и нових увида, предузимају се неопходне мере

–                  уколико је то неопходно, коригују се                                                     предходно

испланирани индивидуални планови и прилагођавају потребама детета на нов начин; кроз ревидирање постојећих планова, захтеви се или усложњавају или поједностављују, или се проналазе потпуно нови приступи кроз увођење нових метода и садржаја

–                  могуће увођење  у процес инклузије и оних ученика чије специфичне потребе нису препознате на самом почетку године, или су неки други разлози условили да се промени начин на који је дете претходно третирано  (то могу бити ситуационе кризе које могу пореметити свеукупно функционисање детета)

–                  решавање текућих проблема- с обзиром да је овај процес врло  динамичан и да је тешко унапред предвидети на који начин ће се

одвијати, сваки план је само оквир и само смер,  уз спремност да се у сваком тренутку пронађу нова, конкретна решења

-праћење испланираног процеса инклузије поред евалуације којом се проверавају, вреднују конкретна постигнућа, подразумева и сталну проверу адекватности постојећих приступа

Наставници

 

Педагог

 

 

 

Одељењске старешине

 

 

 

Наставници

 

 

 

Одељењске старешине

Наставници

 

Представници других

институција

 

Родитељи

Педагог

Наставници

 

21.6.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ

Координатор: Станкић Бојана

Павловић Снежана

Ранковић Драгана

Палић Драгана

Алимпијевић Златица

Каваја Жаклина

Ђуровић Марија

Танасковић Јелена

Ракић Љубомировић Марија

Љиљак Славка

Перовић Миланка

 

План рада Тима за професионалну оријетнацију и каријерно вођење

 

Месец АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА
СЕПТЕМБАР Формирање тима, подела улога и задужења, промоција ХПТШ у основним школама кроз

представљање пројекта“ПРОНАЂИ ПРАВУ ФОРМУЛУ“

Подршка формирању ученичке компаније

Организација и реализација креативних радионица у школи, примери добре праксе

 

Сви чланови тима

 

 

 

 

Бојана Станкић, Драгана Ранковић и др.

 

И колеге и ученици из Пете економске школе

ОКТОБАР Организација и реализација креативних радионица и трибина за наше ученике, сарадња са Канцеларијом за младе ГО Ччукарица

Припрема активности за Дан школе

Бојана Станкић, Драгана Ранковић

 

Сви чланови тима

НОВЕМБАР Сарадња са ДКЦБ,

Организовање сајма занимања у ДКЦБ

Бојана Станкић, Драгана Ранковић Сви чланови тима
ДЕЦЕМБАР Организација трибине о професионалној оријентацији младих у ГО Чукарица Сви чланови тима
ЈАНУАР Извештај о реализацији активности, сарадња са

Бош-ом, Euroguidance центром и Достигнућем младих

Бојана Станкић
ФЕБРУАР Презентација: Вештине за 21.век, тимски рад и умеће комуникације

Сарадња са Националном службом за запошљавање

Драгана Ранковић, Јелена Танасковић,

Златица Алемпијевић, Бојана Станкић

 

Ивана Божић

МАРТ Сарадња са Вршњачким тимом и Ученичким  парламентом,

сарадња са Тимом за Културну и јавну делатност Организација Отвореног Дана школе –шетња кроз предмете

Сви чланови тима
АПРИЛ Посета ђака из основних школа у окружењу блок настави Драгана Ранковић,  Драгана Палић,  Јелена Танасковић
МАЈ Сарадња са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом, Ученичком компанијом Сви чланови тима
ЈУН Представљање рада тима на сајмовима Извештај о раду тима Сви чланови тима Б. Станкић

 

21.7.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Координатор:  Павковић Анита

Димитријевић Снежана

Јованчић Светозар

Љиљак Славка

Јоксимовић Миленија

Михајловић Соња

Павловић Снежана

Глигорић Данијела (Манојловић Ивана)

Ерцег Нина

Танасковић  Јелена

Два представника из Ученичког парламента: Настић Ивана 3-2 и Хинић Марија 3-4

 

План рада Тима за самовредновање и вредновање рада школе

 

Тим за самовредновање наставиће започети циклус, кључну област ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА. У оквиру ове области налази се седам упитника и то: показатељ квалитет знања упитник за наставнике, ученике и родитеље, мотивисаност ученика за наставнике и ученике, вредности код ученика за наставнике и ученике. Планира се и презентције, која би сумирала читаву ову област.

21.8.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Координатор: Перовић Миланка

Станковић Витомир

Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Стојилковић Миодраг

Јовановић Слободан

Митровић Иванов Весна

Вукелић Горан

Вујадиновић Гордана

Друловић Даница

Пајић Татјана

Жикић Вишња

Пантелић Срећко

Гајић Сава

Два представника из реда Савета родитеља: Кадијевић Лука 1п2 и Балаж Љубица 3-2

Два представника из Ученичког парламента: Марковић Алекса 2-9 и  Марковић Милица  2х1

 

 

План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

Министарство просвете РС је у јануару 2009.год. представило Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама, који је представљао основу и обавезу да школа проблем насиља комплексно сагледа и сачини свој Програм заштите од насиља. Програм заштите ученика од насиља сачинио је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Програма за заштиту од насиља, садржи превентивне активности и интервентне активности, са јасно дефинисаним циљевима, носиоцима активности и динамиком деловања. И ове године на првој  седници Наставничког већа сви наставници ће бити упознати најпре са Оквирним акционим планом за превенцију насиља Министарства РС, а потом и са Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља и Програмом заштите од насиља који је предложио Тим. Презентација је приказана у PawerPoint-u. Превентивне активности

 

Активности Циљ активности Носиоци активности Динамика
Упознавање ученика са правилима понашања и кућним редом школе Да се код ученика развија свест о правима и одговорности заједничког живота Одељенске старешине Септембар

 

Формирање вршњачког тима за заштиту и вршњачку подршку Развијање свести о правима и мерама заштите од насиља Одељенске старешине Тим за заштиту ученика од насиља Септембар
Упознавање ученика са законом о СШ /Васпитно- дисциплинске мере/ Да се код ученика развија свест о поштовању правне процедуре у уређеном друштву Одељенске старешине Септембар
Упознавање са улогом Школског полицајца Да се ученици упознају са радом школског полицајца Одељ.старешине Шк.полицајац Септембар
Упознавање Наставничког већа са Општим и Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља  Да се наставници упознају са

Правном регулативом заштите ученика

Председник Тима Октобар
Израда Програма за заштиту ученика од насиља са превентивним и интервентним активностима Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака заштите ученика од насиља Тим за заштиту ученика од насиља Август –

Септембар

Информисање ученика о Програму зештите од насиља Развијање свести о правима и мерама заштите од насиља Тим за заштиту ученика од насиља/

Одељ.старешине/Наставници

Септембар-јун
Организов. соц.живота /секције,екскурзије, излети, хуманит.акциј, такмичења и сл. Развијање позитив.социјал.

мотива и вештина

Одељ.старешине Предметни наставници Септембар-јун
Организовање обуке за препознавање, реаговање и пријављивање  у ситуацијама насиља Развијање вештина ефикасног реагов у конфлик.ситуациј. Школски тим за превенцију насиља  Школска управа Октобар-мај
Реализација програма медијације Развијање вештина ефикасног реагов у конфлик.ситуациј. Психолог Септембар-јун
Маркирати ризичне групе ученика (насилници и жртве) и планирати њихово укључивање у примену ПП. Развијање вештина ефикасног реагов у конфлик.ситуациј. Одељенске старешине Тим за заштиту ученика од насиља Септембар-јун
Обезбедити ризичне периоде дана и активности када долази до повећаног ризика по безбедност  Физичко-техничко обезбеђење Обезбеђивање благовременог реаговања Тим за заштиту ученика од

насиља/ Школски полицајац

СептембарОктобар
Организовање заједничке акције за промоцију Школе као безбедног места Развијање позитив.социјал. мотива и вештина Тим за заштиту ученика од

насиља/Вршњачки тим/ Савет родитеља

Март -Мај

 

 

Интервентне активности

(процедуре и поступци интервенције у заштити ученика од насиља)

Насиље међу ученицима Носиоци активности Поступци у спровођењу ативности Предузете мере Праћење ефек. предузет. мера
Постоји сумња да са насиље догидило. Предм.наставик/ Одељ.старешина Добијене информације се проверавају и процењују.

Уколико су информације неаргументоване  поступак се зауставља.

Наставник или одељ.стареш. разговара са учениима за које се сматра да су били учесници насиља или имају информације о могућем насиљу. Праћење понашања

ученика за које је постојала сумња да су вршили насиље.

Сумња о постојању

насиља је потврђена.

Одељ.старешина/

Психолог/

Тим за заш.деце од насиља/ Шк.полицајац

 

Одељ.стареш.

У колико је сумња потврђена предмет. наставник или одељ.стареш. обавештавају психолога и Тим за заштиту деце од насиља ради процене озбиљности ситуације.

 

Психолог и Тим након процене информација о насиљу обавештавају Директора и родитеље уч. и Шк.полицајца.

Обавља се разговор са учесницима у сукобу.

Попуњава се евиденциона листа.

Настоји се да се завађене стране помире (реституција).

 

Разговара са ученицима који актери конфликта и са ученицима из одељења из којих су актери сукоба.

Организује се медијација у одељењима из којих

су учен. у сукобу у циљу развијања

 

међусобне толеранције и

конструктивног начина решавања конфликта

Насиље се дешава Насиље заустављају сви запослени који се нађу у датој ситуацији.

Деж.наставник.

Шк.полицајац.

Позива се медиц.служба у случају потребе.

Обавештава се директор.

Обавештавају се родитељи Прикупљају се потребне информације.

Попуњава се евиденциона листа

Пријава ПУ

Привремена суспензија радних задатака.

Разговор са особом која је жртва насиља уз заштиту података Разговор са особом која врши насиље. Разговор са другим особама које могу дати релевантне податке.

Утврђивање даљих поступака према закону. Праћење ефеката предузетих мера.

Насиље особе која није запослена у школи Носиоци активности Поступци у спровођењу активности Предизете мере Праћење ефеката предузетих мера
Постоји сумња о насиљу Одељ.старешина Дежурни настав.

Запослени у школи

Релевантност добијених информација се проверавају

Уколико су добијене

Информације неаргументоване поступк се зауставља

Разговара се са особом за коју се сумња да је жртва

насиља

Разговара се са особама које могу дати информације

Сумња је потврђена Тим за зашит. деце

од насиља Шк.полицајац

Обавештава се директор

Обавештавају се родитељи

Обавештава се Центар за соц.рад

Прикупљају се потребне

информације Пружа се подршка особи/жртви

Пише се пријава

МУП-у

Пише се обавештеље

Ценру за соц.рад

Праћење ситуације и

Преиспитивање предузетих мера

Насиље се дешава Насиље заустављају сви запослени који се нађу у датој ситуацији Деж. наставник

Шк. Полицајац

Позива се медиц.служба

Настоји се да се смањи узнемиреност и шк. Обавештава се директор

Обавештавају се родитељи Прикупљају се потребне

ихформације

Попуњава се евиденциона листа

Позива се МУП

Разговара се са особом која је жртва насиља

Разговара се са особа које могу дати потребне информације

Пише се пријава МУП-у

Пише се обавештење

Центру за соц.рад Утврђују се заштитне мере

Праћење ситуације и предузетих мера.

 

У школској 2017/2018 години планирано је да се одржи 9 редовних састанака Тима, тј. један састанак месечно. Уколико буде потребно одржаваће се ванредни састанци.

 

Активности Тима:

Септембар:

Организација првих часова одељењског старешине

Разговор о дежурству наствника које је обавезно

Препорука Ученичком парламенту за избор своја 3 представника у Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања Протоколе о понашању ученика, наставника и родитеља поставити у холу школе и испред зборнице:

Октобар :

Предвиђена је спортска манифестација поводом Дана школе под називом „Спортом против насиља“ Новембар:

Организација трибине „Сајбер насиље“ поводом Светског дана детета Децембар :

Организација трибине из области здравства  Јануар:

Поводом школске славе Св. Сава предвиђене су спортске активноси и квиз из знања опште културе.  Фебруар:

Радионица „Електронско насиље“ Март:

Анализа примене правила понашања Април:

Предавање на тему „Сајбер насиље“

Мај:

Предавање на тему међувршњачке толеранције

Јун:

Анализа рада Тима

 

21.9.ТИМ ЗА ЕКОЛОГИЈУ- ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Координатор: Вучковић Милка

Павловић Ивана

Вучковић Јасмина

Лукић Смиљана

Авејић Славица

Недић  Славенка

Жужа Снежана

Павковић Анита

Пешић Гордана

Урошевић Весна

Гајић Сава

 

ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ за период 2018-2022. годину

 

Еколошко образовање треба да пружи знања о основним еколошким питањима савременог друштва и о еколошким вредностима, затим да развија критички став према деградацији животне средине и указује на неопходност рационалног коришћења природних ресурса. Важан корак у том образовању је упознавање младих са законским регулативама о очувању животне средине, проблемима загађивања животне средине од различитих извора загађења и примени алтернативних извора енергије.

Еколошка секција окупља ученике у слободним активностима од првог до четвртог разреда према интересовањима.

 

Садржаји програма:

Садржаји програма се реализују кроз теме којима су обухваћени основни појмови и принципи екологије. Еколошки садржаји се у највећем проценту прожимају кроз наставне предмете природних наука.  Садржаји из области заштите и унапређења животне средине реализују се у оквиру редовне наставе, затим у оквиру слободних, ваннаставних активности као и кроз различите културне и јавне делатности школе.

 

Програми биологије и екологије и заштите животне средине омогућавају да ученици развијају осећање одговорности према стању животне средине, схватањем степена угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању. Кроз наставне садржаје ученици добијају информације о загађености ваздуха, вода, земљишта, хране као и о последицама загађености животне средине по живи свет.

Општеобразовни предмети пружају еколошка знања у својим оквирима. Развијање еколошке свести и културе, разумевање положаја и улоге коју човек има у биосфери тј животној средини могуће је остварити кроз наставне садржаје у свим образовним профилима.

 

Извори знања о еколошким вредностима су различити. Често је то непосредна стварност, окружење као што су породица, школа, средина у којој се ученик развија. Затим, извор знања могу бити и школски уџбеници, романи, штампа, телевизија, наставна средства и објекти.

Акценат овог програма је проширивање знања и активније упознавање животне средине као и упознавање са различитим начинима заштите природе.

 

Циљеви еколошког програма: 

У складу са циљевима одрживог развоја, еколошко образовање мора обухватити што већи број ученика различитог узраста како би заједно показали да се природа може сачувати и обновити и да сами ученици томе могу да доприносе својим личним ангажовањима.

                 

Циљеви које желимо остварити кроз многобројне ваннаставне активности су:

 • изградити што бољи однос према природи и животној средини,
 • схватање значаја очувања здраве планете кроз развој хармоничног односа између човека и природе
 • развијање еколошке културе код сваког појединца (еколошки прихватљивог – пожељног понашања),  првенствено код ученика кроз едукацију
 • упознавање са основним проблемима угрожавања животне средине, појединих њених делова и принципа њихове заштите
 • развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити, обнови и унапређењу животне средине
 • развијање одговорности ученика за очување природе, уметничког и културног наслеђа
 • развијанње колективног одоса у остваривању програма заштите и очувања животне средине

 

 

Исходи/задаци еколошког програма:

 • развијање способности процене стања средине у којој живе, непосредном природном и друштвеном окружењу  проценивање последица загађивања животне средине
 • интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради постизања одговарајућих сазнања
 • систематизација, корекција, проширивање и повезивање искуства и знања са новим знањима о природи
 • развијање способности системског размишљања, флексибилности
 • естетско, еколошко и хигијенско уређивање школског простора и околине
 • живот и рад у чистој и здравој средини
 • развијање одговорног односа према природи и непосредном окружењу

 

Еколошки програм обухвата следеће активности:

 • уређивање и одржавање унутрашњег простора школе
 • уређивање и одржавање школског дворишта и зелених површина
 • прћење односа ученика и запослених према животној средини
 • посета културним институцијама
 • хуманитарне акције
 • едукација ученика обележавањем значајних датума, везаних за заштиту животне средине

 

21.10.ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Координатор: Мићић Бранка

Марковић Катарина

Милијић Игор

Цветковић Милош

Додиг Соња

Латиновић Зденка

Јовановић Жаклина

Сарић Јасмина

 

План рада Тима за културну и јавну делатност школе  

 

 

СЕПТЕМБАР

 

–          Конституисање Тима за културну и јавну делатност школе

–          Договор о задужењима у току школске године

 

ОКТОБАР

 

 

      Организација прославе Дана школе

–          Рад на реализацији школског часописа ,,Пипета и бирета„

–          Учешће ученика и чланова колектива у пројектима и радионицама

–          Сарадња са институцијама на територији општине или града

 

НОВЕМБАР

 

 

–          Рад на реализацији школског часописа ,,Пипета и бирета„

–          Рад на осмишљавању хуманитарних акција за децу Свратишта

–          Прикупљање расходованог библиотечког фонда

 

ДЕЦЕМБАР

 

–          Реализација изложбе ђачких радова ,,Најлепше странице

ђачких вежбанки„

–          Прослава Нове године

–          Сарадња са КЦ Чукарица

 

ЈАНУАР

 

–          Реализација школске славе ,,Свети Сава„

–          Сарадња са Народном библиотеком Србије

 

ФЕБРУАР

Сарадња са КЦ  Чукарица и општином Чукарица

Праћење актуелних позоришних и филмских остварења

Сарадња са позориштима и биоскопима на територији града
 

МАРТ

Рад на пројектима

Праћење ученичких постигнућа на такмичењима

Сарадња са Народном библиотеком Србије
Сарадња са Вуковом задужбином  и стручним већем енглеског језика
Сарадња са спортским друштвима Београда
 

АПРИЛ

 

Ученичка пракса и сарадња са социјалним партнерима
 

МАЈ

Презентација места за прославу матурске вечери

Ученичке културноуметничке активности поводом краја школске године

 

ЈУН

Анализа реализације програмских садржаја и рада Тима за културну и јавну делатност школе
Избор координатора за наредну школску годину

 

 

 

21.11.ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА

Координатор: Ђурић Радовановић Слађана

Лончар Душица

Павловић Ивана

Марковић Оливера

Новковић Предраг

Алемпијевић Златица

Авејић Славица

Марковић Сања

Марковић Кристинка

Пајић Татјана

Радовановић Злата Ивановић Лела

Вучуровић Марица

 

План рада Тима за унапређење и заштиту здравља ученика

У школи ће бити организован  рад на заштити и унапређењу здравља ученика.

Циљеви програма здравственог васпитања ученика су:

 • стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима
 • унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље
 • остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.            стицање знања, формирање ставова о значају покрета, кретања и вежби у превенцији болести и лечењу         Предност бављења рекреативним спортом

Програмом ће бити обухваћени ученици од првог до четвртог разреда.

Садржај рада из ове области састојаће се:

 • у систематском прегледу ученика I и III разреда и стоматолошком прегледу ученика I разреда (према плану Дома здравља),      у санитарном прегледу ученика образовних профила:
 • пекар,
 • месар,
 • техничар за биотехнологију,
 • прехрамбени техничар,
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију
 • хемијско-технолошки техничар
 • хемијски лаборант
 • техничар за заштиту животне средите  израђивач целулозе и папира/пластичар.
 • у едукацији ученика на почетку школске године о неопходности поседовања и коришћења радне униформе ученика са посебним акцентом на ученике претходно наведених образовних профила који обављају практичну наставу и наставу у блоку у производњи где је управо овај фактор предуслов учешћа у било којим активностима исте,
 • праћењу здравственог стања сваког ученика од стране професора физичког васпитања
 • заштити целокупне животне средине тј. школских просторија и објеката и простора ван школе где ученици уче и проводе време ван часова,
 • раду на одељењским заједницама који ће помоћи педагог школе, професор биологије, медицински радници… у оглашавању путем зидних новина које би биле постављане једном месечно са актуелним садржајем из области заштите менталног и физичког здравља.

Програм рада здравственог васпитања

Област Садржај рада Начин и облик рада Носиоци Праћење реализације

УР             НУ

Превенција болести зависности „Реализација програма здравствене заштите

„Израда паноа о штетности пушења: у учионици и осталим просторијама школе (литерарарни радови, ликовни радови, цртежи, поруке, фотографије…) „ Теме за час О. З :

1) Између пушења и здравља дилеме нема- бирам здравље

– Како не пропушити

– Како се чува здравље

„Едукација родитеља

-Ставови нашег друштва према никотину и шта указује на потенцијалне пушаче

–  Упознавање ученика првог разреда са приручником «Моје тело, моја душа», ауторке Биљане Поповић

– Сарадња са омладином ЈАЗЗАС-а

-Отворена дискусија, гост – родитељ, лекар специјалиста -Упознавање ученика четвртог разреда са резултатима у превенцији ХИВ вурзса Светске здравствене орханизације

-Посета предавања о аутизму

-Отворена дискусија – гост нутрициониста

Према

програму

 

 

 

 

 

 

Предавања,

радионице

 

 

Родитељски састанак, разговор

Одељенске старешине, предметни

наставници

 

Одељенске старешине, здравствени радник, стручни

сарадник

 

Одељенске старешине; Стручни сарадник Црвеног крста

 
Израда паноа о штетности алкохола

Тема за ЧОС– Болести које проузрокује алкохолизам

–                      Како рећи НЕ  алкохолу

–                      Можемо ли се забављати и без алкохола –Едукација родитеља:

Неприхватљив однос према алкохолу

 

Разговор,

предавање

 

Предавање,

разговор

 

 

Наставник биологије Одељенске старешине; стручни сарадник

 
Израда паноа СТОП ЗА ДРОГУ у холу школе

ЧОС- Утицај дроге на здравље и живот човека

2. Како рећи НЕ дроги

Разговор са инспектором MUP- одељење за наркотике Реализација часова биологије са темама:

-Породица и друштво

-Деликвенција

 

 

 

 

 

 

 

Наставник ликовне културе,

Одељенске старешине

 
-Болести зависности

Едукација за родитеље

Тема за родитељски састанак

„ Како препознати дете које узима дрогу и шта родитељи могу да учине“

2. Упознавање социјалне проблематике злоупотребе наркотика Едукација наставника на тему : „Превенција болести зависности и улога наставника“

Здравствени радник, инспектор МУП-а, Здравствени радник или представник

МУП-а

У здравом телу здрав дух Значај покрета, кретања и вежби у превенцији болести

Значај покрета, кретања и вежби у лечењу

Предност бављења рекреативноим  спортом

Предавања,

радионице

 

Наставник физичког, биологије, Одељенске старешине  
МАЛОЛЕТНИЧКА  ДЕЛИКВЕНЦИЈА -Развијање код ученика љубави за стицање знања -Развијање код ученика љубави за нова интересовања, креативне потенцијале и способности

-Развијање осећаја припадноси школском колективу

-Интезивирати рад слободних активности и укључивање ученика у различите активности у школи

-Идентификовање ученика са поремећајима у понашању

(изостајање из школе-неоправдано крађа лаж бежање од куће вербална агресија честа физичка агресивност скитња

припадање девијантним групама

-Израда евиденционих листа и евидентирање ученика са поремећајима у понашању

-Интезивирање тимског рада наставника и стручних сарадника на васпитном раду

-Теме за родитељски састанак:

Похвала, награда, грдња и казна

Слободно време детета

Породична клима и њен утицај на развој детета

Разговори, сви наставници  

 

22.ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

 

У Школи се на крају сваке школске године додељује посебна похвала “Ученик генерације“. Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању и другим активностима

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР

Похвала “Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику дипломе “Вук Караџић“ или ученику с највише бодова у односу на остале. За успех и примерно владање ученику припада:

 

 • За диплому “Вук Караџић“ и примерно владање – 60 бодова
 • за одличан успех и примерно владање – 40 бодова (за сваку годину постигнутог одличног успеха ученику припада 10 бодова)
 • за врлодобар успех и примерно владање – 20 бодова (за сваку годину постигнутог врлодоброг успеха ученику припада 5 бодова)

 

Примерно владање кандидат за доделу похвале  “Ученик генерације “ мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.

 

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете и признатих од стране тог министарства.

 • За успех на школском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место….. 3 бода;
 • за освојено друго место…..2 бода; –   за освојено треће место…..1 бод.
 • за успех на општинском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место…….5 бодова; –   за освојено друго место……4 бода;
 • за осовјено треће место…….3 бода.
 • за успех на окружном такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место……10 бодова; –   за освојено друго место……8 бодова;
 • за освојено треће место…….6 бодова.
 • за успех на републичком такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место…….20 бодова; –   за освојено друго место….. 18 бодова;
 • за освојено треће место…….15 бодова.
 • за успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:
 • за освојено прво место…….40 бодова;
 • за освојено друго место……30 бодова;
 • за осовјено треће место…….25 бодова;

 

Ученику се рачунају бодиви са највишег ранга такмичења

Ученику без изостанака припада 0,5 бодова за сваку годину школовања.

Ученику за активно учешће у секцијама и ваннаставним активностима припада 1 бод.

 

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.

Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика.

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника.

Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако про верених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале “ Ученик генерције “.

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће наставничком већу предложити да похвала “ Ученик генерације “ додели свим таквим ученицима.

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале “ Ученик генерације“ награди за изабраног ученика. Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја присутних чланова и та одлука је коначна.

 

23.ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ  ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ

 

У Школи се на крају сваке школске године додељује посебна похвала “ Спортиста генерације “.

Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у спортским активностима.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР

Похвала “ Спортиста генерације “ додељује се ученику  коме припада највећи број бодова на основу успеха постигнутим на такмичењима:

1)  За успех на школском такмичењу ученику припада:

 • за освојено прво место….. 3 бода;
 • за освојено друго место…..2 бода; –   за освојено треће место…..1 бод.

2)  за успех на општинском такмичењу ученику припада:

 • за освојено прво место…….5 бодова; –   за освојено друго место……4 бода;
 • за осовјено треће место…….3 бода.

3)  за успех на градском такмичењу ученику припада:

 • за освојено прво место…….10 бодова;
 • за освојено друго место……7 бода;
 • за осовјено треће место…….5 бода

4)  за успех на међуокружном такмичењу ученику припада:

 • за освојено прво место……15 бодова;
 • за освојено друго место……12 бодова;
 • за освојено треће место…….10 бодова.

5)  за успех на републичком такмичењу ученику припада:

–   за освојено прво место…….20 бодова;

–   за освојено друго место….. 17 бодова;

–   за освојено треће место…….15 бодова.

 

Ученику се рачунају бодови са навишег ранга такмичења

Ученику без изостанака припада 0,5 бодова за сваку годину школовања.

За активно учешће у секцијама и ваннаставним активностима ученику припада 1бод.

Примерно владање и пзитиван успех мора имати кандидат за доделу похвале  “Спортиста генерације “

Предлог за избор спортисте генерације утврђује стручно веће наставника физичког васпитања сагледавајући појединачно сваког ученика. Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успесима и владању ученика.

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника физичког образовања.

Задатак комисије је да провери податке о успесима и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале “ Спортиста генерције “.

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале “  Спортиста генерације“ награди за изабраног ученика. Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја присутних чланова и та одлука је коначна.

 

24.ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилима уређују се међусобни односи ученика, запослених, родитеља ученика и других лица у школи, чиме се негују односи разумевања, уважавања и развијања позитивне атмосфере у школи, ближе одређују обавезе и одговорности ученика, запослених, родитеља ученика и других лица који користе услуге школе и утврђују основна правила понашања у школи „Хемијско –прехрамбено технолошкој школи“(у даљем тексту: школа.)

Члан 2.

Поштовањем и применом ових правила обезбеђује се несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина чиме се доприноси бољем успеху ученика, угледу школе и стварају основе за боље и савременије услове рада. Члан 3.

У школи су забрањене активности којима се врши дискриминација по било ком основу као и страначко организовање. У школи није дозвољено деловање секти.

 

Члан 4.

Ученици, запослени, родитељи ученика и друга лица дужна су да се понашају пре свега на начин и у складу са Правилником о мерама за спровођење заштите и безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа , као и да се старају за спровођење тих мера.

 

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

 

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са позитивним међународним уговорима и конвенцијама и законом, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на:

 • Квалитетан образовно-васпитни рад,
 • Уважавање личности,
 • Свестран развој личности,
 • Заштиту од дискриминације и насиља,
 • Благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање,
 • Информацију о његовим правима и обавезама,
 • Подношења приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања,
 • Слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента,
 • Учествовање у раду органа школе у складу са законом,
 • Покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1-9 овог члана нису остварена.

Члан 6.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем одлучи о њој у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени је дужан да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

Члан 7.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.

Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреде обавезе учињене у току школске године.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана сазнања за повреду.

Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик намерно или из крајње непажње нанесе школи у складу са законом.

Члан 8.

Ученик може за повреду својих радних обавеза да одговара дисциплински и материјално.

Повреда обавеза ученика школе може бити лакша и тежа.

Статутом школе регулишу се лакше и теже повреде, васпитно-дисциплинске мере и поступак њиховог изрицања. Члан 9.

Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на часу, за развијање међусобних односа ученика базираним на узајамном разумевању и сарадњи у одељењу или ван одељења  као и за развијање бољих међуљудских односа са другим ученицима, запосленима и трећим лицима.

Ученике који постижу изузетне резултате у образовно-васпитном процесу школа награђује на крају школске године сходно материјалним, односно финансијским могућностима у складу са законом и општим актима.

 

Члан 10.

Прилог 1.

Протокол о понашању ученика Ученик је у обавези да:

 • Долази у школу редовно, уколико похађа наставу преподне улази у учионицу у 7:50 часова, а поподне у 13:55 часова  Улази и излази на „ђачки улаз“ (из улице Петра Мећаве)
 • Буде дисциплинован и слуша предавање или испитивање од стране наставника
 • Поштује сатницу звоњења при почетку наставе као и после малих и великог одмора (ученицима који за време малог одмора одлазе ван школског дворишта, а потом касне на час неће бити омогућено да уђу у школску зграду)
 • Прихвата различитости и поштује све остале ученике, буде толерантан
 • Поштује запослене у школи и обраћа им се без повишеног тона, омаловажавања, вређања, псовања.

Ученику није дозвољено да:

 • Да касни на час, нити да излази са часа (сем у изузетним случајевима које ће проценити наставник)
 • Шета или се задржава по ходницима, чак и ако не присуствује часу из оправданих разлога
 • Употребљавају мобилне телефоне, конзумирају храну и пиће за време трајања наставе (у противном биће спроведене одговарајуће васпитно-дисциплинске мере)
 • Ометају рад у другим учионицама или било којим просторијама школе, куцањем или отварањем врата, галамом у ходнику, прекидањем наставе у другим учионицама
 • Присуствују настави физичког васпитања без адекватне спортске опреме, дугих ноктију на рукама или са наочарима
 • Пуше или користе било какве врсте опијата у просторијама школе или школском дворишту
 • Долазе у школу неприкладно обучени (у кратким панталонама или сукњама, мајицама, хаљинама, блузама које би откривале рамена, стомак или имале дубоки деколте, провидну или припијену уз тело одећу, носе папуче или кломпе)
 • Носи било какве навијачке симболе (шал, дрес, капа, тренерка са обележјима)
 • Шири учења разних секти, расну и верску нетолеранцију или мржњу
 • Уноси оружје или било које предмете који могу изазвати повређивање или самоповређивање
 • Уношење пиротехничких средстава у школско двориште и школу
 • Уноси алкохол или било коју врсту опијата

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје.

Ученик је дужан да родитељу односно старатељу да на увид ђачку књижицу, у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру у друго.

Ученик не сме да преправља и дописује податке на исправама које школа издаје.

Члан 11.

Ученици треба да се уздрже од коментарисања рада и понашања наставника, сем на одељенским састанцима са својим разредним старешином или у личном разговору са педагогом, директором и помоћником директора.

Своје примедбе на рад наставника и запослених ученици могу изнети пред Ученички парламент или преко свог представника у Школском одбору.

Међусобне неспоразуме наставника и ученика решава директор или помоћник директора школе у сарадњи са педагогом, односно психологом.

 

Члан 12.

Протокол о дужностима редара у учионици

 Редар је обавезан да буде у учионици најмање десет минута пре почетка наставе. Одељењски старешина крајем недеље одређује два редара за наредну недељу и о томе их обавештава.

Дужности редара су:

 1. Проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;
 2. Води рачуна о хигијени у учионици у сарадњи са другим ученицима (чистоћа табле, уредност учионице);
 3. Обавештава наставника о одсуству ученика
 4. Чува личне предмете, књиге и прибор ученика;
 5. Пријављује свако оштећење школске или личне имовине, а посебно да пре почетка наставе уочене недостатке пријави одељењском старешини и задуженој хигијеничарки која покрива тај простор;
 6. Обавештава наставнике о променама које могу утицати на безбедност ученика и других лица. Члан 13.

Ученик који се непримерено, грубо или агресивно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима подлеже дисциплинској одговорности.

 

Члан 14.

Ученик који закасни на час мора да присуствује часу и да на исти уђе без ремећења процеса рада.

Закашњење на час дуже од 15 минута сматраће се да је ученик неоправдано изостао са часа.

Ученик који закасни на наставу не може да се задржава по ходницима и другим просторијама у школи већ мора ући у учионицу.

 

Члан 15.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од 3 дана одељењски старешина ће о томе обавестити родитеља, односно старатеља ученика.  Изостанке са наставе до један дан, ученику правда на основу личног разговора са одељењским старешином родитељ, односно старатељ, а преко један дан педијатар надлежног Дома здравља, путем лекарске потврде, односно уверења.

Родитељ, односно старатељ је дужан одмах оправдати изостанак од једног дана а најкасније у року од 3 дана од дана изостанка.

Када се ради о изостанку из школе дужем од једног дана, ученик, односно његов родитељ или старатељ дужан је одељењском старешини доставити лекарско уверење, односно потврду у року од 8 дана по повратку у школу.

Протеком рока из става 2  и 3 овог члана изостанци се сматрају неоправданим изостанцима и одељењски старешина је дужан да их као такве евидентира у дневник рада и о томе обавести родитеља, односно старатеља ученика.

 

Члан 16.

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања права утврђених Законом, заштиту својих права затражиће од директора школе, помоћника директора, уз помоћ одељењског старешине и педагога, односно психолога.

Када је ученику у школи нанета повреда или учињена материјална штета има право да пријави дежурном наставнику, ради предузимања одговарајућих мера и накнада штете.

 

III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 17.

Протокол  за  наставнике Наставник је  у  обавези  да:

 • на посао  долази  на  време
 • наставник на посао  долази  десет минута пре почетка  часа
 • полази у  учионицу  када  звоно огласи почетак, а излази  из  учионице  када  звоно огласи  крај  часа
 • на часу поштује  личност  ученика, а  својим  ауторитетом  стиче  поштовање  ученика
 • ако ученик  омета  час опомиње  га, а  потом  уписује  у  напомену  и пријављује одељенском  сатрешини    у  обавези  је  да  евидентира  одсутне  ученике
 • уколико ученик  користи  мобилни  телефон  на  часу, да  обавести  одељенског старешину, а  одељенски  старешина  родитеље (или  наставник то  евидентира  у рублику  напомена  у  књизи  евиденцијеж)
 • опомене ученика који једе или  пије  на часу , захтева  да  изађе без  оправданог разлога,   или  је  неприкладно  обучен (о  томе  обавештава одељенског  старешину а  он родитеље)
 • не пушта  ученика  из  учионице за  време писмених  и  контролних  задатака  без обзира  што  је  ученик  завршио  постављени  задатак    да  долазе  у  школу  прикладно  обучени
 • дежурају по  распореду  дежурстава  који  се  налази  на  огласној  табли  у  великој зборници  и лабораторији
 • поштују забрану пушења  у  просторијама  школе и  у  школском  дворишту
 • пријави свом  надлежном  било  какаве  непријатности  везано  за ученике, родитеље, запослене
 • пријави дежурном  наставнику  или  одељенском  старешини  ученика  који  омета наставу  на  било  који  начин или  оштећује  имовину  школе
 • не дозволи  ученицима  да  ометају  час
 • пријави дежурном  наставнику, одљенском  старешини  или  руководиоцу  подручја рада ученика  који  пуши, или  је  под  дејством  алкохола  или  опијата  а  налази  се  у просторијама  школе  или  школском  дворишту
 • уколико дође  до  физичког  обрачуна  међу  ученицима о  томе  обавести  дежурног наставника, одељенског  старешину, руководиоца  подручја  рада  или  полицију.

 

Није дозвољено да:

 • користи мобилни  телефон на  часу
 • пушта ученике  са  часа (до  тоалета, секретаријата, библиотеке, пп  службе…) сем  у изузетним  случајевима
 • долази на  посао  у  кратким  панталонама  или  сукњама, блузама, мајицама  или хаљинама које  откривају  рамена  или  стомак  или  имају  дубок  деколте, провидној или  припијеној  уз  тело  одећи, папучама.

 

Комуникација  са  ученицима  на  часу  и  ван  часа, као  са  запосленима  требало  би да  се  одвија са  узајамним  поштовањем, без  увредљивих  речи, повишеног  тона, омаловажавања,псовања.

 

Члан 18.

ПРОТОКОЛ О РАДУ И ПОНАШАЊУ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА

 Дежурни наставник обавезан је да дежура на месту на коме је за то одређен и у предвиђено време.

Дежурни наставник:

 1. Координира радом дежурних ученика на улазу у школу. Сарађује са руководиоцем подручја рада, лицем на физичко-техничком обезбеђењу и задуженим особама помоћно-техничког особља. Води рачуна да ученици улазе и излазе из школе на ученички улаз.
 2. Надзире понашање ученика у холу и ходницима школе у циљу да обезбеди несметано одвијање натавног процеса.
 3. За време одмора остаје на месту дежурства и помаже да ученици контролисано излазе и улазе у школу.
 4. Даје потребна обавештења лицима која долазе у школу или их упућује запосленима школе који им та обавештења могу дати.
 5. Реагује на евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности и о свим екцесним ситуацијама обавештава директора школе или помоћника директора односно руководиоца подручја рада. У овим ситуацијама врло је важно вербално смирити ситуацију, не напуштати место дежурства док се ситуација не смири. Упућује дежурног ученика да о постојећој ситуацији обавести руководиоца подручја рада или помоћника директора односно педагога или психолога школе.
 6. О току свог дежурства оставља забелешку коју уписује у Књигу дежурства.

 

Члан 19.

Одељењски старешина је дужан да:

 • брине о укупном раду и успеху својих ученика,
 • води уредно дневник рада, односно матичну књигу и другу прописану документацију о образовно-васпитном раду и благовремено преда директору односно помоћнику директора школе,
 • благовремено прати остваривање распореда часова у свом оделењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију,
 • благовремено правда изостанке ученика и унесе неоправдане изостанке у дневник рада , сачини благовремене извештаје о истом, као и о успеху ученика и достави их уредно и на време руководиоцу године, односно директору и помоћнику директора школе, као и да уредно обавести родитеље односно старатеље ученика о томе,
 • сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о свим активностима ученика и решава проблеме који настају у процесу образовно-васпитног рада,
 • брине се о ученицима свог оделења, за време екскурзије, излета, културних и спортских манифестација и за време других активности ученика,
 • организује и спроводи избор ученика у вези рада оделењска заједнице и стара се о дисциплини у оделењу , а у случају настанка материјалне штете које начине ученици, спроводи поступак да се утврде починиоци и надокнади материјална штета школи,
 • похваљује успешне и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне резултате у свом раду,
 • покреће поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика, стара се о благовремености изрицања васпитнодисциплинске мере, њеној поступности, свсисходности и о истом уредно обавештава органе школе и родитеље, односно старатеље ученика.

 

Члан 20.

Протокол за лабораторију

Дежурни наставници, ученици и помоћни наставници су у обавези да:

 1. Дежурни ученици долазе на дежурство у лабораторију 10 минута раније, преклапају се са дежурним ученицима супротне смене са терминима (7:20 – 13:45/13.20 – 19:45)
 2. Дежурни помоћни наставник је у обавези да долази 15 минута раније на дежурство.
 3. У обавези дежурних ученика је да закључају врата (стављају резу) како би имали увид кад ко од ученика и наставника улази и излази из зграде лабораторије.
 4. Ученике у зграду лабораторије уводи само наставник и помоћни наставник.
 5. Кашњење ученика на лабораторијске вежбе је дозвољено само 15 минута по почетку вежби.
 6. Строго је забрањено уношење хране и пића у зграду лабораторије, док у време лоших временских услова (киша, снег, јак ветар, јако хладно време) могуће је појести храну и попити пиће у холу лабораторије, НЕ у вежбаоницама.
 7. Распоред уласка у одељења у зграду лабораторије стоји на огласној табли.
 8. Забрањен је улазак родитеља (сем у хитним случајевима) и улазак ванредних ученика на консултације у зграду лабораторије.
 9. Запослени и ученици морају примерено да се облаче за време наставе. Не долазити у краткој мајци, шорцу, хаљинама на брателе, дубоким деколтеом, прекратким сукњама и хаљинама (до пола бутина), папучама, јапанкама,…
 10. Запослени на посао долазе 10 минута пре почетка вежби.
 11. Запослени поштују личност ученика
 12. Ученик је дужан да поштује личност наставника, помоћног наставника и техничког особља.
 13. Наставник је у обавези да опомене ученике за недолично понашање према помоћном наставнику и техничком особљу.
 14. За време вежби наставник не сме да пуштаученика појединачно из лабораторије пре краја вежбе, као ни помоћног наставника.
 15. Коришћење мобилног телефона је забрањено у току вежби.
 16. Пауза за време вежби није дозвољена, сем уколико вежбе трају 4 и више часа. У том случају ученици не напуштају школско двориште.
 17. Техничко особље се налази на својим теренима.
 18. Техничко особље у међу смени мора да се преклопи у периоду од 13:30 – 14:00.
 19. Књига дежурства ученика налазиће се код техничког особља, а књига дежурства у централној лабораторији, код шефа лабораторије.
 20. Забрањено је окупљање наставника и помоћних наставника по препараторијумима а да ученици остану сами у вежбаоницама.
 21. Сви ученици су у обавези да носе мантиле на вежбама и да имају крпе.
 22. Дужност дежурног помоћног наставника да преконтролише лабораторије уколико има неких сметњи, кварова и евидентира у књизи дежурства, као и да обавести руководиоца лабораторије.
 23. Дужност дежурног помоћног наставника да пријави сумњиво понашање ученика и запослених шефу лабораторије и шефу смене.
 24. Обавезно је коришћење само једне бутан боце у вежбаоници.
 25. Обавезно је закључавање ормара после завршених вежби и препараторијума у време када нису присутни наставници и помоћни наставници у вежбаоницама.
 26. Пушење је строго забрањено у просторијама лабораторије и око ње.

 

Дужност стручних сарадника (педагога, психолога, библиотекара и сл.) јесу да:

 • својим стручним знањем и саветодавним радом унапређује образовно васпитни рад у школи и пружа стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питању која су од значаја за образовање и васпитање.
 • долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена, обавесте директора и помоћника директора школе о изостајању са посла,
 • остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,
 • достављају на време записнике, извештаје о успеху ученика и изостанцима ученика директору, односно помоћнику директора школе и извршавају друге обавезе које им доставе исти.

 

Члан 21.

Дужност запослених који обављају административно-финансијски посао је да:

 • долазе на посао на време прикладно одевени,
 • обавесте директора школе о изостајању са посла ако то изостајање није ради обављања службених послова за школу,
 • да се пристојно опходе према ученицима, родитељима ученика, запосленима и другим лицима,
 • да свој посао предвиђен актом о систематизацији радних места обављају савесно, благовремено и у што краћем року

 

Члан 22.

Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да:

 • одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена,
 • помажу у раду дежурном наставнику,
 • дежурају према предвиђеном распореду и по сменама које утврди секретар школе те да се не удаљавају са места дежурства, односно са радног места, без дозволе секретара школе,  достављају потребан материјал за наставу,
 • одмах обавештавају дежурног наставника, секретара, помоћника директора, о уоченим материјалним штетама у школи, ремећењу образовно-васпитног процеса рада у школи и предузимају благовремено мере да се очува ред и мир у школи, како би се обезбедила безбедност ученика и запослених и спречила материјална штета,
 • свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи, затварају прозоре и врата, погасе светла, провере водоводне и грејне и друге инсталације,
 • утврђују стање објекта и о томе обавештавају секретара и помоћника директора школе.

 

Члан 23.

Сви ученици и запослени чине повреду радне обавезе уколико се не придржавају одредби Правилника о мерама за спровођење заштите и безбедности ученика.

 

Члан 24.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

 

Члан 25.

Школа ће у складу са својим финансијским могућностима наградити наставника, разредног старешину и другог запосленог у школи који својим радом утиче на остваривање бољих резултата рада у образовном раду са ученицима, као и за успостављање већег степена разумевања, сарадње у остваривању васпитне улоге школе.

 

IV ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 Члан 26.

Протокол  за  родитеље Родитељи  су  у  обавези  да:

 • улазе у  школу  на службени  улаз
 • да се приликом уласка  у  школу  јаве  дежурном  ученику и  обавесте  дежурног ученика  код  ког  наставника  долазе
 • при уласку  у  зграду  школе дају  на  увид  лични  документ  ради  евиденције доласка (важећа  лична  карта  или  пасош) и  обавештавају  дежурног  ученика  о разлозима  посете
 • чекају у  холу  до  почетка  родитељског  састанка
 • сачекају испред  просторије  за  пријем  родитеља  уколико  долазе  у  термину отворених  врата
 • редовно долазе  у  школу и  прате  рад  свог  детета и  редовно  измирују  обавезе према  школи
 • да се приликом комуникације  са  лицима  запосленим  у  школи  понаша  у  складу  са правилима  понашања, уз  уважавање  личности  лица  са  којим  разговара (без повишеног тона, увредљивих  речи, псовки…)
 • у школу  долазе  прикладно  обучено
 • да се приликом изласка  из  школе  јавља  дежурном  ученику  ради  евиденције изласка  измирује своје обавезе према школи.

 

Није  дозвољено да:

 • се шетају  по  ходницимаи и на  истим  бораве  за  време  трајања  наставе  или одмора, ни да  улазе  у  лабораторију  школе
 • улазе у  учионице  без  сагласности  лица  запосленог  у  школи, као  и  у  зборницу и  друге  службене  просторије  школебез  сагласности  лица  код  кога  долази ни  на који  начин  ремети  наставу нити  врши  притисак  на  кога  од  запослених у школи (директор, наставници, помоћно-техничко  особље итд.)
 • долазе у школу за време полагања разредних и поправних испита
 • долазе у  две  недеље  пре  завршетка  другог  полугодишта (сем  за  правдање часова)
 • долазе у  школу  неприкладно  обучени (кратких  панталона  или  сукања, блуза, мајица  или  хаљина  са  дубоким  деколтеом  или  отвореним  раменима, провидној или  припијеној  уз  тело  одећи, папаучама…)
 • пуше у  просторијама  школе  и  школском  дворишту
 • долазе у  школу  по  утицајем  алкохола  или о појних  средстава  као  ни  да  уносе оружје  или  било  какав  предмет  који  би  могао  некога  да  повреди
 • физички малтретирају ни  своје  дете ни  било  кога  другог  ко  се  налази  у просторијама  школе  или  школском  дворишту

 

Члан 27.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља, осим када се ради о материјалној штети коју је ученик начинио школи.

Члан 28.

Лице које није ученик школе или лице запослено у школи, дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправуради идентификације.

Лица из става 1. овог члана не смеју се задржавати у ходницима и другим просторијама школе нити ометати рад, већ се упућују од стране дежурног професора у просторију за пријем трећих лица или у канцеларију.

Лице које није запослено у школи може бити упућено код директора школе, помоћника директора школе или секретара и педагога школе само уколико има заказано или уколико се директор, помоћник директора, секретар школе или педагог сагласе о пријему истог.

Директора, помоћника директора, секретара школе и педагога о наиласку лица из претходног става обавештава дежурни професор, дежурни ученик, дежурна спремачица или лице из обезбеђења.

 

Члан 29.

Родитељу односно старатељу или другом лицу које није ученик школе или запослен у школи забрањено је да:

 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личниј имовини. Изузетак чине службена лица полиције док су на дужности и радници службе физичког обезбеђења школе
 • пуши у просторијама школе,
 • уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,
 • самовољно решава међусобне сукобе или сукобе ученика употребом оружја, оруђа и физичке силе,
 • вулгарним и непристојним речима комуницира са ученицима, радницима школе или трећим лицима,
 • вређа или физички кажњава своје или другу децу у школи
 • врше политичку пропаганду међу ученицима и радницима школе у време извођења наставе у школи          афирмише рад секти
 • користи мобилни телефон за време одржавања наставе и других облика рада

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

 

Ако ученик или запослени не поступа у складу са одредбама ових Правила чини повреду радне обавезе за које му се изриче васпитно дисциплинска мера, односно дисциплинска мера на начин и по поступку предвиђеним законом и општим актима школе. Члан 31.

Ова Правила ступају на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Даном ступања на снагу ових Правила престаје важност Правила о понашању ученика, запослених и родитеља школе бр_____ од __________.године.

За спровођење Правила овлашћен је и одговоран директор школе.

25.ПРОТОКОЛ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРОСЛАВА ДАНA ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА

 

 1. Именовање координатора тима за организацију прославе Дана школе / Школске славе Свети Сава – директор школе
 2. Координатор саставља тим који се договара о свим сегментима које треба организовати и формира подтимове за реализацију свих обавеза и задужења:

 

 • Набавке:
 • Набавка пића, кафе, шећера  Набавка послужења:
 • За прославу Св. Саве део су донације, а део треба набавити. За количину и врсту донација обратити се руководиоцу практичне наставе
 • За прославу Дана школе нема донација
 • Набавка жита, ораха, прах шећера и зачина за жито (за прославу Св. Саве)
 • Набавка: салвета, картонских тањирића, чачкалица, пластичних чаша: великих, средњих и малих, пластичних виљушки, корпица за жито, папирних подметача („миљеа“) за послужавнике, папирних столњака, честитки за пензионере, папира (А4 формат) за штампу позивница, захвалница, похвалница итд. – дебљи, беж нпр.
 • Набавка цветних аранжмана за столове, цветова за пензионере и примаоца јубиларних награда (цветни аранжмани за обе прославе, а појединачни цветови за прославу Св. Саве)
 • Набавка услуге припреме и штампања захвалница за социјалне партнере (списак тражити од руководиоца практичне наставе и лабораторије), похвалница за ђаке (ученици смена, разна такмичења, драмска секција, часопис, спортисти итд.), колеге…(списак тј.

податке тражити од руководиоца подручја рада и помоћника директора)

 • Набавка поклона за ђаке уз похвалнице (за прославу Св. Саве)
 • Набавка златника за пензионере (златници 24 карата, масе 3гр; за прославу Св. Саве)

 

Напомена: Спровођење набавке тј. кораци при поступку набавке:

 1. Попунити захтев за набавку и оставити директору на одобрење (узети у секретаријату)
 2. У зависности од очекиване суме набавку спровести само на основу одобреног захтева или пратити следећу процедуру (питати у секретаријату задужено лице са којим ће се ова процедура обавити):
  • покренути поступак набавке
  • урадити решење о именовању комисије за набавку
  • контактирати понуђаче за 3 или више понуда (са школског e-mail-a)
  • на основу приспелих понуда саставити записник са од луком о најповољнијој понуди  уговорити испоруку, преузимање…
  • Утврђивање програма прославе и сатнице исте – предлог координатора прославе у o сарадњи са колегама из тима
  • Организација активности пре свечане академије (квиз, спортске активности…)  Израда позивница након утврђене сатнице програма прославе:
 • за штампу – однети званицама лично (досадашњи пример узети од руководиоца практичне наставе) o за слање електронском поштом у Power point-u  o Слање позивница за социјалне партнере е-mail-оm – руководилац практичне наставе (проследити јој позивницу у Power pointu) o Слање позивница за званице из: Министарства, Школске управе, Градског секретаријата за образовање, Општине, МУП, ПС Чукарица, Школе из источног Сарајева и Суботице (позивају се само за прославу Дана школе) итд. (за списак и начин слања: еmail-оm или на руке консултовати директора и помоћника директора)
 • е-mail-оm шаље секретаријат
 • на руке односи курир кога организује секретар
 • Позвати пензионере телефоном (наставнике, помоћне наставнике и теткице) – секретаријат
 • Припрема свечане академије
 • Састављање текста за конферансијеа
 • Ангажовање музике за коктел у просторијама школе
 • За прославу Св. Саве обратити се вероучитељима да:
 • обезбеде: свећњак, свећу, ружу и слику за свећу, малу свећу за жито у чинији, вино и чашу
 • ангажују ученице за послужење жита
 • уговоре долазак свештеника
 • Домаћин славе бира се из редова Савета родитеља – уговара директор школе
 • Припрема жита: две теткице у сарадњи са наставником практичне наставе и ученицима на пракси дан пре прославе у просторијама школске пекаре
 • Припрема славског колача –радник у школској пекари и ученици II и III разреда образовног профила пекар у оквиру такмичења за најбољи славски колач
 • Из школске пекаре узети: пластичне и/или ростфрај послужавнике и керамичке овале и тањире по потреби (све пописати и наредних дана након прославе вратити)
 • Из канцеларије директора узети овале од ростфраја (укупно 16 овала)
 • Из сефа у рачуноводству узети тацну за славски колач
 • Послужења за ђаке и за госте у зборници и канцеларијама директора и руководиоца подручја рада – тим састављен од наставника, помоћних наставника и теткица и подела задужења по сегментима: пријем испоруке, сервирање, преуређивање послужења током прославе, паковање и одлагање евентуално преосталог послужења, чишћење и сређивање простора након прославе…
 • Кување кафе: 2 теткице
 • Уређење зборнице и канцеларија директора и руководиоца подручја рада
 • Дочек гостију на главном улазу
 • Тим домаћина за госте у зборници
 • Тим домаћина за госте из источног Сарајева и Суботице: осмислити и реализовати програм за госте
 • Ако донатори нису у могућности да испоруче донацију на адресу школе ангажовати колеге – информација о испоруци се добија од руководиоца практичне наставе

 

26.ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ИЗ ПРОЈЕКТА „РАЗВИОНИЦА –ВЕЖБАОНИЦА – ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА“

 

ДРУГА ГРУПА ЦИЉЕВА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ ПРОЈЕКТА „РАЗВИОНИЦА –ВЕЖБАОНИЦА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА“

 

 1. Циљеви у оквиру подручја настава и учење:
  • Унапређивање наставног процеса у правцу „саморегулисаног учења“- настава усмерена на учење у школи; ученик је активан учесник учења и учесник целокупног живота у школи
  • Унапређивање планирања – померање фокуса са детаљног планирања на фокус „Како да се подржи учење?“
  • Развијање динамичне комбинације знања, вештина и ставова у оквиру предметних области и откривање могућности обједињавања и корелације међу наставним областима – интердисциплинарно учење
  • Оспособљавање наставника и ученика за сврсисходно коришћење ИКТ у настави и учењу
 2. Циљеви у оквиру подручја ресурси:
  • Креирање средине подстицајне за учење

 

 1. Циљеви у оквиру подручја постигнућа ученика:
  • Развијање методологије формативног оцењивања и самооцењивања – оцењивање за напредовање и учење

 

 1. Циљеви у оквиру подручја подршка ученицима:
  • Развијање подршке ученицима у оквиру имплементације инклузивног образовања кроз план рада школског тима
  • Унапређење рада ученика укључених у додатну наставу
  • Унапређење рада ученика укључених у допунску наставу
  • Специфичан модел ваннаставних активности

 

 

Опис промене која се уводи Начини  реализације Очекивани        резултати           и                 показатељи промене
1. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА Специфични циљеви:

1.       Примена информационих технологија у процесу наставе и учења

2.       Употреба иновативних наставних метода (пројектна настава, учење засновано на

Активности:

1.1 Организовање хоризонталне обуке дизајниране према конкретним потребама наставника

1.2. Презентација добрих примера праксе, мотивисање запослених

 

Развој и креирање квалитетне средине за учење коју карактеришу одлике: – Ученици су радознали

–     Уче постављајући питања и за одговорима трагају под вођством наставника, кроз  групни и индивидуални рад

 

истраживању, изокренута учионица, учење ван учионице…)

3.       Развијање сарадничких односа у одељењу практиковањем вршњачког

учења, вршњачке процене и самопроцене ученика

4.       Обезбеђивање правовремене повратне информације ученицима кроз активности формативног оцењивања уз примену  методе гејмификације Задаци:

1.Обучити наставнике и ученике за коришћење ИКТ у функцији конструкције знања

2.1. Обучити наставнике за примену пројектне наставе, учења заснованог на истраживању, изокренуте учионице, учења ван учионице…

2.2.Организовати кабинете/учионице у добро дефинисане целине – радне станице, промовисање интеракције као и независности током рада, утврђивање јасних правила у образовном окружењу…

2.3.Упознати ученика са методама пројектне наставе, учења заснованом на истраживању, изокренуте учионице, учењем ван учионице…

2.4. Примењивати учење ван учионице уз коришћење мобилне технологије

 

3.1. Упознати ученике са техникама учења и могућностима вршњачког учења

3.2.Сараднички израдити критеријуме за оцењивање, процену, самопроцену и давање упутстава за даље напредовање

 

4.1. Формирати е-портфолије одељења и

2.1. Промовисање иновативних метода на већима и родитељским састанцима

2.2 Презентација добрих примера праксе, мотивисање запослених и ученика  2.3. Дефинисање потреба и проблема

2.4. Осмишљавање пројеката 2.5. Укључивање што већег броја сарадника

2.6. Подржавање индивидуалне укључености

2.7. Анализа и вредновање рада и ефеката групног рада

2.8. Одабир адекватних метода учења 2.9. Организовање образовног окружења које ће погодовати реализацији постављених задатака

3.0. Организовање учења ван учионице

3.1. Упознавање ученика са начином рада који ће промовисати вршњачко учење, вршњачку процену и самопроцену

3.2 Мотивисање ученика

 

4.1. Утврђивање механизама и израда алата за дистрибуирање правовремене повратне информације ученицима  4.2. Промоција резултата рада ученика употребом ИКТ-а

 

 

 

*ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ :

• За вредновање Програма огледа друго полугодиште школске 2014/2015 године.

•Током целе школске године

 

* НОСИОЦИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрим, смисленим питањима ученика се поклања посебна пажња, она се веома вреднују, некад и више од одговора

Идеје за ова питања, за одговоре на њих и за организацију наставе потичу из различитих извора Користе се разноврсни модели учења, будући да ниједан од  њих не може сам да покрије целокупан простор учења и  репертоар ефикасних,  квалитетних и корисних модела стално се проширује и обогаћује

Значајан део учења се одвија и изван учионице

Учење и оцењивање су великим делом персонализовани, тј. прилагођени појединачним ученицима, а главни задатак оцењивања није да ухвати грешке и недостатке и буде казна за њих, већ  да усмери   и подстакне даље учење.

 

користити LMS за праћење напредовања ученика од стране родитеља и наставника  4.2 Поставити резултате рада ученика на блог, сајт..

 

2. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА У РАД   ШКОЛЕ

Развојни циљ: Развијање партнерске комуникације и сарадње са родитељима Специфични циљеви:

1.       Мотивисати што већи број родитеља да се активно укључе у едукативне активности Школе (трибине,радионице, семинари…)

2.       Перманентно развијати просторе за укључивање родитеља у одлучивање и поделу одговорности

3.       Развијати моделе и могућности укључивања родитеља у наставни процес, а посебно у слободне активности Задаци:

1.1. Укључивање родитеља преко представника у Савету родитеља и одељењских старешина у едукативне активности које школа организује:

• Пројекти

• Едукативне радионице

• Форум групе

•  Културне и спортске манифестације 2.1.  Образовати Тим Хемијско-прехрамбене технолошке школе  за сарадњу са родитељима

2.2. Перманентно унапређивање сарадње са родитељима у Савету родитеља

3.1.Припремити часове или тематске целине где се могу укључити родитељи

3.2.Укључивање родитеља у реализацију

наставници, стручни сарадници и ученици

 

 

 

 

 

Активности:

1.1.Организовање традиционалних школских свечаности у сарадњи са родитељима: Дан школе, Светосавска свечаност, мале одељенске прославе…

1. 2.Укључивање родитеља стручњака за одређена подручја у наставне и пројектне активности у својству волонтера и сарадника

1.3. Организовати едукативне радионице за родитеље у оквиру пројекта

1.4. По потреби организовати форум групе родитеља да би се разменила мишљења и ставови око кључних и важних питања за организовање учења и боравка деце у  Школи

2.1 Сваке године спроводити анкету којом се утврђује степен задовољства родитеља Школом

2.2.Предлоге представника Савета родитеља кад год је могуће уврстити у акционе планове Школе

2.3. Тражити од родитеља сагласност за спровођење активности које зависе од њиховог финансирања

2.4. Израдити Правилник о партнерству и  сарадњи родитеља и Хемијскопрехрамбене технолошке школе у Београду

2.5.Припремити родитеље за укључивање у саветодавни рад са децом око избора

 

 

 

 

 

1.                  1.Родитељи активно учествују у припремању и реализацији школских свечаности: Дан школе, Светосавска свечаност, мале одељењске прославе…

1.2.             Реализација радионица и предавања на којима ће излагати родитељи стручњаци за одређена подрчја рада.

1.3.             Реализација радионица и предавања од стране наставника  који ће родитељима помоћи да реализују предавања.

1.4.             Активан и „жив“ форум за размену искустава и идеја

2.1.             Увид у задовољство родитеља школом и школском средином.

2.2.             Активно учешће родитеља у Школском тиму за развојно планирање.

2.3.             Финансијска подршка родитеља за развој подстицајне околине за учење.

2.4.             Правилник о партнерству и сарадњи родитеља и Хемијско-прехрамбене технолошке школе у Београду. 3. Активно учешће родитеља у ваннаставним активностима како ученика тако и наставника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слободних активности

3.3.Укључити родитеље у организацију и реализацију спортских активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УНАПРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ И

СТВАРАЊЕ СРЕДИНЕ ПОДСТИЦАЈНЕ ЗА

УЧЕЊЕ

Развојни циљ: Развијање и оплемењивање средине подстицајне за учење у Школи: Средина која погодује учењу  је она у којој се

учење заиста  догађа“

Специфични циљеви:

1. Унапређивање физичког аспекта средине; 2. Обезеђивање психолошки и социјално сигурне и безбедне средине за учење; 3. Развој педагошке димензије средине за учење;

4. Реализација ПОКО пројекта. Задаци:

1.1. Увођење кабинетске наставе за општеобразовне предмете;

1.2. Прилагођавање школског простора активностима и потребама ученика; 2.1. Учешће ученика у планирању и уређивању средине за учење;

2.2. Поштовање правила понашања и примена мера за њихово кршење;

2.3. Развој и унапређење духа заједништва и једнакости свих ученика;

будуће средње школе и занимања 3.1.Планирање часова или тематских целина

3.2.Припремање родитеља- волонтера- експерата за укључивање у наставни процес

3.3.У реализацију одређеног подручја слободних активности укључити родитеље волонтере. Припремити јасне и прецизне задатке и упутства за заинтересоване родитеље

3.4. Организовати спортске турнире на којима ће учестовати родитељи (маме одбојкашице, тате кошаркаши и сл.)

3.5.Укључити родитеље бивше спортисте и друге заинтересоване родитеље у активности школског спорта.

 

*ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ :

– За вредновање Програма огледа друго полугодиште школске 2014/2015 године. -Током целе школске године * НОСИОЦИ:

Одељењске старешине, психолог, педагог, директор, Тим Школе за сарадњу са родитељима, Савет родитеља, родитељи, наставници.

 

 

 

 

Активности:

1.1.1. Преуређивање учионица у кабинете за општеобразовне предмете; 1.1.2.Дефинисање протокола за коришћење истих;

1.2.1. Кабинете опремити и  обогатити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовање наставе у кабинетима Постоји документ којим је дефинисан протокол за коришћење кабинета

Кабинети су опремљени савременим наставним средствима и другим дидактичким материјалима.

У простору који је уређен и пријатан за рад, лакше се ради. Својим учешћем у уређењу, ученици стварају већу повезаност са простором у коме бораве и сматрају га својом средином у којој воле да проводе време.

 

Код ученика се поред уређења радног простора развија и свест о заштити и очувању животне средине.

 

2.4. Унапређење сарадње међу свим ученицима, не само са најближима;

3.1. Увођење пројектне наставе с акцентом на различите стратегије и активности учења; 3.2. Увођење проблемске наставе у циљу развоја критичког мишљења;

3.3. Унапређење културе оцењивања;

 

4.1.ПОКО пројекат- Подстицајна околина за учење: Излазак из учионице- испуњавање целокупног школског простора едукативним садржајима;

4.2. Креирање простора за учење у ходу, размену идеја и подстицање маште.

одговарајућим наставним средствима, литературом, дидактичким материјалом и слично

1.2.2. Оплементити простор (кречење, креативно исцртавање зидова, завесе, цвеће и слично)

 

-Кречење учионице

Материјал потребан за извођење радова набавити од средстава које је школа у могућности да издвоји. Део радова могу обавити и наставници уз помоћ ученика.

-Постављање беле табле

Школа одваја средства за набавку. Ако то није могуће, организовати акцију сакупљања лименки, пластике или електронског отпада, дати на откуп рециклажном центру и од добијених средстава обавити куповину.

2.1.Оплемењивање простора сликама и паноима готовим или израђеним од стране ученика.

Набавити постере код одговарајућих издавача или организовати тимске пројекте ученика

-Заштита тематских  постера

У сарадњи са домаром направити одговарајуће рамове за постере. -Постављање видео пројектора

У сарадњи са директором школе обезбедити пројектор за потребе наставе.

-Постављање ТВ-а

У сарадњи са директором школе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици ће својим учешћем и креирањем садржаја сами оплеменити свој радни простор.

Постери су трајнији и лако преносиви.

 

 

Пројектором се ученицима могу приказати садржаји који им иначе не могу бити доступни традиционалним начинима предавања. Тиме настава постаје занимљивија и добија нову димензију.

Употребом ТВ-а се уводи нова, занимљива димензија учења језика, јер је ђацима могуће приказати садржаје који традиционалним методама наставе не могу бити доступни.

Ученици ће имати развијену свест о значају очувања средине подстицајне за учење.

Ученицима простор за учење чак и споља постаје препознатљив и могу да му наслуте намену. Као увођење занимљивог и духовитог у школски простор, оваква акција може у великој

мери да допринесе стварању подстицајне средине за учење.

 

 

обезбедити ТВ за потребе наставе.

2.2. Организовати радионице и предавања на тему заштита и очување школског простора

2.3.Осликавање улазних врата кабинета    У сарадњи са талентованим ученицима,  а новцем који би обезбедила школа (за боје), осликати пригодну илустрацију на улазним вратима кабинета.

 

-Размештање клупа у ћириличну П формацију

У сарадњи са ученицима, извршити размештај клупа у далеко комуникативнију форму -Организовање поетских/књижевних вечери, квизова, такмичења, сусрета са ђацима-песницима/ствараоцима, радионица, изложби, Магичних Тура и сличних активности

Наставници (и ученици) организују разноврсне ваннаставне активности које укључују што већи број ученика, кроз учешће или посматрање активности у улози гледаоца.

 

3.1. Промовисање иновативних метода на већима и родитељским састанцима

3.2 Презентација добрих примера праксе , мотивисање запослених и ученика  3.3. Дефинисање потреба и проблема

3.4. Осмишљавање пројеката  3.5. Укључивање што већег броја сарадника

3.6. Подржавање индивидуалне укључености

3.7. Анализа и вредновање рада и ефеката

–       На овај начин подстиче се боља комуникација, интерактивност и бољи контакт свих присутних у учионици, а наставник добија бољи преглед и приступ ученицима. Тиме се ствара неформалнија и опуштенија атмосфера која подстиче непосреднији рад.

 

–       Ученицима се даје прилика да у сарадњи са наставницима организују, као и да учествују у активностима које доносе нову димензију учења и стварају динамичнију атмосферу за усвајање знања.

 

Развој и креирање квалитетне средине за учење коју карактеришу одлике: – Ученици су радознали

–       Уче постављајући питања и за одговорима трагају под вођством наставника, кроз  групни и индивидуални рад;

–       Добрим, смисленим питањима ученика         се           поклања             посебна пажња, она се веома вреднују, некад и више од одговора;

–       Идеје за ова питања, за одговоре на њих и за организацију наставе потичу из различитих извора;

–       Користе се разноврсни модели учења, будући да ниједан од  њих не може сам да покрије целокупан простор учења и  репертоар ефикасних,  квалитетних и корисних модела стално се проширује и обогаћује;

–       Значајан део учења се одвија и изван

групног рада

3.8. Одабир адекватних метода учења  3.9. Организовање образовног окружења које ће погодовати реализацији постављених задатака

3.9. Организовање учења ван учионице

 

 

 

 

4.  Испуњавање школског програма едукативним садржајима:

 

– Креирање галерија природних наука

– Исцртавање периодног  система елемента у школском ванучионичком простору, истицање   слика научника чија имена носе елементи, Уранов низ, радиоактивност, радиоактивни елементи

– Питагорина теорема која може да се провери у пракси на лицу места

– Исцртавање линијског система са нотама по зиду паралелно са степеницама

– Визулени приказ геометријског облика који визуелизује појам „цело и делови“

– Постављење сата у хол школе који показује време као резултат математичког израза

учионице;

–     Учење и оцењивање су великим делом персонализовани, тј. прилагођени појединачним ученицима, а главни задатак оцењивања није да ухвати грешке и недостатке и буде казна за њих, већ  да усмери   и подстакне даље учење.

 

4.  Школски простор ће бити испуњен едукативним садржајима: –             Галерија природних наука

–       Периодни систем елемената,  слике научника чија имена носе елементи, Уранов низ, радиоактивност, радиоактивни елементи

–       Практична провера Питагорине теорема

–       Било би добро да су праве дирке или да ходањем производе  мелодије, у крајњем случају визуелно да макар заголица ученичку машту

–       Геометријски облици, однос целог и делова

–       Решавање математичкох  израза показује тачно време