Category Archives: вести

„Tech case study 2019“

Студентски парламент Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, заједно са професорима и истраживачима факултета, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја организовао је ове године Прву технолошку студија случаја  „Tech case study 2019“.

Кроз два полуфинала преко 100 средњошколаца из целе Србије је имало прилику да се упозна са послом инжењера технологије и да се опробају у инжењерским вештинама кроз реалан проблем:

Замена сламчица од конвенционале једнократне пластике новим материјалима био је изазован задатак за чланове тимова.

Најбољих дванаест тимова се надметало у Финалу, 07.05.2019. године на Технолошко-металуршком факултету.

У финалу, нашу школу, представљао је ,,Еко тим„ чији су чланови:

 • Марија Перишић,
 • Урош Јакимов и
 • Ђурђина Муњић

са ментором Драганом Ранковић, дипл инж., наставницом технолошке групе предмета

Тимови су представили своја решења пред петочланом комисијом коју су чинили:

 • др Бојана Вукадиновић, дипл. инж. испред Центра за чистију производњу Технолошко-металуршког факултета,
 • мр Светислав Пузић, дипл. инж., директор производње Фрезенијус Медикал Кер Србија,
 • проф. др Мелина Калагасидис Крушић,
 • ас. др Александра Ђукић Вуковић и
 • студент продекан Технолошко-металуршког факултета Владимир Смуђа.

 

,,Еко тим„ је заузео  5. место  а чланови тима  показали изузетну иновативност, креативност, али и завидно знање у области технологије и заштите животне средине.

Технолошко решење ,,Еко тима„ можете погледати на следећем линку:

https://prezi.com/view/dHyywqszLIYtTTymXRvN/

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 Назив наручиоца: Хемијско-прехрамбена технолошка школа

Адреса наручиоца: Љешка бр. 82, 11030 Београд

 Интернет страница наручиоца: www.hptskola.edu.rs

Врста наручиоца: Установа образовања.

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.

За добра: Електрична енергија.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама на:

 

1. интернет адреси  www.hptskola.edu.rs

2.  Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

 

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци о:

 

– Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

– Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).

– Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 1  МНД/19, поштом или лично преко архиве на следећу адресу:

 

Хемијско-прехрамбена технолошка школа,

ул. Љешка бр. 82, 11030 Београд,

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА,,

за јавни позив број 1  МНД/19 Електрична енергија

 

Рок за подношење понуда је 12 (дванаест) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка бр. 82, 11030 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 22.05.2019. до 10,00 часова.

 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено

Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

 

Место, време и начин отварања понуда:

 

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 22.05.2019. у 13,00 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка бр. 82, 11030 Београд. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12,14/15,68/15) у року  од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најнижа понуђена цена.

 

Лице за контакт: Слађана Вукосављевић, телефон: 011/3550-691   

e-mail : hptskola.racunovodstvo@gmail.com                                                     

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 08:00-15:00 часова.

Преузмите конкурсну документацију

Skills4Jobs – Презентација пројекта у Лесковцу

Дана 5.4.2019. год, у оквиру државног такмичења прехрамбених и пољопривредних школа у организацији Пољопривредне школе из Лесковца, професорке Хемијско-прехрамбене технолошке школе Весна Стојичић, Соња Михајловић, Сања Николин и Весна Јевтић, одржале су презентацију присутним колегама/менторима из стручних школа о посети мариборској школи ИЦ „Пирамида“ која се одвила у новембру прошле године у склопу Еразмус+ пројекта наше школе под називом „Skills4Jobs“. Кроз неформалну презентацију, причу и дискусију са заинтересованим колегама, наше професорке су пренеле своја искуства о начину организације сродне стручне школе из Словеније, описале трендове и кретања у оквиру стручног образовања у земљама ЕУ и покушале да са колегама размотре које би биле одрживе смернице за развој средњег стручног образовања у Србији.

Млади, рецимо ДА здрављу – Посета Румунији

Десет ученика другог разреда ХПТШ смера прехрамбени техничар и биотехнолог, у пратњи професорке енглеског језика Весне Јевтић, су од 14-18. априла били у посети Техничко-саобраћајној школи у румунском граду Баја Сприје, заједно са својим вршњацима из Средње школе Словенска Бистрица из Словеније. Три школе у оквиру европског Ерасмус+ „Млади у акцији“ (Youth in Action) пројекта под називом „Млади, рецимо ДА здрављу!“ организују три размене за по десет ученика из сваке државе, а циљ пројекта је промоција здраве исхране и здравих стилова живота код младих. Основна идеја европских пројеката Ерасмус+ који се одвијају под слоганом „Млади у акцији“, јесте интеркултурална међународна сарадња младих кроз активности које доприносе бољем животу, напретку и сарадњи европских народа. У основи лежи упознавање и дружење младих са својим вршњацима из других европских земаља, размена искустава и подстицање отворености младих људи за друге културе и обичаје земаља једног континента, док се овај пројекат конкретно бави подстицањем младих да  усвоје здраве погледе на концепт исхране и неопходност бављења физичком активношћу.

У Румунији смо се упознали са концептом пирамиде исхране, разговарали о садржају „здравог тањира“ и важности свакодневног уношења витамина и минерала по здравље младих људи, анализирали различите приступе исхрани (вегетаријанство, веганизам, фриганизам, исхрана спортиста, младих људи, људи са обољењима итд.), промовисали националне кухиње, спремали пресну храну у оквиру масовног пикника за локалну заједницу, планинарили, упознавали природне лепоте и традиционалне занате румунске области Марамуреш, учили другаре из партнерских школа да играју српско коло, упознавали другаре са традицијом и обичајима нашег народа, и научили много тога новог о земљама из окружења.

О пројекту “ Периодни систем елемената-Дмитриј Иванович Мендељејев“ у дневном листу Политика

У празничном броју дневног листа „Политика“ објављен је текст о пројекту  “ Периодни систем елемената-Дмитриј Иванович Мендељејев“ и сарадњи са Дечјим културним центром и ученицима и наставницима неколико београдских основних школа.

Текст можете прочитати овде.

 

 

ШЕКСПИР И ХЕМИЈА

И ове године, 23.април- Светски Дан књиге обележен је у нашој школи на већ традиционалан начин: разговором о књигама, Шекспиру, дружењем и чајанком у кабинету за енглески језик.  

Уз две презентације : Шекспир и хемија, и Шекспиров језик у „Хамлету“, ученици  I/3, II/3, II/4 и   IV/4 и њихова наставница Бојана Станкић допринели су да овај дан буде посебан и за памћење.

У пријатној атмосфери, уз енглески чај и колачиће, сви присутни ђаци, као и наставнице Миленија Јоксимовић, Гордана Пешић и педагог школе Слађана Ђурић Радовановић, имали су прилике да сазнају који детаљ више о Шекспировом језику, и да се заједно запитају да ли је Шекспир знао хемију или је само користио песничку слободу када је у својим делима помињао отрове, љубавне напитке, бунике итд.

Витез фест

У оквиру активности историјске секције  ученици  другог разреда наше школе, у пратњи Јасмине Сарић, професорке историје, посетили су прошлог викенда Витез фест на Калемегдану.

Витез фест је мултимедијални витешки спектакл који се одржава на велики празник деце – Врбицу/Цвети на Београдској тврђави.

Колажни програм у Дечјем културном центру Београда

У четвртак, 18.04.2019. ученици ХПТШ са наставницама Горданом Пешић, Бојаном Станкић, Љиљаном Спарић и Иваном Манојловић, приказали су програм који су наменили ученицима седмог и осмог разреда основних школа.

Било је разноврсно, шарено, занимљиво: представљен је пројекат „Периодни систем елемената – Д. Мендељејев“ на коме  наша школа активно ради ове године, поводом 150.годишњице од првог представљања периодног система.

 Ђаци су говорили о Дмитрију Ивановичу Мендељееву, његовом животу и раду, потом су кроз скечеве представљени неки елементи и њихове реакције…

Део представе коју су припремили ученици ОШ „Jован Дучић“, са наставницом Јеленом Муцић, веома је заинтересовао све присутне. О почецима науке, хемији и алхемији, кроз филм на енглеском језику, ученици су сазнали много детаља из историјата ове науке.

Популарно представљање науке, игра картама, кратки квиз и награде…све се брзо смењивало.

На крају је отворен и конкурс  на тему „ Да сам ја елемент“  (If I were an element), уз позив ђацима основних школа да буду оригинални и креативни, и да доставе своје радове до 15.јуна 2019.

 Наша ХПТШ и компанија „Мг Мивела“ подржали су овај сусрет ђака, те је сваког ученика на изласку из сале чекало слатко послужење: ванилице и по флашица минералне воде „Мг Мивела“.

Нови успеси наших ученика на такмичењима

На XIX Републичком такмичењу подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране у Лесковцу из области Производња и прерада хране наши ученици остварили су следеће резултате:

 • Биљана Марић, прехрамбени техничар прво место!
 • Лукић Никола, пекар прво место!
 • Гагић Срђан, месар осмо место!
  Честитамо ученицима и њиховим менторима!