Category Archives: вести

Оснивање Дебатног клуба

На иницијативу ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА и ВРШЊАЧКОГ ТИМА наше Школе, 15.01.2018. године је одржан састанак на коме је основан Дебатни клуб. Циљ рада овог клуба је да развије ненасилну и аргументовану комуникацију међу ученицима и вештину лепог говора. Координатор рада клуба ће бити Даница Друловић, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

После предавања наставнице Драгане Ранковић на тему ,,Успешна комуникација – пут за спречавање насиља“, наставница Славка Љиљак  је отворила дебату на тему предавања. Дебата је била жива и успешна, а подстицале су је наставница Бојана Станкић и педагог школе Слађана Ђурић Радовановић.

Позивамо све ученике да нам се придруже и допринесу раду ,,ДЕБАТНОГ КЛУБА ХПТШ„.

Комуникација и насиље

Четврта сезона ревије талената

ПРИЈАВЉИВАЊЕ  УЧЕСНИКА  до 12. фебруара  код професорке Бојане Станкић и професорке Весне Јефтић

Пријава мора да садржи име/имена учесника, категорију и назив тачке. Временско ограничење наступа је три минута.

ПРИЈАВИТЕ СЕ И ДОЂИТЕ ДА СЕ ДРУЖИМО!

КОНКУРС ЗА ЛОГО ПРОЈЕКТА

„Пројектни тим ERAZMUS+ пројекта „ Learning to support inclusion (LSI) “ расписује КОНКУРС за лого пројекта.

Лого пројекта треба да буде у складу са циљевима и називом пројекта. Конкурс је намењен ученицима Хемијско-прехрамбене технолошке школе у Београду.

Рок за пријаву радова је 20.01.2018.године.

Радове у електронској форми слати на адресу: hptskolabg@gmail.com   са назнаком за конкурс ERAZMUS+“

Позив за подношење понуда

Назив наручиоца: „Хемијско-прехрамбена технолошка школа“

 Адреса наручиоца: Љешка бр. 82 ; 11030 Београд-Чукарица

 Интернет страница наручиоца: www.hptskola.edu.rs

 

Врста наручиоца: Установа образовања

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга – оквирни споразум.

 

За услуге: Екскурзија.

  • I партија: Екскурзија за ученике II разреда школе на Златибору,
  • II партија: Екскурзија за ученике III разреда школе у Мађарској,
  • III партија: Екскурзија за ученике IV разреда школе у Северној Грчкој,

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама на:

Интернет адреси  www.hptskola.edu.rs

Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

 

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци о:

– Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

– Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).

– Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 2 МНУ-ОС/17, поштом или лично преко архиве на следећу адресу:

 

„Хемијско-прехрамбена технолошка школа“,

Љешка бр. 82 ; 11030 Београд-Чукарица

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА,,

за јавни позив број 2 МНУ-ОС/17Екскурзија

 

Рок за подношење понуда је 12 (дванаест) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу „Хемијско-прехрамбена технолошка школа“, Љешка бр. 82, 11030 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 10.01.2018. до 16:00 часова.  

 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено

Важност понуде је минимум 90 (деведесер) дана од дана отварања понуда.

 

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 10.01.2018. у 17:00 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси „Хемијско-прехрамбена технолошка школа“, Љешка бр. 82, 11030 Београд-Чукарица. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12,14/15,68/15) у року од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најнижа понуђена цена.

 

Лице за контакт: Слађана Вукосављевић, тел: 

Остале информације: е-маил hptskola.racunovodstvo@gmail.com

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 09:00-13:00 часова.

  Преузмите конкурсну документацију

 

 

НА ОТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ У ДКЦБ-у

У четвртак, 28.12.2017. ученици наше школе, у пратњи професорке Бојане Станкић, посетили су Дечји културни центар Београда, поводом отварања изложбе и презентације годишњег пројекта „Скривена тајна новца – део историје у твојој руци“. Група студената наше школе учествовала је у овом пројекту креативних радионица у организацији ДКЦБ-а, под покровитељством Градске управе Града Београда – Секретаријата за спорт и омладину.
Учесници пројекта су прошли кроз три етапе рада које су обухватиле теоријско предавање о новчаницама и кованицама, уметничке радионице (реализацију радова у различитим ликовним техникама) и посету Народној банци са стручним вођењем кроз тематске целине.
На изложби су представљени и ликовни радови наших студената, уз велике похвале организатора за њихов исказани труд и таленат.
Слике и детаље са догађаја погледајте на

Радионица ,, ЛЕКОВИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА’’

,, ЛЕКОВИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА’’.- радионица одржана 6.12.2017.године за ученике четвртог разреда подручја рада Хемија, неметали и графичарство

На радионици смо обрадили тему о којој се данас недовољно говори, а резултати испитивања у свету показју алармантне податке када је реч о последицама загађења животне средине од стране производа фармацеутске индустрије . Током радионице смо одговорили на питања:

·         Ко је изложен ризику од лекова?

·          Како лекови улазе у животну средину?

·          Који фармацеутски препарати, према научним анализама, највише утичу на животну средину?

·         Какве су  опасности које доносе одбачени и неправилно складиштени лекови када се нађу у животној средини.

·          Законски оквир  о зажтиту животне средине у Европској Унији и Републици Србији

·         Правилном складиштењу фармацеутских препарата.

Радионицу су водиле матуранткиња Тијана Јовичић, будући Tехничар за заштиту животне средине са ментором наставником технолошке групе предмета Драганом Ранковић.

Почетак пројекта „Learning to support inclusion“

Обележи ли смо званичан почетак реализације пројекта Learning to support inclusion (LSI).   

Шестог децембра 2017.год. одржали смо први састанак Тима за реализацију пројекта. Том приликом смо анализирали и вредновали до сада реализоване активности и детаљно испланирали активности за наредени период.